DateTime::Locale::ce

NAME

DateTime::Locale::ce − Locale data examples for the Chechen (ce) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Chechen locale.

Days
Wide (format)

оÑÑоÑ
ÑинаÑа
кÑааÑа
еаÑа
пÓеÑаÑка
ÑÑоÑ
кÓиÑа

Abbreviated (format)

оÑ
Ñи
кÑа
еа
пÓе
ÑÑо
кÓи

Narrow (format)

оÑ
Ñи
кÑа
еа
пÓе
ÑÑо
кÓи

Wide (stand-alone)

оÑÑоÑ
ÑинаÑа
кÑааÑа
еаÑа
пÓеÑаÑка
ÑÑоÑ
кÓиÑа

Abbreviated (stand-alone)

оÑ
Ñи
кÑа
еа
пÓе
ÑÑо
кÓи

Narrow (stand-alone)

о
Ñ
кÑ
е
пÓ
Ñ
кÓ

Months
Wide (format)

ÑнваÑÑ
ÑевÑалÑ
маÑÑ
апÑелÑ
май
иÑнÑ
иÑлÑ
авгÑÑÑ
ÑенÑÑбÑÑ
окÑÑбÑÑ
ноÑбÑÑ
декабÑÑ

Abbreviated (format)

Ñнв
Ñев
маÑ
апÑ
май
иÑн
иÑл
авг
Ñен
окÑ
ноÑ
дек

Narrow (format)

Я
Ф
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
С
Ð
Ð
Ð

Wide (stand-alone)

ÑнваÑÑ
ÑевÑалÑ
маÑÑ
апÑелÑ
май
иÑнÑ
иÑлÑ
авгÑÑÑ
ÑенÑÑбÑÑ
окÑÑбÑÑ
ноÑбÑÑ
декабÑÑ

Abbreviated (stand-alone)

Ñнв
Ñев
маÑ
апÑ
май
иÑн
иÑл
авг
Ñен
окÑ
ноÑ
дек

Narrow (stand-alone)

Я
Ф
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
С
Ð
Ð
Ð

Quarters
Wide (format)

1−гÓа кваÑÑал
2−гÓа кваÑÑал
3−гÓа кваÑÑал
4−гÓа кваÑÑал

Abbreviated (format)

1−гÓа кв.
2−гÓа кв.
3−гÓа кв.
4−гÓа кв.

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

1−гÓа кваÑÑал
2−гÓа кваÑÑал
3−гÓа кваÑÑал
4−гÓа кваÑÑал

Abbreviated (stand-alone)

1−гÓа кв.
2−гÓа кв.
3−гÓа кв.
4−гÓа кв.

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

ÓийÑа пайÑÐ°Ð¼Ð°Ñ Ð²Ð¸Ð½Ð° де кÑаÑале
ÓийÑа пайÑÐ°Ð¼Ð°Ñ Ð²Ð¸Ð½Ð° дийнаÑÑ Ð´ÑÑйна

Abbreviated (format)

в. Ñ. ÑÓ. Ñ
в. Ñ

Narrow (format)

в. Ñ. ÑÓ. Ñ
в. Ñ

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÑевÑÐ°Ð»Ñ 5, ÑинаÑа
1995−12−22T09:05:02 = 1995 декабÑÑ 22, пÓеÑаÑка
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ÑенÑÑбÑÑ 15, ÑÑоÑ

Long

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÑевÑÐ°Ð»Ñ 5
1995−12−22T09:05:02 = 1995 декабÑÑ 22
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ÑенÑÑбÑÑ 15

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Ñев 5
1995−12−22T09:05:02 = 1995 дек 22
−0010−09−15T04:44:23 = −10 Ñен 15

Short

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÑевÑÐ°Ð»Ñ 5, ÑинаÑа 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 1995 декабÑÑ 22, пÓеÑаÑка 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ÑенÑÑбÑÑ 15, ÑÑÐ¾Ñ 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÑевÑÐ°Ð»Ñ 5 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 1995 декабÑÑ 22 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ÑенÑÑбÑÑ 15 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Ñев 5 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 1995 дек 22 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = −10 Ñен 15 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15 04:44

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = Ñи
1995−12−22T09:05:02 = пÓе
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑо

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = Ñи 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = пÓе 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑо 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = Ñи 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = пÓе 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑо 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = Ñи 18:30
1995−12−22T09:05:02 = пÓе 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑо 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = Ñи 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = пÓе 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑо 04:44:23

Ed (d, E)

2008−02−05T18:30:30 = 5, Ñи
1995−12−22T09:05:02 = 22, пÓе
−0010−09−15T04:44:23 = 15, ÑÑо

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = Ñи 6:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = пÓе 9:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑо 4:44 AM

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = Ñи 6:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = пÓе 9:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑо 4:44:23 AM

Gy (G y)

2008−02−05T18:30:30 = в. Ñ 2008
1995−12−22T09:05:02 = в. Ñ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = в. Ñ. ÑÓ. Ñ −10

GyMMM (G y MMM )

2008−02−05T18:30:30 = в. Ñ 2008 Ñев
1995−12−22T09:05:02 = в. Ñ 1995 дек
−0010−09−15T04:44:23 = в. Ñ. ÑÓ. Ñ −10 Ñен

GyMMMEd (G y MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = в. Ñ 2008 Ñев 5, Ñи
1995−12−22T09:05:02 = в. Ñ 1995 дек 22, пÓе
−0010−09−15T04:44:23 = в. Ñ. ÑÓ. Ñ −10 Ñен 15, ÑÑо

GyMMMd (G y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = в. Ñ 2008 Ñев 5
1995−12−22T09:05:02 = в. Ñ 1995 дек 22
−0010−09−15T04:44:23 = в. Ñ. ÑÓ. Ñ −10 Ñен 15

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (MM-dd, E)

2008−02−05T18:30:30 = 02−05, Ñи
1995−12−22T09:05:02 = 12−22, пÓе
−0010−09−15T04:44:23 = 09−15, ÑÑо

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = Ñев
1995−12−22T09:05:02 = дек
−0010−09−15T04:44:23 = Ñен

MMMEd ( MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = Ñев 5, Ñи
1995−12−22T09:05:02 = дек 22, пÓе
−0010−09−15T04:44:23 = Ñен 15, ÑÑо

MMMMW-count-other (’week’ W ’of’ MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = week 1 of ÑевÑалÑ
1995−12−22T09:05:02 = week 3 of декабÑÑ
−0010−09−15T04:44:23 = week 2 of ÑенÑÑбÑÑ

MMMMd ( MMMM d)

2008−02−05T18:30:30 = ÑевÑÐ°Ð»Ñ 5
1995−12−22T09:05:02 = декабÑÑ 22
−0010−09−15T04:44:23 = ÑенÑÑбÑÑ 15

MMMd ( MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = Ñев 5
1995−12−22T09:05:02 = дек 22
−0010−09−15T04:44:23 = Ñен 15

Md (MM-dd)

2008−02−05T18:30:30 = 02−05
1995−12−22T09:05:02 = 12−22
−0010−09−15T04:44:23 = 09−15

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4 AM

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 AM

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 AM UTC

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (y−MM)

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09

yMEd (y−MM-dd, E)

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05, Ñи
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22, пÓе
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15, ÑÑо

yMMM (y MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Ñев
1995−12−22T09:05:02 = 1995 дек
−0010−09−15T04:44:23 = −10 Ñен

yMMMEd (y MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Ñев 5, Ñи
1995−12−22T09:05:02 = 1995 дек 22, пÓе
−0010−09−15T04:44:23 = −10 Ñен 15, ÑÑо

yMMMM (y MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÑевÑалÑ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 декабÑÑ
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ÑенÑÑбÑÑ

yMMMd (y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Ñев 5
1995−12−22T09:05:02 = 1995 дек 22
−0010−09−15T04:44:23 = −10 Ñен 15

yMd (y−MM-dd)

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15

yQQQ (y QQQ )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 1−гÓа кв.
1995−12−22T09:05:02 = 1995 4−гÓа кв.
−0010−09−15T04:44:23 = −10 3−гÓа кв.

yQQQQ (y QQQQ )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 1−гÓа кваÑÑал
1995−12−22T09:05:02 = 1995 4−гÓа кваÑÑал
−0010−09−15T04:44:23 = −10 3−гÓа кваÑÑал

yw-count-other (’week’ w ’of’ Y)

2008−02−05T18:30:30 = week 6 of 2008
1995−12−22T09:05:02 = week 51 of 1995
−0010−09−15T04:44:23 = week 37 of −10

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (оÑÑоÑ)

SUPPORT

See DateTime::Locale.