ALLEGRO_MIXER_QUALITY

NAME

ALLEGRO_MIXER_QUALITY - Allegro 5 API

SYNOPSIS

#include <allegro5/allegro_audio.h>

enum ALLEGRO_MIXER_QUALITY

DESCRIPTION

ALLEGRO_MIXER_QUALITY_POINT - point sampling

ALLEGRO_MIXER_QUALITY_LINEAR - linear interpolation

ALLEGRO_MIXER_QUALITY_CUBIC - cubic interpolation (since: 5.0.8, 5.1.4)