DateTime::Locale::bn_BD

NAME

DateTime::Locale::bn_BD − Locale data examples for the Bangla Bangladesh (bn−BD) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Bangla Bangladesh locale.

Days
Wide (format)

সà§à¦®à¦¬à¦¾à¦°
মà¦à§à¦à¦²à¦¬à¦¾à¦°
বà§à¦§à¦¬à¦¾à¦°
বà§à¦¹à¦¸à§à¦ªà¦¤à¦¿à¦¬à¦¾à¦°
শà§à¦à§à¦°à¦¬à¦¾à¦°
শনিবার
রবিবার

Abbreviated (format)

সà§à¦®
মà¦à§à¦à¦²
বà§à¦§
বà§à¦¹à¦¸à§à¦ªà¦¤à¦¿
শà§à¦à§à¦°
শনি
রবি

Narrow (format)

সà§
ম
বà§
বà§
শà§
শ
র

Wide (stand-alone)

সà§à¦®à¦¬à¦¾à¦°
মà¦à§à¦à¦²à¦¬à¦¾à¦°
বà§à¦§à¦¬à¦¾à¦°
বà§à¦¹à¦·à§à¦ªà¦¤à¦¿à¦¬à¦¾à¦°
শà§à¦à§à¦°à¦¬à¦¾à¦°
শনিবার
রবিবার

Abbreviated (stand-alone)

সà§à¦®
মà¦à§à¦à¦²
বà§à¦§
বà§à¦¹à¦¸à§à¦ªà¦¤à¦¿
শà§à¦à§à¦°
শনি
রবি

Narrow (stand-alone)

সà§
ম
বà§
বà§
শà§
শ
র

Months
Wide (format)

à¦à¦¾à¦¨à§à¦¯à¦¼à¦¾à¦°à§
ফà§à¦¬à§à¦°à§à¦¯à¦¼à¦¾à¦°à§
মারà§à¦
à¦à¦ªà§à¦°à¦¿à¦²
মà§
à¦à§à¦¨
à¦à§à¦²à¦¾à¦
à¦à¦à¦¸à§à¦
সà§à¦ªà§à¦à§à¦®à§à¦¬à¦°
à¦à¦à§à¦à§à¦¬à¦°
নà¦à§à¦®à§à¦¬à¦°
ডিসà§à¦®à§à¦¬à¦°

Abbreviated (format)

à¦à¦¾à¦¨à§
ফà§à¦¬
মারà§à¦
à¦à¦ªà§à¦°à¦¿à¦²
মà§
à¦à§à¦¨
à¦à§à¦²à¦¾à¦
à¦à¦à¦¸à§à¦
সà§à¦ªà§à¦à§à¦®à§à¦¬à¦°
à¦à¦à§à¦à§à¦¬à¦°
নà¦à§à¦®à§à¦¬à¦°
ডিসà§à¦®à§à¦¬à¦°

Narrow (format)

à¦à¦¾
ফà§
মা
à¦
মà§
à¦à§à¦¨
à¦à§
à¦
সà§
à¦
ন
ডি

Wide (stand-alone)

à¦à¦¾à¦¨à§à¦¯à¦¼à¦¾à¦°à§
ফà§à¦¬à§à¦°à§à¦¯à¦¼à¦¾à¦°à§
মারà§à¦
à¦à¦ªà§à¦°à¦¿à¦²
মà§
à¦à§à¦¨
à¦à§à¦²à¦¾à¦
à¦à¦à¦¸à§à¦
সà§à¦ªà§à¦à§à¦®à§à¦¬à¦°
à¦à¦à§à¦à§à¦¬à¦°
নà¦à§à¦®à§à¦¬à¦°
ডিসà§à¦®à§à¦¬à¦°

Abbreviated (stand-alone)

à¦à¦¾à¦¨à§à¦¯à¦¼à¦¾à¦°à§
ফà§à¦¬à§à¦°à§à¦¯à¦¼à¦¾à¦°à§
মারà§à¦
à¦à¦ªà§à¦°à¦¿à¦²
মà§
à¦à§à¦¨
à¦à§à¦²à¦¾à¦
à¦à¦à¦¸à§à¦
সà§à¦ªà§à¦à§à¦®à§à¦¬à¦°
à¦à¦à§à¦à§à¦¬à¦°
নà¦à§à¦®à§à¦¬à¦°
ডিসà§à¦®à§à¦¬à¦°

Narrow (stand-alone)

à¦à¦¾
ফà§
মা
à¦
মà§
à¦à§à¦¨
à¦à§
à¦
সà§
à¦
ন
ডি

Quarters
Wide (format)

তà§à¦°à§à¦®à¦¾à¦¸à¦¿à¦
দà§à¦¬à¦¿à¦¤à§à¦¯à¦¼ তà§à¦°à§à¦®à¦¾à¦¸à¦¿à¦
তà§à¦¤à§à¦¯à¦¼ তà§à¦°à§à¦®à¦¾à¦¸à¦¿à¦
à¦à¦¤à§à¦°à§à¦¥ তà§à¦°à§à¦®à¦¾à¦¸à¦¿à¦

Abbreviated (format)

Q1
Q2
Q3
Q4

Narrow (format)

১
২
৩
৪

Wide (stand-alone)

তà§à¦°à§à¦®à¦¾à¦¸à¦¿à¦
দà§à¦¬à¦¿à¦¤à§à¦¯à¦¼ তà§à¦°à§à¦®à¦¾à¦¸à¦¿à¦
তà§à¦¤à§à¦¯à¦¼ তà§à¦°à§à¦®à¦¾à¦¸à¦¿à¦
à¦à¦¤à§à¦°à§à¦¥ তà§à¦°à§à¦®à¦¾à¦¸à¦¿à¦

Abbreviated (stand-alone)

Q1
Q2
Q3
Q4

Narrow (stand-alone)

১
২
৩
৪

Eras
Wide (format)

à¦à§à¦°à¦¿à¦¸à§à¦à¦ªà§à¦°à§à¦¬
à¦à§à¦°à§à¦·à§à¦à¦¾à¦¬à§à¦¦

Abbreviated (format)

à¦à§à¦°à¦¿à¦¸à§à¦à¦ªà§à¦°à§à¦¬
à¦à§à¦·à§à¦à¦¾à¦¬à§à¦¦

Narrow (format)

à¦à§à¦°à¦¿à¦¸à§à¦à¦ªà§à¦°à§à¦¬
à¦à§à¦·à§à¦à¦¾à¦¬à§à¦¦

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = মà¦à§à¦à¦²à¦¬à¦¾à¦°, 5 ফà§à¦¬à§à¦°à§à¦¯à¦¼à¦¾à¦°à§, 2008
1995−12−22T09:05:02 = শà§à¦à§à¦°à¦¬à¦¾à¦°, 22 ডিসà§à¦®à§à¦¬à¦°, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = শনিবার, 15 সà§à¦ªà§à¦à§à¦®à§à¦¬à¦°, −10

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 ফà§à¦¬à§à¦°à§à¦¯à¦¼à¦¾à¦°à§, 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 ডিসà§à¦®à§à¦¬à¦°, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 সà§à¦ªà§à¦à§à¦®à§à¦¬à¦°, −10

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 ফà§à¦¬, 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 ডিসà§à¦®à§à¦¬à¦°, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 সà§à¦ªà§à¦à§à¦®à§à¦¬à¦°, −10

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/08
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/95
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM

Short

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 AM

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = মà¦à§à¦à¦²à¦¬à¦¾à¦°, 5 ফà§à¦¬à§à¦°à§à¦¯à¦¼à¦¾à¦°à§, 2008 6:30:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = শà§à¦à§à¦°à¦¬à¦¾à¦°, 22 ডিসà§à¦®à§à¦¬à¦°, 1995 9:05:02 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = শনিবার, 15 সà§à¦ªà§à¦à§à¦®à§à¦¬à¦°, −10 4:44:23 AM UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 ফà§à¦¬à§à¦°à§à¦¯à¦¼à¦¾à¦°à§, 2008 6:30:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 22 ডিসà§à¦®à§à¦¬à¦°, 1995 9:05:02 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 15 সà§à¦ªà§à¦à§à¦®à§à¦¬à¦°, −10 4:44:23 AM UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 ফà§à¦¬, 2008 6:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 22 ডিসà§à¦®à§à¦¬à¦°, 1995 9:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 15 সà§à¦ªà§à¦à§à¦®à§à¦¬à¦°, −10 4:44:23 AM

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/08 6:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/95 9:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10 4:44 AM

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = মà¦à§à¦à¦²
1995−12−22T09:05:02 = শà§à¦à§à¦°
−0010−09−15T04:44:23 = শনি

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = মà¦à§à¦à¦² 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = শà§à¦à§à¦° 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = শনি 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = মà¦à§à¦à¦² 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = শà§à¦à§à¦° 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = শনি 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = মà¦à§à¦à¦² 18:30
1995−12−22T09:05:02 = শà§à¦à§à¦° 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = শনি 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = মà¦à§à¦à¦² 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = শà§à¦à§à¦° 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = শনি 04:44:23

Ed (d E)

2008−02−05T18:30:30 = 5 মà¦à§à¦à¦²
1995−12−22T09:05:02 = 22 শà§à¦à§à¦°
−0010−09−15T04:44:23 = 15 শনি

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = মà¦à§à¦à¦² 6:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = শà§à¦à§à¦° 9:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = শনি 4:44 AM

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = মà¦à§à¦à¦² 6:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = শà§à¦à§à¦° 9:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = শনি 4:44:23 AM

Gy (y G)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 à¦à§à¦·à§à¦à¦¾à¦¬à§à¦¦
1995−12−22T09:05:02 = 1995 à¦à§à¦·à§à¦à¦¾à¦¬à§à¦¦
−0010−09−15T04:44:23 = −10 à¦à§à¦°à¦¿à¦¸à§à¦à¦ªà§à¦°à§à¦¬

GyMMM ( MMM y G)

2008−02−05T18:30:30 = ফà§à¦¬ 2008 à¦à§à¦·à§à¦à¦¾à¦¬à§à¦¦
1995−12−22T09:05:02 = ডিসà§à¦®à§à¦¬à¦° 1995 à¦à§à¦·à§à¦à¦¾à¦¬à§à¦¦
−0010−09−15T04:44:23 = সà§à¦ªà§à¦à§à¦®à§à¦¬à¦° −10 à¦à§à¦°à¦¿à¦¸à§à¦à¦ªà§à¦°à§à¦¬

GyMMMEd (E, d MMM, y G)

2008−02−05T18:30:30 = মà¦à§à¦à¦², 5 ফà§à¦¬, 2008 à¦à§à¦·à§à¦à¦¾à¦¬à§à¦¦
1995−12−22T09:05:02 = শà§à¦à§à¦°, 22 ডিসà§à¦®à§à¦¬à¦°, 1995 à¦à§à¦·à§à¦à¦¾à¦¬à§à¦¦
−0010−09−15T04:44:23 = শনি, 15 সà§à¦ªà§à¦à§à¦®à§à¦¬à¦°, −10 à¦à§à¦°à¦¿à¦¸à§à¦à¦ªà§à¦°à§à¦¬

GyMMMd (d MMM, y G)

2008−02−05T18:30:30 = 5 ফà§à¦¬, 2008 à¦à§à¦·à§à¦à¦¾à¦¬à§à¦¦
1995−12−22T09:05:02 = 22 ডিসà§à¦®à§à¦¬à¦°, 1995 à¦à§à¦·à§à¦à¦¾à¦¬à§à¦¦
−0010−09−15T04:44:23 = 15 সà§à¦ªà§à¦à§à¦®à§à¦¬à¦°, −10 à¦à§à¦°à¦¿à¦¸à§à¦à¦ªà§à¦°à§à¦¬

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (E, d−M)

2008−02−05T18:30:30 = মà¦à§à¦à¦², 5−2
1995−12−22T09:05:02 = শà§à¦à§à¦°, 22−12
−0010−09−15T04:44:23 = শনি, 15−9

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = ফà§à¦¬à§à¦°à§à¦¯à¦¼à¦¾à¦°à§
1995−12−22T09:05:02 = ডিসà§à¦®à§à¦¬à¦°
−0010−09−15T04:44:23 = সà§à¦ªà§à¦à§à¦®à§à¦¬à¦°

MMMEd (E d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = মà¦à§à¦à¦² 5 ফà§à¦¬
1995−12−22T09:05:02 = শà§à¦à§à¦° 22 ডিসà§à¦®à§à¦¬à¦°
−0010−09−15T04:44:23 = শনি 15 সà§à¦ªà§à¦à§à¦®à§à¦¬à¦°

MMMMEd (E d MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = মà¦à§à¦à¦² 5 ফà§à¦¬à§à¦°à§à¦¯à¦¼à¦¾à¦°à§
1995−12−22T09:05:02 = শà§à¦à§à¦° 22 ডিসà§à¦®à§à¦¬à¦°
−0010−09−15T04:44:23 = শনি 15 সà§à¦ªà§à¦à§à¦®à§à¦¬à¦°

MMMMW-count-one ( MMM à¦à¦° Wয় সপà§à¦¤à¦¾à¦¹)

2008−02−05T18:30:30 = ফà§à¦¬ à¦à¦° 1য় সপà§à¦¤à¦¾à¦¹
1995−12−22T09:05:02 = ডিসà§à¦®à§à¦¬à¦° à¦à¦° 3য় সপà§à¦¤à¦¾à¦¹
−0010−09−15T04:44:23 = সà§à¦ªà§à¦à§à¦®à§à¦¬à¦° à¦à¦° 2য় সপà§à¦¤à¦¾à¦¹

MMMMW-count-other ( MMM à¦à¦° Wয় সপà§à¦¤à¦¾à¦¹)

2008−02−05T18:30:30 = ফà§à¦¬ à¦à¦° 1য় সপà§à¦¤à¦¾à¦¹
1995−12−22T09:05:02 = ডিসà§à¦®à§à¦¬à¦° à¦à¦° 3য় সপà§à¦¤à¦¾à¦¹
−0010−09−15T04:44:23 = সà§à¦ªà§à¦à§à¦®à§à¦¬à¦° à¦à¦° 2য় সপà§à¦¤à¦¾à¦¹

MMMMd (d MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 ফà§à¦¬à§à¦°à§à¦¯à¦¼à¦¾à¦°à§
1995−12−22T09:05:02 = 22 ডিসà§à¦®à§à¦¬à¦°
−0010−09−15T04:44:23 = 15 সà§à¦ªà§à¦à§à¦®à§à¦¬à¦°

MMMd (d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 ফà§à¦¬
1995−12−22T09:05:02 = 22 ডিসà§à¦®à§à¦¬à¦°
−0010−09−15T04:44:23 = 15 সà§à¦ªà§à¦à§à¦®à§à¦¬à¦°

MMdd (dd-MM)

2008−02−05T18:30:30 = 05−02
1995−12−22T09:05:02 = 22−12
−0010−09−15T04:44:23 = 15−09

Md (d/M)

2008−02−05T18:30:30 = 5/2
1995−12−22T09:05:02 = 22/12
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4 AM

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 AM

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 AM UTC

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 9/−10

yMEd (E, d/M/y)

2008−02−05T18:30:30 = মà¦à§à¦à¦², 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = শà§à¦à§à¦°, 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = শনি, 15/9/−10

yMM (MM-y)

2008−02−05T18:30:30 = 02−2008
1995−12−22T09:05:02 = 12−1995
−0010−09−15T04:44:23 = 09−−10

yMMM ( MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = ফà§à¦¬ 2008
1995−12−22T09:05:02 = ডিসà§à¦®à§à¦¬à¦° 1995
−0010−09−15T04:44:23 = সà§à¦ªà§à¦à§à¦®à§à¦¬à¦° −10

yMMMEd (E, d MMM, y)

2008−02−05T18:30:30 = মà¦à§à¦à¦², 5 ফà§à¦¬, 2008
1995−12−22T09:05:02 = শà§à¦à§à¦°, 22 ডিসà§à¦®à§à¦¬à¦°, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = শনি, 15 সà§à¦ªà§à¦à§à¦®à§à¦¬à¦°, −10

yMMMM ( MMMM y)

2008−02−05T18:30:30 = ফà§à¦¬à§à¦°à§à¦¯à¦¼à¦¾à¦°à§ 2008
1995−12−22T09:05:02 = ডিসà§à¦®à§à¦¬à¦° 1995
−0010−09−15T04:44:23 = সà§à¦ªà§à¦à§à¦®à§à¦¬à¦° −10

yMMMd (d MMM, y)

2008−02−05T18:30:30 = 5 ফà§à¦¬, 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 ডিসà§à¦®à§à¦¬à¦°, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 সà§à¦ªà§à¦à§à¦®à§à¦¬à¦°, −10

yMd (d/M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10

yQQQ ( QQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = Q1 2008
1995−12−22T09:05:02 = Q4 1995
−0010−09−15T04:44:23 = Q3 −10

yQQQQ ( QQQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = তà§à¦°à§à¦®à¦¾à¦¸à¦¿à¦ 2008
1995−12−22T09:05:02 = à¦à¦¤à§à¦°à§à¦¥ তà§à¦°à§à¦®à¦¾à¦¸à¦¿à¦ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = তà§à¦¤à§à¦¯à¦¼ তà§à¦°à§à¦®à¦¾à¦¸à¦¿à¦ −10

yw-count-one (Y à¦à¦° wতম সপà§à¦¤à¦¾à¦¹)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 à¦à¦° 6তম সপà§à¦¤à¦¾à¦¹
1995−12−22T09:05:02 = 1995 à¦à¦° 51তম সপà§à¦¤à¦¾à¦¹
−0010−09−15T04:44:23 = −10 à¦à¦° 37তম সপà§à¦¤à¦¾à¦¹

yw-count-other (Y à¦à¦° wতম সপà§à¦¤à¦¾à¦¹)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 à¦à¦° 6তম সপà§à¦¤à¦¾à¦¹
1995−12−22T09:05:02 = 1995 à¦à¦° 51তম সপà§à¦¤à¦¾à¦¹
−0010−09−15T04:44:23 = −10 à¦à¦° 37তম সপà§à¦¤à¦¾à¦¹

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

No

Local first day of the week

7 (রবিবার)

SUPPORT

See DateTime::Locale.