DateTime::Locale::ewo

NAME

DateTime::Locale::ewo − Locale data examples for the Ewondo (ewo) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Ewondo locale.

Days
Wide (format)

mÉÌndi
sÉÌndÉ mÉlú mÉÌbÉÌ
sÉÌndÉ mÉlú mÉÌlÉÌ
sÉÌndÉ mÉlú mÉÌnyi
fúladé
séradé
sÉÌndÉ

Abbreviated (format)

mÉÌn
smb
sml
smn
fúl
sér
sÉÌn

Narrow (format)

m
s
s
s
f
s
s

Wide (stand-alone)

mÉÌndi
sÉÌndÉ mÉlú mÉÌbÉÌ
sÉÌndÉ mÉlú mÉÌlÉÌ
sÉÌndÉ mÉlú mÉÌnyi
fúladé
séradé
sÉÌndÉ

Abbreviated (stand-alone)

mÉÌn
smb
sml
smn
fúl
sér
sÉÌn

Narrow (stand-alone)

m
s
s
s
f
s
s

Months
Wide (format)

ngÉn osú
ngÉn bÉÌ
ngÉn lála
ngÉn nyina
ngÉn tána
ngÉn samÉna
ngÉn zamgbála
ngÉn mwom
ngÉn ebulú
ngÉn awóm
ngÉn awóm ai dziá
ngÉn awóm ai bÉÌ

Abbreviated (format)

ngo
ngb
ngl
ngn
ngt
ngs
ngz
ngm
nge
nga
ngad
ngab

Narrow (format)

o
b
l
n
t
s
z
m
e
a
d
b

Wide (stand-alone)

ngÉn osú
ngÉn bÉÌ
ngÉn lála
ngÉn nyina
ngÉn tána
ngÉn samÉna
ngÉn zamgbála
ngÉn mwom
ngÉn ebulú
ngÉn awóm
ngÉn awóm ai dziá
ngÉn awóm ai bÉÌ

Abbreviated (stand-alone)

ngo
ngb
ngl
ngn
ngt
ngs
ngz
ngm
nge
nga
ngad
ngab

Narrow (stand-alone)

o
b
l
n
t
s
z
m
e
a
d
b

Quarters
Wide (format)

nsámbá ngÉn asú
nsámbá ngÉn bÉÌ
nsámbá ngÉn lála
nsámbá ngÉn nyina

Abbreviated (format)

nno
nnb
nnl
nnny

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

nsámbá ngÉn asú
nsámbá ngÉn bÉÌ
nsámbá ngÉn lála
nsámbá ngÉn nyina

Abbreviated (stand-alone)

nno
nnb
nnl
nnny

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

osúsúa Yésus kiri
ámvus Yésus KirÃs

Abbreviated (format)

oyk
ayk

Narrow (format)

oyk
ayk

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = sÉÌndÉ mÉlú mÉÌbÉÌ 5 ngÉn bÉÌ 2008
1995−12−22T09:05:02 = fúladé 22 ngÉn awóm ai bÉÌ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = séradé 15 ngÉn ebulú −10

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 ngÉn bÉÌ 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 ngÉn awóm ai bÉÌ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ngÉn ebulú −10

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 ngb 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 ngab 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 nge −10

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = sÉÌndÉ mÉlú mÉÌbÉÌ 5 ngÉn bÉÌ 2008 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = fúladé 22 ngÉn awóm ai bÉÌ 1995 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = séradé 15 ngÉn ebulú −10 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 ngÉn bÉÌ 2008 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 22 ngÉn awóm ai bÉÌ 1995 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ngÉn ebulú −10 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 ngb 2008 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 22 ngab 1995 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 15 nge −10 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/2008 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10 04:44

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = smb
1995−12−22T09:05:02 = fúl
−0010−09−15T04:44:23 = sér

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = smb 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = fúl 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = sér 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = smb 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = fúl 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = sér 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = smb 18:30
1995−12−22T09:05:02 = fúl 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = sér 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = smb 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = fúl 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = sér 04:44:23

Ed (d E)

2008−02−05T18:30:30 = 5 smb
1995−12−22T09:05:02 = 22 fúl
−0010−09−15T04:44:23 = 15 sér

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = smb 6:30 ngÉgógÉle
1995−12−22T09:05:02 = fúl 9:05 kÃkÃrÃg
−0010−09−15T04:44:23 = sér 4:44 kÃkÃrÃg

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = smb 6:30:30 ngÉgógÉle
1995−12−22T09:05:02 = fúl 9:05:02 kÃkÃrÃg
−0010−09−15T04:44:23 = sér 4:44:23 kÃkÃrÃg

Gy (G y)

2008−02−05T18:30:30 = ayk 2008
1995−12−22T09:05:02 = ayk 1995
−0010−09−15T04:44:23 = oyk −10

GyMMM (G y MMM )

2008−02−05T18:30:30 = ayk 2008 ngb
1995−12−22T09:05:02 = ayk 1995 ngab
−0010−09−15T04:44:23 = oyk −10 nge

GyMMMEd (G y MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = ayk 2008 ngb 5, smb
1995−12−22T09:05:02 = ayk 1995 ngab 22, fúl
−0010−09−15T04:44:23 = oyk −10 nge 15, sér

GyMMMd (G y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = ayk 2008 ngb 5
1995−12−22T09:05:02 = ayk 1995 ngab 22
−0010−09−15T04:44:23 = oyk −10 nge 15

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (E d/M)

2008−02−05T18:30:30 = smb 5/2
1995−12−22T09:05:02 = fúl 22/12
−0010−09−15T04:44:23 = sér 15/9

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = ngb
1995−12−22T09:05:02 = ngab
−0010−09−15T04:44:23 = nge

MMMEd (E d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = smb 5 ngb
1995−12−22T09:05:02 = fúl 22 ngab
−0010−09−15T04:44:23 = sér 15 nge

MMMMW-count-other (’week’ W ’of’ MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = week 1 of ngÉn bÉÌ
1995−12−22T09:05:02 = week 3 of ngÉn awóm ai bÉÌ
−0010−09−15T04:44:23 = week 2 of ngÉn ebulú

MMMMd ( MMMM d)

2008−02−05T18:30:30 = ngÉn bÉÌ 5
1995−12−22T09:05:02 = ngÉn awóm ai bÉÌ 22
−0010−09−15T04:44:23 = ngÉn ebulú 15

MMMd (d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 ngb
1995−12−22T09:05:02 = 22 ngab
−0010−09−15T04:44:23 = 15 nge

Md (d/M)

2008−02−05T18:30:30 = 5/2
1995−12−22T09:05:02 = 22/12
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 ngÉgógÉle
1995−12−22T09:05:02 = 9 kÃkÃrÃg
−0010−09−15T04:44:23 = 4 kÃkÃrÃg

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 ngÉgógÉle
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 kÃkÃrÃg
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 kÃkÃrÃg

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 ngÉgógÉle
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 kÃkÃrÃg
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 kÃkÃrÃg

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 ngÉgógÉle UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 kÃkÃrÃg UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 kÃkÃrÃg UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 ngÉgógÉle UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 kÃkÃrÃg UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 kÃkÃrÃg UTC

ms (m:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 5:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 9/−10

yMEd (E d/M/y)

2008−02−05T18:30:30 = smb 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = fúl 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = sér 15/9/−10

yMMM ( MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = ngb 2008
1995−12−22T09:05:02 = ngab 1995
−0010−09−15T04:44:23 = nge −10

yMMMEd (E d MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = smb 5 ngb 2008
1995−12−22T09:05:02 = fúl 22 ngab 1995
−0010−09−15T04:44:23 = sér 15 nge −10

yMMMM (y MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ngÉn bÉÌ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 ngÉn awóm ai bÉÌ
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ngÉn ebulú

yMMMd (d MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = 5 ngb 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 ngab 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 nge −10

yMd (d/M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10

yQQQ ( QQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = nno 2008
1995−12−22T09:05:02 = nnny 1995
−0010−09−15T04:44:23 = nnl −10

yQQQQ ( QQQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = nsámbá ngÉn asú 2008
1995−12−22T09:05:02 = nsámbá ngÉn nyina 1995
−0010−09−15T04:44:23 = nsámbá ngÉn lála −10

yw-count-other (’week’ w ’of’ Y)

2008−02−05T18:30:30 = week 6 of 2008
1995−12−22T09:05:02 = week 51 of 1995
−0010−09−15T04:44:23 = week 37 of −10

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (mÉÌndi)

SUPPORT

See DateTime::Locale.