DateTime::Locale::fa_IR

NAME

DateTime::Locale::fa_IR − Locale data examples for the Persian Iran (fa−IR) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Persian Iran locale.

Days
Wide (format)

دÙØ´ÙبÙ
سÙâØ´ÙبÙ
ÚÙارشÙبÙ
Ù¾ÙجشÙبÙ
جÙعÙ
Ø´ÙبÙ
ÛÚ©Ø´ÙبÙ

Abbreviated (format)

دÙØ´ÙبÙ
سÙâØ´ÙبÙ
ÚÙارشÙبÙ
Ù¾ÙجشÙبÙ
جÙعÙ
Ø´ÙبÙ
ÛÚ©Ø´ÙبÙ

Narrow (format)

د
س
Ú
Ù¾
ج
Ø´
Û

Wide (stand-alone)

دÙØ´ÙبÙ
سÙâØ´ÙبÙ
ÚÙارشÙبÙ
Ù¾ÙجشÙبÙ
جÙعÙ
Ø´ÙبÙ
ÛÚ©Ø´ÙبÙ

Abbreviated (stand-alone)

دÙØ´ÙبÙ
سÙâØ´ÙبÙ
ÚÙارشÙبÙ
Ù¾ÙجشÙبÙ
جÙعÙ
Ø´ÙبÙ
ÛÚ©Ø´ÙبÙ

Narrow (stand-alone)

د
س
Ú
Ù¾
ج
Ø´
Û

Months
Wide (format)

ÚاÙÙÛÙÙ
ÙÙرÛÙÙ
Ùارس
Ø¢ÙرÛÙ
ÙÙÙ
ÚÙئÙ
ÚÙئÛÙÙ
اÙت
سپتاÙبر
اکتبر
ÙÙاÙبر
دساÙبر

Abbreviated (format)

ÚاÙÙÛÙÙ
ÙÙرÛÙÙ
Ùارس
Ø¢ÙرÛÙ
ÙÙÙ
ÚÙئÙ
ÚÙئÛÙÙ
اÙت
سپتاÙبر
اکتبر
ÙÙاÙبر
دساÙبر

Narrow (format)

Ú
Ù
Ù
Ø¢
Ù
Ú
Ú
ا
س
ا
Ù
د

Wide (stand-alone)

ÚاÙÙÛÙ
ÙÙرÛÙ
Ùارس
Ø¢ÙرÛÙ
ÙÙ
ÚÙئÙ
ÚÙئÛÙ
اÙت
سپتاÙبر
اکتبر
ÙÙاÙبر
دساÙبر

Abbreviated (stand-alone)

ÚاÙÙÛÙ
ÙÙرÛÙ
Ùارس
Ø¢ÙرÛÙ
ÙÙ
ÚÙئÙ
ÚÙئÛÙ
اÙت
سپتاÙبر
اکتبر
ÙÙاÙبر
دساÙبر

Narrow (stand-alone)

Ú
Ù
Ù
Ø¢
Ù
Ú
Ú
ا
س
ا
Ù
د

Quarters
Wide (format)

سÙâÙاÙÙ٠اÙÙ
سÙâÙاÙÙ٠دÙÙ
سÙâÙاÙÙ٠سÙÙ
سÙâÙاÙÙÙ ÚÙارÙ

Abbreviated (format)

سâÙÛ±
سâÙÛ²
سâÙÛ³
سâÙÛ´

Narrow (format)

Û±
Û²
Û³
Û´

Wide (stand-alone)

سÙâÙاÙÙ٠اÙÙ
سÙâÙاÙÙ٠دÙÙ
سÙâÙاÙÙ٠سÙÙ
سÙâÙاÙÙÙ ÚÙارÙ

Abbreviated (stand-alone)

سâÙÛ±
سâÙÛ²
سâÙÛ³
سâÙÛ´

Narrow (stand-alone)

Û±
Û²
Û³
Û´

Eras
Wide (format)

Ùب٠از ÙÛÙاد
ÙÛÙادÛ

Abbreviated (format)

Ù.Ù.
Ù.

Narrow (format)

Ù
Ù

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´Ùب٠5 ÙÙرÛÙÙ 2008
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠22 دساÙبر 1995
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Ùب٠15 سپتاÙبر −10

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÙÙرÛÙÙ 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 دساÙبر 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 سپتاÙبر −10

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÙÙرÛÙÙ 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 دساÙبر 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 سپتاÙبر −10

Short

2008−02−05T18:30:30 = 2008/2/5
1995−12−22T09:05:02 = 1995/12/22
−0010−09−15T04:44:23 = −10/9/15

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 (UTC)
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 (UTC)
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 (UTC)

Long

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 (UTC)
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 (UTC)
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 (UTC)

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 9:05
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´Ùب٠5 ÙÙرÛÙÙ 2008Ø Ø³Ø§Ø¹Øª 18:30:30 (UTC)
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠22 دساÙبر 1995Ø Ø³Ø§Ø¹Øª 9:05:02 (UTC)
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Ùب٠15 سپتاÙبر −10Ø Ø³Ø§Ø¹Øª 4:44:23 (UTC)

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÙÙرÛÙÙ 2008Ø Ø³Ø§Ø¹Øª 18:30:30 (UTC)
1995−12−22T09:05:02 = 22 دساÙبر 1995Ø Ø³Ø§Ø¹Øª 9:05:02 (UTC)
−0010−09−15T04:44:23 = 15 سپتاÙبر −10Ø Ø³Ø§Ø¹Øª 4:44:23 (UTC)

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÙÙرÛÙÙ 2008Øâ 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 22 دساÙبر 1995Øâ 9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 15 سپتاÙبر −10Øâ 4:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 2008/2/5Øâ 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 1995/12/22Øâ 9:05
−0010−09−15T04:44:23 = −10/9/15Øâ 4:44

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´ÙبÙ
1995−12−22T09:05:02 = جÙعÙ
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´ÙبÙ

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´Ùب٠6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Ùب٠4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´Ùب٠6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Ùب٠4:44:23 B

EHm (E H:mm)

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´Ùب٠18:30
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠9:05
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Ùب٠4:44

EHms (E H:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´Ùب٠18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Ùب٠4:44:23

Ed (E d)

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´Ùب٠5
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠22
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Ùب٠15

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´Ùب٠6:30 ب.ظ.
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠9:05 Ù.ظ.
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Ùب٠4:44 Ù.ظ.

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´Ùب٠6:30:30 ب.ظ.
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠9:05:02 Ù.ظ.
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Ùب٠4:44:23 Ù.ظ.

Gy (y G)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Ù.
1995−12−22T09:05:02 = 1995 Ù.
−0010−09−15T04:44:23 = −10 Ù.Ù.

GyMMM ( MMM y G)

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙرÛÙÙ 2008 Ù.
1995−12−22T09:05:02 = دساÙبر 1995 Ù.
−0010−09−15T04:44:23 = سپتاÙبر −10 Ù.Ù.

GyMMMEd (E d MMM y G)

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´Ùب٠5 ÙÙرÛÙÙ 2008 Ù.
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠22 دساÙبر 1995 Ù.
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Ùب٠15 سپتاÙبر −10 Ù.Ù.

GyMMMd (d MMM y G)

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÙÙرÛÙÙ 2008 Ù.
1995−12−22T09:05:02 = 22 دساÙبر 1995 Ù.
−0010−09−15T04:44:23 = 15 سپتاÙبر −10 Ù.Ù.

H (H)

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 9
−0010−09−15T04:44:23 = 4

HHmmZ (HH:mm (Z))

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 (+0000)
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 (+0000)
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 (+0000)

Hm (H:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 9:05
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44

Hms (H:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (E M/d)

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´Ùب٠2/5
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠12/22
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Ùب٠9/15

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙرÛÙ
1995−12−22T09:05:02 = دساÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = سپتاÙبر

MMMEd (E d LLL )

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´Ùب٠5 ÙÙرÛÙ
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠22 دساÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Ùب٠15 سپتاÙبر

MMMMEd (E d LLLL )

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´Ùب٠5 ÙÙرÛÙ
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠22 دساÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Ùب٠15 سپتاÙبر

MMMMW-count-one (ÙÙت٠W از MMM )

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙت٠1 از ÙÙرÛÙÙ
1995−12−22T09:05:02 = ÙÙت٠3 از دساÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = ÙÙت٠2 از سپتاÙبر

MMMMW-count-other (ÙÙت٠W از MMM )

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙت٠1 از ÙÙرÛÙÙ
1995−12−22T09:05:02 = ÙÙت٠3 از دساÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = ÙÙت٠2 از سپتاÙبر

MMMMd (d LLLL )

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÙÙرÛÙ
1995−12−22T09:05:02 = 22 دساÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = 15 سپتاÙبر

MMMd (d LLL )

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÙÙرÛÙ
1995−12−22T09:05:02 = 22 دساÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = 15 سپتاÙبر

Md (M/d)

2008−02−05T18:30:30 = 2/5
1995−12−22T09:05:02 = 12/22
−0010−09−15T04:44:23 = 9/15

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 ب.ظ.
1995−12−22T09:05:02 = 9 Ù.ظ.
−0010−09−15T04:44:23 = 4 Ù.ظ.

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 ب.ظ.
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 Ù.ظ.
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 Ù.ظ.

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 ب.ظ.
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 Ù.ظ.
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 Ù.ظ.

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 ب.ظ. UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 Ù.ظ. UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 Ù.ظ. UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 ب.ظ. UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 Ù.ظ. UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 Ù.ظ. UTC

mmss (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (y/M)

2008−02−05T18:30:30 = 2008/2
1995−12−22T09:05:02 = 1995/12
−0010−09−15T04:44:23 = −10/9

yMEd (E y/M/d)

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´Ùب٠2008/2/5
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠1995/12/22
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Ùب٠−10/9/15

yMMM ( MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙرÛÙÙ 2008
1995−12−22T09:05:02 = دساÙبر 1995
−0010−09−15T04:44:23 = سپتاÙبر −10

yMMMEd (E d MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´Ùب٠5 ÙÙرÛÙÙ 2008
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠22 دساÙبر 1995
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Ùب٠15 سپتاÙبر −10

yMMMM ( MMMM y)

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙرÛÙÙ 2008
1995−12−22T09:05:02 = دساÙبر 1995
−0010−09−15T04:44:23 = سپتاÙبر −10

yMMMMEEEEd ( EEEE d MMMM y)

2008−02−05T18:30:30 = سÙâØ´Ùب٠5 ÙÙرÛÙÙ 2008
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠22 دساÙبر 1995
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Ùب٠15 سپتاÙبر −10

yMMMd (d MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÙÙرÛÙÙ 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 دساÙبر 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 سپتاÙبر −10

yMd (y/M/d)

2008−02−05T18:30:30 = 2008/2/5
1995−12−22T09:05:02 = 1995/12/22
−0010−09−15T04:44:23 = −10/9/15

yQQQ ( QQQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = سÙâÙاÙÙ٠اÙÙ 2008
1995−12−22T09:05:02 = سÙâÙاÙÙÙ ÚÙار٠1995
−0010−09−15T04:44:23 = سÙâÙاÙÙ٠سÙÙ −10

yQQQQ ( QQQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = سÙâÙاÙÙ٠اÙÙ 2008
1995−12−22T09:05:02 = سÙâÙاÙÙÙ ÚÙار٠1995
−0010−09−15T04:44:23 = سÙâÙاÙÙ٠سÙÙ −10

yw-count-one (ÙÙت٠w از Y)

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙت٠6 از 2008
1995−12−22T09:05:02 = ÙÙت٠51 از 1995
−0010−09−15T04:44:23 = ÙÙت٠37 از −10

yw-count-other (ÙÙت٠w از Y)

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙت٠6 از 2008
1995−12−22T09:05:02 = ÙÙت٠51 از 1995
−0010−09−15T04:44:23 = ÙÙت٠37 از −10

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

6 (Ø´ÙبÙ)

SUPPORT

See DateTime::Locale.