DateTime::Locale::lrc_IR

NAME

DateTime::Locale::lrc_IR − Locale data examples for the Northern Luri Iran (lrc−IR) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Northern Luri Iran locale.

Days
Wide (format)

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

Abbreviated (format)

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

Narrow (format)

M
T
W
T
F
S
S

Wide (stand-alone)

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

Abbreviated (stand-alone)

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

Narrow (stand-alone)

M
T
W
T
F
S
S

Months
Wide (format)

جاÙÚ¤ÛÛ
ÙئڤرÛÛ
Ùارس
آڤرÛÙ
ÙئÛ
جÙÙØ£Ù
جÙÙÙا
Ø¢Ú¯Ùست
سئپتاÙر
ئÙکتÙڤر
ÙÙڤاÙر
دئساÙر

Abbreviated (format)

جاÙÚ¤ÛÛ
ÙئڤرÛÛ
Ùارس
آڤرÛÙ
ÙئÛ
جÙÙØ£Ù
جÙÙÙا
Ø¢Ú¯Ùست
سئپتاÙر
ئÙکتÙڤر
ÙÙڤاÙر
دئساÙر

Narrow (format)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wide (stand-alone)

جاÙÚ¤ÛÛ
ÙئڤرÛÛ
Ùارس
آڤرÛÙ
ÙئÛ
جÙÙØ£Ù
جÙÙÙا
Ø¢Ú¯Ùست
سئپتاÙر
ئÙکتÙڤر
ÙÙڤاÙر
دئساÙر

Abbreviated (stand-alone)

جاÙÚ¤ÛÛ
ÙئڤرÛÛ
Ùارس
آڤرÛÙ
ÙئÛ
جÙÙØ£Ù
جÙÙÙا
Ø¢Ú¯Ùست
سئپتاÙر
ئÙکتÙڤر
ÙÙڤاÙر
دئساÙر

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Quarters
Wide (format)

Q1
Q2
Q3
Q4

Abbreviated (format)

Q1
Q2
Q3
Q4

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

Úارأک أڤأÙ
Úارأک دÙÛÙÙ
Úارأک سئÛÙÙ
Úارأک ÚارÙÙ

Abbreviated (stand-alone)

Úارأک أڤأÙ
Q2
Q3
Q4

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

BCE
CE

Abbreviated (format)

BCE
CE

Narrow (format)

BCE
CE

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙئڤرÛÛ 5, Tue
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دئساÙر 22, Fri
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سئپتاÙر 15, Sat

Long

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙئڤرÛÛ 5
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دئساÙر 22
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سئپتاÙر 15

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙئڤرÛÛ 5
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دئساÙر 22
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سئپتاÙر 15

Short

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙئڤرÛÛ 5, Tue 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دئساÙر 22, Fri 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سئپتاÙر 15, Sat 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙئڤرÛÛ 5 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دئساÙر 22 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سئپتاÙر 15 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙئڤرÛÛ 5 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دئساÙر 22 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سئپتاÙر 15 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15 04:44

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = Tue
1995−12−22T09:05:02 = Fri
−0010−09−15T04:44:23 = Sat

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = Tue 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = Fri 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = Sat 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = Tue 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = Fri 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = Sat 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = Tue 18:30
1995−12−22T09:05:02 = Fri 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = Sat 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = Tue 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = Fri 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = Sat 04:44:23

Ed (d, E)

2008−02−05T18:30:30 = 5, Tue
1995−12−22T09:05:02 = 22, Fri
−0010−09−15T04:44:23 = 15, Sat

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = Tue 6:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = Fri 9:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = Sat 4:44 AM

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = Tue 6:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = Fri 9:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = Sat 4:44:23 AM

Gy (G y)

2008−02−05T18:30:30 = CE 2008
1995−12−22T09:05:02 = CE 1995
−0010−09−15T04:44:23 = BCE −10

GyMMM (G y MMM )

2008−02−05T18:30:30 = CE 2008 ÙئڤرÛÛ
1995−12−22T09:05:02 = CE 1995 دئساÙر
−0010−09−15T04:44:23 = BCE −10 سئپتاÙر

GyMMMEd (G y MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = CE 2008 ÙئڤرÛÛ 5, Tue
1995−12−22T09:05:02 = CE 1995 دئساÙر 22, Fri
−0010−09−15T04:44:23 = BCE −10 سئپتاÙر 15, Sat

GyMMMd (G y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = CE 2008 ÙئڤرÛÛ 5
1995−12−22T09:05:02 = CE 1995 دئساÙر 22
−0010−09−15T04:44:23 = BCE −10 سئپتاÙر 15

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (MM-dd, E)

2008−02−05T18:30:30 = 02−05, Tue
1995−12−22T09:05:02 = 12−22, Fri
−0010−09−15T04:44:23 = 09−15, Sat

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = ÙئڤرÛÛ
1995−12−22T09:05:02 = دئساÙر
−0010−09−15T04:44:23 = سئپتاÙر

MMMEd ( MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = ÙئڤرÛÛ 5, Tue
1995−12−22T09:05:02 = دئساÙر 22, Fri
−0010−09−15T04:44:23 = سئپتاÙر 15, Sat

MMMMW-count-other (’week’ W ’of’ MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = week 1 of ÙئڤرÛÛ
1995−12−22T09:05:02 = week 3 of دئساÙر
−0010−09−15T04:44:23 = week 2 of سئپتاÙر

MMMMd ( MMMM d)

2008−02−05T18:30:30 = ÙئڤرÛÛ 5
1995−12−22T09:05:02 = دئساÙر 22
−0010−09−15T04:44:23 = سئپتاÙر 15

MMMd ( MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = ÙئڤرÛÛ 5
1995−12−22T09:05:02 = دئساÙر 22
−0010−09−15T04:44:23 = سئپتاÙر 15

Md (MM-dd)

2008−02−05T18:30:30 = 02−05
1995−12−22T09:05:02 = 12−22
−0010−09−15T04:44:23 = 09−15

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4 AM

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 AM

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 AM UTC

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (y−MM)

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09

yMEd (y−MM-dd, E)

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05, Tue
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22, Fri
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15, Sat

yMMM (y MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙئڤرÛÛ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دئساÙر
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سئپتاÙر

yMMMEd (y MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙئڤرÛÛ 5, Tue
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دئساÙر 22, Fri
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سئپتاÙر 15, Sat

yMMMM (y MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙئڤرÛÛ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دئساÙر
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سئپتاÙر

yMMMd (y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙئڤرÛÛ 5
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دئساÙر 22
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سئپتاÙر 15

yMd (y−MM-dd)

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15

yQQQ (y QQQ )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Q1
1995−12−22T09:05:02 = 1995 Q4
−0010−09−15T04:44:23 = −10 Q3

yQQQQ (y QQQQ )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Q1
1995−12−22T09:05:02 = 1995 Q4
−0010−09−15T04:44:23 = −10 Q3

yw-count-other (’week’ w ’of’ Y)

2008−02−05T18:30:30 = week 6 of 2008
1995−12−22T09:05:02 = week 51 of 1995
−0010−09−15T04:44:23 = week 37 of −10

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

6 (Sat)

SUPPORT

See DateTime::Locale.