DateTime::Locale::bas_CM

NAME

DateTime::Locale::bas_CM − Locale data examples for the Basaa Cameroon (bas−CM) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Basaa Cameroon locale.

Days
Wide (format)

Ågwà njaÅgumba
Ågwà ûm
Ågwà Ågê
Ågwà mbÉk
Ågwà kÉÉ
Ågwà jôn
Ågwà nÉÌy

Abbreviated (format)

nja
uum
Åge
mbÉ
kÉÉ
jon
nÉy

Narrow (format)

n
u
Å
m
k
j
n

Wide (stand-alone)

Ågwà njaÅgumba
Ågwà ûm
Ågwà Ågê
Ågwà mbÉk
Ågwà kÉÉ
Ågwà jôn
Ågwà nÉÌy

Abbreviated (stand-alone)

nja
uum
Åge
mbÉ
kÉÉ
jon
nÉy

Narrow (stand-alone)

n
u
Å
m
k
j
n

Months
Wide (format)

KÉndÉÅ
MàcÉÌl
Màtùmb
Màtop
MÌpuyÉ
HìlòndÉÌ
Njèbà
HìkaÅ
DìpÉÌs
Bìòôm
MàyÉsèp
Lìbuy li Åyèe

Abbreviated (format)

kÉn
mac
mat
mto
mpu
hil
nje
hik
dip
bio
may
liÉ

Narrow (format)

k
m
m
m
m
h
n
h
d
b
m
l

Wide (stand-alone)

KÉndÉÅ
MàcÉÌl
Màtùmb
Màtop
MÌpuyÉ
HìlòndÉÌ
Njèbà
HìkaÅ
DìpÉÌs
Bìòôm
MàyÉsèp
Lìbuy li Åyèe

Abbreviated (stand-alone)

kÉn
mac
mat
mto
mpu
hil
nje
hik
dip
bio
may
liÉ

Narrow (stand-alone)

k
m
m
m
m
h
n
h
d
b
m
l

Quarters
Wide (format)

Kèk bisu i soŠiaâ
Kèk i Åyonos biÉaà i soÅ iaâ
Kèk i Åyonos biaâ i soÅ iaâ
Kèk i Åyonos binâ i soÅ iaâ

Abbreviated (format)

K1s3
K2s3
K3s3
K4s3

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

Kèk bisu i soŠiaâ
Kèk i Åyonos biÉaà i soÅ iaâ
Kèk i Åyonos biaâ i soÅ iaâ
Kèk i Åyonos binâ i soÅ iaâ

Abbreviated (stand-alone)

K1s3
K2s3
K3s3
K4s3

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

bisÅ« bi Yesù KrÇstò
i mbÅ«s Yesù KrÇstò

Abbreviated (format)

b.Y.K
m.Y.K

Narrow (format)

b.Y.K
m.Y.K

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = Ågwà ûm 5 MàcÉÌl 2008
1995−12−22T09:05:02 = Ågwà kÉÉ 22 Lìbuy li Åyèe 1995
−0010−09−15T04:44:23 = Ågwà jôn 15 DìpÉÌs −10

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 MàcÉÌl 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 Lìbuy li Åyèe 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 DìpÉÌs −10

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 mac, 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 liÉ, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 dip, −10

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = Ågwà ûm 5 MàcÉÌl 2008 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = Ågwà kÉÉ 22 Lìbuy li Åyèe 1995 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = Ågwà jôn 15 DìpÉÌs −10 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 MàcÉÌl 2008 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 22 Lìbuy li Åyèe 1995 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 15 DìpÉÌs −10 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 mac, 2008 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 22 liÉ, 1995 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 15 dip, −10 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/2008 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10 04:44

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = uum
1995−12−22T09:05:02 = kÉÉ
−0010−09−15T04:44:23 = jon

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = uum 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = kÉÉ 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = jon 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = uum 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = kÉÉ 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = jon 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = uum 18:30
1995−12−22T09:05:02 = kÉÉ 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = jon 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = uum 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = kÉÉ 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = jon 04:44:23

Ed (E d)

2008−02−05T18:30:30 = uum 5
1995−12−22T09:05:02 = kÉÉ 22
−0010−09−15T04:44:23 = jon 15

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = uum 6:30 I ÉugajÉp
1995−12−22T09:05:02 = kÉÉ 9:05 I bikÉÌglà
−0010−09−15T04:44:23 = jon 4:44 I bikÉÌglà

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = uum 6:30:30 I ÉugajÉp
1995−12−22T09:05:02 = kÉÉ 9:05:02 I bikÉÌglà
−0010−09−15T04:44:23 = jon 4:44:23 I bikÉÌglà

Gy (G y)

2008−02−05T18:30:30 = m.Y.K 2008
1995−12−22T09:05:02 = m.Y.K 1995
−0010−09−15T04:44:23 = b.Y.K −10

GyMMM (G y MMM )

2008−02−05T18:30:30 = m.Y.K 2008 mac
1995−12−22T09:05:02 = m.Y.K 1995 liÉ
−0010−09−15T04:44:23 = b.Y.K −10 dip

GyMMMEd (G y MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = m.Y.K 2008 mac 5, uum
1995−12−22T09:05:02 = m.Y.K 1995 liÉ 22, kÉÉ
−0010−09−15T04:44:23 = b.Y.K −10 dip 15, jon

GyMMMd (G y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = m.Y.K 2008 mac 5
1995−12−22T09:05:02 = m.Y.K 1995 liÉ 22
−0010−09−15T04:44:23 = b.Y.K −10 dip 15

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (E d/M)

2008−02−05T18:30:30 = uum 5/2
1995−12−22T09:05:02 = kÉÉ 22/12
−0010−09−15T04:44:23 = jon 15/9

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = mac
1995−12−22T09:05:02 = liÉ
−0010−09−15T04:44:23 = dip

MMMEd (E d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = uum 5 mac
1995−12−22T09:05:02 = kÉÉ 22 liÉ
−0010−09−15T04:44:23 = jon 15 dip

MMMMW-count-other (’week’ W ’of’ MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = week 1 of MàcÉÌl
1995−12−22T09:05:02 = week 3 of Lìbuy li Åyèe
−0010−09−15T04:44:23 = week 2 of DìpÉÌs

MMMMd ( MMMM d)

2008−02−05T18:30:30 = MàcÉÌl 5
1995−12−22T09:05:02 = Lìbuy li Åyèe 22
−0010−09−15T04:44:23 = DìpÉÌs 15

MMMd (d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 mac
1995−12−22T09:05:02 = 22 liÉ
−0010−09−15T04:44:23 = 15 dip

Md (d/M)

2008−02−05T18:30:30 = 5/2
1995−12−22T09:05:02 = 22/12
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 I ÉugajÉp
1995−12−22T09:05:02 = 9 I bikÉÌglà
−0010−09−15T04:44:23 = 4 I bikÉÌglà

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 I ÉugajÉp
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 I bikÉÌglà
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 I bikÉÌglà

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 I ÉugajÉp
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 I bikÉÌglà
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 I bikÉÌglà

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 I ÉugajÉp UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 I bikÉÌglà UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 I bikÉÌglà UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 I ÉugajÉp UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 I bikÉÌglà UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 I bikÉÌglà UTC

ms (m:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 5:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 9/−10

yMEd (E d/M/y)

2008−02−05T18:30:30 = uum 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = kÉÉ 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = jon 15/9/−10

yMMM ( MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = mac 2008
1995−12−22T09:05:02 = liÉ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = dip −10

yMMMEd (E d MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = uum 5 mac 2008
1995−12−22T09:05:02 = kÉÉ 22 liÉ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = jon 15 dip −10

yMMMM (y MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 MàcÉÌl
1995−12−22T09:05:02 = 1995 Lìbuy li Åyèe
−0010−09−15T04:44:23 = −10 DìpÉÌs

yMMMd (d MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = 5 mac 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 liÉ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 dip −10

yMd (d/M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10

yQQQ ( QQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = K1s3 2008
1995−12−22T09:05:02 = K4s3 1995
−0010−09−15T04:44:23 = K3s3 −10

yQQQQ ( QQQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = Kèk bisu i soÅ iaâ 2008
1995−12−22T09:05:02 = Kèk i Åyonos binâ i soÅ iaâ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = Kèk i Åyonos biaâ i soÅ iaâ −10

yw-count-other (’week’ w ’of’ Y)

2008−02−05T18:30:30 = week 6 of 2008
1995−12−22T09:05:02 = week 51 of 1995
−0010−09−15T04:44:23 = week 37 of −10

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (Ågwà njaÅgumba)

SUPPORT

See DateTime::Locale.