DateTime::Locale::ar_BH

NAME

DateTime::Locale::ar_BH − Locale data examples for the Arabic Bahrain (ar−BH) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Arabic Bahrain locale.

Days
Wide (format)

اÙاثÙÙÙ
اÙØ«Ùاثاء
اÙأربعاء
اÙØ®ÙÙس
اÙجÙعة
اÙسبت
اÙØ£Øد

Abbreviated (format)

اÙاثÙÙÙ
اÙØ«Ùاثاء
اÙأربعاء
اÙØ®ÙÙس
اÙجÙعة
اÙسبت
اÙØ£Øد

Narrow (format)

Ù
Ø«
ر
Ø®
ج
س
Ø

Wide (stand-alone)

اÙاثÙÙÙ
اÙØ«Ùاثاء
اÙأربعاء
اÙØ®ÙÙس
اÙجÙعة
اÙسبت
اÙØ£Øد

Abbreviated (stand-alone)

اÙاثÙÙÙ
اÙØ«Ùاثاء
اÙأربعاء
اÙØ®ÙÙس
اÙجÙعة
اÙسبت
اÙØ£Øد

Narrow (stand-alone)

Ù
Ø«
ر
Ø®
ج
س
Ø

Months
Wide (format)

ÙÙاÙر
ÙبراÙر
Ùارس
أبرÙÙ
ÙاÙÙ
ÙÙÙÙÙ
ÙÙÙÙÙ
أغسطس
سبتÙبر
Ø£ÙتÙبر
ÙÙÙÙبر
دÙسÙبر

Abbreviated (format)

ÙÙاÙر
ÙبراÙر
Ùارس
أبرÙÙ
ÙاÙÙ
ÙÙÙÙÙ
ÙÙÙÙÙ
أغسطس
سبتÙبر
Ø£ÙتÙبر
ÙÙÙÙبر
دÙسÙبر

Narrow (format)

Ù
Ù
Ù
Ø£
Ù
Ù
Ù
غ
س
Ù
ب
د

Wide (stand-alone)

ÙÙاÙر
ÙبراÙر
Ùارس
أبرÙÙ
ÙاÙÙ
ÙÙÙÙÙ
ÙÙÙÙÙ
أغسطس
سبتÙبر
Ø£ÙتÙبر
ÙÙÙÙبر
دÙسÙبر

Abbreviated (stand-alone)

ÙÙاÙر
ÙبراÙر
Ùارس
أبرÙÙ
ÙاÙÙ
ÙÙÙÙÙ
ÙÙÙÙÙ
أغسطس
سبتÙبر
Ø£ÙتÙبر
ÙÙÙÙبر
دÙسÙبر

Narrow (stand-alone)

Ù
Ù
Ù
Ø£
Ù
Ù
Ù
غ
س
Ù
ب
د

Quarters
Wide (format)

اÙربع اÙØ£ÙÙ
اÙربع اÙثاÙÙ
اÙربع اÙثاÙØ«
اÙربع اÙرابع

Abbreviated (format)

اÙربع اÙØ£ÙÙ
اÙربع اÙثاÙÙ
اÙربع اÙثاÙØ«
اÙربع اÙرابع

Narrow (format)

Ù¡
Ù¢
Ù£
Ù¤

Wide (stand-alone)

اÙربع اÙØ£ÙÙ
اÙربع اÙثاÙÙ
اÙربع اÙثاÙØ«
اÙربع اÙرابع

Abbreviated (stand-alone)

اÙربع اÙØ£ÙÙ
اÙربع اÙثاÙÙ
اÙربع اÙثاÙØ«
اÙربع اÙرابع

Narrow (stand-alone)

Ù¡
Ù¢
Ù£
Ù¤

Eras
Wide (format)

Ùب٠اÙÙÙÙاد
ÙÙÙادÙ

Abbreviated (format)

Ù.Ù
Ù

Narrow (format)

Ù.Ù
Ù

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = اÙØ«ÙØ§Ø«Ø§Ø¡Ø 5 ÙبراÙر 2008
1995−12−22T09:05:02 = اÙجÙØ¹Ø©Ø 22 دÙسÙبر 1995
−0010−09−15T04:44:23 = اÙØ³Ø¨ØªØ 15 سبتÙبر −10

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÙبراÙر 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 دÙسÙبر 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 سبتÙبر −10

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 05â/02â/2008
1995−12−22T09:05:02 = 22â/12â/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15â/09â/−10

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5â/2â/2008
1995−12−22T09:05:02 = 22â/12â/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15â/9â/−10

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 Ù UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 ص UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 ص UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 Ù UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 ص UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 ص UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 Ù
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 ص
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 ص

Short

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 Ù
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 ص
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 ص

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = اÙØ«ÙØ§Ø«Ø§Ø¡Ø 5 ÙبراÙر 2008 6:30:30 Ù UTC
1995−12−22T09:05:02 = اÙجÙØ¹Ø©Ø 22 دÙسÙبر 1995 9:05:02 ص UTC
−0010−09−15T04:44:23 = اÙØ³Ø¨ØªØ 15 سبتÙبر −10 4:44:23 ص UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÙبراÙر 2008 6:30:30 Ù UTC
1995−12−22T09:05:02 = 22 دÙسÙبر 1995 9:05:02 ص UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 15 سبتÙبر −10 4:44:23 ص UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 05â/02â/2008 6:30:30 Ù
1995−12−22T09:05:02 = 22â/12â/1995 9:05:02 ص
−0010−09−15T04:44:23 = 15â/09â/−10 4:44:23 ص

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5â/2â/2008 6:30 Ù
1995−12−22T09:05:02 = 22â/12â/1995 9:05 ص
−0010−09−15T04:44:23 = 15â/9â/−10 4:44 ص

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = اÙØ«Ùاثاء
1995−12−22T09:05:02 = اÙجÙعة
−0010−09−15T04:44:23 = اÙسبت

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = اÙØ«Ùاثاء 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = اÙجÙعة 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = اÙسبت 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = اÙØ«Ùاثاء 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = اÙجÙعة 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = اÙسبت 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = اÙØ«Ùاثاء 18:30
1995−12−22T09:05:02 = اÙجÙعة 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = اÙسبت 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = اÙØ«Ùاثاء 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = اÙجÙعة 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = اÙسبت 04:44:23

Ed (EØ d)

2008−02−05T18:30:30 = اÙØ«ÙØ§Ø«Ø§Ø¡Ø 5
1995−12−22T09:05:02 = اÙجÙØ¹Ø©Ø 22
−0010−09−15T04:44:23 = اÙØ³Ø¨ØªØ 15

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = اÙØ«Ùاثاء 6:30 Ù
1995−12−22T09:05:02 = اÙجÙعة 9:05 ص
−0010−09−15T04:44:23 = اÙسبت 4:44 ص

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = اÙØ«Ùاثاء 6:30:30 Ù
1995−12−22T09:05:02 = اÙجÙعة 9:05:02 ص
−0010−09−15T04:44:23 = اÙسبت 4:44:23 ص

Gy (y G)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Ù
1995−12−22T09:05:02 = 1995 Ù
−0010−09−15T04:44:23 = −10 Ù.Ù

GyMMM ( MMM y G)

2008−02−05T18:30:30 = ÙبراÙر 2008 Ù
1995−12−22T09:05:02 = دÙسÙبر 1995 Ù
−0010−09−15T04:44:23 = سبتÙبر −10 Ù.Ù

GyMMMEd (EØ d MMM y G)

2008−02−05T18:30:30 = اÙØ«ÙØ§Ø«Ø§Ø¡Ø 5 ÙبراÙر 2008 Ù
1995−12−22T09:05:02 = اÙجÙØ¹Ø©Ø 22 دÙسÙبر 1995 Ù
−0010−09−15T04:44:23 = اÙØ³Ø¨ØªØ 15 سبتÙبر −10 Ù.Ù

GyMMMd (d MMM y G)

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÙبراÙر 2008 Ù
1995−12−22T09:05:02 = 22 دÙسÙبر 1995 Ù
−0010−09−15T04:44:23 = 15 سبتÙبر −10 Ù.Ù

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (EØ d/M)

2008−02−05T18:30:30 = اÙØ«ÙØ§Ø«Ø§Ø¡Ø 5/2
1995−12−22T09:05:02 = اÙجÙØ¹Ø©Ø 22/12
−0010−09−15T04:44:23 = اÙØ³Ø¨ØªØ 15/9

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = ÙبراÙر
1995−12−22T09:05:02 = دÙسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = سبتÙبر

MMMEd (EØ d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = اÙØ«ÙØ§Ø«Ø§Ø¡Ø 5 ÙبراÙر
1995−12−22T09:05:02 = اÙجÙØ¹Ø©Ø 22 دÙسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = اÙØ³Ø¨ØªØ 15 سبتÙبر

MMMMEd (EØ d MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = اÙØ«ÙØ§Ø«Ø§Ø¡Ø 5 ÙبراÙر
1995−12−22T09:05:02 = اÙجÙØ¹Ø©Ø 22 دÙسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = اÙØ³Ø¨ØªØ 15 سبتÙبر

MMMMW-count-few (اÙأسبÙع W ÙÙ MMM )

2008−02−05T18:30:30 = اÙأسبÙع 1 ÙÙ ÙبراÙر
1995−12−22T09:05:02 = اÙأسبÙع 3 Ù٠دÙسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = اÙأسبÙع 2 Ù٠سبتÙبر

MMMMW-count-many (اÙأسبÙع W ÙÙ MMM )

2008−02−05T18:30:30 = اÙأسبÙع 1 ÙÙ ÙبراÙر
1995−12−22T09:05:02 = اÙأسبÙع 3 Ù٠دÙسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = اÙأسبÙع 2 Ù٠سبتÙبر

MMMMW-count-one (اÙأسبÙع W ÙÙ MMM )

2008−02−05T18:30:30 = اÙأسبÙع 1 ÙÙ ÙبراÙر
1995−12−22T09:05:02 = اÙأسبÙع 3 Ù٠دÙسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = اÙأسبÙع 2 Ù٠سبتÙبر

MMMMW-count-other (اÙأسبÙع W ÙÙ MMM )

2008−02−05T18:30:30 = اÙأسبÙع 1 ÙÙ ÙبراÙر
1995−12−22T09:05:02 = اÙأسبÙع 3 Ù٠دÙسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = اÙأسبÙع 2 Ù٠سبتÙبر

MMMMW-count-two (اÙأسبÙع W ÙÙ MMM )

2008−02−05T18:30:30 = اÙأسبÙع 1 ÙÙ ÙبراÙر
1995−12−22T09:05:02 = اÙأسبÙع 3 Ù٠دÙسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = اÙأسبÙع 2 Ù٠سبتÙبر

MMMMW-count-zero (اÙأسبÙع W ÙÙ MMM )

2008−02−05T18:30:30 = اÙأسبÙع 1 ÙÙ ÙبراÙر
1995−12−22T09:05:02 = اÙأسبÙع 3 Ù٠دÙسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = اÙأسبÙع 2 Ù٠سبتÙبر

MMMMd (d MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÙبراÙر
1995−12−22T09:05:02 = 22 دÙسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = 15 سبتÙبر

MMMd (d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÙبراÙر
1995−12−22T09:05:02 = 22 دÙسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = 15 سبتÙبر

MMdd (ddâ/MM)

2008−02−05T18:30:30 = 05â/02
1995−12−22T09:05:02 = 22â/12
−0010−09−15T04:44:23 = 15â/09

Md (d/âM)

2008−02−05T18:30:30 = 5/â2
1995−12−22T09:05:02 = 22/â12
−0010−09−15T04:44:23 = 15/â9

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 Ù
1995−12−22T09:05:02 = 9 ص
−0010−09−15T04:44:23 = 4 ص

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 Ù
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 ص
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 ص

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 Ù
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 ص
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 ص

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 Ù UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 ص UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 ص UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 Ù UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 ص UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 ص UTC

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (Mâ/y)

2008−02−05T18:30:30 = 2â/2008
1995−12−22T09:05:02 = 12â/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 9â/−10

yMEd (EØ d/âM/ây)

2008−02−05T18:30:30 = اÙØ«ÙØ§Ø«Ø§Ø¡Ø 5/â2/â2008
1995−12−22T09:05:02 = اÙجÙØ¹Ø©Ø 22/â12/â1995
−0010−09−15T04:44:23 = اÙØ³Ø¨ØªØ 15/â9/â−10

yMM (MMâ/y)

2008−02−05T18:30:30 = 02â/2008
1995−12−22T09:05:02 = 12â/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 09â/−10

yMMM ( MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = ÙبراÙر 2008
1995−12−22T09:05:02 = دÙسÙبر 1995
−0010−09−15T04:44:23 = سبتÙبر −10

yMMMEd (EØ d MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = اÙØ«ÙØ§Ø«Ø§Ø¡Ø 5 ÙبراÙر 2008
1995−12−22T09:05:02 = اÙجÙØ¹Ø©Ø 22 دÙسÙبر 1995
−0010−09−15T04:44:23 = اÙØ³Ø¨ØªØ 15 سبتÙبر −10

yMMMM ( MMMM y)

2008−02−05T18:30:30 = ÙبراÙر 2008
1995−12−22T09:05:02 = دÙسÙبر 1995
−0010−09−15T04:44:23 = سبتÙبر −10

yMMMd (d MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÙبراÙر 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 دÙسÙبر 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 سبتÙبر −10

yMd (dâ/Mâ/y)

2008−02−05T18:30:30 = 5â/2â/2008
1995−12−22T09:05:02 = 22â/12â/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15â/9â/−10

yQQQ ( QQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = اÙربع اÙØ£ÙÙ 2008
1995−12−22T09:05:02 = اÙربع اÙرابع 1995
−0010−09−15T04:44:23 = اÙربع اÙثاÙØ« −10

yQQQQ ( QQQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = اÙربع اÙØ£ÙÙ 2008
1995−12−22T09:05:02 = اÙربع اÙرابع 1995
−0010−09−15T04:44:23 = اÙربع اÙثاÙØ« −10

yw-count-few (اÙأسبÙع w Ù٠سÙØ© Y)

2008−02−05T18:30:30 = اÙأسبÙع 6 Ù٠سÙØ© 2008
1995−12−22T09:05:02 = اÙأسبÙع 51 Ù٠سÙØ© 1995
−0010−09−15T04:44:23 = اÙأسبÙع 37 Ù٠سÙØ© −10

yw-count-many (اÙأسبÙع w Ù٠سÙØ© Y)

2008−02−05T18:30:30 = اÙأسبÙع 6 Ù٠سÙØ© 2008
1995−12−22T09:05:02 = اÙأسبÙع 51 Ù٠سÙØ© 1995
−0010−09−15T04:44:23 = اÙأسبÙع 37 Ù٠سÙØ© −10

yw-count-one (اÙأسبÙع w Ù٠سÙØ© Y)

2008−02−05T18:30:30 = اÙأسبÙع 6 Ù٠سÙØ© 2008
1995−12−22T09:05:02 = اÙأسبÙع 51 Ù٠سÙØ© 1995
−0010−09−15T04:44:23 = اÙأسبÙع 37 Ù٠سÙØ© −10

yw-count-other (اÙأسبÙع w Ù٠سÙØ© Y)

2008−02−05T18:30:30 = اÙأسبÙع 6 Ù٠سÙØ© 2008
1995−12−22T09:05:02 = اÙأسبÙع 51 Ù٠سÙØ© 1995
−0010−09−15T04:44:23 = اÙأسبÙع 37 Ù٠سÙØ© −10

yw-count-two (اÙأسبÙع w Ù٠سÙØ© Y)

2008−02−05T18:30:30 = اÙأسبÙع 6 Ù٠سÙØ© 2008
1995−12−22T09:05:02 = اÙأسبÙع 51 Ù٠سÙØ© 1995
−0010−09−15T04:44:23 = اÙأسبÙع 37 Ù٠سÙØ© −10

yw-count-zero (اÙأسبÙع w Ù٠سÙØ© Y)

2008−02−05T18:30:30 = اÙأسبÙع 6 Ù٠سÙØ© 2008
1995−12−22T09:05:02 = اÙأسبÙع 51 Ù٠سÙØ© 1995
−0010−09−15T04:44:23 = اÙأسبÙع 37 Ù٠سÙØ© −10

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

No

Local first day of the week

6 (اÙسبت)

SUPPORT

See DateTime::Locale.