DateTime::Locale::ln_CF

NAME

DateTime::Locale::ln_CF − Locale data examples for the Lingala Central African Republic (ln−CF) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Lingala Central African Republic locale.

Days
Wide (format)

mokÉlÉ mwa yambo
mokÉlÉ mwa mÃbalé
mokÉlÉ mwa mÃsáto
mokÉlÉ ya mÃnéi
mokÉlÉ ya mÃtáno
mpÉÌsÉ
eyenga

Abbreviated (format)

ybo
mbl
mst
min
mtn
mps
eye

Narrow (format)

y
m
m
m
m
p
e

Wide (stand-alone)

mokÉlÉ mwa yambo
mokÉlÉ mwa mÃbalé
mokÉlÉ mwa mÃsáto
mokÉlÉ ya mÃnéi
mokÉlÉ ya mÃtáno
mpÉÌsÉ
eyenga

Abbreviated (stand-alone)

ybo
mbl
mst
min
mtn
mps
eye

Narrow (stand-alone)

y
m
m
m
m
p
e

Months
Wide (format)

sánzá ya yambo
sánzá ya mÃbalé
sánzá ya mÃsáto
sánzá ya mÃnei
sánzá ya mÃtáno
sánzá ya motóbá
sánzá ya nsambo
sánzá ya mwambe
sánzá ya libwa
sánzá ya zómi
sánzá ya zómi na mÉÌkÉÌ
sánzá ya zómi na mÃbalé

Abbreviated (format)

yan
fbl
msi
apl
mai
yun
yul
agt
stb
Étb
nvb
dsb

Narrow (format)

y
f
m
a
m
y
y
a
s
É
n
d

Wide (stand-alone)

sánzá ya yambo
sánzá ya mÃbalé
sánzá ya mÃsáto
sánzá ya mÃnei
sánzá ya mÃtáno
sánzá ya motóbá
sánzá ya nsambo
sánzá ya mwambe
sánzá ya libwa
sánzá ya zómi
sánzá ya zómi na mÉÌkÉÌ
sánzá ya zómi na mÃbalé

Abbreviated (stand-alone)

yan
fbl
msi
apl
mai
yun
yul
agt
stb
Étb
nvb
dsb

Narrow (stand-alone)

y
f
m
a
m
y
y
a
s
É
n
d

Quarters
Wide (format)

sánzá mÃsáto ya yambo
sánzá mÃsáto ya mÃbalé
sánzá mÃsáto ya mÃsáto
sánzá mÃsáto ya mÃnei

Abbreviated (format)

SM1
SM2
SM3
SM4

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

sánzá mÃsáto ya yambo
sánzá mÃsáto ya mÃbalé
sánzá mÃsáto ya mÃsáto
sánzá mÃsáto ya mÃnei

Abbreviated (stand-alone)

SM1
SM2
SM3
SM4

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

Yambo ya Yézu KrÃs
Nsima ya Yézu KrÃs

Abbreviated (format)

libóso ya
nsima ya Y

Narrow (format)

libóso ya
nsima ya Y

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = mokÉlÉ mwa mÃbalé 5 sánzá ya mÃbalé 2008
1995−12−22T09:05:02 = mokÉlÉ ya mÃtáno 22 sánzá ya zómi na mÃbalé 1995
−0010−09−15T04:44:23 = mpÉÌsÉ 15 sánzá ya libwa −10

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 sánzá ya mÃbalé 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 sánzá ya zómi na mÃbalé 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 sánzá ya libwa −10

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 fbl 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 dsb 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 stb −10

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = mokÉlÉ mwa mÃbalé 5 sánzá ya mÃbalé 2008 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = mokÉlÉ ya mÃtáno 22 sánzá ya zómi na mÃbalé 1995 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = mpÉÌsÉ 15 sánzá ya libwa −10 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 sánzá ya mÃbalé 2008 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 22 sánzá ya zómi na mÃbalé 1995 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 15 sánzá ya libwa −10 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 fbl 2008 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 22 dsb 1995 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 15 stb −10 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/2008 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10 04:44

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = mbl
1995−12−22T09:05:02 = mtn
−0010−09−15T04:44:23 = mps

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = mbl 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = mtn 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = mps 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = mbl 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = mtn 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = mps 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = mbl 18:30
1995−12−22T09:05:02 = mtn 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = mps 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = mbl 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = mtn 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = mps 04:44:23

Ed (E d)

2008−02−05T18:30:30 = mbl 5
1995−12−22T09:05:02 = mtn 22
−0010−09−15T04:44:23 = mps 15

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = mbl 6:30 mpókwa
1995−12−22T09:05:02 = mtn 9:05 ntÉÌngÉÌ
−0010−09−15T04:44:23 = mps 4:44 ntÉÌngÉÌ

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = mbl 6:30:30 mpókwa
1995−12−22T09:05:02 = mtn 9:05:02 ntÉÌngÉÌ
−0010−09−15T04:44:23 = mps 4:44:23 ntÉÌngÉÌ

Gy (G y)

2008−02−05T18:30:30 = nsima ya Y 2008
1995−12−22T09:05:02 = nsima ya Y 1995
−0010−09−15T04:44:23 = libóso ya −10

GyMMM (G y MMM )

2008−02−05T18:30:30 = nsima ya Y 2008 fbl
1995−12−22T09:05:02 = nsima ya Y 1995 dsb
−0010−09−15T04:44:23 = libóso ya −10 stb

GyMMMEd (G y MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = nsima ya Y 2008 fbl 5, mbl
1995−12−22T09:05:02 = nsima ya Y 1995 dsb 22, mtn
−0010−09−15T04:44:23 = libóso ya −10 stb 15, mps

GyMMMd (G y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = nsima ya Y 2008 fbl 5
1995−12−22T09:05:02 = nsima ya Y 1995 dsb 22
−0010−09−15T04:44:23 = libóso ya −10 stb 15

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (E d/M)

2008−02−05T18:30:30 = mbl 5/2
1995−12−22T09:05:02 = mtn 22/12
−0010−09−15T04:44:23 = mps 15/9

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = fbl
1995−12−22T09:05:02 = dsb
−0010−09−15T04:44:23 = stb

MMMEd (E d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = mbl 5 fbl
1995−12−22T09:05:02 = mtn 22 dsb
−0010−09−15T04:44:23 = mps 15 stb

MMMMW-count-other (’week’ W ’of’ MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = week 1 of sánzá ya mÃbalé
1995−12−22T09:05:02 = week 3 of sánzá ya zómi na mÃbalé
−0010−09−15T04:44:23 = week 2 of sánzá ya libwa

MMMMd ( MMMM d)

2008−02−05T18:30:30 = sánzá ya mÃbalé 5
1995−12−22T09:05:02 = sánzá ya zómi na mÃbalé 22
−0010−09−15T04:44:23 = sánzá ya libwa 15

MMMd (d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 fbl
1995−12−22T09:05:02 = 22 dsb
−0010−09−15T04:44:23 = 15 stb

Md (d/M)

2008−02−05T18:30:30 = 5/2
1995−12−22T09:05:02 = 22/12
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 mpókwa
1995−12−22T09:05:02 = 9 ntÉÌngÉÌ
−0010−09−15T04:44:23 = 4 ntÉÌngÉÌ

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 mpókwa
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 ntÉÌngÉÌ
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 ntÉÌngÉÌ

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 mpókwa
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 ntÉÌngÉÌ
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 ntÉÌngÉÌ

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 mpókwa UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 ntÉÌngÉÌ UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 ntÉÌngÉÌ UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 mpókwa UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 ntÉÌngÉÌ UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 ntÉÌngÉÌ UTC

ms (m:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 5:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 9/−10

yMEd (E d/M/y)

2008−02−05T18:30:30 = mbl 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = mtn 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = mps 15/9/−10

yMMM ( MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = fbl 2008
1995−12−22T09:05:02 = dsb 1995
−0010−09−15T04:44:23 = stb −10

yMMMEd (E d MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = mbl 5 fbl 2008
1995−12−22T09:05:02 = mtn 22 dsb 1995
−0010−09−15T04:44:23 = mps 15 stb −10

yMMMM (y MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 sánzá ya mÃbalé
1995−12−22T09:05:02 = 1995 sánzá ya zómi na mÃbalé
−0010−09−15T04:44:23 = −10 sánzá ya libwa

yMMMd (d MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = 5 fbl 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 dsb 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 stb −10

yMd (d/M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10

yQQQ ( QQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = SM1 2008
1995−12−22T09:05:02 = SM4 1995
−0010−09−15T04:44:23 = SM3 −10

yQQQQ ( QQQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = sánzá mÃsáto ya yambo 2008
1995−12−22T09:05:02 = sánzá mÃsáto ya mÃnei 1995
−0010−09−15T04:44:23 = sánzá mÃsáto ya mÃsáto −10

yw-count-other (’week’ w ’of’ Y)

2008−02−05T18:30:30 = week 6 of 2008
1995−12−22T09:05:02 = week 51 of 1995
−0010−09−15T04:44:23 = week 37 of −10

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (mokÉlÉ mwa yambo)

SUPPORT

See DateTime::Locale.