DateTime::Locale::lkt

NAME

DateTime::Locale::lkt − Locale data examples for the Lakota (lkt) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Lakota locale.

Days
Wide (format)

AÅpétuwaÅži
AÅpétunuÅpa
AÅpétuyamni
AÅpétutopa
AÅpétuzaptaÅ
OwáÅgyužažapi
AÅpétuwakÈaÅ

Abbreviated (format)

AÅpétuwaÅži
AÅpétunuÅpa
AÅpétuyamni
AÅpétutopa
AÅpétuzaptaÅ
OwáÅgyužažapi
AÅpétuwakÈaÅ

Narrow (format)

W
N
Y
T
Z
O
A

Wide (stand-alone)

AÅpétuwaÅži
AÅpétunuÅpa
AÅpétuyamni
AÅpétutopa
AÅpétuzaptaÅ
OwáÅgyužažapi
AÅpétuwakÈaÅ

Abbreviated (stand-alone)

AÅpétuwaÅži
AÅpétunuÅpa
AÅpétuyamni
AÅpétutopa
AÅpétuzaptaÅ
OwáÅgyužažapi
AÅpétuwakÈaÅ

Narrow (stand-alone)

M
T
W
T
F
S
S

Months
Wide (format)

WiótheÈika WÃ
ThiyóÈeyuÅka WÃ
IÅ¡táwiÄhayazaÅ WÃ
PÈežÃtÈo WÃ
ÄhaÅwápetÈo WÃ
WÃpazukÈa−waÅ¡té WÃ
ÄhaÅpÈásapa WÃ
WasútÈuÅ WÃ
ÄhaÅwápeǧi WÃ
ÄhaÅwápe−kasná WÃ
WanÃyetu WÃ
TÈahékapÅ¡uÅ WÃ

Abbreviated (format)

WiótheÈika WÃ
ThiyóÈeyuÅka WÃ
IÅ¡táwiÄhayazaÅ WÃ
PÈežÃtÈo WÃ
ÄhaÅwápetÈo WÃ
WÃpazukÈa−waÅ¡té WÃ
ÄhaÅpÈásapa WÃ
WasútÈuÅ WÃ
ÄhaÅwápeǧi WÃ
ÄhaÅwápe−kasná WÃ
WanÃyetu WÃ
TÈahékapÅ¡uÅ WÃ

Narrow (format)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wide (stand-alone)

WiótheÈika WÃ
ThiyóÈeyuÅka WÃ
IÅ¡táwiÄhayazaÅ WÃ
PÈežÃtÈo WÃ
ÄhaÅwápetÈo WÃ
WÃpazukÈa−waÅ¡té WÃ
ÄhaÅpÈásapa WÃ
WasútÈuÅ WÃ
ÄhaÅwápeǧi WÃ
ÄhaÅwápe−kasná WÃ
WanÃyetu WÃ
TÈahékapÅ¡uÅ WÃ

Abbreviated (stand-alone)

WiótheÈika WÃ
ThiyóÈeyuÅka WÃ
IÅ¡táwiÄhayazaÅ WÃ
PÈežÃtÈo WÃ
ÄhaÅwápetÈo WÃ
WÃpazukÈa−waÅ¡té WÃ
ÄhaÅpÈásapa WÃ
WasútÈuÅ WÃ
ÄhaÅwápeǧi WÃ
ÄhaÅwápe−kasná WÃ
WanÃyetu WÃ
TÈahékapÅ¡uÅ WÃ

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Quarters
Wide (format)

Q1
Q2
Q3
Q4

Abbreviated (format)

Q1
Q2
Q3
Q4

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

Q1
Q2
Q3
Q4

Abbreviated (stand-alone)

Q1
Q2
Q3
Q4

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

BCE
CE

Abbreviated (format)

BCE
CE

Narrow (format)

BCE
CE

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ThiyóÈeyuÅka Wà 5, AÅpétunuÅpa
1995−12−22T09:05:02 = 1995 TÈahékapÅ¡uÅ Wà 22, AÅpétuzaptaÅ
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ÄhaÅwápeǧi Wà 15, OwáÅgyužažapi

Long

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ThiyóÈeyuÅka Wà 5
1995−12−22T09:05:02 = 1995 TÈahékapÅ¡uÅ Wà 22
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ÄhaÅwápeǧi Wà 15

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ThiyóÈeyuÅka Wà 5
1995−12−22T09:05:02 = 1995 TÈahékapÅ¡uÅ Wà 22
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ÄhaÅwápeǧi Wà 15

Short

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ThiyóÈeyuÅka Wà 5, AÅpétunuÅpa 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 1995 TÈahékapÅ¡uÅ Wà 22, AÅpétuzaptaÅ 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ÄhaÅwápeǧi Wà 15, OwáÅgyužažapi 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ThiyóÈeyuÅka Wà 5 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 1995 TÈahékapÅ¡uÅ Wà 22 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ÄhaÅwápeǧi Wà 15 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ThiyóÈeyuÅka Wà 5 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 1995 TÈahékapÅ¡uÅ Wà 22 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ÄhaÅwápeǧi Wà 15 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15 04:44

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = AÅpétunuÅpa
1995−12−22T09:05:02 = AÅpétuzaptaÅ
−0010−09−15T04:44:23 = OwáÅgyužažapi

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = AÅpétunuÅpa 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = AÅpétuzaptaÅ 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = OwáÅgyužažapi 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = AÅpétunuÅpa 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = AÅpétuzaptaÅ 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = OwáÅgyužažapi 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = AÅpétunuÅpa 18:30
1995−12−22T09:05:02 = AÅpétuzaptaÅ 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = OwáÅgyužažapi 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = AÅpétunuÅpa 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = AÅpétuzaptaÅ 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = OwáÅgyužažapi 04:44:23

Ed (d, E)

2008−02−05T18:30:30 = 5, AÅpétunuÅpa
1995−12−22T09:05:02 = 22, AÅpétuzaptaÅ
−0010−09−15T04:44:23 = 15, OwáÅgyužažapi

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = AÅpétunuÅpa 6:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = AÅpétuzaptaÅ 9:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = OwáÅgyužažapi 4:44 AM

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = AÅpétunuÅpa 6:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = AÅpétuzaptaÅ 9:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = OwáÅgyužažapi 4:44:23 AM

Gy (G y)

2008−02−05T18:30:30 = CE 2008
1995−12−22T09:05:02 = CE 1995
−0010−09−15T04:44:23 = BCE −10

GyMMM (G y MMM )

2008−02−05T18:30:30 = CE 2008 ThiyóÈeyuÅka WÃ
1995−12−22T09:05:02 = CE 1995 TÈahékapÅ¡uÅ WÃ
−0010−09−15T04:44:23 = BCE −10 ÄhaÅwápeǧi WÃ

GyMMMEd (G y MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = CE 2008 ThiyóÈeyuÅka Wà 5, AÅpétunuÅpa
1995−12−22T09:05:02 = CE 1995 TÈahékapÅ¡uÅ Wà 22, AÅpétuzaptaÅ
−0010−09−15T04:44:23 = BCE −10 ÄhaÅwápeǧi Wà 15, OwáÅgyužažapi

GyMMMd (G y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = CE 2008 ThiyóÈeyuÅka Wà 5
1995−12−22T09:05:02 = CE 1995 TÈahékapÅ¡uÅ Wà 22
−0010−09−15T04:44:23 = BCE −10 ÄhaÅwápeǧi Wà 15

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (MM-dd, E)

2008−02−05T18:30:30 = 02−05, AÅpétunuÅpa
1995−12−22T09:05:02 = 12−22, AÅpétuzaptaÅ
−0010−09−15T04:44:23 = 09−15, OwáÅgyužažapi

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = ThiyóÈeyuÅka WÃ
1995−12−22T09:05:02 = TÈahékapÅ¡uÅ WÃ
−0010−09−15T04:44:23 = ÄhaÅwápeǧi WÃ

MMMEd ( MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = ThiyóÈeyuÅka Wà 5, AÅpétunuÅpa
1995−12−22T09:05:02 = TÈahékapÅ¡uÅ Wà 22, AÅpétuzaptaÅ
−0010−09−15T04:44:23 = ÄhaÅwápeǧi Wà 15, OwáÅgyužažapi

MMMMW-count-other (’week’ W ’of’ MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = week 1 of ThiyóÈeyuÅka WÃ
1995−12−22T09:05:02 = week 3 of TÈahékapÅ¡uÅ WÃ
−0010−09−15T04:44:23 = week 2 of ÄhaÅwápeǧi WÃ

MMMMd ( MMMM d)

2008−02−05T18:30:30 = ThiyóÈeyuÅka Wà 5
1995−12−22T09:05:02 = TÈahékapÅ¡uÅ Wà 22
−0010−09−15T04:44:23 = ÄhaÅwápeǧi Wà 15

MMMd ( MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = ThiyóÈeyuÅka Wà 5
1995−12−22T09:05:02 = TÈahékapÅ¡uÅ Wà 22
−0010−09−15T04:44:23 = ÄhaÅwápeǧi Wà 15

Md (MM-dd)

2008−02−05T18:30:30 = 02−05
1995−12−22T09:05:02 = 12−22
−0010−09−15T04:44:23 = 09−15

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4 AM

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 AM

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 AM UTC

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (y−MM)

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09

yMEd (y−MM-dd, E)

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05, AÅpétunuÅpa
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22, AÅpétuzaptaÅ
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15, OwáÅgyužažapi

yMMM (y MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ThiyóÈeyuÅka WÃ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 TÈahékapÅ¡uÅ WÃ
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ÄhaÅwápeǧi WÃ

yMMMEd (y MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ThiyóÈeyuÅka Wà 5, AÅpétunuÅpa
1995−12−22T09:05:02 = 1995 TÈahékapÅ¡uÅ Wà 22, AÅpétuzaptaÅ
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ÄhaÅwápeǧi Wà 15, OwáÅgyužažapi

yMMMM (y MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ThiyóÈeyuÅka WÃ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 TÈahékapÅ¡uÅ WÃ
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ÄhaÅwápeǧi WÃ

yMMMd (y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ThiyóÈeyuÅka Wà 5
1995−12−22T09:05:02 = 1995 TÈahékapÅ¡uÅ Wà 22
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ÄhaÅwápeǧi Wà 15

yMd (y−MM-dd)

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15

yQQQ (y QQQ )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Q1
1995−12−22T09:05:02 = 1995 Q4
−0010−09−15T04:44:23 = −10 Q3

yQQQQ (y QQQQ )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Q1
1995−12−22T09:05:02 = 1995 Q4
−0010−09−15T04:44:23 = −10 Q3

yw-count-other (’week’ w ’of’ Y)

2008−02−05T18:30:30 = week 6 of 2008
1995−12−22T09:05:02 = week 51 of 1995
−0010−09−15T04:44:23 = week 37 of −10

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (AÅpétuwaÅži)

SUPPORT

See DateTime::Locale.