DateTime::Locale::as_IN

NAME

DateTime::Locale::as_IN − Locale data examples for the Assamese India (as−IN) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Assamese India locale.

Days
Wide (format)

সà§à¦®à¦¬à¦¾à§°
মà¦à§à¦à¦²à¦¬à¦¾à§°
বà§à¦§à¦¬à¦¾à§°
বà§à¦¹à¦¸à§à¦ªà¦¤à¦¿à¦¬à¦¾à§°
শà§à¦à§à§°à¦¬à¦¾à§°
শনিবাৰ
দà§à¦à¦¬à¦¾à§°

Abbreviated (format)

সà§à¦®
মà¦à§à¦à¦²
বà§à¦§
বà§à¦¹
শà§à¦à§à§°
শনি
দà§à¦

Narrow (format)

স
ম
ব
ব
শ
শ
দ

Wide (stand-alone)

সà§à¦®à¦¬à¦¾à§°
মà¦à§à¦à¦²à¦¬à¦¾à§°
বà§à¦§à¦¬à¦¾à§°
বà§à¦¹à¦¸à§à¦ªà¦¤à¦¿à¦¬à¦¾à§°
শà§à¦à§à§°à¦¬à¦¾à§°
শনিবাৰ
দà§à¦à¦¬à¦¾à§°

Abbreviated (stand-alone)

সà§à¦®
মà¦à§à¦à¦²
বà§à¦§
বà§à¦¹
শà§à¦à§à§°
শনি
দà§à¦

Narrow (stand-alone)

স
ম
ব
ব
শ
শ
দ

Months
Wide (format)

à¦à¦¾à¦¨à§à§±à¦¾à§°à§
ফà§à¦¬à§à§°à§à§±à¦¾à§°à§
মাৰà§à¦
à¦à¦ªà§à§°à¦¿à¦²
মà§â
à¦à§à¦¨
à¦à§à¦²à¦¾à¦
à¦à¦à¦·à§à¦
à¦à§à¦ªà§à¦¤à§à¦®à§à¦¬à§°
à¦à¦à§à¦à§à¦¬à§°
নৱà§à¦®à§à¦¬à§°
ডিà¦à§à¦®à§à¦¬à§°

Abbreviated (format)

à¦à¦¾à¦¨à§
ফà§à¦¬à§à§°à§
মাৰà§à¦
à¦à¦ªà§à§°à¦¿à¦²
মà§â
à¦à§à¦¨
à¦à§à¦²à¦¾à¦
à¦à¦
à¦à§à¦ªà§à¦¤à§
à¦à¦à§à¦à§
নৱà§
ডিà¦à§

Narrow (format)

à¦
ফ
ম
à¦
ম
à¦
à¦
à¦
à¦
à¦
ন
ড

Wide (stand-alone)

à¦à¦¾à¦¨à§à§±à¦¾à§°à§
ফà§à¦¬à§à§°à§à§±à¦¾à§°à§
মাৰà§à¦
à¦à¦ªà§à§°à¦¿à¦²
মà§â
à¦à§à¦¨
à¦à§à¦²à¦¾à¦
à¦à¦à¦·à§à¦
à¦à§à¦ªà§à¦¤à§à¦®à§à¦¬à§°
à¦à¦à§à¦à§à¦¬à§°
নৱà§à¦®à§à¦¬à§°
ডিà¦à§à¦®à§à¦¬à§°

Abbreviated (stand-alone)

à¦à¦¾à¦¨à§
ফà§à¦¬à§à§°à§
মাৰà§à¦
à¦à¦ªà§à§°à¦¿à¦²
মà§â
à¦à§à¦¨
à¦à§à¦²à¦¾à¦
à¦à¦
à¦à§à¦ªà§à¦¤à§
à¦à¦à§à¦à§
নৱà§
ডিà¦à§

Narrow (stand-alone)

à¦
ফ
ম
à¦
ম
à¦
à¦
à¦
à¦
à¦
ন
ড

Quarters
Wide (format)

পà§à§°à¦¥à¦® তিনিমাহ
দà§à¦¬à¦¿à¦¤à§à¦¯à¦¼ তিনিমাহ
তà§à¦¤à§à¦¯à¦¼ তিনিমাহ
à¦à¦¤à§à§°à§à¦¥ তিনিমাহ

Abbreviated (format)

১মঠতিà¦
২য়ঠতিà¦
৩য়ঠতিà¦
৪ৰà§à¦¥à¦ তিà¦

Narrow (format)

১
২
৩
৪

Wide (stand-alone)

পà§à§°à¦¥à¦® তিনিমাহ
দà§à¦¬à¦¿à¦¤à§à¦¯à¦¼ তিনিমাহ
তà§à¦¤à§à¦¯à¦¼ তিনিমাহ
à¦à¦¤à§à§°à§à¦¥ তিনিমাহ

Abbreviated (stand-alone)

১মঠতিà¦
২য়ঠতিà¦
৩য়ঠতিà¦
৪ৰà§à¦¥à¦ তিà¦

Narrow (stand-alone)

১
২
৩
৪

Eras
Wide (format)

à¦à§à§°à§à¦·à§à¦à¦ªà§à§°à§à¦¬
à¦à§à§°à§à¦·à§à¦à¦¾à¦¬à§à¦¦

Abbreviated (format)

à¦à§à§°à§à¦ পà§à¦
à¦à§à§°à§à¦

Narrow (format)

à¦à§à§°à§à¦ পà§à¦
à¦à§à§°à§à¦

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = মà¦à§à¦à¦²à¦¬à¦¾à§°, 5 ফà§à¦¬à§à§°à§à§±à¦¾à§°à§, 2008
1995−12−22T09:05:02 = শà§à¦à§à§°à¦¬à¦¾à§°, 22 ডিà¦à§à¦®à§à¦¬à§°, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = শনিবাৰ, 15 à¦à§à¦ªà§à¦¤à§à¦®à§à¦¬à§°, −10

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 ফà§à¦¬à§à§°à§à§±à¦¾à§°à§, 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 ডিà¦à§à¦®à§à¦¬à§°, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 à¦à§à¦ªà§à¦¤à§à¦®à§à¦¬à§°, −10

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 05−02−2008
1995−12−22T09:05:02 = 22−12−1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15−09−−10

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5−2−2008
1995−12−22T09:05:02 = 22−12−1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15−9−−10

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = à¦à¦ªà§°à¦¾à¦¹à§à¦¨ 6.30.30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = পà§à§°à§à¦¬à¦¾à¦¹à§à¦¨ 9.05.02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = পà§à§°à§à¦¬à¦¾à¦¹à§à¦¨ 4.44.23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = à¦à¦ªà§°à¦¾à¦¹à§à¦¨ 6.30.30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = পà§à§°à§à¦¬à¦¾à¦¹à§à¦¨ 9.05.02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = পà§à§°à§à¦¬à¦¾à¦¹à§à¦¨ 4.44.23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = à¦à¦ªà§°à¦¾à¦¹à§à¦¨ 6.30.30
1995−12−22T09:05:02 = পà§à§°à§à¦¬à¦¾à¦¹à§à¦¨ 9.05.02
−0010−09−15T04:44:23 = পà§à§°à§à¦¬à¦¾à¦¹à§à¦¨ 4.44.23

Short

2008−02−05T18:30:30 = à¦à¦ªà§°à¦¾à¦¹à§à¦¨ 6.30
1995−12−22T09:05:02 = পà§à§°à§à¦¬à¦¾à¦¹à§à¦¨ 9.05
−0010−09−15T04:44:23 = পà§à§°à§à¦¬à¦¾à¦¹à§à¦¨ 4.44

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = মà¦à§à¦à¦²à¦¬à¦¾à§°, 5 ফà§à¦¬à§à§°à§à§±à¦¾à§°à§, 2008 à¦à¦ªà§°à¦¾à¦¹à§à¦¨ 6.30.30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = শà§à¦à§à§°à¦¬à¦¾à§°, 22 ডিà¦à§à¦®à§à¦¬à§°, 1995 পà§à§°à§à¦¬à¦¾à¦¹à§à¦¨ 9.05.02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = শনিবাৰ, 15 à¦à§à¦ªà§à¦¤à§à¦®à§à¦¬à§°, −10 পà§à§°à§à¦¬à¦¾à¦¹à§à¦¨ 4.44.23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 ফà§à¦¬à§à§°à§à§±à¦¾à§°à§, 2008 à¦à¦ªà§°à¦¾à¦¹à§à¦¨ 6.30.30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 22 ডিà¦à§à¦®à§à¦¬à§°, 1995 পà§à§°à§à¦¬à¦¾à¦¹à§à¦¨ 9.05.02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 15 à¦à§à¦ªà§à¦¤à§à¦®à§à¦¬à§°, −10 পà§à§°à§à¦¬à¦¾à¦¹à§à¦¨ 4.44.23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 05−02−2008 à¦à¦ªà§°à¦¾à¦¹à§à¦¨ 6.30.30
1995−12−22T09:05:02 = 22−12−1995 পà§à§°à§à¦¬à¦¾à¦¹à§à¦¨ 9.05.02
−0010−09−15T04:44:23 = 15−09−−10 পà§à§°à§à¦¬à¦¾à¦¹à§à¦¨ 4.44.23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5−2−2008 à¦à¦ªà§°à¦¾à¦¹à§à¦¨ 6.30
1995−12−22T09:05:02 = 22−12−1995 পà§à§°à§à¦¬à¦¾à¦¹à§à¦¨ 9.05
−0010−09−15T04:44:23 = 15−9−−10 পà§à§°à§à¦¬à¦¾à¦¹à§à¦¨ 4.44

Available Formats
Bh (B h)

2008−02−05T18:30:30 = B 6
1995−12−22T09:05:02 = B 9
−0010−09−15T04:44:23 = B 4

Bhm (B h:mm)

2008−02−05T18:30:30 = B 6:30
1995−12−22T09:05:02 = B 9:05
−0010−09−15T04:44:23 = B 4:44

Bhms (B h:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = B 6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = B 9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = B 4:44:23

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = মà¦à§à¦à¦²
1995−12−22T09:05:02 = শà§à¦à§à§°
−0010−09−15T04:44:23 = শনি

EBhm (E B h:mm)

2008−02−05T18:30:30 = মà¦à§à¦à¦² B 6:30
1995−12−22T09:05:02 = শà§à¦à§à§° B 9:05
−0010−09−15T04:44:23 = শনি B 4:44

EBhms (E B h:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = মà¦à§à¦à¦² B 6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = শà§à¦à§à§° B 9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = শনি B 4:44:23

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = মà¦à§à¦à¦² 18:30
1995−12−22T09:05:02 = শà§à¦à§à§° 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = শনি 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = মà¦à§à¦à¦² 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = শà§à¦à§à§° 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = শনি 04:44:23

Ed (E d)

2008−02−05T18:30:30 = মà¦à§à¦à¦² 5
1995−12−22T09:05:02 = শà§à¦à§à§° 22
−0010−09−15T04:44:23 = শনি 15

Ehm (E a h:mm)

2008−02−05T18:30:30 = মà¦à§à¦à¦² à¦à¦ªà§°à¦¾à¦¹à§à¦¨ 6:30
1995−12−22T09:05:02 = শà§à¦à§à§° পà§à§°à§à¦¬à¦¾à¦¹à§à¦¨ 9:05
−0010−09−15T04:44:23 = শনি পà§à§°à§à¦¬à¦¾à¦¹à§à¦¨ 4:44

Ehms (E a h:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = মà¦à§à¦à¦² à¦à¦ªà§°à¦¾à¦¹à§à¦¨ 6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = শà§à¦à§à§° পà§à§°à§à¦¬à¦¾à¦¹à§à¦¨ 9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = শনি পà§à§°à§à¦¬à¦¾à¦¹à§à¦¨ 4:44:23

Gy (G y)

2008−02−05T18:30:30 = à¦à§à§°à§à¦ 2008
1995−12−22T09:05:02 = à¦à§à§°à§à¦ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = à¦à§à§°à§à¦ পà§à¦ −10

GyMMM (G y MMM )

2008−02−05T18:30:30 = à¦à§à§°à§à¦ 2008 ফà§à¦¬à§à§°à§
1995−12−22T09:05:02 = à¦à§à§°à§à¦ 1995 ডিà¦à§
−0010−09−15T04:44:23 = à¦à§à§°à§à¦ পà§à¦ −10 à¦à§à¦ªà§à¦¤à§

GyMMMEd (G y MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = à¦à§à§°à§à¦ 2008 ফà§à¦¬à§à§°à§ 5, মà¦à§à¦à¦²
1995−12−22T09:05:02 = à¦à§à§°à§à¦ 1995 ডিà¦à§ 22, শà§à¦à§à§°
−0010−09−15T04:44:23 = à¦à§à§°à§à¦ পà§à¦ −10 à¦à§à¦ªà§à¦¤à§ 15, শনি

GyMMMd (G y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = à¦à§à§°à§à¦ 2008 ফà§à¦¬à§à§°à§ 5
1995−12−22T09:05:02 = à¦à§à§°à§à¦ 1995 ডিà¦à§ 22
−0010−09−15T04:44:23 = à¦à§à§°à§à¦ পà§à¦ −10 à¦à§à¦ªà§à¦¤à§ 15

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (E, dd-MM)

2008−02−05T18:30:30 = মà¦à§à¦à¦², 05−02
1995−12−22T09:05:02 = শà§à¦à§à§°, 22−12
−0010−09−15T04:44:23 = শনি, 15−09

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = ফà§à¦¬à§à§°à§
1995−12−22T09:05:02 = ডিà¦à§
−0010−09−15T04:44:23 = à¦à§à¦ªà§à¦¤à§

MMMEd (E, d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = মà¦à§à¦à¦², 5 ফà§à¦¬à§à§°à§
1995−12−22T09:05:02 = শà§à¦à§à§°, 22 ডিà¦à§
−0010−09−15T04:44:23 = শনি, 15 à¦à§à¦ªà§à¦¤à§

MMMMW-count-one (MMMMৰ সপà§à¦¤à¦¾à¦¹ W)

2008−02−05T18:30:30 = ফà§à¦¬à§à§°à§à§±à¦¾à§°à§à§° সপà§à¦¤à¦¾à¦¹ 1
1995−12−22T09:05:02 = ডিà¦à§à¦®à§à¦¬à§°à§° সপà§à¦¤à¦¾à¦¹ 3
−0010−09−15T04:44:23 = à¦à§à¦ªà§à¦¤à§à¦®à§à¦¬à§°à§° সপà§à¦¤à¦¾à¦¹ 2

MMMMW-count-other (MMMMৰ সপà§à¦¤à¦¾à¦¹ W)

2008−02−05T18:30:30 = ফà§à¦¬à§à§°à§à§±à¦¾à§°à§à§° সপà§à¦¤à¦¾à¦¹ 1
1995−12−22T09:05:02 = ডিà¦à§à¦®à§à¦¬à§°à§° সপà§à¦¤à¦¾à¦¹ 3
−0010−09−15T04:44:23 = à¦à§à¦ªà§à¦¤à§à¦®à§à¦¬à§°à§° সপà§à¦¤à¦¾à¦¹ 2

MMMMd (d MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 ফà§à¦¬à§à§°à§à§±à¦¾à§°à§
1995−12−22T09:05:02 = 22 ডিà¦à§à¦®à§à¦¬à§°
−0010−09−15T04:44:23 = 15 à¦à§à¦ªà§à¦¤à§à¦®à§à¦¬à§°

MMMd (d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 ফà§à¦¬à§à§°à§
1995−12−22T09:05:02 = 22 ডিà¦à§
−0010−09−15T04:44:23 = 15 à¦à§à¦ªà§à¦¤à§

Md (dd-MM)

2008−02−05T18:30:30 = 05−02
1995−12−22T09:05:02 = 22−12
−0010−09−15T04:44:23 = 15−09

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (a h)

2008−02−05T18:30:30 = à¦à¦ªà§°à¦¾à¦¹à§à¦¨ 6
1995−12−22T09:05:02 = পà§à§°à§à¦¬à¦¾à¦¹à§à¦¨ 9
−0010−09−15T04:44:23 = পà§à§°à§à¦¬à¦¾à¦¹à§à¦¨ 4

hm (a h:mm)

2008−02−05T18:30:30 = à¦à¦ªà§°à¦¾à¦¹à§à¦¨ 6:30
1995−12−22T09:05:02 = পà§à§°à§à¦¬à¦¾à¦¹à§à¦¨ 9:05
−0010−09−15T04:44:23 = পà§à§°à§à¦¬à¦¾à¦¹à§à¦¨ 4:44

hms (a h:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = à¦à¦ªà§°à¦¾à¦¹à§à¦¨ 6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = পà§à§°à§à¦¬à¦¾à¦¹à§à¦¨ 9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = পà§à§°à§à¦¬à¦¾à¦¹à§à¦¨ 4:44:23

hmsv (a h:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = à¦à¦ªà§°à¦¾à¦¹à§à¦¨ 6:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = পà§à§°à§à¦¬à¦¾à¦¹à§à¦¨ 9:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = পà§à§°à§à¦¬à¦¾à¦¹à§à¦¨ 4:44:23 UTC

hmv (a h:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = à¦à¦ªà§°à¦¾à¦¹à§à¦¨ 6:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = পà§à§°à§à¦¬à¦¾à¦¹à§à¦¨ 9:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = পà§à§°à§à¦¬à¦¾à¦¹à§à¦¨ 4:44 UTC

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (MM-y)

2008−02−05T18:30:30 = 02−2008
1995−12−22T09:05:02 = 12−1995
−0010−09−15T04:44:23 = 09−−10

yMEd (E, dd-MM-y)

2008−02−05T18:30:30 = মà¦à§à¦à¦², 05−02−2008
1995−12−22T09:05:02 = শà§à¦à§à§°, 22−12−1995
−0010−09−15T04:44:23 = শনি, 15−09−−10

yMMM ( MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = ফà§à¦¬à§à§°à§ 2008
1995−12−22T09:05:02 = ডিà¦à§ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = à¦à§à¦ªà§à¦¤à§ −10

yMMMEd (E, d MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = মà¦à§à¦à¦², 5 ফà§à¦¬à§à§°à§ 2008
1995−12−22T09:05:02 = শà§à¦à§à§°, 22 ডিà¦à§ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = শনি, 15 à¦à§à¦ªà§à¦¤à§ −10

yMMMM ( MMMM y)

2008−02−05T18:30:30 = ফà§à¦¬à§à§°à§à§±à¦¾à§°à§ 2008
1995−12−22T09:05:02 = ডিà¦à§à¦®à§à¦¬à§° 1995
−0010−09−15T04:44:23 = à¦à§à¦ªà§à¦¤à§à¦®à§à¦¬à§° −10

yMMMd (d MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = 5 ফà§à¦¬à§à§°à§ 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 ডিà¦à§ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 à¦à§à¦ªà§à¦¤à§ −10

yMd (dd-MM-y)

2008−02−05T18:30:30 = 05−02−2008
1995−12−22T09:05:02 = 22−12−1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15−09−−10

yQQQ ( QQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = ১মঠতিঠ2008
1995−12−22T09:05:02 = ৪ৰà§à¦¥à¦ তিঠ1995
−0010−09−15T04:44:23 = ৩য়ঠতিঠ−10

yQQQQ ( QQQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = পà§à§°à¦¥à¦® তিনিমাহ 2008
1995−12−22T09:05:02 = à¦à¦¤à§à§°à§à¦¥ তিনিমাহ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = তà§à¦¤à§à¦¯à¦¼ তিনিমাহ −10

yw-count-one (Yৰ সপà§à¦¤à¦¾à¦¹ w)

2008−02−05T18:30:30 = 2008ৰ সপà§à¦¤à¦¾à¦¹ 6
1995−12−22T09:05:02 = 1995ৰ সপà§à¦¤à¦¾à¦¹ 51
−0010−09−15T04:44:23 = −10ৰ সপà§à¦¤à¦¾à¦¹ 37

yw-count-other (Yৰ সপà§à¦¤à¦¾à¦¹ w)

2008−02−05T18:30:30 = 2008ৰ সপà§à¦¤à¦¾à¦¹ 6
1995−12−22T09:05:02 = 1995ৰ সপà§à¦¤à¦¾à¦¹ 51
−0010−09−15T04:44:23 = −10ৰ সপà§à¦¤à¦¾à¦¹ 37

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

No

Local first day of the week

7 (দà§à¦à¦¬à¦¾à§°)

SUPPORT

See DateTime::Locale.