DateTime::Locale::agq_CM

NAME

DateTime::Locale::agq_CM − Locale data examples for the Aghem Cameroon (agq−CM) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Aghem Cameroon locale.

Days
Wide (format)

tsuÊukpà
tsuÊughÉe
tsuÊutÉÌmlò
tsuÊumè
tsuÊughɨÌm
tsuÊndzɨkÉÊÉ
tsuÊntsɨ

Abbreviated (format)

kpa
ghÉ
tÉm
ume
ghɨ
dzk
nts

Narrow (format)

k
g
t
u
g
d
n

Wide (stand-alone)

tsuÊukpà
tsuÊughÉe
tsuÊutÉÌmlò
tsuÊumè
tsuÊughɨÌm
tsuÊndzɨkÉÊÉ
tsuÊntsɨ

Abbreviated (stand-alone)

kpa
ghÉ
tÉm
ume
ghɨ
dzk
nts

Narrow (stand-alone)

k
g
t
u
g
d
n

Months
Wide (format)

ndzÉÌÅÉÌnùm
ndzÉÌÅÉÌkÆÌzùÊ
ndzÉÌÅÉÌtÆÌdÊÌghà
ndzÉÌÅÉÌtÇafÊÌghÄ
ndzÉÌÅèsèe
ndzÉÌÅÉÌnzùghò
ndzÉÌÅÉÌdùmlo
ndzÉÌÅÉÌkwîfÉÌe
ndzÉÌÅÉÌtÆÌfÊÌghàdzughù
ndzÉÌÅÉÌghÇuwelÉÌm
ndzÉÌÅÉÌchwaÊàkaa wo
ndzÉÌÅèfwòo

Abbreviated (format)

nùm
kɨz
tɨd
taa
see
nzu
dum
fÉe
dzu
lÉm
kaa
fwo

Narrow (format)

n
k
t
t
s
z
k
f
d
l
c
f

Wide (stand-alone)

ndzÉÌÅÉÌnùm
ndzÉÌÅÉÌkÆÌzùÊ
ndzÉÌÅÉÌtÆÌdÊÌghà
ndzÉÌÅÉÌtÇafÊÌghÄ
ndzÉÌÅèsèe
ndzÉÌÅÉÌnzùghò
ndzÉÌÅÉÌdùmlo
ndzÉÌÅÉÌkwîfÉÌe
ndzÉÌÅÉÌtÆÌfÊÌghàdzughù
ndzÉÌÅÉÌghÇuwelÉÌm
ndzÉÌÅÉÌchwaÊàkaa wo
ndzÉÌÅèfwòo

Abbreviated (stand-alone)

nùm
kɨz
tɨd
taa
see
nzu
dum
fÉe
dzu
lÉm
kaa
fwo

Narrow (stand-alone)

n
k
t
t
s
z
k
f
d
l
c
f

Quarters
Wide (format)

kɨbâ kɨ 1
ugbâ u 2
ugbâ u 3
ugbâ u 4

Abbreviated (format)

kɨbâ kɨ 1
ugbâ u 2
ugbâ u 3
ugbâ u 4

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

kɨbâ kɨ 1
ugbâ u 2
ugbâ u 3
ugbâ u 4

Abbreviated (stand-alone)

kɨbâ kɨ 1
ugbâ u 2
ugbâ u 3
ugbâ u 4

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

SÄe KɨÌlesto
BÇa KɨÌlesto

Abbreviated (format)

SK
BK

Narrow (format)

SK
BK

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = tsuÊughÉe 5 ndzÉÌÅÉÌkÆÌzÃ¹Ê 2008
1995−12−22T09:05:02 = tsuÊughɨÌm 22 ndzÉÌÅèfwòo 1995
−0010−09−15T04:44:23 = tsuÊndzɨkÉÊÉ 15 ndzÉÌÅÉÌtÆÌfÊÌghàdzughù −10

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 ndzÉÌÅÉÌkÆÌzÃ¹Ê 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 ndzÉÌÅèfwòo 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ndzÉÌÅÉÌtÆÌfÊÌghàdzughù −10

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 kɨz, 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 fwo, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 dzu, −10

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = tsuÊughÉe 5 ndzÉÌÅÉÌkÆÌzÃ¹Ê 2008 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = tsuÊughɨÌm 22 ndzÉÌÅèfwòo 1995 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = tsuÊndzɨkÉÊÉ 15 ndzÉÌÅÉÌtÆÌfÊÌghàdzughù −10 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 ndzÉÌÅÉÌkÆÌzÃ¹Ê 2008 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 22 ndzÉÌÅèfwòo 1995 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ndzÉÌÅÉÌtÆÌfÊÌghàdzughù −10 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 kɨz, 2008 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 22 fwo, 1995 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 15 dzu, −10 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/2008 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10 04:44

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = ghÉ
1995−12−22T09:05:02 = ghɨ
−0010−09−15T04:44:23 = dzk

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = ghÉ 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = ghɨ 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = dzk 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = ghÉ 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = ghɨ 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = dzk 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = ghÉ 18:30
1995−12−22T09:05:02 = ghɨ 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = dzk 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = ghÉ 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = ghɨ 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = dzk 04:44:23

Ed (d E)

2008−02−05T18:30:30 = 5 ghÉ
1995−12−22T09:05:02 = 22 ghɨ
−0010−09−15T04:44:23 = 15 dzk

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = ghÉ 6:30 a.k
1995−12−22T09:05:02 = ghɨ 9:05 a.g
−0010−09−15T04:44:23 = dzk 4:44 a.g

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = ghÉ 6:30:30 a.k
1995−12−22T09:05:02 = ghɨ 9:05:02 a.g
−0010−09−15T04:44:23 = dzk 4:44:23 a.g

Gy (G y)

2008−02−05T18:30:30 = BK 2008
1995−12−22T09:05:02 = BK 1995
−0010−09−15T04:44:23 = SK −10

GyMMM (G y MMM )

2008−02−05T18:30:30 = BK 2008 kɨz
1995−12−22T09:05:02 = BK 1995 fwo
−0010−09−15T04:44:23 = SK −10 dzu

GyMMMEd (G y MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = BK 2008 kɨz 5, ghÉ
1995−12−22T09:05:02 = BK 1995 fwo 22, ghɨ
−0010−09−15T04:44:23 = SK −10 dzu 15, dzk

GyMMMd (G y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = BK 2008 kɨz 5
1995−12−22T09:05:02 = BK 1995 fwo 22
−0010−09−15T04:44:23 = SK −10 dzu 15

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (E d/M)

2008−02−05T18:30:30 = ghÉ 5/2
1995−12−22T09:05:02 = ghɨ 22/12
−0010−09−15T04:44:23 = dzk 15/9

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = kɨz
1995−12−22T09:05:02 = fwo
−0010−09−15T04:44:23 = dzu

MMMEd (E d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = ghÉ 5 kɨz
1995−12−22T09:05:02 = ghɨ 22 fwo
−0010−09−15T04:44:23 = dzk 15 dzu

MMMMW-count-other (’week’ W ’of’ MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = week 1 of ndzÉÌÅÉÌkÆÌzùÊ
1995−12−22T09:05:02 = week 3 of ndzÉÌÅèfwòo
−0010−09−15T04:44:23 = week 2 of ndzÉÌÅÉÌtÆÌfÊÌghàdzughù

MMMMd ( MMMM d)

2008−02−05T18:30:30 = ndzÉÌÅÉÌkÆÌzÃ¹Ê 5
1995−12−22T09:05:02 = ndzÉÌÅèfwòo 22
−0010−09−15T04:44:23 = ndzÉÌÅÉÌtÆÌfÊÌghàdzughù 15

MMMd (d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 kɨz
1995−12−22T09:05:02 = 22 fwo
−0010−09−15T04:44:23 = 15 dzu

Md (d/M)

2008−02−05T18:30:30 = 5/2
1995−12−22T09:05:02 = 22/12
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 a.k
1995−12−22T09:05:02 = 9 a.g
−0010−09−15T04:44:23 = 4 a.g

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 a.k
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 a.g
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 a.g

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 a.k
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 a.g
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 a.g

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 a.k UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 a.g UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 a.g UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 a.k UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 a.g UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 a.g UTC

ms (m:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 5:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 9/−10

yMEd (E d/M/y)

2008−02−05T18:30:30 = ghÉ 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = ghɨ 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = dzk 15/9/−10

yMMM ( MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = kɨz 2008
1995−12−22T09:05:02 = fwo 1995
−0010−09−15T04:44:23 = dzu −10

yMMMEd (E d MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = ghÉ 5 kɨz 2008
1995−12−22T09:05:02 = ghɨ 22 fwo 1995
−0010−09−15T04:44:23 = dzk 15 dzu −10

yMMMM (y MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ndzÉÌÅÉÌkÆÌzùÊ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 ndzÉÌÅèfwòo
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ndzÉÌÅÉÌtÆÌfÊÌghàdzughù

yMMMd (d MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = 5 kɨz 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 fwo 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 dzu −10

yMd (d/M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10

yQQQ ( QQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = kɨbâ kɨ 1 2008
1995−12−22T09:05:02 = ugbâ u 4 1995
−0010−09−15T04:44:23 = ugbâ u 3 −10

yQQQQ ( QQQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = kɨbâ kɨ 1 2008
1995−12−22T09:05:02 = ugbâ u 4 1995
−0010−09−15T04:44:23 = ugbâ u 3 −10

yw-count-other (’week’ w ’of’ Y)

2008−02−05T18:30:30 = week 6 of 2008
1995−12−22T09:05:02 = week 51 of 1995
−0010−09−15T04:44:23 = week 37 of −10

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (tsuÊukpà)

SUPPORT

See DateTime::Locale.