DateTime::Locale::ks_IN

NAME

DateTime::Locale::ks_IN − Locale data examples for the Kashmiri India (ks−IN) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Kashmiri India locale.

Days
Wide (format)

ÚÙÙÙدرÙرÙار
بÙÙÙÙار
بÙدÙار
برÙٮ۪سÙار
جÙÙÛ
بٹÙار
اÙتھÙار

Abbreviated (format)

ÚÙÙÙدÙرÙار
بÙÙÙÙار
بÙدÙار
برÙٮ۪سÙار
جÙÙÛ
بٹÙار
آتھÙار

Narrow (format)

Ú
ب
ب
ب
ج
ب
ا

Wide (stand-alone)

ÚÙÙÙدرÙرÙار
بÙÙÙÙار
بÙدÙار
برÙٮ۪سÙار
جÙÙÛ
بٹÙار
اÙتھÙار

Abbreviated (stand-alone)

ÚÙÙÙدÙرÙار
بÙÙÙÙار
بÙدÙار
برÙٮ۪سÙار
جÙÙÛ
بٹÙار
آتھÙار

Narrow (stand-alone)

Ú
ب
ب
ب
ج
ب
ا

Months
Wide (format)

جÙؤرÛ
ÙرؤرÛ
ÙارÙÚ
اپرÛÙ
ÙÛÙ
جÙÙÙ
جÙÙÙاÛÛ
اگست
ستÙبر
اکتÙÙبر
ÙÙÙبر
دسÙبر

Abbreviated (format)

جÙؤرÛ
ÙرؤرÛ
ÙارÙÚ
اپرÛÙ
ÙÛÙ
جÙÙÙ
جÙÙÙاÛÛ
اگست
ستÙبر
اکتÙÙبر
ÙÙÙبر
دسÙبر

Narrow (format)

ج
Ù
Ù
ا
Ù
ج
ج
ا
س
س
ا
Ù

Wide (stand-alone)

جÙؤرÛ
ÙرؤرÛ
ÙارÙÚ
اپرÛÙ
ÙÛÙ
جÙÙÙ
جÙÙÙاÛÛ
اگست
ستÙبر
اکتÙÙبر
ÙÙÙبر
دسÙبر

Abbreviated (stand-alone)

جÙؤرÛ
ÙرؤرÛ
ÙارÙÚ
اپرÛÙ
ÙÛÙ
جÙÙÙ
جÙÙÙاÛÛ
اگست
ستÙبر
اکتÙÙبر
ÙÙÙبر
دسÙبر

Narrow (stand-alone)

ج
Ù
Ù
ا
Ù
ج
ج
ا
س
س
ا
Ù

Quarters
Wide (format)

Ú¯ÛÚÙÛÙÚ© ÚÛباگ
دÙÙÛÙÙ ÚÛباگ
ترÙÛÙÙ ÚÛباگ
ÚÙÙرÙÙ ÚÛباگ

Abbreviated (format)

ÚÛباگ
دÙÙÛÙÙ ÚÛباگ
ترÙÛÙÙ ÚÛباگ
ÚÙÙرÙÙ ÚÛباگ

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

Ú¯ÛÚÙÛÙÚ© ÚÛباگ
دÙÙÛÙÙ ÚÛباگ
ترÙÛÙÙ ÚÛباگ
ÚÙÙرÙÙ ÚÛباگ

Abbreviated (stand-alone)

ÚÛباگ
دÙÙÛÙÙ ÚÛباگ
ترÙÛÙÙ ÚÛباگ
ÚÙÙرÙÙ ÚÛباگ

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

ÙبÙÙ ÙسÛÙØ
عÛÙسÙÛ Ø³ÙÛÙ

Abbreviated (format)

Ø¨Û Ø³Û
Ø§Û ÚÛ

Narrow (format)

Ø¨Û Ø³Û
Ø§Û ÚÛ

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = بÙÙÙÙار, ÙØ±Ø¤Ø±Û 5, 2008
1995−12−22T09:05:02 = جÙÙÛ, دسÙبر 22, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = بٹÙار, ستÙبر 15, −10

Long

2008−02−05T18:30:30 = ÙØ±Ø¤Ø±Û 5, 2008
1995−12−22T09:05:02 = دسÙبر 22, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = ستÙبر 15, −10

Medium

2008−02−05T18:30:30 = ÙØ±Ø¤Ø±Û 5, 2008
1995−12−22T09:05:02 = دسÙبر 22, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = ستÙبر 15, −10

Short

2008−02−05T18:30:30 = 2/5/08
1995−12−22T09:05:02 = 12/22/95
−0010−09−15T04:44:23 = 9/15/−10

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM

Short

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 AM

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = بÙÙÙÙار, ÙØ±Ø¤Ø±Û 5, 2008 6:30:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = جÙÙÛ, دسÙبر 22, 1995 9:05:02 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = بٹÙار, ستÙبر 15, −10 4:44:23 AM UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = ÙØ±Ø¤Ø±Û 5, 2008 6:30:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = دسÙبر 22, 1995 9:05:02 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = ستÙبر 15, −10 4:44:23 AM UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = ÙØ±Ø¤Ø±Û 5, 2008 6:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = دسÙبر 22, 1995 9:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = ستÙبر 15, −10 4:44:23 AM

Short

2008−02−05T18:30:30 = 2/5/08 6:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 12/22/95 9:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 9/15/−10 4:44 AM

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = بÙÙÙÙار
1995−12−22T09:05:02 = جÙÙÛ
−0010−09−15T04:44:23 = بٹÙار

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = بÙÙÙÙار 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = جÙÙÛ 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = بٹÙار 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = بÙÙÙÙار 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = جÙÙÛ 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = بٹÙار 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = بÙÙÙÙار 18:30
1995−12−22T09:05:02 = جÙÙÛ 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = بٹÙار 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = بÙÙÙÙار 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = جÙÙÛ 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = بٹÙار 04:44:23

Ed (d, E)

2008−02−05T18:30:30 = 5, بÙÙÙÙار
1995−12−22T09:05:02 = 22, جÙÙÛ
−0010−09−15T04:44:23 = 15, بٹÙار

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = بÙÙÙÙار 6:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = جÙÙÛ 9:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = بٹÙار 4:44 AM

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = بÙÙÙÙار 6:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = جÙÙÛ 9:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = بٹÙار 4:44:23 AM

Gy (Gy)

2008−02−05T18:30:30 = Ø§Û ÚÛ2008
1995−12−22T09:05:02 = Ø§Û ÚÛ1995
−0010−09−15T04:44:23 = Ø¨Û Ø³Û−10

GyMMM ( MMM Gy)

2008−02−05T18:30:30 = ÙØ±Ø¤Ø±Û Ø§Û ÚÛ2008
1995−12−22T09:05:02 = دسÙبر Ø§Û ÚÛ1995
−0010−09−15T04:44:23 = ستÙبر Ø¨Û Ø³Û−10

GyMMMEd ( EEE, MMM d, Gy)

2008−02−05T18:30:30 = بÙÙÙÙار, ÙØ±Ø¤Ø±Û 5, Ø§Û ÚÛ2008
1995−12−22T09:05:02 = جÙÙÛ, دسÙبر 22, Ø§Û ÚÛ1995
−0010−09−15T04:44:23 = بٹÙار, ستÙبر 15, Ø¨Û Ø³Û−10

GyMMMd ( MMM d, Gy)

2008−02−05T18:30:30 = ÙØ±Ø¤Ø±Û 5, Ø§Û ÚÛ2008
1995−12−22T09:05:02 = دسÙبر 22, Ø§Û ÚÛ1995
−0010−09−15T04:44:23 = ستÙبر 15, Ø¨Û Ø³Û−10

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (E, M/d)

2008−02−05T18:30:30 = بÙÙÙÙار, 2/5
1995−12−22T09:05:02 = جÙÙÛ, 12/22
−0010−09−15T04:44:23 = بٹÙار, 9/15

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = ÙرؤرÛ
1995−12−22T09:05:02 = دسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = ستÙبر

MMMEd (E, MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = بÙÙÙÙار, ÙØ±Ø¤Ø±Û 5
1995−12−22T09:05:02 = جÙÙÛ, دسÙبر 22
−0010−09−15T04:44:23 = بٹÙار, ستÙبر 15

MMMMEd (E, MMMM d)

2008−02−05T18:30:30 = بÙÙÙÙار, ÙØ±Ø¤Ø±Û 5
1995−12−22T09:05:02 = جÙÙÛ, دسÙبر 22
−0010−09−15T04:44:23 = بٹÙار, ستÙبر 15

MMMMW-count-other (’week’ W ’of’ MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = week 1 of ÙرؤرÛ
1995−12−22T09:05:02 = week 3 of دسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = week 2 of ستÙبر

MMMMd ( MMMM d)

2008−02−05T18:30:30 = ÙØ±Ø¤Ø±Û 5
1995−12−22T09:05:02 = دسÙبر 22
−0010−09−15T04:44:23 = ستÙبر 15

MMMd (d−MMM)

2008−02−05T18:30:30 = 5−ÙرؤرÛ
1995−12−22T09:05:02 = 22−دسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = 15−ستÙبر

Md (M/d)

2008−02−05T18:30:30 = 2/5
1995−12−22T09:05:02 = 12/22
−0010−09−15T04:44:23 = 9/15

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4 AM

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 AM

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 AM UTC

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 9/−10

yMEd ( EEE, M/d/y)

2008−02−05T18:30:30 = بÙÙÙÙار, 2/5/2008
1995−12−22T09:05:02 = جÙÙÛ, 12/22/1995
−0010−09−15T04:44:23 = بٹÙار, 9/15/−10

yMMM ( MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = ÙØ±Ø¤Ø±Û 2008
1995−12−22T09:05:02 = دسÙبر 1995
−0010−09−15T04:44:23 = ستÙبر −10

yMMMEd ( EEE, MMM d, y)

2008−02−05T18:30:30 = بÙÙÙÙار, ÙØ±Ø¤Ø±Û 5, 2008
1995−12−22T09:05:02 = جÙÙÛ, دسÙبر 22, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = بٹÙار, ستÙبر 15, −10

yMMMM ( MMMM y)

2008−02−05T18:30:30 = ÙØ±Ø¤Ø±Û 2008
1995−12−22T09:05:02 = دسÙبر 1995
−0010−09−15T04:44:23 = ستÙبر −10

yMMMd (y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙØ±Ø¤Ø±Û 5
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دسÙبر 22
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ستÙبر 15

yMd (y−MM-dd)

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15

yQQQ ( QQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = ÚÛباگ 2008
1995−12−22T09:05:02 = ÚÙÙرÙÙ ÚÛباگ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = ترÙÛÙÙ ÚÛباگ −10

yQQQQ ( QQQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = Ú¯ÛÚÙÛÙÚ© ÚÛباگ 2008
1995−12−22T09:05:02 = ÚÙÙرÙÙ ÚÛباگ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = ترÙÛÙÙ ÚÛباگ −10

yw-count-other (’week’ w ’of’ Y)

2008−02−05T18:30:30 = week 6 of 2008
1995−12−22T09:05:02 = week 51 of 1995
−0010−09−15T04:44:23 = week 37 of −10

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

No

Local first day of the week

7 (اÙتھÙار)

SUPPORT

See DateTime::Locale.