DateTime::Locale::Catalog

NAME

DateTime::Locale::Catalog − Provides a catalog of all valid locale names

VERSION

version 1.22

DESCRIPTION

This module contains a list of all known locales.

LOCALES

Any method taking locale code or name arguments should use one of the values listed below. Codes and names are case sensitive. The code starts with the ISO639−1 language code, and may also include information identifying any or all of territory, script, or variant.

Always select the closest matching locale − for example, French Canadians would choose "fr−CA" over fr − and always use locale codes in preference to names; locale codes offer greater compatibility when using localized third party modules.

The available locales are:

Locale code Locale name (in English) Native locale name
==========================================================================================================
af Afrikaans Afrikaans
af−NA Afrikaans Namibia Afrikaans Namibië
af−ZA Afrikaans South Africa Afrikaans Suid−Afrika
agq Aghem Aghem
agq−CM Aghem Cameroon Aghem KàmàlûÅ
ak Akan Akan
ak−GH Akan Ghana Akan Gaana
am Amharic á ááá
am−ET Amharic Ethiopia á ááá á¢áµá®áµá«
ar Arabic اÙعربÙØ©
ar−001 Arabic World اÙعربÙØ© اÙعاÙÙ
ar−AE Arabic United Arab Emirates اÙعربÙØ© اÙØ¥Ùارات اÙعربÙØ© اÙÙتØدة
ar−BH Arabic Bahrain اÙعربÙØ© اÙبØرÙÙ
ar−DJ Arabic Djibouti اÙعربÙØ© جÙبÙتÙ
ar−DZ Arabic Algeria اÙعربÙØ© اÙجزائر
ar−EG Arabic Egypt اÙعربÙØ© Ùصر
ar−EH Arabic Western Sahara اÙعربÙØ© اÙصØراء اÙغربÙØ©
ar−ER Arabic Eritrea اÙعربÙØ© إرÙترÙا
ar−IL Arabic Israel اÙعربÙØ© إسرائÙÙ
ar−IQ Arabic Iraq اÙعربÙØ© اÙعراÙ
ar−JO Arabic Jordan اÙعربÙØ© اÙأردÙ
ar−KM Arabic Comoros اÙعربÙØ© جزر اÙÙÙر
ar−KW Arabic Kuwait اÙعربÙØ© اÙÙÙÙت
ar−LB Arabic Lebanon اÙعربÙØ© ÙبÙاÙ
ar−LY Arabic Libya اÙعربÙØ© ÙÙبÙا
ar−MA Arabic Morocco اÙعربÙØ© اÙÙغرب
ar−MR Arabic Mauritania اÙعربÙØ© ÙÙرÙتاÙÙا
ar−OM Arabic Oman اÙعربÙØ© عÙÙاÙ
ar−PS Arabic Palestinian Territories اÙعربÙØ© اÙأراض٠اÙÙÙسطÙÙÙØ©
ar−QA Arabic Qatar اÙعربÙØ© Ùطر
ar−SA Arabic Saudi Arabia اÙعربÙØ© اÙÙÙÙÙØ© اÙعربÙØ© اÙسعÙدÙØ©
ar−SD Arabic Sudan اÙعربÙØ© اÙسÙداÙ
ar−SO Arabic Somalia اÙعربÙØ© اÙصÙÙاÙ
ar−SS Arabic South Sudan اÙعربÙØ© جÙÙب اÙسÙداÙ
ar−SY Arabic Syria اÙعربÙØ© سÙرÙا
ar−TD Arabic Chad اÙعربÙØ© تشاد
ar−TN Arabic Tunisia اÙعربÙØ© تÙÙس
ar−YE Arabic Yemen اÙعربÙØ© اÙÙÙÙ
as Assamese à¦à¦¸à¦®à§à¦¯à¦¼à¦¾
as−IN Assamese India à¦à¦¸à¦®à§à¦¯à¦¼à¦¾ à¦à¦¾à§°à¦¤
asa Asu Kipare
asa−TZ Asu Tanzania Kipare Tadhania
ast Asturian asturianu
ast−ES Asturian Spain asturianu España
az Azerbaijani azÉrbaycan
az−Cyrl Azerbaijani Cyrillic азÓÑбаÑҹан ÐиÑил
az−Cyrl−AZ Azerbaijani Azerbaijan Cyrillic азÓÑбаÑҹан ÐзÓÑбаÑҹан ÐиÑил
az−Latn Azerbaijani Latin azÉrbaycan latın
az−Latn−AZ Azerbaijani Azerbaijan Latin azÉrbaycan AzÉrbaycan latın
bas Basaa Æàsàa
bas−CM Basaa Cameroon Æàsàa KàmÉÌrûn
be Belarusian белаÑÑÑкаÑ
be−BY Belarusian Belarus белаÑÑÑÐºÐ°Ñ ÐелаÑÑÑÑ
bem Bemba Ichibemba
bem−ZM Bemba Zambia Ichibemba Zambia
bez Bena Hibena
bez−TZ Bena Tanzania Hibena Hutanzania
bg Bulgarian бÑлгаÑÑки
bg−BG Bulgarian Bulgaria бÑлгаÑÑки ÐÑлгаÑиÑ
bm Bambara bamanakan
bm−ML Bambara Mali bamanakan Mali
bn Bangla বাà¦à¦²à¦¾
bn−BD Bangla Bangladesh বাà¦à¦²à¦¾ বাà¦à¦²à¦¾à¦¦à§à¦¶
bn−IN Bangla India বাà¦à¦²à¦¾ à¦à¦¾à¦°à¦¤
bo Tibetan à½à½¼à½à¼à½¦à¾à½à¼
bo−CN Tibetan China à½à½¼à½à¼à½¦à¾à½à¼ རà¾à¾±à¼à½à½
bo−IN Tibetan India à½à½¼à½à¼à½¦à¾à½à¼ རà¾à¾±à¼à½à½¢à¼
br Breton brezhoneg
br−FR Breton France brezhoneg Frañs
brx Bodo बड़à¥
brx−IN Bodo India बड़ॠà¤à¤¾à¤°à¤¤
bs Bosnian bosanski
bs−Cyrl Bosnian Cyrillic боÑанÑки ÑиÑилиÑа
bs−Cyrl−BA Bosnian Bosnia & Herzegovina Cyrillic боÑанÑки ÐоÑна и ХеÑÑеговина ÑиÑилиÑа
bs−Latn Bosnian Latin bosanski latinica
bs−Latn−BA Bosnian Bosnia & Herzegovina Latin bosanski Bosna i Hercegovina latinica
ca Catalan català
ca−AD Catalan Andorra català Andorra
ca−ES Catalan Spain català Espanya
ca−ES−VALENCIA Catalan Spain Valencian català Espanya valencià
ca−FR Catalan France català França
ca−IT Catalan Italy català Itàlia
ccp Chakma ððð´ðð³ð¦
ccp−BD Chakma Bangladesh ððð´ðð³ð¦ ððð£ðð¬ðð´
ccp−IN Chakma India ððð´ðð³ð¦ ðð¢ð§ðð´
ce Chechen ноÑÑийн
ce−RU Chechen Russia ноÑÑийн РоÑÑи
cgg Chiga Rukiga
cgg−UG Chiga Uganda Rukiga Uganda
chr Cherokee á£á³á©
chr−US Cherokee United States á£á³á© áá á¢á³á¾áµááá áá¦áá©
ckb Central Kurdish Ú©ÙردÛÛ ÙاÙÛÙدÛ
ckb−IQ Central Kurdish Iraq Ú©ÙردÛÛ ÙاÙÛÙØ¯Û Ø¹ÛراÙ
ckb−IR Central Kurdish Iran Ú©ÙردÛÛ ÙاÙÛÙØ¯Û Ø¦ÛراÙ
cs Czech ÄeÅ¡tina
cs−CZ Czech Czechia ÄeÅ¡tina Äesko
cu Church Slavic cu
cu−RU Church Slavic Russia cu RU
cy Welsh Cymraeg
cy−GB Welsh United Kingdom Cymraeg Y Deyrnas Unedig
da Danish dansk
da−DK Danish Denmark dansk Danmark
da−GL Danish Greenland dansk Grønland
dav Taita Kitaita
dav−KE Taita Kenya Kitaita Kenya
de German Deutsch
de−AT German Austria Deutsch Ãsterreich
de−BE German Belgium Deutsch Belgien
de−CH German Switzerland Deutsch Schweiz
de−DE German Germany Deutsch Deutschland
de−IT German Italy Deutsch Italien
de−LI German Liechtenstein Deutsch Liechtenstein
de−LU German Luxembourg Deutsch Luxemburg
dje Zarma Zarmaciine
dje−NE Zarma Niger Zarmaciine Nižer
dsb Lower Sorbian dolnoserbÅ¡Äina
dsb−DE Lower Sorbian Germany dolnoserbÅ¡Äina Nimska
dua Duala duálá
dua−CM Duala Cameroon duálá Cameroun
dyo Jola−Fonyi joola
dyo−SN Jola−Fonyi Senegal joola Senegal
dz Dzongkha རྫོà½à¼à½
dz−BT Dzongkha Bhutan རྫོà½à¼à½ འà½à¾²à½´à½
ebu Embu KÄ©embu
ebu−KE Embu Kenya KÄ©embu Kenya
ee Ewe EÊegbe
ee−GH Ewe Ghana EÊegbe Ghana nutome
ee−TG Ewe Togo EÊegbe Togo nutome
el Greek Îλληνικά
el−CY Greek Cyprus Îλληνικά ÎÏÏÏοÏ
el−GR Greek Greece Îλληνικά Îλλάδα
en English English
en−001 English World English World
en−150 English Europe English Europe
en−AG English Antigua & Barbuda English Antigua & Barbuda
en−AI English Anguilla English Anguilla
en−AS English American Samoa English American Samoa
en−AT English Austria English Austria
en−AU English Australia English Australia
en−BB English Barbados English Barbados
en−BE English Belgium English Belgium
en−BI English Burundi English Burundi
en−BM English Bermuda English Bermuda
en−BS English Bahamas English Bahamas
en−BW English Botswana English Botswana
en−BZ English Belize English Belize
en−CA English Canada English Canada
en−CC English Cocos (Keeling) Islands English Cocos (Keeling) Islands
en−CH English Switzerland English Switzerland
en−CK English Cook Islands English Cook Islands
en−CM English Cameroon English Cameroon
en−CX English Christmas Island English Christmas Island
en−CY English Cyprus English Cyprus
en−DE English Germany English Germany
en−DG English Diego Garcia English Diego Garcia
en−DK English Denmark English Denmark
en−DM English Dominica English Dominica
en−ER English Eritrea English Eritrea
en−FI English Finland English Finland
en−FJ English Fiji English Fiji
en−FK English Falkland Islands English Falkland Islands
en−FM English Micronesia English Micronesia
en−GB English United Kingdom English United Kingdom
en−GD English Grenada English Grenada
en−GG English Guernsey English Guernsey
en−GH English Ghana English Ghana
en−GI English Gibraltar English Gibraltar
en−GM English Gambia English Gambia
en−GU English Guam English Guam
en−GY English Guyana English Guyana
en−HK English Hong Kong SAR China English Hong Kong SAR China
en−IE English Ireland English Ireland
en−IL English Israel English Israel
en−IM English Isle of Man English Isle of Man
en−IN English India English India
en−IO English British Indian Ocean Territory English British Indian Ocean Territory
en−JE English Jersey English Jersey
en−JM English Jamaica English Jamaica
en−KE English Kenya English Kenya
en−KI English Kiribati English Kiribati
en−KN English St. Kitts & Nevis English St. Kitts & Nevis
en−KY English Cayman Islands English Cayman Islands
en−LC English St. Lucia English St. Lucia
en−LR English Liberia English Liberia
en−LS English Lesotho English Lesotho
en−MG English Madagascar English Madagascar
en−MH English Marshall Islands English Marshall Islands
en−MO English Macau SAR China English Macau SAR China
en−MP English Northern Mariana Islands English Northern Mariana Islands
en−MS English Montserrat English Montserrat
en−MT English Malta English Malta
en−MU English Mauritius English Mauritius
en−MW English Malawi English Malawi
en−MY English Malaysia English Malaysia
en−NA English Namibia English Namibia
en−NF English Norfolk Island English Norfolk Island
en−NG English Nigeria English Nigeria
en−NL English Netherlands English Netherlands
en−NR English Nauru English Nauru
en−NU English Niue English Niue
en−NZ English New Zealand English New Zealand
en−PG English Papua New Guinea English Papua New Guinea
en−PH English Philippines English Philippines
en−PK English Pakistan English Pakistan
en−PN English Pitcairn Islands English Pitcairn Islands
en−PR English Puerto Rico English Puerto Rico
en−PW English Palau English Palau
en−RW English Rwanda English Rwanda
en−SB English Solomon Islands English Solomon Islands
en−SC English Seychelles English Seychelles
en−SD English Sudan English Sudan
en−SE English Sweden English Sweden
en−SG English Singapore English Singapore
en−SH English St. Helena English St. Helena
en−SI English Slovenia English Slovenia
en−SL English Sierra Leone English Sierra Leone
en−SS English South Sudan English South Sudan
en−SX English Sint Maarten English Sint Maarten
en−SZ English Swaziland English Swaziland
en−TC English Turks & Caicos Islands English Turks & Caicos Islands
en−TK English Tokelau English Tokelau
en−TO English Tonga English Tonga
en−TT English Trinidad & Tobago English Trinidad & Tobago
en−TV English Tuvalu English Tuvalu
en−TZ English Tanzania English Tanzania
en−UG English Uganda English Uganda
en−UM English U.S. Outlying Islands English U.S. Outlying Islands
en−US English United States English United States
en−US−POSIX English United States Computer English United States Computer
en−VC English St. Vincent & Grenadines English St. Vincent & Grenadines
en−VG English British Virgin Islands English British Virgin Islands
en−VI English U.S. Virgin Islands English U.S. Virgin Islands
en−VU English Vanuatu English Vanuatu
en−WS English Samoa English Samoa
en−ZA English South Africa English South Africa
en−ZM English Zambia English Zambia
en−ZW English Zimbabwe English Zimbabwe
eo Esperanto esperanto
eo−001 Esperanto World esperanto 001
es Spanish español
es−419 Spanish Latin America español Latinoamérica
es−AR Spanish Argentina español Argentina
es−BO Spanish Bolivia español Bolivia
es−BR Spanish Brazil español Brasil
es−BZ Spanish Belize español Belice
es−CL Spanish Chile español Chile
es−CO Spanish Colombia español Colombia
es−CR Spanish Costa Rica español Costa Rica
es−CU Spanish Cuba español Cuba
es−DO Spanish Dominican Republic español República Dominicana
es−EA Spanish Ceuta & Melilla español Ceuta y Melilla
es−EC Spanish Ecuador español Ecuador
es−ES Spanish Spain español España
es−GQ Spanish Equatorial Guinea español Guinea Ecuatorial
es−GT Spanish Guatemala español Guatemala
es−HN Spanish Honduras español Honduras
es−IC Spanish Canary Islands español Canarias
es−MX Spanish Mexico español México
es−NI Spanish Nicaragua español Nicaragua
es−PA Spanish Panama español Panamá
es−PE Spanish Peru español Perú
es−PH Spanish Philippines español Filipinas
es−PR Spanish Puerto Rico español Puerto Rico
es−PY Spanish Paraguay español Paraguay
es−SV Spanish El Salvador español El Salvador
es−US Spanish United States español Estados Unidos
es−UY Spanish Uruguay español Uruguay
es−VE Spanish Venezuela español Venezuela
et Estonian eesti
et−EE Estonian Estonia eesti Eesti
eu Basque euskara
eu−ES Basque Spain euskara Espainia
ewo Ewondo ewondo
ewo−CM Ewondo Cameroon ewondo KamÉrún
fa Persian ÙارسÛ
fa−AF Persian Afghanistan ÙØ§Ø±Ø³Û Ø§ÙغاÙستاÙ
fa−IR Persian Iran ÙØ§Ø±Ø³Û Ø§ÛراÙ
ff Fulah Pulaar
ff−CM Fulah Cameroon Pulaar Kameruun
ff−GN Fulah Guinea Pulaar Gine
ff−MR Fulah Mauritania Pulaar Muritani
ff−SN Fulah Senegal Pulaar Senegaal
fi Finnish suomi
fi−FI Finnish Finland suomi Suomi
fil Filipino Filipino
fil−PH Filipino Philippines Filipino Pilipinas
fo Faroese føroyskt
fo−DK Faroese Denmark føroyskt Danmark
fo−FO Faroese Faroe Islands føroyskt Føroyar
fr French français
fr−BE French Belgium français Belgique
fr−BF French Burkina Faso français Burkina Faso
fr−BI French Burundi français Burundi
fr−BJ French Benin français Bénin
fr−BL French St. Barthélemy français Saint−Barthélemy
fr−CA French Canada français Canada
fr−CD French Congo − Kinshasa français Congo−Kinshasa
fr−CF French Central African Republic français République centrafricaine
fr−CG French Congo − Brazzaville français Congo−Brazzaville
fr−CH French Switzerland français Suisse
fr−CI French Côte dâIvoire français Côte dâIvoire
fr−CM French Cameroon français Cameroun
fr−DJ French Djibouti français Djibouti
fr−DZ French Algeria français Algérie
fr−FR French France français France
fr−GA French Gabon français Gabon
fr−GF French French Guiana français Guyane française
fr−GN French Guinea français Guinée
fr−GP French Guadeloupe français Guadeloupe
fr−GQ French Equatorial Guinea français Guinée équatoriale
fr−HT French Haiti français Haïti
fr−KM French Comoros français Comores
fr−LU French Luxembourg français Luxembourg
fr−MA French Morocco français Maroc
fr−MC French Monaco français Monaco
fr−MF French St. Martin français Saint−Martin
fr−MG French Madagascar français Madagascar
fr−ML French Mali français Mali
fr−MQ French Martinique français Martinique
fr−MR French Mauritania français Mauritanie
fr−MU French Mauritius français Maurice
fr−NC French New Caledonia français Nouvelle−Calédonie
fr−NE French Niger français Niger
fr−PF French French Polynesia français Polynésie française
fr−PM French St. Pierre & Miquelon français Saint−Pierre−et−Miquelon
fr−RE French Réunion français La Réunion
fr−RW French Rwanda français Rwanda
fr−SC French Seychelles français Seychelles
fr−SN French Senegal français Sénégal
fr−SY French Syria français Syrie
fr−TD French Chad français Tchad
fr−TG French Togo français Togo
fr−TN French Tunisia français Tunisie
fr−VU French Vanuatu français Vanuatu
fr−WF French Wallis & Futuna français Wallis−et−Futuna
fr−YT French Mayotte français Mayotte
fur Friulian furlan
fur−IT Friulian Italy furlan Italie
fy Western Frisian Frysk
fy−NL Western Frisian Netherlands Frysk Nederlân
ga Irish Gaeilge
ga−IE Irish Ireland Gaeilge Ãire
gd Scottish Gaelic Gàidhlig
gd−GB Scottish Gaelic United Kingdom Gàidhlig An Rìoghachd Aonaichte
gl Galician galego
gl−ES Galician Spain galego España
gsw Swiss German Schwiizertüütsch
gsw−CH Swiss German Switzerland Schwiizertüütsch Schwiiz
gsw−FR Swiss German France Schwiizertüütsch Frankriich
gsw−LI Swiss German Liechtenstein Schwiizertüütsch Liächteschtäi
gu Gujarati àªà«àªàª°àª¾àª¤à«
gu−IN Gujarati India àªà«àªàª°àª¾àª¤à« àªàª¾àª°àª¤
guz Gusii Ekegusii
guz−KE Gusii Kenya Ekegusii Kenya
gv Manx Gaelg
gv−IM Manx Isle of Man Gaelg Ellan Vannin
ha Hausa Hausa
ha−GH Hausa Ghana Hausa Gana
ha−NE Hausa Niger Hausa Nijar
ha−NG Hausa Nigeria Hausa Najeriya
haw Hawaiian Ê»Ålelo HawaiÊ»i
haw−US Hawaiian United States Ê»Ålelo HawaiÊ»i Ê»Amelika Hui PÅ« Ê»Ia
he Hebrew ×¢×ר×ת
he−IL Hebrew Israel ×¢×ר×ת ×שר××
hi Hindi हिनà¥à¤¦à¥
hi−IN Hindi India हिनà¥à¤¦à¥ à¤à¤¾à¤°à¤¤
hr Croatian hrvatski
hr−BA Croatian Bosnia & Herzegovina hrvatski Bosna i Hercegovina
hr−HR Croatian Croatia hrvatski Hrvatska
hsb Upper Sorbian hornjoserbÅ¡Äina
hsb−DE Upper Sorbian Germany hornjoserbÅ¡Äina NÄmska
hu Hungarian magyar
hu−HU Hungarian Hungary magyar Magyarország
hy Armenian Õ°Õ¡ÕµÕ¥ÖÕ¥Õ¶
hy−AM Armenian Armenia Õ°Õ¡ÕµÕ¥ÖÕ¥Õ¶ ÕÕ¡ÕµÕ¡Õ½Õ¿Õ¡Õ¶
id Indonesian Indonesia
id−ID Indonesian Indonesia Indonesia Indonesia
ig Igbo Igbo
ig−NG Igbo Nigeria Igbo Naá»já»rá»a
ii Sichuan Yi êê ê
ii−CN Sichuan Yi China êê ê êê©
is Icelandic Ãslenska
is−IS Icelandic Iceland Ãslenska Ãsland
it Italian italiano
it−CH Italian Switzerland italiano Svizzera
it−IT Italian Italy italiano Italia
it−SM Italian San Marino italiano San Marino
it−VA Italian Vatican City italiano Città del Vaticano
ja Japanese æ¥æ¬èª
ja−JP Japanese Japan æ¥æ¬èª æ¥æ¬
jgo Ngomba Ndaêa
jgo−CM Ngomba Cameroon Ndaêa KamÉlûn
jmc Machame Kimachame
jmc−TZ Machame Tanzania Kimachame Tanzania
ka Georgian á¥áá áá£áá
ka−GE Georgian Georgia á¥áá áá£áá á¡áá¥áá ááááá
kab Kabyle Taqbaylit
kab−DZ Kabyle Algeria Taqbaylit Lezzayer
kam Kamba Kikamba
kam−KE Kamba Kenya Kikamba Kenya
kde Makonde Chimakonde
kde−TZ Makonde Tanzania Chimakonde Tanzania
kea Kabuverdianu kabuverdianu
kea−CV Kabuverdianu Cape Verde kabuverdianu Kabu Verdi
khq Koyra Chiini Koyra ciini
khq−ML Koyra Chiini Mali Koyra ciini Maali
ki Kikuyu Gikuyu
ki−KE Kikuyu Kenya Gikuyu Kenya
kk Kazakh ÒÐ°Ð·Ð°Ò ÑÑлÑ
kk−KZ Kazakh Kazakhstan ÒÐ°Ð·Ð°Ò ÑÑÐ»Ñ ÒазаÒÑÑан
kkj Kako kakÉ
kkj−CM Kako Cameroon kakÉ KamÉrun
kl Kalaallisut kalaallisut
kl−GL Kalaallisut Greenland kalaallisut Kalaallit Nunaat
kln Kalenjin Kalenjin
kln−KE Kalenjin Kenya Kalenjin Emetab Kenya
km Khmer ááááá
km−KH Khmer Cambodia ááááá ááááá»áá¶
kn Kannada à²à²¨à³à²¨à²¡
kn−IN Kannada India à²à²¨à³à²¨à²¡ à²à²¾à²°à²¤
ko Korean íêµì´
ko−KP Korean North Korea íêµì´ ì¡°ì ë¯¼ì£¼ì£¼ìì¸ë¯¼ê³µíêµ
ko−KR Korean South Korea íêµì´ ëí민êµ
kok Konkani à¤à¥à¤à¤à¤£à¥
kok−IN Konkani India à¤à¥à¤à¤à¤£à¥ à¤à¤¾à¤°à¤¤
ks Kashmiri کٲشÙر
ks−IN Kashmiri India کٲشÙر ÛÙÙÙدÙستاÙ
ksb Shambala Kishambaa
ksb−TZ Shambala Tanzania Kishambaa Tanzania
ksf Bafia rikpa
ksf−CM Bafia Cameroon rikpa kamÉrún
ksh Colognian Kölsch
ksh−DE Colognian Germany Kölsch Doütschland
kw Cornish kernewek
kw−GB Cornish United Kingdom kernewek Rywvaneth Unys
ky Kyrgyz кÑÑгÑзÑа
ky−KG Kyrgyz Kyrgyzstan кÑÑгÑзÑа ÐÑÑгÑзÑÑан
lag Langi Kɨlaangi
lag−TZ Langi Tanzania Kɨlaangi TaansanÃa
lb Luxembourgish Lëtzebuergesch
lb−LU Luxembourgish Luxembourg Lëtzebuergesch Lëtzebuerg
lg Ganda Luganda
lg−UG Ganda Uganda Luganda Yuganda
lkt Lakota LakÈólʼiyapi
lkt−US Lakota United States LakÈólʼiyapi MÃlahaÅska TÈamákÈoÄhe
ln Lingala lingála
ln−AO Lingala Angola lingála Angóla
ln−CD Lingala Congo − Kinshasa lingála RepublÃki ya Kongó DemokratÃki
ln−CF Lingala Central African Republic lingála Repibiki ya AfrÃka ya Káti
ln−CG Lingala Congo − Brazzaville lingála Kongo
lo Lao ລາວ
lo−LA Lao Laos ລາວ ລາວ
lrc Northern Luri ÙÛØ±Û Ø´ÙÙاÙÛ
lrc−IQ Northern Luri Iraq ÙÛØ±Û Ø´ÙÙاÙÛ IQ
lrc−IR Northern Luri Iran ÙÛØ±Û Ø´ÙÙاÙÛ IR
lt Lithuanian lietuvių
lt−LT Lithuanian Lithuania lietuvių Lietuva
lu Luba−Katanga Tshiluba
lu−CD Luba−Katanga Congo − Kinshasa Tshiluba Ditunga wa Kongu
luo Luo Dholuo
luo−KE Luo Kenya Dholuo Kenya
luy Luyia Luluhia
luy−KE Luyia Kenya Luluhia Kenya
lv Latvian latviešu
lv−LV Latvian Latvia latvieÅ¡u Latvija
mas Masai Maa
mas−KE Masai Kenya Maa Kenya
mas−TZ Masai Tanzania Maa Tansania
mer Meru Kĩmĩrũ
mer−KE Meru Kenya KÄ©mÄ©rÅ© Kenya
mfe Morisyen kreol morisien
mfe−MU Morisyen Mauritius kreol morisien Moris
mg Malagasy Malagasy
mg−MG Malagasy Madagascar Malagasy Madagasikara
mgh Makhuwa−Meetto Makua
mgh−MZ Makhuwa−Meetto Mozambique Makua Umozambiki
mgo Metaʼ metaʼ
mgo−CM Metaʼ Cameroon metaʼ Kamalun
mk Macedonian македонÑки
mk−MK Macedonian Macedonia македонÑки ÐакедониÑа
ml Malayalam മലയാളà´
ml−IN Malayalam India മലയാളഠà´à´¨àµà´¤àµà´¯
mn Mongolian монгол
mn−MN Mongolian Mongolia монгол Ðонгол
mr Marathi मराठà¥
mr−IN Marathi India मराठॠà¤à¤¾à¤°à¤¤
ms Malay Melayu
ms−BN Malay Brunei Melayu Brunei
ms−MY Malay Malaysia Melayu Malaysia
ms−SG Malay Singapore Melayu Singapura
mt Maltese Malti
mt−MT Maltese Malta Malti Malta
mua Mundang MUNDAÅ
mua−CM Mundang Cameroon MUNDAÅ kameruÅ
my Burmese áá¼ááºáá¬
my−MM Burmese Myanmar (Burma) áá¼ááºáᬠáá¼ááºáá¬
mzn Mazanderani ÙازرÙÙÛ
mzn−IR Mazanderani Iran ÙازرÙÙÛ Ø§ÛراÙ
naq Nama Khoekhoegowab
naq−NA Nama Namibia Khoekhoegowab Namibiab
nb Norwegian Bokmål norsk bokmål
nb−NO Norwegian BokmÃ¥l Norway norsk bokmÃ¥l Norge
nb−SJ Norwegian BokmÃ¥l Svalbard & Jan Mayen norsk bokmÃ¥l Svalbard og Jan Mayen
nd North Ndebele isiNdebele
nd−ZW North Ndebele Zimbabwe isiNdebele Zimbabwe
nds Low German
nds−DE Low German Germany DE
nds−NL Low German Netherlands NL
ne Nepali नà¥à¤ªà¤¾à¤²à¥
ne−IN Nepali India नà¥à¤ªà¤¾à¤²à¥ à¤à¤¾à¤°à¤¤
ne−NP Nepali Nepal नà¥à¤ªà¤¾à¤²à¥ नà¥à¤ªà¤¾à¤²
nl Dutch Nederlands
nl−AW Dutch Aruba Nederlands Aruba
nl−BE Dutch Belgium Nederlands België
nl−BQ Dutch Caribbean Netherlands Nederlands Caribisch Nederland
nl−CW Dutch Curaçao Nederlands Curaçao
nl−NL Dutch Netherlands Nederlands Nederland
nl−SR Dutch Suriname Nederlands Suriname
nl−SX Dutch Sint Maarten Nederlands Sint−Maarten
nmg Kwasio nmg
nmg−CM Kwasio Cameroon nmg Kamerun
nn Norwegian Nynorsk nynorsk
nn−NO Norwegian Nynorsk Norway nynorsk Noreg
nnh Ngiemboon ShwóÅò ngiembÉÉn
nnh−CM Ngiemboon Cameroon ShwóÅò ngiembÉÉn Kàmalûm
nus Nuer Thok Nath
nus−SS Nuer South Sudan Thok Nath SS
nyn Nyankole Runyankore
nyn−UG Nyankole Uganda Runyankore Uganda
om Oromo Oromoo
om−ET Oromo Ethiopia Oromoo Itoophiyaa
om−KE Oromo Kenya Oromoo Keeniyaa
or Odia à¬à¬¡à¬¼à¬¿à¬
or−IN Odia India à¬à¬¡à¬¼à¬¿à¬ à¬à¬¾à¬°à¬¤
os Ossetic иÑон
os−GE Ossetic Georgia иÑон ÐÑÑÑдзÑÑÑон
os−RU Ossetic Russia иÑон УÓÑÓÑе
pa Punjabi ਪੰà¨à¨¾à¨¬à©
pa−Arab Punjabi Arabic Ù¾ÙØ¬Ø§Ø¨Û Ø¹Ø±Ø¨Û
pa−Arab−PK Punjabi Pakistan Arabic Ù¾ÙØ¬Ø§Ø¨Û Ù¾Ø§Ú©Ø³ØªØ§Ù Ø¹Ø±Ø¨Û
pa−Guru Punjabi Gurmukhi ਪੰà¨à¨¾à¨¬à© à¨à©à¨°à¨®à©à¨à©
pa−Guru−IN Punjabi India Gurmukhi ਪੰà¨à¨¾à¨¬à© à¨à¨¾à¨°à¨¤ à¨à©à¨°à¨®à©à¨à©
pl Polish polski
pl−PL Polish Poland polski Polska
prg Prussian prūsiskan
prg−001 Prussian World prÅ«siskan 001
ps Pashto Ù¾ÚتÙ
ps−AF Pashto Afghanistan Ù¾Úت٠اÙغاÙستاÙ
pt Portuguese português
pt−AO Portuguese Angola português Angola
pt−BR Portuguese Brazil português Brasil
pt−CH Portuguese Switzerland português SuÃça
pt−CV Portuguese Cape Verde português Cabo Verde
pt−GQ Portuguese Equatorial Guinea português Guiné Equatorial
pt−GW Portuguese Guinea−Bissau português Guiné−Bissau
pt−LU Portuguese Luxembourg português Luxemburgo
pt−MO Portuguese Macau SAR China português Macau, RAE da China
pt−MZ Portuguese Mozambique português Moçambique
pt−PT Portuguese Portugal português Portugal
pt−ST Portuguese São Tomé & PrÃncipe português São Tomé e PrÃncipe
pt−TL Portuguese Timor−Leste português Timor−Leste
qu Quechua Runasimi
qu−BO Quechua Bolivia Runasimi Bolivia
qu−EC Quechua Ecuador Runasimi Ecuador
qu−PE Quechua Peru Runasimi Perú
rm Romansh rumantsch
rm−CH Romansh Switzerland rumantsch Svizra
rn Rundi Ikirundi
rn−BI Rundi Burundi Ikirundi Uburundi
ro Romanian românÄ
ro−MD Romanian Moldova românÄ Republica Moldova
ro−RO Romanian Romania românÄ România
rof Rombo Kihorombo
rof−TZ Rombo Tanzania Kihorombo Tanzania
root Root root
ru Russian ÑÑÑÑкий
ru−BY Russian Belarus ÑÑÑÑкий ÐелаÑÑÑÑ
ru−KG Russian Kyrgyzstan ÑÑÑÑкий ÐиÑгизиÑ
ru−KZ Russian Kazakhstan ÑÑÑÑкий ÐазаÑÑÑан
ru−MD Russian Moldova ÑÑÑÑкий Ðолдова
ru−RU Russian Russia ÑÑÑÑкий РоÑÑиÑ
ru−UA Russian Ukraine ÑÑÑÑкий УкÑаина
rw Kinyarwanda Kinyarwanda
rw−RW Kinyarwanda Rwanda Kinyarwanda U Rwanda
rwk Rwa Kiruwa
rwk−TZ Rwa Tanzania Kiruwa Tanzania
sah Sakha ÑаÑа ÑÑла
sah−RU Sakha Russia ÑаÑа ÑÑла ÐÑаÑÑÑÑйа
saq Samburu Kisampur
saq−KE Samburu Kenya Kisampur Kenya
sbp Sangu Ishisangu
sbp−TZ Sangu Tanzania Ishisangu Tansaniya
sd Sindhi سÙÚÙ
sd−PK Sindhi Pakistan سÙÚ٠پاڪستاÙ
se Northern Sami davvisámegiella
se−FI Northern Sami Finland davvisámegiella Suopma
se−NO Northern Sami Norway davvisámegiella Norga
se−SE Northern Sami Sweden davvisámegiella Ruoŧŧa
seh Sena sena
seh−MZ Sena Mozambique sena Moçambique
ses Koyraboro Senni Koyraboro senni
ses−ML Koyraboro Senni Mali Koyraboro senni Maali
sg Sango Sängö
sg−CF Sango Central African Republic Sängö Ködörösêse tî Bêafrîka
shi Tachelhit âµâ´°âµâµâµâµâµ
shi−Latn Tachelhit Latin Tashelḥiyt Latn
shi−Latn−MA Tachelhit Morocco Latin Tashelḥiyt lmÉ£rib Latn
shi−Tfng Tachelhit Tifinagh âµâ´°âµâµâµâµâµ Tfng
shi−Tfng−MA Tachelhit Morocco Tifinagh âµâ´°âµâµâµâµâµ âµâµâµâµâµâ´± Tfng
si Sinhala à·à·à¶à·à¶½
si−LK Sinhala Sri Lanka à·à·à¶à·à¶½ à·à·âර෠ලà¶à¶à·à·
sk Slovak slovenÄina
sk−SK Slovak Slovakia slovenÄina Slovensko
sl Slovenian slovenÅ¡Äina
sl−SI Slovenian Slovenia slovenÅ¡Äina Slovenija
smn Inari Sami anarâškielâ
smn−FI Inari Sami Finland anarâškielâ Suomâ
sn Shona chiShona
sn−ZW Shona Zimbabwe chiShona Zimbabwe
so Somali Soomaali
so−DJ Somali Djibouti Soomaali Jabuuti
so−ET Somali Ethiopia Soomaali Itoobiya
so−KE Somali Kenya Soomaali Kiiniya
so−SO Somali Somalia Soomaali Soomaaliya
sq Albanian shqip
sq−AL Albanian Albania shqip Shqipëri
sq−MK Albanian Macedonia shqip Maqedoni
sq−XK Albanian Kosovo shqip Kosovë
sr Serbian ÑÑпÑки
sr−Cyrl Serbian Cyrillic ÑÑпÑки ÑиÑилиÑа
sr−Cyrl−BA Serbian Bosnia & Herzegovina Cyrillic ÑÑпÑки ÐоÑна и ХеÑÑеговина ÑиÑилиÑа
sr−Cyrl−ME Serbian Montenegro Cyrillic ÑÑпÑки ЦÑна ÐоÑа ÑиÑилиÑа
sr−Cyrl−RS Serbian Serbia Cyrillic ÑÑпÑки СÑбиÑа ÑиÑилиÑа
sr−Cyrl−XK Serbian Kosovo Cyrillic ÑÑпÑки ÐоÑово ÑиÑилиÑа
sr−Latn Serbian Latin srpski latinica
sr−Latn−BA Serbian Bosnia & Herzegovina Latin srpski Bosna i Hercegovina latinica
sr−Latn−ME Serbian Montenegro Latin srpski Crna Gora latinica
sr−Latn−RS Serbian Serbia Latin srpski Srbija latinica
sr−Latn−XK Serbian Kosovo Latin srpski Kosovo latinica
sv Swedish svenska
sv−AX Swedish Ãland Islands svenska Ãland
sv−FI Swedish Finland svenska Finland
sv−SE Swedish Sweden svenska Sverige
sw Swahili Kiswahili
sw−CD Swahili Congo − Kinshasa Kiswahili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo
sw−KE Swahili Kenya Kiswahili Kenya
sw−TZ Swahili Tanzania Kiswahili Tanzania
sw−UG Swahili Uganda Kiswahili Uganda
ta Tamil தமிழà¯
ta−IN Tamil India தமிழ௠à®à®¨à¯à®¤à®¿à®¯à®¾
ta−LK Tamil Sri Lanka தமிழ௠à®à®²à®à¯à®à¯
ta−MY Tamil Malaysia தமிழ௠மலà¯à®à®¿à®¯à®¾
ta−SG Tamil Singapore தமிழ௠à®à®¿à®à¯à®à®ªà¯à®ªà¯à®°à¯
te Telugu à°¤à±à°²à±à°à±
te−IN Telugu India à°¤à±à°²à±à°à± à°à°¾à°°à°¤à°¦à±à°¶à°
teo Teso Kiteso
teo−KE Teso Kenya Kiteso Kenia
teo−UG Teso Uganda Kiteso Uganda
tg Tajik Ñоҷикӣ
tg−TJ Tajik Tajikistan Ñоҷикӣ ТоҷикиÑÑон
th Thai à¹à¸à¸¢
th−TH Thai Thailand à¹à¸à¸¢ à¹à¸à¸¢
ti Tigrinya áµááá
ti−ER Tigrinya Eritrea áµááá á¤ááµá«
ti−ET Tigrinya Ethiopia áµááá á¢áµá®áµá«
tk Turkmen türkmen dili
tk−TM Turkmen Turkmenistan türkmen dili Türkmenistan
to Tongan lea fakatonga
to−TO Tongan Tonga lea fakatonga Tonga
tr Turkish Türkçe
tr−CY Turkish Cyprus Türkçe Kıbrıs
tr−TR Turkish Turkey Türkçe Türkiye
tt Tatar ÑаÑаÑ
tt−RU Tatar Russia ÑаÑÐ°Ñ Ð Ð¾ÑÑиÑ
twq Tasawaq Tasawaq senni
twq−NE Tasawaq Niger Tasawaq senni Nižer
tzm Central Atlas Tamazight TamaziÉ£t n laá¹laá¹£
tzm−MA Central Atlas Tamazight Morocco TamaziÉ£t n laá¹laá¹£ Meá¹á¹uk
ug Uyghur ئÛÙغÛرÚÛ
ug−CN Uyghur China ئÛÙغÛرÚÛ Ø¬ÛÚÚ¯Ù
uk Ukrainian ÑкÑаÑнÑÑка
uk−UA Ukrainian Ukraine ÑкÑаÑнÑÑка УкÑаÑна
ur Urdu اردÙ
ur−IN Urdu India ارد٠بھارت
ur−PK Urdu Pakistan ارد٠پاکستاÙ
uz Uzbek oâzbek
uz−Arab Uzbek Arabic اÙزبÛÚ© عربÛ
uz−Arab−AF Uzbek Afghanistan Arabic اÙزبÛÚ© اÙغاÙستا٠عربÛ
uz−Cyrl Uzbek Cyrillic ÑзбекÑа ÐиÑил
uz−Cyrl−UZ Uzbek Uzbekistan Cyrillic ÑзбекÑа ÐзбекиÑÑон ÐиÑил
uz−Latn Uzbek Latin oâzbek lotin
uz−Latn−UZ Uzbek Uzbekistan Latin oâzbek OÊ»zbekiston lotin
vai Vai êê¤
vai−Latn Vai Latin Vai Latn
vai−Latn−LR Vai Liberia Latin Vai Laibhiya Latn
vai−Vaii Vai Vai êê¤ Vaii
vai−Vaii−LR Vai Liberia Vai êê¤ êê¤ê«ê© Vaii
vi Vietnamese Tiếng Viá»t
vi−VN Vietnamese Vietnam Tiếng Viá»t Viá»t Nam
vo Volapük vo
vo−001 Volapük World vo 001
vun Vunjo Kyivunjo
vun−TZ Vunjo Tanzania Kyivunjo Tanzania
wae Walser Walser
wae−CH Walser Switzerland Walser Schwiz
wo Wolof Wolof
wo−SN Wolof Senegal Wolof Senegaal
xog Soga Olusoga
xog−UG Soga Uganda Olusoga Yuganda
yav Yangben nuasue
yav−CM Yangben Cameroon nuasue Kemelún
yi Yiddish ××Ö´××ש
yi−001 Yiddish World ××Ö´××ש ×××¢××
yo Yoruba Ãdè Yorùbá
yo−BJ Yoruba Benin Ãdè Yorùbá OrÃlÉÌède BÉÌnÉÌ
yo−NG Yoruba Nigeria Ãdè Yorùbá OrÃlẹÌède NàìjÃrÃà
yue Cantonese ç²µèª
yue−Hans Cantonese Simplified ç²¤è¯ ç®ä½
yue−Hans−CN Cantonese China Simplified ç²¤è¯ ä¸å人æ°å±åå½ ç®ä½
yue−Hant Cantonese Traditional ç²µèª ç¹é«
yue−Hant−HK Cantonese Hong Kong SAR China Traditional ç²µèª ä¸è¯äººæ°å±ååé¦æ¸¯ç¹å¥è¡æ¿å ç¹é«
zgh Standard Moroccan Tamazight âµâ´°âµâ´°âµ£âµâµâµ
zgh−MA Standard Moroccan Tamazight Morocco âµâ´°âµâ´°âµ£âµâµâµ âµâµâµâµâµâ´±
zh Chinese ä¸æ
zh−Hans Chinese Simplified ä¸æ ç®ä½
zh−Hans−CN Chinese China Simplified ä¸æ ä¸å½ ç®ä½
zh−Hans−HK Chinese Hong Kong SAR China Simplified ä¸æ ä¸å½é¦æ¸¯ç¹å«è¡æ¿åº ç®ä½
zh−Hans−MO Chinese Macau SAR China Simplified ä¸æ ä¸å½æ¾³é¨ç¹å«è¡æ¿åº ç®ä½
zh−Hans−SG Chinese Singapore Simplified ä¸æ æ°å å¡ ç®ä½
zh−Hant Chinese Traditional ä¸æ ç¹é«
zh−Hant−HK Chinese Hong Kong SAR China Traditional ä¸æ ä¸åé¦æ¸¯ç¹å¥è¡æ¿å ç¹é«å
zh−Hant−MO Chinese Macau SAR China Traditional ä¸æ ä¸åæ¾³éç¹å¥è¡æ¿å ç¹é«å
zh−Hant−TW Chinese Taiwan Traditional ä¸æ å°ç£ ç¹é«
zu Zulu isiZulu
zu−ZA Zulu South Africa isiZulu iNingizimu Afrika

SUPPORT

Bugs may be submitted at <https://github.com/houseabsolute/DateTime−Locale/issues>.

There is a mailing list available for users of this distribution, <mailto:datetime@perl.org>.

I am also usually active on IRC as ’autarch’ on "irc://irc.perl.org".

SOURCE

The source code repository for DateTime-Locale can be found at <https://github.com/houseabsolute/DateTime−Locale>.

AUTHOR

Dave Rolsky <autarch@urth.org>

COPYRIGHT AND LICENSE

This software is copyright (c) 2003 − 2018 by Dave Rolsky.

This is free software; you can redistribute it and/or modify it under the same terms as the Perl 5 programming language system itself.

The full text of the license can be found in the LICENSE file included with this distribution.