DateTime::Locale::be_BY

NAME

DateTime::Locale::be_BY − Locale data examples for the Belarusian Belarus (be−BY) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Belarusian Belarus locale.

Days
Wide (format)

панÑдзелак
аÑÑоÑак
ÑеÑада
ÑаÑвеÑ
пÑÑнÑÑа
ÑÑбоÑа
нÑдзелÑ

Abbreviated (format)

пн
аÑ
ÑÑ
ÑÑ
пÑ
Ñб
нд

Narrow (format)

п
а
Ñ
Ñ
п
Ñ
н

Wide (stand-alone)

панÑдзелак
аÑÑоÑак
ÑеÑада
ÑаÑвеÑ
пÑÑнÑÑа
ÑÑбоÑа
нÑдзелÑ

Abbreviated (stand-alone)

пн
аÑ
ÑÑ
ÑÑ
пÑ
Ñб
нд

Narrow (stand-alone)

п
а
Ñ
Ñ
п
Ñ
н

Months
Wide (format)

ÑÑÑдзенÑ
лÑÑага
ÑакавÑка
кÑаÑавÑка
маÑ
ÑÑÑвенÑ
лÑпенÑ
жнÑÑнÑ
веÑаÑнÑ
каÑÑÑÑÑнÑка
лÑÑÑапада
ÑнежнÑ

Abbreviated (format)

ÑÑÑ
лÑÑ
Ñак
кÑа
маÑ
ÑÑÑ
лÑп
жнÑ
веÑ
каÑ
лÑÑ
Ñне

Narrow (format)

Ñ
л
Ñ
к
м
Ñ
л
ж
в
к
л
Ñ

Wide (stand-alone)

ÑÑÑдзенÑ
лÑÑÑ
ÑакавÑк
кÑаÑавÑк
май
ÑÑÑвенÑ
лÑпенÑ
жнÑвенÑ
веÑаÑенÑ
каÑÑÑÑÑнÑк
лÑÑÑапад
ÑнежанÑ

Abbreviated (stand-alone)

ÑÑÑ
лÑÑ
Ñак
кÑа
май
ÑÑÑ
лÑп
жнÑ
веÑ
каÑ
лÑÑ
Ñне

Narrow (stand-alone)

Ñ
л
Ñ
к
м
Ñ
л
ж
в
к
л
Ñ

Quarters
Wide (format)

1−ÑÑ ÐºÐ²Ð°ÑÑал
2−Ð³Ñ ÐºÐ²Ð°ÑÑал
3−ÑÑ ÐºÐ²Ð°ÑÑал
4−ÑÑ ÐºÐ²Ð°ÑÑал

Abbreviated (format)

1−ÑÑ ÐºÐ².
2−Ð³Ñ ÐºÐ².
3−ÑÑ ÐºÐ².
4−ÑÑ ÐºÐ².

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

1−ÑÑ ÐºÐ²Ð°ÑÑал
2−Ð³Ñ ÐºÐ²Ð°ÑÑал
3−ÑÑ ÐºÐ²Ð°ÑÑал
4−ÑÑ ÐºÐ²Ð°ÑÑал

Abbreviated (stand-alone)

1−ÑÑ ÐºÐ².
2−Ð³Ñ ÐºÐ².
3−ÑÑ ÐºÐ².
4−ÑÑ ÐºÐ².

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

да наÑаджÑÐ½Ð½Ñ Ð¥ÑÑÑÑова
ад наÑаджÑÐ½Ð½Ñ Ð¥ÑÑÑÑова

Abbreviated (format)

да н.Ñ.
н.Ñ.

Narrow (format)

да н.Ñ.
н.Ñ.

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = аÑÑоÑак, 5 лÑÑага 2008 г.
1995−12−22T09:05:02 = пÑÑнÑÑа, 22 ÑÐ½ÐµÐ¶Ð½Ñ 1995 г.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑбоÑа, 15 веÑаÑÐ½Ñ −10 г.

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 лÑÑага 2008 г.
1995−12−22T09:05:02 = 22 ÑÐ½ÐµÐ¶Ð½Ñ 1995 г.
−0010−09−15T04:44:23 = 15 веÑаÑÐ½Ñ −10 г.

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5.02.2008
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15.09.−10

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5.02.08
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.95
−0010−09−15T04:44:23 = 15.09.−10

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30, UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02, UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23, UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = аÑÑоÑак, 5 лÑÑага 2008 г. Ñ 18:30:30, UTC
1995−12−22T09:05:02 = пÑÑнÑÑа, 22 ÑÐ½ÐµÐ¶Ð½Ñ 1995 г. Ñ 09:05:02, UTC
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑбоÑа, 15 веÑаÑÐ½Ñ −10 г. Ñ 04:44:23, UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 лÑÑага 2008 г. Ñ 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 22 ÑÐ½ÐµÐ¶Ð½Ñ 1995 г. Ñ 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 15 веÑаÑÐ½Ñ −10 г. Ñ 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5.02.2008, 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.1995, 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 15.09.−10, 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5.02.08, 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.95, 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 15.09.−10, 04:44

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = аÑ
1995−12−22T09:05:02 = пÑ
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = Ð°Ñ 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = Ð¿Ñ 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = Ð°Ñ 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = Ð¿Ñ 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = Ð°Ñ 18:30
1995−12−22T09:05:02 = Ð¿Ñ 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = Ð°Ñ 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = Ð¿Ñ 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб 04:44:23

Ed (d, E)

2008−02−05T18:30:30 = 5, аÑ
1995−12−22T09:05:02 = 22, пÑ
−0010−09−15T04:44:23 = 15, Ñб

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = Ð°Ñ 6:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = Ð¿Ñ 9:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб 4:44 AM

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = Ð°Ñ 6:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = Ð¿Ñ 9:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб 4:44:23 AM

Gy (y ’г’. G)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 г. н.Ñ.
1995−12−22T09:05:02 = 1995 г. н.Ñ.
−0010−09−15T04:44:23 = −10 г. да н.Ñ.

GyMMM ( LLL y ’г’. G)

2008−02−05T18:30:30 = лÑÑ 2008 г. н.Ñ.
1995−12−22T09:05:02 = Ñне 1995 г. н.Ñ.
−0010−09−15T04:44:23 = Ð²ÐµÑ −10 г. да н.Ñ.

GyMMMEd (E, d MMM y ’г’. G)

2008−02−05T18:30:30 = аÑ, 5 лÑÑ 2008 г. н.Ñ.
1995−12−22T09:05:02 = пÑ, 22 Ñне 1995 г. н.Ñ.
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб, 15 Ð²ÐµÑ −10 г. да н.Ñ.

GyMMMd (d MMM y ’г’. G)

2008−02−05T18:30:30 = 5 лÑÑ 2008 г. н.Ñ.
1995−12−22T09:05:02 = 22 Ñне 1995 г. н.Ñ.
−0010−09−15T04:44:23 = 15 Ð²ÐµÑ −10 г. да н.Ñ.

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (E, d.M)

2008−02−05T18:30:30 = аÑ, 5.2
1995−12−22T09:05:02 = пÑ, 22.12
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб, 15.9

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = лÑÑ
1995−12−22T09:05:02 = Ñне
−0010−09−15T04:44:23 = веÑ

MMMEd (E, d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = аÑ, 5 лÑÑ
1995−12−22T09:05:02 = пÑ, 22 Ñне
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб, 15 веÑ

MMMMEd (E, d MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = аÑ, 5 лÑÑага
1995−12−22T09:05:02 = пÑ, 22 ÑнежнÑ
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб, 15 веÑаÑнÑ

MMMMW-count-few (W ’ÑÑдзенђ MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 1 ÑÑÐ´Ð·ÐµÐ½Ñ Ð»ÑÑ
1995−12−22T09:05:02 = 3 ÑÑÐ´Ð·ÐµÐ½Ñ Ñне
−0010−09−15T04:44:23 = 2 ÑÑÐ´Ð·ÐµÐ½Ñ Ð²ÐµÑ

MMMMW-count-many (W ’ÑÑдзенђ MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 1 ÑÑÐ´Ð·ÐµÐ½Ñ Ð»ÑÑ
1995−12−22T09:05:02 = 3 ÑÑÐ´Ð·ÐµÐ½Ñ Ñне
−0010−09−15T04:44:23 = 2 ÑÑÐ´Ð·ÐµÐ½Ñ Ð²ÐµÑ

MMMMW-count-one (W ’ÑÑдзенђ MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 1 ÑÑÐ´Ð·ÐµÐ½Ñ Ð»ÑÑ
1995−12−22T09:05:02 = 3 ÑÑÐ´Ð·ÐµÐ½Ñ Ñне
−0010−09−15T04:44:23 = 2 ÑÑÐ´Ð·ÐµÐ½Ñ Ð²ÐµÑ

MMMMW-count-other (W ’ÑÑдзенђ MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 1 ÑÑÐ´Ð·ÐµÐ½Ñ Ð»ÑÑ
1995−12−22T09:05:02 = 3 ÑÑÐ´Ð·ÐµÐ½Ñ Ñне
−0010−09−15T04:44:23 = 2 ÑÑÐ´Ð·ÐµÐ½Ñ Ð²ÐµÑ

MMMMd (d MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 лÑÑага
1995−12−22T09:05:02 = 22 ÑнежнÑ
−0010−09−15T04:44:23 = 15 веÑаÑнÑ

MMMd (d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 лÑÑ
1995−12−22T09:05:02 = 22 Ñне
−0010−09−15T04:44:23 = 15 веÑ

Md (d.M)

2008−02−05T18:30:30 = 5.2
1995−12−22T09:05:02 = 22.12
−0010−09−15T04:44:23 = 15.9

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (hh a)

2008−02−05T18:30:30 = 06 PM
1995−12−22T09:05:02 = 09 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 04 AM

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 AM

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 AM UTC

ms (mm.ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30.30
1995−12−22T09:05:02 = 05.02
−0010−09−15T04:44:23 = 44.23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (M.y)

2008−02−05T18:30:30 = 2.2008
1995−12−22T09:05:02 = 12.1995
−0010−09−15T04:44:23 = 9.−10

yMEd (E, d.M.y)

2008−02−05T18:30:30 = аÑ, 5.2.2008
1995−12−22T09:05:02 = пÑ, 22.12.1995
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб, 15.9.−10

yMMM ( LLL y)

2008−02−05T18:30:30 = лÑÑ 2008
1995−12−22T09:05:02 = Ñне 1995
−0010−09−15T04:44:23 = Ð²ÐµÑ −10

yMMMEd (E, d MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = аÑ, 5 лÑÑ 2008
1995−12−22T09:05:02 = пÑ, 22 Ñне 1995
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб, 15 Ð²ÐµÑ −10

yMMMM ( LLLL y)

2008−02−05T18:30:30 = лÑÑÑ 2008
1995−12−22T09:05:02 = ÑÐ½ÐµÐ¶Ð°Ð½Ñ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = веÑаÑÐµÐ½Ñ −10

yMMMd (d MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = 5 лÑÑ 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 Ñне 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 Ð²ÐµÑ −10

yMd (d.M.y)

2008−02−05T18:30:30 = 5.2.2008
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15.9.−10

yQQQ ( QQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = 1−ÑÑ ÐºÐ². 2008
1995−12−22T09:05:02 = 4−ÑÑ ÐºÐ². 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 3−ÑÑ ÐºÐ². −10

yQQQQ ( QQQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = 1−ÑÑ ÐºÐ²Ð°ÑÑал 2008
1995−12−22T09:05:02 = 4−ÑÑ ÐºÐ²Ð°ÑÑал 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 3−ÑÑ ÐºÐ²Ð°ÑÑал −10

yw-count-few (w ’ÑÑдзенђ Y)

2008−02−05T18:30:30 = 6 ÑÑÐ´Ð·ÐµÐ½Ñ 2008
1995−12−22T09:05:02 = 51 ÑÑÐ´Ð·ÐµÐ½Ñ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 37 ÑÑÐ´Ð·ÐµÐ½Ñ −10

yw-count-many (w ’ÑÑдзенђ Y)

2008−02−05T18:30:30 = 6 ÑÑÐ´Ð·ÐµÐ½Ñ 2008
1995−12−22T09:05:02 = 51 ÑÑÐ´Ð·ÐµÐ½Ñ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 37 ÑÑÐ´Ð·ÐµÐ½Ñ −10

yw-count-one (w ’ÑÑдзенђ Y)

2008−02−05T18:30:30 = 6 ÑÑÐ´Ð·ÐµÐ½Ñ 2008
1995−12−22T09:05:02 = 51 ÑÑÐ´Ð·ÐµÐ½Ñ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 37 ÑÑÐ´Ð·ÐµÐ½Ñ −10

yw-count-other (w ’ÑÑдзенђ Y)

2008−02−05T18:30:30 = 6 ÑÑÐ´Ð·ÐµÐ½Ñ 2008
1995−12−22T09:05:02 = 51 ÑÑÐ´Ð·ÐµÐ½Ñ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 37 ÑÑÐ´Ð·ÐµÐ½Ñ −10

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (панÑдзелак)

SUPPORT

See DateTime::Locale.