DateTime::Locale::fa_AF

NAME

DateTime::Locale::fa_AF − Locale data examples for the Persian Afghanistan (fa−AF) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Persian Afghanistan locale.

Days
Wide (format)

دÙØ´ÙبÙ
سÙâØ´ÙبÙ
ÚÙارشÙبÙ
Ù¾ÙجشÙبÙ
جÙعÙ
Ø´ÙبÙ
ÛÚ©Ø´ÙبÙ

Abbreviated (format)

دÙØ´ÙبÙ
سÙâØ´ÙبÙ
ÚÙارشÙبÙ
Ù¾ÙجشÙبÙ
جÙعÙ
Ø´ÙبÙ
ÛÚ©Ø´ÙبÙ

Narrow (format)

د
س
Ú
Ù¾
ج
Ø´
Û

Wide (stand-alone)

دÙØ´ÙبÙ
سÙâØ´ÙبÙ
ÚÙارشÙبÙ
Ù¾ÙجشÙبÙ
جÙعÙ
Ø´ÙبÙ
ÛÚ©Ø´ÙبÙ

Abbreviated (stand-alone)

دÙØ´ÙبÙ
سÙâØ´ÙبÙ
ÚÙارشÙبÙ
Ù¾ÙجشÙبÙ
جÙعÙ
Ø´ÙبÙ
ÛÚ©Ø´ÙبÙ

Narrow (stand-alone)

د
س
Ú
Ù¾
ج
Ø´
Û

Months
Wide (format)

جÙÙرÛ
ÙبرÙرÛ
ÙارÚ
اپرÛÙ
ÙÛ
جÙÙ
جÙÙاÛ
اگست
سپتÙبر
اکتÙبر
ÙÙÙبر
دسÙبر

Abbreviated (format)

جÙÙ
ÙبرÙرÛ
ÙارÚ
اپرÛÙ
ÙÛ
جÙÙ
جÙÙ
اگست
سپتÙبر
اکتÙبر
ÙÙÙبر
دسÙ

Narrow (format)

ج
Ù
Ù
ا
Ù
ج
ج
ا
س
ا
Ù
د

Wide (stand-alone)

جÙÙرÛ
ÙبرÙرÛ
ÙارÚ
اپرÛÙ
ÙÛ
جÙÙ
جÙÙاÛ
اگست
سپتÙبر
اکتÙبر
ÙÙÙبر
دسÙبر

Abbreviated (stand-alone)

جÙÙرÛ
ÙبرÙرÛ
ÙارÚ
اپرÛÙ
ÙÛ
جÙÙ
جÙÙاÛ
اگست
سپتÙبر
اکتÙبر
ÙÙÙبر
دسÙبر

Narrow (stand-alone)

ج
Ù
Ù
ا
Ù
ج
ج
ا
س
ا
Ù
د

Quarters
Wide (format)

ربع اÙÙ
ربع دÙÙ
ربع سÙÙ
ربع ÚÙارÙ

Abbreviated (format)

ر۱
ر۲
ر۳
ر۴

Narrow (format)

Û±
Û²
Û³
Û´

Wide (stand-alone)

ربع اÙÙ
ربع دÙÙ
ربع سÙÙ
ربع ÚÙارÙ

Abbreviated (stand-alone)

ر۱
ر۲
ر۳
ر۴

Narrow (stand-alone)

Û±
Û²
Û³
Û´

Eras
Wide (format)

Ùب٠از ÙÛÙاد
ÙÛÙادÛ

Abbreviated (format)

Ù.Ù.
Ù.

Narrow (format)

Ù
Ù

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´Ùب٠5 ÙبرÙØ±Û 2008
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠22 دسÙبر 1995
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Ùب٠15 سپتÙبر −10

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÙبرÙØ±Û 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 دسÙبر 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 سپتÙبر −10

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÙبرÙØ±Û 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 دس٠1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 سپتÙبر −10

Short

2008−02−05T18:30:30 = 2008/2/5
1995−12−22T09:05:02 = 1995/12/22
−0010−09−15T04:44:23 = −10/9/15

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 (UTC)
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 (UTC)
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 (UTC)

Long

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 (UTC)
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 (UTC)
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 (UTC)

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 9:05
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´Ùب٠5 ÙبرÙØ±Û 2008Ø Ø³Ø§Ø¹Øª 18:30:30 (UTC)
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠22 دسÙبر 1995Ø Ø³Ø§Ø¹Øª 9:05:02 (UTC)
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Ùب٠15 سپتÙبر −10Ø Ø³Ø§Ø¹Øª 4:44:23 (UTC)

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÙبرÙØ±Û 2008Ø Ø³Ø§Ø¹Øª 18:30:30 (UTC)
1995−12−22T09:05:02 = 22 دسÙبر 1995Ø Ø³Ø§Ø¹Øª 9:05:02 (UTC)
−0010−09−15T04:44:23 = 15 سپتÙبر −10Ø Ø³Ø§Ø¹Øª 4:44:23 (UTC)

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÙبرÙØ±Û 2008Øâ 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 22 دس٠1995Øâ 9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 15 سپتÙبر −10Øâ 4:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 2008/2/5Øâ 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 1995/12/22Øâ 9:05
−0010−09−15T04:44:23 = −10/9/15Øâ 4:44

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´ÙبÙ
1995−12−22T09:05:02 = جÙعÙ
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´ÙبÙ

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´Ùب٠6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Ùب٠4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´Ùب٠6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Ùب٠4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´Ùب٠18:30
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠09:05
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Ùب٠04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´Ùب٠18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Ùب٠04:44:23

Ed (d E)

2008−02−05T18:30:30 = 5 سÙâØ´ÙبÙ
1995−12−22T09:05:02 = 22 جÙعÙ
−0010−09−15T04:44:23 = 15 Ø´ÙبÙ

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´Ùب٠6:30 ب.ظ.
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠9:05 Ù.ظ.
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Ùب٠4:44 Ù.ظ.

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´Ùب٠6:30:30 ب.ظ.
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠9:05:02 Ù.ظ.
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Ùب٠4:44:23 Ù.ظ.

Gy (y G)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Ù.
1995−12−22T09:05:02 = 1995 Ù.
−0010−09−15T04:44:23 = −10 Ù.Ù.

GyMMM ( MMM y G)

2008−02−05T18:30:30 = ÙبرÙØ±Û 2008 Ù.
1995−12−22T09:05:02 = دس٠1995 Ù.
−0010−09−15T04:44:23 = سپتÙبر −10 Ù.Ù.

GyMMMEd (E, MMM d, y G)

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´ÙبÙ, ÙبرÙØ±Û 5, 2008 Ù.
1995−12−22T09:05:02 = جÙعÙ, دس٠22, 1995 Ù.
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´ÙبÙ, سپتÙبر 15, −10 Ù.Ù.

GyMMMd ( MMM d, y G)

2008−02−05T18:30:30 = ÙبرÙØ±Û 5, 2008 Ù.
1995−12−22T09:05:02 = دس٠22, 1995 Ù.
−0010−09−15T04:44:23 = سپتÙبر 15, −10 Ù.Ù.

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

HHmmZ (HH:mm (Z))

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 (+0000)
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 (+0000)
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 (+0000)

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (E, M/d)

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´ÙبÙ, 2/5
1995−12−22T09:05:02 = جÙعÙ, 12/22
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´ÙبÙ, 9/15

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = ÙبرÙرÛ
1995−12−22T09:05:02 = دسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = سپتÙبر

MMMEd (E, MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´ÙبÙ, ÙبرÙØ±Û 5
1995−12−22T09:05:02 = جÙعÙ, دس٠22
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´ÙبÙ, سپتÙبر 15

MMMMEd (E d LLLL )

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´Ùب٠5 ÙبرÙرÛ
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠22 دسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Ùب٠15 سپتÙبر

MMMMW-count-one (ÙÙت٠W از MMM )

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙت٠1 از ÙبرÙرÛ
1995−12−22T09:05:02 = ÙÙت٠3 از دسÙ
−0010−09−15T04:44:23 = ÙÙت٠2 از سپتÙبر

MMMMW-count-other (ÙÙت٠W از MMM )

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙت٠1 از ÙبرÙرÛ
1995−12−22T09:05:02 = ÙÙت٠3 از دسÙ
−0010−09−15T04:44:23 = ÙÙت٠2 از سپتÙبر

MMMMd ( MMMM d)

2008−02−05T18:30:30 = ÙبرÙØ±Û 5
1995−12−22T09:05:02 = دسÙبر 22
−0010−09−15T04:44:23 = سپتÙبر 15

MMMd ( MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = ÙبرÙØ±Û 5
1995−12−22T09:05:02 = دس٠22
−0010−09−15T04:44:23 = سپتÙبر 15

Md (M/d)

2008−02−05T18:30:30 = 2/5
1995−12−22T09:05:02 = 12/22
−0010−09−15T04:44:23 = 9/15

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 ب.ظ.
1995−12−22T09:05:02 = 9 Ù.ظ.
−0010−09−15T04:44:23 = 4 Ù.ظ.

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 ب.ظ.
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 Ù.ظ.
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 Ù.ظ.

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 ب.ظ.
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 Ù.ظ.
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 Ù.ظ.

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 ب.ظ. UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 Ù.ظ. UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 Ù.ظ. UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 ب.ظ. UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 Ù.ظ. UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 Ù.ظ. UTC

mmss (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 9/−10

yMEd (E, M/d/y)

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´ÙبÙ, 2/5/2008
1995−12−22T09:05:02 = جÙعÙ, 12/22/1995
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´ÙبÙ, 9/15/−10

yMMM ( MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = ÙبرÙØ±Û 2008
1995−12−22T09:05:02 = دس٠1995
−0010−09−15T04:44:23 = سپتÙبر −10

yMMMEd (E, MMM d, y)

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´ÙبÙ, ÙبرÙØ±Û 5, 2008
1995−12−22T09:05:02 = جÙعÙ, دس٠22, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´ÙبÙ, سپتÙبر 15, −10

yMMMM ( MMMM y)

2008−02−05T18:30:30 = ÙبرÙØ±Û 2008
1995−12−22T09:05:02 = دسÙبر 1995
−0010−09−15T04:44:23 = سپتÙبر −10

yMMMMEEEEd ( EEEE d MMMM y)

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´Ùب٠5 ÙبرÙØ±Û 2008
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠22 دسÙبر 1995
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Ùب٠15 سپتÙبر −10

yMMMd ( MMM d, y)

2008−02−05T18:30:30 = ÙبرÙØ±Û 5, 2008
1995−12−22T09:05:02 = دس٠22, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = سپتÙبر 15, −10

yMd (M/d/y)

2008−02−05T18:30:30 = 2/5/2008
1995−12−22T09:05:02 = 12/22/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 9/15/−10

yQQQ ( QQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = ر۱ 2008
1995−12−22T09:05:02 = ر۴ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = ر۳ −10

yQQQQ ( QQQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = ربع اÙÙ 2008
1995−12−22T09:05:02 = ربع ÚÙار٠1995
−0010−09−15T04:44:23 = ربع سÙÙ −10

yw-count-one (ÙÙت٠w از Y)

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙت٠6 از 2008
1995−12−22T09:05:02 = ÙÙت٠51 از 1995
−0010−09−15T04:44:23 = ÙÙت٠37 از −10

yw-count-other (ÙÙت٠w از Y)

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙت٠6 از 2008
1995−12−22T09:05:02 = ÙÙت٠51 از 1995
−0010−09−15T04:44:23 = ÙÙت٠37 از −10

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

6 (Ø´ÙبÙ)

SUPPORT

See DateTime::Locale.