DateTime::Locale::brx_IN

NAME

DateTime::Locale::brx_IN − Locale data examples for the Bodo India (brx−IN) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Bodo India locale.

Days
Wide (format)

समबार
मà¤à¤à¤²à¤¬à¤¾à¤°
बà¥à¤¦à¤¬à¤¾à¤°
बिसथिबार
सà¥à¤à¥à¤°à¤¬à¤¾à¤°
सà¥à¤¨à¤¿à¤¬à¤¾à¤°
रबिबार

Abbreviated (format)

सम
मà¤à¤à¤²
बà¥à¤¦
बिसथि
सà¥à¤à¥à¤°
सà¥à¤¨à¤¿
रबि

Narrow (format)

स
मà¤
बà¥
बि
सà¥
सà¥
र

Wide (stand-alone)

समबार
मà¤à¤à¤²à¤¬à¤¾à¤°
बà¥à¤¦à¤¬à¤¾à¤°
बिसथिबार
सà¥à¤à¥à¤°à¤¬à¤¾à¤°
सà¥à¤¨à¤¿à¤¬à¤¾à¤°
रबिबार

Abbreviated (stand-alone)

सम
मà¤à¤à¤²
बà¥à¤¦
बिसथि
सà¥à¤à¥à¤°
सà¥à¤¨à¤¿
रबि

Narrow (stand-alone)

स
मà¤
बà¥
बि
सà¥
सà¥
र

Months
Wide (format)

à¤à¤¾à¤¨à¥à¤µà¤¾à¤°à¥
फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°à¥
मारà¥à¤¸
à¤à¤«à¥à¤°à¤¿à¤²
मà¥
à¤à¥à¤¨
à¤à¥à¤²à¤¾à¤
à¤à¤à¤¸à¥à¤¥
सà¥à¤¬à¤¥à¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤°
à¤à¤à¤¥à¤¬à¤°
नबà¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤°
दिसà¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤°

Abbreviated (format)

à¤à¤¾à¤¨à¥à¤µà¤¾à¤°à¥
फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°à¥
मारà¥à¤¸
à¤à¤«à¥à¤°à¤¿à¤²
मà¥
à¤à¥à¤¨
à¤à¥à¤²à¤¾à¤
à¤à¤à¤¸à¥à¤¥
सà¥à¤¬à¤¥à¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤°
à¤à¤à¤¥à¤¬à¤°
नबà¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤°
दिसà¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤°

Narrow (format)

à¤
फà¥
मा
à¤
मà¥
à¤à¥
à¤à¥
à¤
सà¥
à¤
न
दि

Wide (stand-alone)

à¤à¤¾à¤¨à¥à¤µà¤¾à¤°à¥
फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°à¥
मारà¥à¤¸
à¤à¤«à¥à¤°à¤¿à¤²
मà¥
à¤à¥à¤¨
à¤à¥à¤²à¤¾à¤
à¤à¤à¤¸à¥à¤¥
सà¥à¤¬à¤¥à¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤°
à¤à¤à¤¥à¤¬à¤°
नबà¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤°
दिसà¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤°

Abbreviated (stand-alone)

à¤à¤¾à¤¨à¥à¤µà¤¾à¤°à¥
फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°à¥
मारà¥à¤¸
à¤à¤«à¥à¤°à¤¿à¤²
मà¥
à¤à¥à¤¨
à¤à¥à¤²à¤¾à¤
à¤à¤à¤¸à¥à¤¥
सà¥à¤¬à¤¥à¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤°
à¤à¤à¤¥à¤¬à¤°
नबà¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤°
दिसà¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤°

Narrow (stand-alone)

à¤
फà¥
मा
à¤
मà¥
à¤à¥
à¤à¥
à¤
सà¥
à¤
न
दि

Quarters
Wide (format)

सिथासà¥/à¤à¥à¤¨à¥à¤¦à¥à¤¸à¥/बाहाà¤à¥à¤¸à¥
à¤à¤¾à¤µà¤¸à¥/à¤à¥à¤¨à¥à¤¦à¥à¤¨à¥/बाहाà¤à¥à¤¨à¥
à¤à¤¾à¤µà¤¥à¤¾à¤®/à¤à¥à¤¨à¥à¤¦à¥à¤¥à¤¾à¤®/बाहाà¤à¥à¤¥à¤¾à¤®
à¤à¤¾à¤µà¤¬à¥à¤°à¥/à¤à¥à¤¨à¥à¤¦à¥à¤¬à¥à¤°à¥/फà¥à¤°à¤¾/à¤à¤¬à¥à¤

Abbreviated (format)

सिथासà¥/à¤à¥à¤¨à¥à¤¦à¥à¤¸à¥/बाहाà¤à¥à¤¸à¥
à¤à¤¾à¤µà¤¸à¥/à¤à¥à¤¨à¥à¤¦à¥à¤¨à¥/बाहाà¤à¥à¤¨à¥
à¤à¤¾à¤µà¤¥à¤¾à¤®/à¤à¥à¤¨à¥à¤¦à¥à¤¥à¤¾à¤®/बाहाà¤à¥à¤¥à¤¾à¤®
à¤à¤¾à¤µà¤¬à¥à¤°à¥/à¤à¥à¤¨à¥à¤¦à¥à¤¬à¥à¤°à¥/फà¥à¤°à¤¾/à¤à¤¬à¥à¤

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

सिथासà¥/à¤à¥à¤¨à¥à¤¦à¥à¤¸à¥/बाहाà¤à¥à¤¸à¥
à¤à¤¾à¤µà¤¸à¥/à¤à¥à¤¨à¥à¤¦à¥à¤¨à¥/बाहाà¤à¥à¤¨à¥
à¤à¤¾à¤µà¤¥à¤¾à¤®/à¤à¥à¤¨à¥à¤¦à¥à¤¥à¤¾à¤®/बाहाà¤à¥à¤¥à¤¾à¤®
à¤à¤¾à¤µà¤¬à¥à¤°à¥/à¤à¥à¤¨à¥à¤¦à¥à¤¬à¥à¤°à¥/फà¥à¤°à¤¾/à¤à¤¬à¥à¤

Abbreviated (stand-alone)

सिथासà¥/à¤à¥à¤¨à¥à¤¦à¥à¤¸à¥/बाहाà¤à¥à¤¸à¥
à¤à¤¾à¤µà¤¸à¥/à¤à¥à¤¨à¥à¤¦à¥à¤¨à¥/बाहाà¤à¥à¤¨à¥
à¤à¤¾à¤µà¤¥à¤¾à¤®/à¤à¥à¤¨à¥à¤¦à¥à¤¥à¤¾à¤®/बाहाà¤à¥à¤¥à¤¾à¤®
à¤à¤¾à¤µà¤¬à¥à¤°à¥/à¤à¥à¤¨à¥à¤¦à¥à¤¬à¥à¤°à¥/फà¥à¤°à¤¾/à¤à¤¬à¥à¤

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

à¤à¤¸à¤¾.पà¥à¤°à¥à¤µ
सन

Abbreviated (format)

à¤à¤¸à¤¾.पà¥à¤°à¥à¤µ
सन

Narrow (format)

à¤à¤¸à¤¾.पà¥à¤°à¥à¤µ
सन

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤²à¤¬à¤¾à¤°, फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°à¥ 5, 2008
1995−12−22T09:05:02 = सà¥à¤à¥à¤°à¤¬à¤¾à¤°, दिसà¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤° 22, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = सà¥à¤¨à¤¿à¤¬à¤¾à¤°, सà¥à¤¬à¤¥à¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤° 15, −10

Long

2008−02−05T18:30:30 = फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°à¥ 5, 2008
1995−12−22T09:05:02 = दिसà¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤° 22, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = सà¥à¤¬à¤¥à¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤° 15, −10

Medium

2008−02−05T18:30:30 = फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°à¥ 5, 2008
1995−12−22T09:05:02 = दिसà¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤° 22, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = सà¥à¤¬à¤¥à¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤° 15, −10

Short

2008−02−05T18:30:30 = 2/5/08
1995−12−22T09:05:02 = 12/22/95
−0010−09−15T04:44:23 = 9/15/−10

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 बà¥à¤²à¤¾à¤¸à¥ UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 फà¥à¤ UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 फà¥à¤ UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 बà¥à¤²à¤¾à¤¸à¥ UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 फà¥à¤ UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 फà¥à¤ UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 बà¥à¤²à¤¾à¤¸à¥
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 फà¥à¤
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 फà¥à¤

Short

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 बà¥à¤²à¤¾à¤¸à¥
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 फà¥à¤
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 फà¥à¤

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤²à¤¬à¤¾à¤°, फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°à¥ 5, 2008 6:30:30 बà¥à¤²à¤¾à¤¸à¥ UTC
1995−12−22T09:05:02 = सà¥à¤à¥à¤°à¤¬à¤¾à¤°, दिसà¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤° 22, 1995 9:05:02 फà¥à¤ UTC
−0010−09−15T04:44:23 = सà¥à¤¨à¤¿à¤¬à¤¾à¤°, सà¥à¤¬à¤¥à¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤° 15, −10 4:44:23 फà¥à¤ UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°à¥ 5, 2008 6:30:30 बà¥à¤²à¤¾à¤¸à¥ UTC
1995−12−22T09:05:02 = दिसà¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤° 22, 1995 9:05:02 फà¥à¤ UTC
−0010−09−15T04:44:23 = सà¥à¤¬à¤¥à¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤° 15, −10 4:44:23 फà¥à¤ UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°à¥ 5, 2008 6:30:30 बà¥à¤²à¤¾à¤¸à¥
1995−12−22T09:05:02 = दिसà¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤° 22, 1995 9:05:02 फà¥à¤
−0010−09−15T04:44:23 = सà¥à¤¬à¤¥à¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤° 15, −10 4:44:23 फà¥à¤

Short

2008−02−05T18:30:30 = 2/5/08 6:30 बà¥à¤²à¤¾à¤¸à¥
1995−12−22T09:05:02 = 12/22/95 9:05 फà¥à¤
−0010−09−15T04:44:23 = 9/15/−10 4:44 फà¥à¤

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤²
1995−12−22T09:05:02 = सà¥à¤à¥à¤°
−0010−09−15T04:44:23 = सà¥à¤¨à¤¿

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤² 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = सà¥à¤à¥à¤° 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = सà¥à¤¨à¤¿ 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤² 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = सà¥à¤à¥à¤° 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = सà¥à¤¨à¤¿ 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤² 18:30
1995−12−22T09:05:02 = सà¥à¤à¥à¤° 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = सà¥à¤¨à¤¿ 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤² 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = सà¥à¤à¥à¤° 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = सà¥à¤¨à¤¿ 04:44:23

Ed (d, E)

2008−02−05T18:30:30 = 5, मà¤à¤à¤²
1995−12−22T09:05:02 = 22, सà¥à¤à¥à¤°
−0010−09−15T04:44:23 = 15, सà¥à¤¨à¤¿

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤² 6:30 बà¥à¤²à¤¾à¤¸à¥
1995−12−22T09:05:02 = सà¥à¤à¥à¤° 9:05 फà¥à¤
−0010−09−15T04:44:23 = सà¥à¤¨à¤¿ 4:44 फà¥à¤

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤² 6:30:30 बà¥à¤²à¤¾à¤¸à¥
1995−12−22T09:05:02 = सà¥à¤à¥à¤° 9:05:02 फà¥à¤
−0010−09−15T04:44:23 = सà¥à¤¨à¤¿ 4:44:23 फà¥à¤

Gy (y G)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 सन
1995−12−22T09:05:02 = 1995 सन
−0010−09−15T04:44:23 = −10 à¤à¤¸à¤¾.पà¥à¤°à¥à¤µ

GyMMM ( MMM, y G)

2008−02−05T18:30:30 = फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°à¥, 2008 सन
1995−12−22T09:05:02 = दिसà¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤°, 1995 सन
−0010−09−15T04:44:23 = सà¥à¤¬à¤¥à¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤°, −10 à¤à¤¸à¤¾.पà¥à¤°à¥à¤µ

GyMMMEd (E, MMM d, y G)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤², फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°à¥ 5, 2008 सन
1995−12−22T09:05:02 = सà¥à¤à¥à¤°, दिसà¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤° 22, 1995 सन
−0010−09−15T04:44:23 = सà¥à¤¨à¤¿, सà¥à¤¬à¤¥à¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤° 15, −10 à¤à¤¸à¤¾.पà¥à¤°à¥à¤µ

GyMMMd ( MMM d, y G)

2008−02−05T18:30:30 = फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°à¥ 5, 2008 सन
1995−12−22T09:05:02 = दिसà¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤° 22, 1995 सन
−0010−09−15T04:44:23 = सà¥à¤¬à¤¥à¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤° 15, −10 à¤à¤¸à¤¾.पà¥à¤°à¥à¤µ

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (E, M/d)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤², 2/5
1995−12−22T09:05:02 = सà¥à¤à¥à¤°, 12/22
−0010−09−15T04:44:23 = सà¥à¤¨à¤¿, 9/15

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°à¥
1995−12−22T09:05:02 = दिसà¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤°
−0010−09−15T04:44:23 = सà¥à¤¬à¤¥à¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤°

MMMEd (E, MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤², फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°à¥ 5
1995−12−22T09:05:02 = सà¥à¤à¥à¤°, दिसà¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤° 22
−0010−09−15T04:44:23 = सà¥à¤¨à¤¿, सà¥à¤¬à¤¥à¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤° 15

MMMMEd (E, MMMM d)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤², फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°à¥ 5
1995−12−22T09:05:02 = सà¥à¤à¥à¤°, दिसà¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤° 22
−0010−09−15T04:44:23 = सà¥à¤¨à¤¿, सà¥à¤¬à¤¥à¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤° 15

MMMMW-count-other (’week’ W ’of’ MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = week 1 of फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°à¥
1995−12−22T09:05:02 = week 3 of दिसà¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤°
−0010−09−15T04:44:23 = week 2 of सà¥à¤¬à¤¥à¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤°

MMMMd ( MMMM d)

2008−02−05T18:30:30 = फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°à¥ 5
1995−12−22T09:05:02 = दिसà¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤° 22
−0010−09−15T04:44:23 = सà¥à¤¬à¤¥à¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤° 15

MMMd (d−MMM)

2008−02−05T18:30:30 = 5−फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°à¥
1995−12−22T09:05:02 = 22−दिसà¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤°
−0010−09−15T04:44:23 = 15−सà¥à¤¬à¤¥à¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤°

Md (M/d)

2008−02−05T18:30:30 = 2/5
1995−12−22T09:05:02 = 12/22
−0010−09−15T04:44:23 = 9/15

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 बà¥à¤²à¤¾à¤¸à¥
1995−12−22T09:05:02 = 9 फà¥à¤
−0010−09−15T04:44:23 = 4 फà¥à¤

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 बà¥à¤²à¤¾à¤¸à¥
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 फà¥à¤
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 फà¥à¤

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 बà¥à¤²à¤¾à¤¸à¥
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 फà¥à¤
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 फà¥à¤

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 बà¥à¤²à¤¾à¤¸à¥ UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 फà¥à¤ UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 फà¥à¤ UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 बà¥à¤²à¤¾à¤¸à¥ UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 फà¥à¤ UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 फà¥à¤ UTC

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 9/−10

yMEd (E, M/d/y)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤², 2/5/2008
1995−12−22T09:05:02 = सà¥à¤à¥à¤°, 12/22/1995
−0010−09−15T04:44:23 = सà¥à¤¨à¤¿, 9/15/−10

yMMM ( MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°à¥ 2008
1995−12−22T09:05:02 = दिसà¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤° 1995
−0010−09−15T04:44:23 = सà¥à¤¬à¤¥à¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤° −10

yMMMEd (E, MMM d, y)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤², फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°à¥ 5, 2008
1995−12−22T09:05:02 = सà¥à¤à¥à¤°, दिसà¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤° 22, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = सà¥à¤¨à¤¿, सà¥à¤¬à¤¥à¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤° 15, −10

yMMMM ( MMMM y)

2008−02−05T18:30:30 = फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°à¥ 2008
1995−12−22T09:05:02 = दिसà¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤° 1995
−0010−09−15T04:44:23 = सà¥à¤¬à¤¥à¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤° −10

yMMMd (y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°à¥ 5
1995−12−22T09:05:02 = 1995 दिसà¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤° 22
−0010−09−15T04:44:23 = −10 सà¥à¤¬à¤¥à¥à¤à¥à¤¬à¤¼à¤° 15

yMd (y−MM-dd)

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15

yQQQ ( QQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = सिथासà¥/à¤à¥à¤¨à¥à¤¦à¥à¤¸à¥/बाहाà¤à¥à¤¸à¥ 2008
1995−12−22T09:05:02 = à¤à¤¾à¤µà¤¬à¥à¤°à¥/à¤à¥à¤¨à¥à¤¦à¥à¤¬à¥à¤°à¥/फà¥à¤°à¤¾/à¤à¤¬à¥à¤ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = à¤à¤¾à¤µà¤¥à¤¾à¤®/à¤à¥à¤¨à¥à¤¦à¥à¤¥à¤¾à¤®/बाहाà¤à¥à¤¥à¤¾à¤® −10

yQQQQ ( QQQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = सिथासà¥/à¤à¥à¤¨à¥à¤¦à¥à¤¸à¥/बाहाà¤à¥à¤¸à¥ 2008
1995−12−22T09:05:02 = à¤à¤¾à¤µà¤¬à¥à¤°à¥/à¤à¥à¤¨à¥à¤¦à¥à¤¬à¥à¤°à¥/फà¥à¤°à¤¾/à¤à¤¬à¥à¤ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = à¤à¤¾à¤µà¤¥à¤¾à¤®/à¤à¥à¤¨à¥à¤¦à¥à¤¥à¤¾à¤®/बाहाà¤à¥à¤¥à¤¾à¤® −10

yw-count-other (’week’ w ’of’ Y)

2008−02−05T18:30:30 = week 6 of 2008
1995−12−22T09:05:02 = week 51 of 1995
−0010−09−15T04:44:23 = week 37 of −10

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

No

Local first day of the week

7 (रबिबार)

SUPPORT

See DateTime::Locale.