DateTime::Locale::ksf_CM

NAME

DateTime::Locale::ksf_CM − Locale data examples for the Bafia Cameroon (ksf−CM) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Bafia Cameroon locale.

Days
Wide (format)

lÇndÃ
maadÃ
mÉkrÉdÃ
jÇÇdÃ
júmbá
samdÃ
sÉÌndÇ

Abbreviated (format)

lÇn
maa
mÉk
jÇÇ
júm
sam
sÉÌn

Narrow (format)

l
m
m
j
j
s
s

Wide (stand-alone)

lÇndÃ
maadÃ
mÉkrÉdÃ
jÇÇdÃ
júmbá
samdÃ
sÉÌndÇ

Abbreviated (stand-alone)

lÇn
maa
mÉk
jÇÇ
júm
sam
sÉÌn

Narrow (stand-alone)

l
m
m
j
j
s
s

Months
Wide (format)

ÅwÃÃ a ntÉÌntÉ
ÅwÃÃ akÇ bÉÌÉ
ÅwÃà akÇ ráá
ÅwÃÃ akÇ nin
ÅwÃà akÇ táan
ÅwÃà akÇ táafÉk
ÅwÃà akÇ táabÉÉ
ÅwÃà akÇ táaraa
ÅwÃà akÇ táanin
ÅwÃÃ akÇ ntÉk
ÅwÃÃ akÇ ntÉk di bÉÌk
ÅwÃÃ akÇ ntÉk di bÉÌÉ

Abbreviated (format)

Å1
Å2
Å3
Å4
Å5
Å6
Å7
Å8
Å9
Å10
Å11
Å12

Narrow (format)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wide (stand-alone)

ÅwÃÃ a ntÉÌntÉ
ÅwÃÃ akÇ bÉÌÉ
ÅwÃà akÇ ráá
ÅwÃÃ akÇ nin
ÅwÃà akÇ táan
ÅwÃà akÇ táafÉk
ÅwÃà akÇ táabÉÉ
ÅwÃà akÇ táaraa
ÅwÃà akÇ táanin
ÅwÃÃ akÇ ntÉk
ÅwÃÃ akÇ ntÉk di bÉÌk
ÅwÃÃ akÇ ntÉk di bÉÌÉ

Abbreviated (stand-alone)

Å1
Å2
Å3
Å4
Å5
Å6
Å7
Å8
Å9
Å10
Å11
Å12

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Quarters
Wide (format)

idÌÉÌn kÇbÇk kÇ ntÉÌntÉÌ
idÉÌn kÇbÇk kÇ kÇbÉÌÉ
idÉÌn kÇbÇk kÇ kÇráá
idÉÌn kÇbÇk kÇ kÇnin

Abbreviated (format)

i1
i2
i3
i4

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

idÌÉÌn kÇbÇk kÇ ntÉÌntÉÌ
idÉÌn kÇbÇk kÇ kÇbÉÌÉ
idÉÌn kÇbÇk kÇ kÇráá
idÉÌn kÇbÇk kÇ kÇnin

Abbreviated (stand-alone)

i1
i2
i3
i4

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

di YÉÌsus aká yálÉ
cámÉÉn kÇ kÇbÉpka Y

Abbreviated (format)

d.Y.
k.Y.

Narrow (format)

d.Y.
k.Y.

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = maadà 5 ÅwÃà akÇ bÉÌÉ 2008
1995−12−22T09:05:02 = júmbá 22 ÅwÃà akÇ ntÉk di bÉÌÉ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = samdà 15 ÅwÃà akÇ táanin −10

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÅwÃÃ akÇ bÉÌÉ 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 ÅwÃÃ akÇ ntÉk di bÉÌÉ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ÅwÃà akÇ táanin −10

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 Å2 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 Å12 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 Å9 −10

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = maadà 5 ÅwÃà akÇ bÉÌÉ 2008 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = júmbá 22 ÅwÃà akÇ ntÉk di bÉÌÉ 1995 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = samdà 15 ÅwÃà akÇ táanin −10 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÅwÃÃ akÇ bÉÌÉ 2008 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 22 ÅwÃÃ akÇ ntÉk di bÉÌÉ 1995 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ÅwÃà akÇ táanin −10 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 Å2 2008 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 22 Å12 1995 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 15 Å9 −10 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/2008 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10 04:44

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = maa
1995−12−22T09:05:02 = júm
−0010−09−15T04:44:23 = sam

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = maa 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = júm 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = sam 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = maa 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = júm 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = sam 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = maa 18:30
1995−12−22T09:05:02 = júm 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = sam 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = maa 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = júm 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = sam 04:44:23

Ed (E d)

2008−02−05T18:30:30 = maa 5
1995−12−22T09:05:02 = júm 22
−0010−09−15T04:44:23 = sam 15

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = maa 6:30 cÉÉÌnko
1995−12−22T09:05:02 = júm 9:05 sárúwá
−0010−09−15T04:44:23 = sam 4:44 sárúwá

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = maa 6:30:30 cÉÉÌnko
1995−12−22T09:05:02 = júm 9:05:02 sárúwá
−0010−09−15T04:44:23 = sam 4:44:23 sárúwá

Gy (G y)

2008−02−05T18:30:30 = k.Y. 2008
1995−12−22T09:05:02 = k.Y. 1995
−0010−09−15T04:44:23 = d.Y. −10

GyMMM (G y MMM )

2008−02−05T18:30:30 = k.Y. 2008 Å2
1995−12−22T09:05:02 = k.Y. 1995 Å12
−0010−09−15T04:44:23 = d.Y. −10 Å9

GyMMMEd (G y MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = k.Y. 2008 Å2 5, maa
1995−12−22T09:05:02 = k.Y. 1995 Å12 22, júm
−0010−09−15T04:44:23 = d.Y. −10 Å9 15, sam

GyMMMd (G y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = k.Y. 2008 Å2 5
1995−12−22T09:05:02 = k.Y. 1995 Å12 22
−0010−09−15T04:44:23 = d.Y. −10 Å9 15

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (E d/M)

2008−02−05T18:30:30 = maa 5/2
1995−12−22T09:05:02 = júm 22/12
−0010−09−15T04:44:23 = sam 15/9

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = Å2
1995−12−22T09:05:02 = Å12
−0010−09−15T04:44:23 = Å9

MMMEd (E d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = maa 5 Å2
1995−12−22T09:05:02 = júm 22 Å12
−0010−09−15T04:44:23 = sam 15 Å9

MMMMW-count-other (’week’ W ’of’ MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = week 1 of ÅwÃÃ akÇ bÉÌÉ
1995−12−22T09:05:02 = week 3 of ÅwÃÃ akÇ ntÉk di bÉÌÉ
−0010−09−15T04:44:23 = week 2 of ÅwÃà akÇ táanin

MMMMd ( MMMM d)

2008−02−05T18:30:30 = ÅwÃÃ akÇ bÉÌÉ 5
1995−12−22T09:05:02 = ÅwÃÃ akÇ ntÉk di bÉÌÉ 22
−0010−09−15T04:44:23 = ÅwÃà akÇ táanin 15

MMMd (d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 Å2
1995−12−22T09:05:02 = 22 Å12
−0010−09−15T04:44:23 = 15 Å9

Md (d/M)

2008−02−05T18:30:30 = 5/2
1995−12−22T09:05:02 = 22/12
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 cÉÉÌnko
1995−12−22T09:05:02 = 9 sárúwá
−0010−09−15T04:44:23 = 4 sárúwá

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 cÉÉÌnko
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 sárúwá
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 sárúwá

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 cÉÉÌnko
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 sárúwá
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 sárúwá

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 cÉÉÌnko UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 sárúwá UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 sárúwá UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 cÉÉÌnko UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 sárúwá UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 sárúwá UTC

ms (m:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 5:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 9/−10

yMEd (E d/M/y)

2008−02−05T18:30:30 = maa 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = júm 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = sam 15/9/−10

yMMM ( MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = Å2 2008
1995−12−22T09:05:02 = Å12 1995
−0010−09−15T04:44:23 = Å9 −10

yMMMEd (E d MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = maa 5 Å2 2008
1995−12−22T09:05:02 = júm 22 Å12 1995
−0010−09−15T04:44:23 = sam 15 Å9 −10

yMMMM (y MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÅwÃÃ akÇ bÉÌÉ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 ÅwÃÃ akÇ ntÉk di bÉÌÉ
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ÅwÃà akÇ táanin

yMMMd (d MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = 5 Å2 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 Å12 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 Å9 −10

yMd (d/M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10

yQQQ ( QQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = i1 2008
1995−12−22T09:05:02 = i4 1995
−0010−09−15T04:44:23 = i3 −10

yQQQQ ( QQQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = idÌÉÌn kÇbÇk kÇ ntÉÌntÉÌ 2008
1995−12−22T09:05:02 = idÉÌn kÇbÇk kÇ kÇnin 1995
−0010−09−15T04:44:23 = idÉÌn kÇbÇk kÇ kÇráá −10

yw-count-other (’week’ w ’of’ Y)

2008−02−05T18:30:30 = week 6 of 2008
1995−12−22T09:05:02 = week 51 of 1995
−0010−09−15T04:44:23 = week 37 of −10

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (lÇndÃ)

SUPPORT

See DateTime::Locale.