DateTime::Locale::bs_Cyrl_BA

NAME

DateTime::Locale::bs_Cyrl_BA − Locale data examples for the Bosnian Bosnia & Herzegovina Cyrillic (bs−Cyrl−BA) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Bosnian Bosnia & Herzegovina Cyrillic locale.

Days
Wide (format)

понедÑеÑак
ÑÑоÑак
ÑÑиÑеда
ÑеÑвÑÑак
пеÑак
ÑÑбоÑа
недÑеÑа

Abbreviated (format)

пон
ÑÑо
ÑÑи
ÑеÑ
пеÑ
ÑÑб
нед

Narrow (format)

п
Ñ
Ñ
Ñ
п
Ñ
н

Wide (stand-alone)

понедÑеÑак
ÑÑоÑак
ÑÑиÑеда
ÑеÑвÑÑак
пеÑак
ÑÑбоÑа
недÑеÑа

Abbreviated (stand-alone)

пон
ÑÑо
ÑÑи
ÑеÑ
пеÑ
ÑÑб
нед

Narrow (stand-alone)

п
Ñ
Ñ
Ñ
п
Ñ
н

Months
Wide (format)

ÑанÑаÑ
ÑебÑÑаÑ
маÑÑ
апÑил
маÑ
ÑÑни
ÑÑли
аÑгÑÑÑ
ÑепÑембаÑ
окÑобаÑ
новембаÑ
деÑембаÑ

Abbreviated (format)

Ñан
Ñеб
маÑ
апÑ
маÑ
ÑÑн
ÑÑл
аÑг
Ñеп
окÑ
нов
деÑ

Narrow (format)

Ñ
Ñ
м
а
м
Ñ
Ñ
а
Ñ
о
н
д

Wide (stand-alone)

ÑанÑаÑ
ÑебÑÑаÑ
маÑÑ
апÑил
маÑ
ÑÑни
ÑÑли
аÑгÑÑÑ
ÑепÑембаÑ
окÑобаÑ
новембаÑ
деÑембаÑ

Abbreviated (stand-alone)

Ñан
Ñеб
маÑ
апÑ
маÑ
ÑÑн
ÑÑл
аÑг
Ñеп
окÑ
нов
деÑ

Narrow (stand-alone)

Ñ
Ñ
м
а
м
Ñ
Ñ
а
Ñ
о
н
д

Quarters
Wide (format)

ÐÑво ÑÑомеÑеÑÑе
ÐÑÑго ÑÑомеÑеÑÑе
ТÑеÑе ÑÑомеÑеÑÑе
ЧеÑвÑÑо ÑÑомеÑеÑÑе

Abbreviated (format)

Ð1
Ð2
Ð3
Ð4

Narrow (format)

1.
2.
3.
4.

Wide (stand-alone)

ÐÑво ÑÑомеÑеÑÑе
ÐÑÑго ÑÑомеÑеÑÑе
ТÑеÑе ÑÑомеÑеÑÑе
ЧеÑвÑÑо ÑÑомеÑеÑÑе

Abbreviated (stand-alone)

Ð1
Ð2
Ð3
Ð4

Narrow (stand-alone)

1.
2.
3.
4.

Eras
Wide (format)

пÑиÑе нове еÑе
нове еÑе

Abbreviated (format)

п. н. е.
н. е.

Narrow (format)

п.н.е.
н.е.

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑоÑак, 05. ÑебÑÑÐ°Ñ 2008.
1995−12−22T09:05:02 = пеÑак, 22. деÑÐµÐ¼Ð±Ð°Ñ 1995.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑбоÑа, 15. ÑепÑÐµÐ¼Ð±Ð°Ñ −10.

Long

2008−02−05T18:30:30 = 05. ÑебÑÑÐ°Ñ 2008.
1995−12−22T09:05:02 = 22. деÑÐµÐ¼Ð±Ð°Ñ 1995.
−0010−09−15T04:44:23 = 15. ÑепÑÐµÐ¼Ð±Ð°Ñ −10.

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 05.02.2008.
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.1995.
−0010−09−15T04:44:23 = 15.09.−10.

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5.2.08.
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.95.
−0010−09−15T04:44:23 = 15.9.−10.

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑоÑак, 05. ÑебÑÑÐ°Ñ 2008. 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = пеÑак, 22. деÑÐµÐ¼Ð±Ð°Ñ 1995. 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑбоÑа, 15. ÑепÑÐµÐ¼Ð±Ð°Ñ −10. 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 05. ÑебÑÑÐ°Ñ 2008. 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 22. деÑÐµÐ¼Ð±Ð°Ñ 1995. 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 15. ÑепÑÐµÐ¼Ð±Ð°Ñ −10. 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 05.02.2008. 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.1995. 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 15.09.−10. 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5.2.08. 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.95. 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 15.9.−10. 04:44

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑо
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑо 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = Ð¿ÐµÑ 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑо 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = Ð¿ÐµÑ 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑо 18:30
1995−12−22T09:05:02 = Ð¿ÐµÑ 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑо 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = Ð¿ÐµÑ 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб 04:44:23

Ed (E, d.)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑо, 5.
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ, 22.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб, 15.

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑо 6:30 поподне
1995−12−22T09:05:02 = Ð¿ÐµÑ 9:05 пÑе подне
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб 4:44 пÑе подне

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑо 6:30:30 поподне
1995−12−22T09:05:02 = Ð¿ÐµÑ 9:05:02 пÑе подне
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб 4:44:23 пÑе подне

Gy (y. G)

2008−02−05T18:30:30 = 2008. н. е.
1995−12−22T09:05:02 = 1995. н. е.
−0010−09−15T04:44:23 = −10. п. н. е.

GyMMM ( MMM y. G)

2008−02−05T18:30:30 = Ñеб 2008. н. е.
1995−12−22T09:05:02 = Ð´ÐµÑ 1995. н. е.
−0010−09−15T04:44:23 = Ñеп −10. п. н. е.

GyMMMEd (E, dd. MMM y. G)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑо, 05. Ñеб 2008. н. е.
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ, 22. Ð´ÐµÑ 1995. н. е.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб, 15. Ñеп −10. п. н. е.

GyMMMd (dd. MMM y. G)

2008−02−05T18:30:30 = 05. Ñеб 2008. н. е.
1995−12−22T09:05:02 = 22. Ð´ÐµÑ 1995. н. е.
−0010−09−15T04:44:23 = 15. Ñеп −10. п. н. е.

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (E, dd.MM.)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑо, 05.02.
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ, 22.12.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб, 15.09.

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = Ñеб
1995−12−22T09:05:02 = деÑ
−0010−09−15T04:44:23 = Ñеп

MMMEd (E, dd. MMM )

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑо, 05. Ñеб
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ, 22. деÑ
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб, 15. Ñеп

MMMMW-count-other (’week’ W ’of’ MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = week 1 of ÑебÑÑаÑ
1995−12−22T09:05:02 = week 3 of деÑембаÑ
−0010−09−15T04:44:23 = week 2 of ÑепÑембаÑ

MMMMd ( MMMM d)

2008−02−05T18:30:30 = ÑебÑÑÐ°Ñ 5
1995−12−22T09:05:02 = деÑÐµÐ¼Ð±Ð°Ñ 22
−0010−09−15T04:44:23 = ÑепÑÐµÐ¼Ð±Ð°Ñ 15

MMMd (dd. MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 05. Ñеб
1995−12−22T09:05:02 = 22. деÑ
−0010−09−15T04:44:23 = 15. Ñеп

Md (dd.MM.)

2008−02−05T18:30:30 = 05.02.
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.
−0010−09−15T04:44:23 = 15.09.

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (hh a)

2008−02−05T18:30:30 = 06 поподне
1995−12−22T09:05:02 = 09 пÑе подне
−0010−09−15T04:44:23 = 04 пÑе подне

hm (hh:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 06:30 поподне
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 пÑе подне
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 пÑе подне

hms (hh:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 06:30:30 поподне
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 пÑе подне
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 пÑе подне

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 поподне UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 пÑе подне UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 пÑе подне UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 поподне UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 пÑе подне UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 пÑе подне UTC

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y.)

2008−02−05T18:30:30 = 2008.
1995−12−22T09:05:02 = 1995.
−0010−09−15T04:44:23 = −10.

yM ( MM .y.)

2008−02−05T18:30:30 = 02.2008.
1995−12−22T09:05:02 = 12.1995.
−0010−09−15T04:44:23 = 09.−10.

yMEd (E, dd.MM.y.)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑо, 05.02.2008.
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ, 22.12.1995.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб, 15.09.−10.

yMMM ( MMM y.)

2008−02−05T18:30:30 = Ñеб 2008.
1995−12−22T09:05:02 = Ð´ÐµÑ 1995.
−0010−09−15T04:44:23 = Ñеп −10.

yMMMEd (E, dd. MMM y.)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑо, 05. Ñеб 2008.
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ, 22. Ð´ÐµÑ 1995.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб, 15. Ñеп −10.

yMMMM (y MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÑебÑÑаÑ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 деÑембаÑ
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ÑепÑембаÑ

yMMMd (dd. MMM y.)

2008−02−05T18:30:30 = 05. Ñеб 2008.
1995−12−22T09:05:02 = 22. Ð´ÐµÑ 1995.
−0010−09−15T04:44:23 = 15. Ñеп −10.

yMd (dd.MM.y.)

2008−02−05T18:30:30 = 05.02.2008.
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.1995.
−0010−09−15T04:44:23 = 15.09.−10.

yQQQ (y QQQ )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Ð1
1995−12−22T09:05:02 = 1995 Ð4
−0010−09−15T04:44:23 = −10 Ð3

yQQQQ (y QQQQ )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÐÑво ÑÑомеÑеÑÑе
1995−12−22T09:05:02 = 1995 ЧеÑвÑÑо ÑÑомеÑеÑÑе
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ТÑеÑе ÑÑомеÑеÑÑе

yw-count-other (’week’ w ’of’ Y)

2008−02−05T18:30:30 = week 6 of 2008
1995−12−22T09:05:02 = week 51 of 1995
−0010−09−15T04:44:23 = week 37 of −10

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (понедÑеÑак)

SUPPORT

See DateTime::Locale.