DateTime::Locale::lu

NAME

DateTime::Locale::lu − Locale data examples for the Luba−Katanga (lu) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Luba-Katanga locale.

Days
Wide (format)

Nkodya
Ndàayà
Ndangù
Njòwa
Ngòvya
Lubingu
Lumingu

Abbreviated (format)

Nko
Ndy
Ndg
Njw
Ngv
Lub
Lum

Narrow (format)

N
N
N
N
N
L
L

Wide (stand-alone)

Nkodya
Ndàayà
Ndangù
Njòwa
Ngòvya
Lubingu
Lumingu

Abbreviated (stand-alone)

Nko
Ndy
Ndg
Njw
Ngv
Lub
Lum

Narrow (stand-alone)

N
N
N
N
N
L
L

Months
Wide (format)

Ciongo
Lùishi
Lusòlo
Mùuyà
Lumùngùlù
Lufuimi
Kabàlàshìpù
Lùshìkà
Lutongolo
Lungùdi
Kaswèkèsè
Ciswà

Abbreviated (format)

Cio
Lui
Lus
Muu
Lum
Luf
Kab
Lush
Lut
Lun
Kas
Cis

Narrow (format)

C
L
L
M
L
L
K
L
L
L
K
C

Wide (stand-alone)

Ciongo
Lùishi
Lusòlo
Mùuyà
Lumùngùlù
Lufuimi
Kabàlàshìpù
Lùshìkà
Lutongolo
Lungùdi
Kaswèkèsè
Ciswà

Abbreviated (stand-alone)

Cio
Lui
Lus
Muu
Lum
Luf
Kab
Lush
Lut
Lun
Kas
Cis

Narrow (stand-alone)

C
L
L
M
L
L
K
L
L
L
K
C

Quarters
Wide (format)

Mueji 1
Mueji 2
Mueji 3
Mueji 4

Abbreviated (format)

M1
M2
M3
M4

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

Mueji 1
Mueji 2
Mueji 3
Mueji 4

Abbreviated (stand-alone)

M1
M2
M3
M4

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

Kumpala kwa Yezu Kli
Kunyima kwa Yezu Kli

Abbreviated (format)

kmp. Y.K.
kny. Y. K.

Narrow (format)

kmp. Y.K.
kny. Y. K.

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = Ndàayà 5 Lùishi 2008
1995−12−22T09:05:02 = Ngòvya 22 Ciswà 1995
−0010−09−15T04:44:23 = Lubingu 15 Lutongolo −10

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 Lùishi 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 Ciswà 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 Lutongolo −10

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 Lui 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 Cis 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 Lut −10

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = Ndàayà 5 Lùishi 2008 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = Ngòvya 22 Ciswà 1995 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = Lubingu 15 Lutongolo −10 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 Lùishi 2008 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 22 Ciswà 1995 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 15 Lutongolo −10 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 Lui 2008 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 22 Cis 1995 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 15 Lut −10 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/2008 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10 04:44

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = Ndy
1995−12−22T09:05:02 = Ngv
−0010−09−15T04:44:23 = Lub

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = Ndy 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = Ngv 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = Lub 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = Ndy 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = Ngv 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = Lub 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = Ndy 18:30
1995−12−22T09:05:02 = Ngv 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = Lub 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = Ndy 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = Ngv 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = Lub 04:44:23

Ed (E d)

2008−02−05T18:30:30 = Ndy 5
1995−12−22T09:05:02 = Ngv 22
−0010−09−15T04:44:23 = Lub 15

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = Ndy 6:30 Dilolo
1995−12−22T09:05:02 = Ngv 9:05 Dinda
−0010−09−15T04:44:23 = Lub 4:44 Dinda

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = Ndy 6:30:30 Dilolo
1995−12−22T09:05:02 = Ngv 9:05:02 Dinda
−0010−09−15T04:44:23 = Lub 4:44:23 Dinda

Gy (G y)

2008−02−05T18:30:30 = kny. Y. K. 2008
1995−12−22T09:05:02 = kny. Y. K. 1995
−0010−09−15T04:44:23 = kmp. Y.K. −10

GyMMM (G y MMM )

2008−02−05T18:30:30 = kny. Y. K. 2008 Lui
1995−12−22T09:05:02 = kny. Y. K. 1995 Cis
−0010−09−15T04:44:23 = kmp. Y.K. −10 Lut

GyMMMEd (G y MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = kny. Y. K. 2008 Lui 5, Ndy
1995−12−22T09:05:02 = kny. Y. K. 1995 Cis 22, Ngv
−0010−09−15T04:44:23 = kmp. Y.K. −10 Lut 15, Lub

GyMMMd (G y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = kny. Y. K. 2008 Lui 5
1995−12−22T09:05:02 = kny. Y. K. 1995 Cis 22
−0010−09−15T04:44:23 = kmp. Y.K. −10 Lut 15

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (E d/M)

2008−02−05T18:30:30 = Ndy 5/2
1995−12−22T09:05:02 = Ngv 22/12
−0010−09−15T04:44:23 = Lub 15/9

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = Lui
1995−12−22T09:05:02 = Cis
−0010−09−15T04:44:23 = Lut

MMMEd (E d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = Ndy 5 Lui
1995−12−22T09:05:02 = Ngv 22 Cis
−0010−09−15T04:44:23 = Lub 15 Lut

MMMMW-count-other (’week’ W ’of’ MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = week 1 of Lùishi
1995−12−22T09:05:02 = week 3 of Ciswà
−0010−09−15T04:44:23 = week 2 of Lutongolo

MMMMd ( MMMM d)

2008−02−05T18:30:30 = Lùishi 5
1995−12−22T09:05:02 = Ciswà 22
−0010−09−15T04:44:23 = Lutongolo 15

MMMd (d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 Lui
1995−12−22T09:05:02 = 22 Cis
−0010−09−15T04:44:23 = 15 Lut

Md (d/M)

2008−02−05T18:30:30 = 5/2
1995−12−22T09:05:02 = 22/12
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 Dilolo
1995−12−22T09:05:02 = 9 Dinda
−0010−09−15T04:44:23 = 4 Dinda

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 Dilolo
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 Dinda
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 Dinda

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 Dilolo
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 Dinda
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 Dinda

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 Dilolo UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 Dinda UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 Dinda UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 Dilolo UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 Dinda UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 Dinda UTC

ms (m:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 5:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 9/−10

yMEd (E d/M/y)

2008−02−05T18:30:30 = Ndy 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = Ngv 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = Lub 15/9/−10

yMMM ( MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = Lui 2008
1995−12−22T09:05:02 = Cis 1995
−0010−09−15T04:44:23 = Lut −10

yMMMEd (E d MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = Ndy 5 Lui 2008
1995−12−22T09:05:02 = Ngv 22 Cis 1995
−0010−09−15T04:44:23 = Lub 15 Lut −10

yMMMM (y MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Lùishi
1995−12−22T09:05:02 = 1995 Ciswà
−0010−09−15T04:44:23 = −10 Lutongolo

yMMMd (d MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = 5 Lui 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 Cis 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 Lut −10

yMd (d/M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10

yQQQ ( QQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = M1 2008
1995−12−22T09:05:02 = M4 1995
−0010−09−15T04:44:23 = M3 −10

yQQQQ ( QQQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = Mueji 1 2008
1995−12−22T09:05:02 = Mueji 4 1995
−0010−09−15T04:44:23 = Mueji 3 −10

yw-count-other (’week’ w ’of’ Y)

2008−02−05T18:30:30 = week 6 of 2008
1995−12−22T09:05:02 = week 51 of 1995
−0010−09−15T04:44:23 = week 37 of −10

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (Nkodya)

SUPPORT

See DateTime::Locale.