DateTime::Locale::ckb_IR

NAME

DateTime::Locale::ckb_IR − Locale data examples for the Central Kurdish Iran (ckb−IR) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Central Kurdish Iran locale.

Days
Wide (format)

دÙÙØ´ÛÙÙÛ
سÛØ´ÛÙÙÛ
ÚÙارشÛÙÙÛ
Ù¾ÛÙجشÛÙÙÛ
Ú¾ÛÛÙÛ
Ø´ÛÙÙÛ
ÛÛÚ©Ø´ÛÙÙÛ

Abbreviated (format)

دÙÙØ´ÛÙÙÛ
سÛØ´ÛÙÙÛ
ÚÙارشÛÙÙÛ
Ù¾ÛÙجشÛÙÙÛ
Ú¾ÛÛÙÛ
Ø´ÛÙÙÛ
ÛÛÚ©Ø´ÛÙÙÛ

Narrow (format)

د
س
Ú
Ù¾
Ú¾
Ø´
Û

Wide (stand-alone)

دÙÙØ´ÛÙÙÛ
سÛØ´ÛÙÙÛ
ÚÙارشÛÙÙÛ
Ù¾ÛÙجشÛÙÙÛ
Ú¾ÛÛÙÛ
Ø´ÛÙÙÛ
ÛÛÚ©Ø´ÛÙÙÛ

Abbreviated (stand-alone)

دÙÙØ´ÛÙÙÛ
سÛØ´ÛÙÙÛ
ÚÙارشÛÙÙÛ
Ù¾ÛÙجشÛÙÙÛ
Ú¾ÛÛÙÛ
Ø´ÛÙÙÛ
ÛÛÚ©Ø´ÛÙÙÛ

Narrow (stand-alone)

د
س
Ú
Ù¾
Ú¾
Ø´
Û

Months
Wide (format)

کاÙÙÙÙÛ Ø¯ÙÙÛÙ
Ø´Ùبات
ئازار
ÙÛساÙ
ئاÛار
ØÙزÛÛراÙ
تÛÙÙÙز
ئاب
ئÛÛÙÙÙÙ
تشرÛÙÛ ÛÛÚ©ÛÙ
تشرÛÙÛ Ø¯ÙÙÛÙ
کاÙÙÙÛ ÛÛÚ©ÛÙ

Abbreviated (format)

کاÙÙÙÙÛ Ø¯ÙÙÛÙ
Ø´Ùبات
ئازار
ÙÛساÙ
ئاÛار
ØÙزÛÛراÙ
تÛÙÙÙز
ئاب
ئÛÛÙÙÙÙ
تشرÛÙÛ ÛÛÚ©ÛÙ
تشرÛÙÛ Ø¯ÙÙÛÙ
کاÙÙÙÛ ÛÛÚ©ÛÙ

Narrow (format)

Ú©
Ø´
ئ
Ù
ئ
Ø
ت
ئ
ئ
ت
ت
Ú©

Wide (stand-alone)

کاÙÙÙÙÛ Ø¯ÙÙÛÙ
Ø´Ùبات
ئازار
ÙÛساÙ
ئاÛار
ØÙزÛÛراÙ
تÛÙÙÙز
ئاب
ئÛÛÙÙÙÙ
تشرÛÙÛ ÛÛÚ©ÛÙ
تشرÛÙÛ Ø¯ÙÙÛÙ
کاÙÙÙÛ ÛÛÚ©ÛÙ

Abbreviated (stand-alone)

کاÙÙÙÙÛ Ø¯ÙÙÛÙ
Ø´Ùبات
ئازار
ÙÛساÙ
ئاÛار
ØÙزÛÛراÙ
تÛÙÙÙز
ئاب
ئÛÛÙÙÙÙ
تشرÛÙÛ ÛÛÚ©ÛÙ
تشرÛÙÛ Ø¯ÙÙÛÙ
کاÙÙÙÛ ÛÛÚ©ÛÙ

Narrow (stand-alone)

Ú©
Ø´
ئ
Ù
ئ
Ø
ت
ئ
ئ
ت
ت
Ú©

Quarters
Wide (format)

ÚارÛÚ©Û ÛÛÚ©ÛÙ
ÚارÛÚ©Û Ø¯ÙÙÛÙ
ÚارÛÚ©Û Ø³ÛÛÙ
ÚارÛÚ©Û ÚÙارÛÙ

Abbreviated (format)

ÚÙ¡
ÚÙ¢
ÚÙ£
ÚÙ¤

Narrow (format)

Ù¡
Ù¢
Ù£
Ù¤

Wide (stand-alone)

ÚارÛÚ©Û ÛÛÚ©ÛÙ
ÚارÛÚ©Û Ø¯ÙÙÛÙ
ÚارÛÚ©Û Ø³ÛÛÙ
ÚارÛÚ©Û ÚÙارÛÙ

Abbreviated (stand-alone)

ÚÙ¡
ÚÙ¢
ÚÙ£
ÚÙ¤

Narrow (stand-alone)

Ù¡
Ù¢
Ù£
Ù¤

Eras
Wide (format)

Ù¾ÛØ´ زاÛÛÙ
زاÛÛÙÛ

Abbreviated (format)

Ù¾ÛØ´ زاÛÛÙ
زاÛÛÙÛ

Narrow (format)

Ù¾ÛØ´ زاÛÛÙ
زاÛÛÙÛ

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Ø´Ùبات 5, سÛØ´ÛÙÙÛ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 کاÙÙÙÛ ÛÛÚ©ÛÙ 22, Ú¾ÛÛÙÛ
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ئÛÛÙÙÙÙ 15, Ø´ÛÙÙÛ

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5Û Ø´ÙØ¨Ø§ØªÛ 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22Û Ú©Ø§ÙÙÙÛ ÛÛÚ©ÛÙÛ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15Û Ø¦ÛÛÙÙÙÙÛ −10

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Ø´Ùبات 5
1995−12−22T09:05:02 = 1995 کاÙÙÙÛ ÛÛÚ©ÛÙ 22
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ئÛÛÙÙÙÙ 15

Short

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Ø´Ùبات 5, سÛØ´ÛÙÙÛ 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 1995 کاÙÙÙÛ ÛÛÚ©ÛÙ 22, Ú¾ÛÛÙÛ 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ئÛÛÙÙÙÙ 15, Ø´ÛÙÙÛ 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5Û Ø´ÙØ¨Ø§ØªÛ 2008 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 22Û Ú©Ø§ÙÙÙÛ ÛÛÚ©ÛÙÛ 1995 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 15Û Ø¦ÛÛÙÙÙÙÛ −10 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Ø´Ùبات 5 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 1995 کاÙÙÙÛ ÛÛÚ©ÛÙ 22 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ئÛÛÙÙÙÙ 15 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15 04:44

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = سÛØ´ÛÙÙÛ
1995−12−22T09:05:02 = Ú¾ÛÛÙÛ
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´ÛÙÙÛ

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = سÛØ´ÛÙÙÛ 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = Ú¾ÛÛÙÛ 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´ÛÙÙÛ 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = سÛØ´ÛÙÙÛ 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = Ú¾ÛÛÙÛ 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´ÛÙÙÛ 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = سÛØ´ÛÙÙÛ 18:30
1995−12−22T09:05:02 = Ú¾ÛÛÙÛ 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´ÛÙÙÛ 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = سÛØ´ÛÙÙÛ 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = Ú¾ÛÛÙÛ 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´ÛÙÙÛ 04:44:23

Ed (E dÚ¾ÛÙ)

2008−02−05T18:30:30 = سÛØ´ÛÙÙÛ 5Ú¾ÛÙ
1995−12−22T09:05:02 = Ú¾ÛÛÙÛ 22Ú¾ÛÙ
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´ÛÙÙÛ 15Ú¾ÛÙ

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = سÛØ´ÛÙÙÛ 6:30 د.Ù
1995−12−22T09:05:02 = Ú¾ÛÛÙÛ 9:05 ب.Ù
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´ÛÙÙÛ 4:44 ب.Ù

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = سÛØ´ÛÙÙÛ 6:30:30 د.Ù
1995−12−22T09:05:02 = Ú¾ÛÛÙÛ 9:05:02 ب.Ù
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´ÛÙÙÛ 4:44:23 ب.Ù

Gy (G y)

2008−02−05T18:30:30 = زاÛÛÙÛ 2008
1995−12−22T09:05:02 = زاÛÛÙÛ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = Ù¾ÛØ´ زاÛÛÙ −10

GyMMM (G y MMM )

2008−02−05T18:30:30 = زاÛÛÙÛ 2008 Ø´Ùبات
1995−12−22T09:05:02 = زاÛÛÙÛ 1995 کاÙÙÙÛ ÛÛÚ©ÛÙ
−0010−09−15T04:44:23 = Ù¾ÛØ´ زاÛÛÙ −10 ئÛÛÙÙÙÙ

GyMMMEd (G y MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = زاÛÛÙÛ 2008 Ø´Ùبات 5, سÛØ´ÛÙÙÛ
1995−12−22T09:05:02 = زاÛÛÙÛ 1995 کاÙÙÙÛ ÛÛÚ©ÛÙ 22, Ú¾ÛÛÙÛ
−0010−09−15T04:44:23 = Ù¾ÛØ´ زاÛÛÙ −10 ئÛÛÙÙÙÙ 15, Ø´ÛÙÙÛ

GyMMMd (G y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = زاÛÛÙÛ 2008 Ø´Ùبات 5
1995−12−22T09:05:02 = زاÛÛÙÛ 1995 کاÙÙÙÛ ÛÛÚ©ÛÙ 22
−0010−09−15T04:44:23 = Ù¾ÛØ´ زاÛÛÙ −10 ئÛÛÙÙÙÙ 15

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (EØ M/d)

2008−02−05T18:30:30 = سÛØ´ÛÙÙÛØ 2/5
1995−12−22T09:05:02 = Ú¾ÛÛÙÛØ 12/22
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´ÛÙÙÛØ 9/15

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = Ø´Ùبات
1995−12−22T09:05:02 = کاÙÙÙÛ ÛÛÚ©ÛÙ
−0010−09−15T04:44:23 = ئÛÛÙÙÙÙ

MMMEd (EØ dÛ MMM )

2008−02−05T18:30:30 = سÛØ´ÛÙÙÛØ 5Û Ø´Ùبات
1995−12−22T09:05:02 = Ú¾ÛÛÙÛØ 22Û Ú©Ø§ÙÙÙÛ ÛÛÚ©ÛÙ
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´ÛÙÙÛØ 15Û Ø¦ÛÛÙÙÙÙ

MMMMW-count-one (ÙÛÙتÛÛ W Û MMM )

2008−02−05T18:30:30 = ÙÛÙتÛÛ 1 Û Ø´Ùبات
1995−12−22T09:05:02 = ÙÛÙتÛÛ 3 Û Ú©Ø§ÙÙÙÛ ÛÛÚ©ÛÙ
−0010−09−15T04:44:23 = ÙÛÙتÛÛ 2 Û Ø¦ÛÛÙÙÙÙ

MMMMW-count-other (ÙÛÙتÛÛ W Û MMM )

2008−02−05T18:30:30 = ÙÛÙتÛÛ 1 Û Ø´Ùبات
1995−12−22T09:05:02 = ÙÛÙتÛÛ 3 Û Ú©Ø§ÙÙÙÛ ÛÛÚ©ÛÙ
−0010−09−15T04:44:23 = ÙÛÙتÛÛ 2 Û Ø¦ÛÛÙÙÙÙ

MMMMd ( MMMM d)

2008−02−05T18:30:30 = Ø´Ùبات 5
1995−12−22T09:05:02 = کاÙÙÙÛ ÛÛÚ©ÛÙ 22
−0010−09−15T04:44:23 = ئÛÛÙÙÙÙ 15

MMMd (dÛ MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5Û Ø´Ùبات
1995−12−22T09:05:02 = 22Û Ú©Ø§ÙÙÙÛ ÛÛÚ©ÛÙ
−0010−09−15T04:44:23 = 15Û Ø¦ÛÛÙÙÙÙ

Md (MM-dd)

2008−02−05T18:30:30 = 02−05
1995−12−22T09:05:02 = 12−22
−0010−09−15T04:44:23 = 09−15

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (hÛ a)

2008−02−05T18:30:30 = 6Û Ø¯.Ù
1995−12−22T09:05:02 = 9Û Ø¨.Ù
−0010−09−15T04:44:23 = 4Û Ø¨.Ù

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 د.Ù
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 ب.Ù
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 ب.Ù

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 د.Ù
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 ب.Ù
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 ب.Ù

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 د.Ù UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 ب.Ù UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 ب.Ù UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 د.Ù UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 ب.Ù UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 ب.Ù UTC

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 9/−10

yMEd (EØ d/M/y)

2008−02−05T18:30:30 = سÛØ´ÛÙÙÛØ 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = Ú¾ÛÛÙÛØ 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´ÛÙÙÛØ 15/9/−10

yMMM (MMMÛ y)

2008−02−05T18:30:30 = Ø´ÙØ¨Ø§ØªÛ 2008
1995−12−22T09:05:02 = کاÙÙÙÛ ÛÛÚ©ÛÙÛ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = ئÛÛÙÙÙÙÛ −10

yMMMEd (EØ dÛ MMMÛ y)

2008−02−05T18:30:30 = سÛØ´ÛÙÙÛØ 5Û Ø´ÙØ¨Ø§ØªÛ 2008
1995−12−22T09:05:02 = Ú¾ÛÛÙÛØ 22Û Ú©Ø§ÙÙÙÛ ÛÛÚ©ÛÙÛ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´ÛÙÙÛØ 15Û Ø¦ÛÛÙÙÙÙÛ −10

yMMMM (y MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Ø´Ùبات
1995−12−22T09:05:02 = 1995 کاÙÙÙÛ ÛÛÚ©ÛÙ
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ئÛÛÙÙÙÙ

yMMMd (dÛ MMMÛ y)

2008−02−05T18:30:30 = 5Û Ø´ÙØ¨Ø§ØªÛ 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22Û Ú©Ø§ÙÙÙÛ ÛÛÚ©ÛÙÛ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15Û Ø¦ÛÛÙÙÙÙÛ −10

yMd (d/M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10

yQQQ (y QQQ )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÚÙ¡
1995−12−22T09:05:02 = 1995 ÚÙ¤
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ÚÙ£

yQQQQ (y QQQQ )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÚارÛÚ©Û ÛÛÚ©ÛÙ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 ÚارÛÚ©Û ÚÙارÛÙ
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ÚارÛÚ©Û Ø³ÛÛÙ

yw-count-one (ÙÛÙتÛÛ w Û y)

2008−02−05T18:30:30 = ÙÛÙتÛÛ 6 Û 2008
1995−12−22T09:05:02 = ÙÛÙتÛÛ 51 Û 1995
−0010−09−15T04:44:23 = ÙÛÙتÛÛ 37 Û −10

yw-count-other (ÙÛÙتÛÛ w Û y)

2008−02−05T18:30:30 = ÙÛÙتÛÛ 6 Û 2008
1995−12−22T09:05:02 = ÙÛÙتÛÛ 51 Û 1995
−0010−09−15T04:44:23 = ÙÛÙتÛÛ 37 Û −10

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

6 (Ø´ÛÙÙÛ)

SUPPORT

See DateTime::Locale.