DateTime::Locale::mk_MK

NAME

DateTime::Locale::mk_MK − Locale data examples for the Macedonian Macedonia (mk−MK) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Macedonian Macedonia locale.

Days
Wide (format)

понеделник
вÑоÑник
ÑÑеда
ÑеÑвÑÑок
пеÑок
ÑабоÑа
недела

Abbreviated (format)

пон.
вÑ.
ÑÑе.
ÑеÑ.
пеÑ.
Ñаб.
нед.

Narrow (format)

п
в
Ñ
Ñ
п
Ñ
н

Wide (stand-alone)

понеделник
вÑоÑник
ÑÑеда
ÑеÑвÑÑок
пеÑок
ÑабоÑа
недела

Abbreviated (stand-alone)

пон.
вÑо.
ÑÑе.
ÑеÑ.
пеÑ.
Ñаб.
нед.

Narrow (stand-alone)

п
в
Ñ
Ñ
п
Ñ
н

Months
Wide (format)

ÑанÑаÑи
ÑевÑÑаÑи
маÑÑ
апÑил
маÑ
ÑÑни
ÑÑли
авгÑÑÑ
ÑепÑемвÑи
окÑомвÑи
ноемвÑи
декемвÑи

Abbreviated (format)

Ñан.
Ñев.
маÑ.
апÑ.
маÑ
ÑÑн.
ÑÑл.
авг.
ÑепÑ.
окÑ.
ноем.
дек.

Narrow (format)

Ñ
Ñ
м
а
м
Ñ
Ñ
а
Ñ
о
н
д

Wide (stand-alone)

ÑанÑаÑи
ÑевÑÑаÑи
маÑÑ
апÑил
маÑ
ÑÑни
ÑÑли
авгÑÑÑ
ÑепÑемвÑи
окÑомвÑи
ноемвÑи
декемвÑи

Abbreviated (stand-alone)

Ñан.
Ñев.
маÑ.
апÑ.
маÑ
ÑÑн.
ÑÑл.
авг.
ÑепÑ.
окÑ.
ноем.
дек.

Narrow (stand-alone)

Ñ
Ñ
м
а
м
Ñ
Ñ
а
Ñ
о
н
д

Quarters
Wide (format)

пÑво ÑÑомеÑеÑÑе
вÑоÑо ÑÑомеÑеÑÑе
ÑÑеÑо ÑÑомеÑеÑÑе
ÑеÑвÑÑо ÑÑомеÑеÑÑе

Abbreviated (format)

Ñан−маÑ
апÑ−ÑÑн
ÑÑл−Ñеп
окÑ−дек

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

пÑво ÑÑомеÑеÑÑе
вÑоÑо ÑÑомеÑеÑÑе
ÑÑеÑо ÑÑомеÑеÑÑе
ÑеÑвÑÑо ÑÑомеÑеÑÑе

Abbreviated (stand-alone)

Ñан−маÑ
апÑ−ÑÑн
ÑÑл−Ñеп
окÑ−дек

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

пÑед наÑаÑа еÑа
од наÑаÑа еÑа

Abbreviated (format)

пÑ.н.е.
н.е.

Narrow (format)

пÑ.н.е.
н.е.

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = вÑоÑник, 05 ÑевÑÑаÑи 2008
1995−12−22T09:05:02 = пеÑок, 22 декемвÑи 1995
−0010−09−15T04:44:23 = ÑабоÑа, 15 ÑепÑемвÑи −10

Long

2008−02−05T18:30:30 = 05 ÑевÑÑаÑи 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 декемвÑи 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ÑепÑемвÑи −10

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 05.2.2008
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15.9.−10

Short

2008−02−05T18:30:30 = 05.2.08
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.95
−0010−09−15T04:44:23 = 15.9.−10

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = вÑоÑник, 05 ÑевÑÑаÑи 2008 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = пеÑок, 22 декемвÑи 1995 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = ÑабоÑа, 15 ÑепÑемвÑи −10 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 05 ÑевÑÑаÑи 2008 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 22 декемвÑи 1995 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ÑепÑемвÑи −10 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 05.2.2008 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.1995 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 15.9.−10 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 05.2.08 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.95 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 15.9.−10 04:44

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = вÑо.
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ.
−0010−09−15T04:44:23 = Ñаб.

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = вÑ. 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ. 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = Ñаб. 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = вÑ. 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ. 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = Ñаб. 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = вÑ. 18:30
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ. 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = Ñаб. 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = вÑ. 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ. 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = Ñаб. 04:44:23

Ed (d E)

2008−02−05T18:30:30 = 5 вÑ.
1995−12−22T09:05:02 = 22 пеÑ.
−0010−09−15T04:44:23 = 15 Ñаб.

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = вÑ. 6:30 попл.
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ. 9:05 пÑеÑпл.
−0010−09−15T04:44:23 = Ñаб. 4:44 пÑеÑпл.

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = вÑ. 6:30:30 попл.
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ. 9:05:02 пÑеÑпл.
−0010−09−15T04:44:23 = Ñаб. 4:44:23 пÑеÑпл.

Gy (y G)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 н.е.
1995−12−22T09:05:02 = 1995 н.е.
−0010−09−15T04:44:23 = −10 пÑ.н.е.

GyMMM ( MMM y G)

2008−02−05T18:30:30 = Ñев. 2008 н.е.
1995−12−22T09:05:02 = дек. 1995 н.е.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑепÑ. −10 пÑ.н.е.

GyMMMEd (E, dd MMM y G)

2008−02−05T18:30:30 = вÑ., 05 Ñев. 2008 н.е.
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ., 22 дек. 1995 н.е.
−0010−09−15T04:44:23 = Ñаб., 15 ÑепÑ. −10 пÑ.н.е.

GyMMMd (dd MMM y G)

2008−02−05T18:30:30 = 05 Ñев. 2008 н.е.
1995−12−22T09:05:02 = 22 дек. 1995 н.е.
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ÑепÑ. −10 пÑ.н.е.

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (E, d.M)

2008−02−05T18:30:30 = вÑ., 5.2
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ., 22.12
−0010−09−15T04:44:23 = Ñаб., 15.9

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = Ñев.
1995−12−22T09:05:02 = дек.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑепÑ.

MMMEd (E, d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = вÑ., 5 Ñев.
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ., 22 дек.
−0010−09−15T04:44:23 = Ñаб., 15 ÑепÑ.

MMMMEd (E, d MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = вÑ., 5 ÑевÑÑаÑи
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ., 22 декемвÑи
−0010−09−15T04:44:23 = Ñаб., 15 ÑепÑемвÑи

MMMMW-count-one (W ’ÑедмиÑа’ ’од’ MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 1 ÑедмиÑа од Ñев.
1995−12−22T09:05:02 = 3 ÑедмиÑа од дек.
−0010−09−15T04:44:23 = 2 ÑедмиÑа од ÑепÑ.

MMMMW-count-other (W ’ÑедмиÑа’ ’од’ MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 1 ÑедмиÑа од Ñев.
1995−12−22T09:05:02 = 3 ÑедмиÑа од дек.
−0010−09−15T04:44:23 = 2 ÑедмиÑа од ÑепÑ.

MMMMd (d MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÑевÑÑаÑи
1995−12−22T09:05:02 = 22 декемвÑи
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ÑепÑемвÑи

MMMd (d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 Ñев.
1995−12−22T09:05:02 = 22 дек.
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ÑепÑ.

Md (d.M)

2008−02−05T18:30:30 = 5.2
1995−12−22T09:05:02 = 22.12
−0010−09−15T04:44:23 = 15.9

Mdd (dd.M)

2008−02−05T18:30:30 = 05.2
1995−12−22T09:05:02 = 22.12
−0010−09−15T04:44:23 = 15.9

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 попл.
1995−12−22T09:05:02 = 9 пÑеÑпл.
−0010−09−15T04:44:23 = 4 пÑеÑпл.

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 попл.
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 пÑеÑпл.
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 пÑеÑпл.

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 попл.
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 пÑеÑпл.
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 пÑеÑпл.

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 попл. UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 пÑеÑпл. UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 пÑеÑпл. UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 попл. UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 пÑеÑпл. UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 пÑеÑпл. UTC

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (M.y)

2008−02−05T18:30:30 = 2.2008
1995−12−22T09:05:02 = 12.1995
−0010−09−15T04:44:23 = 9.−10

yMEd (E, d.M.y)

2008−02−05T18:30:30 = вÑ., 5.2.2008
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ., 22.12.1995
−0010−09−15T04:44:23 = Ñаб., 15.9.−10

yMMM ( MMM y ’г’.)

2008−02−05T18:30:30 = Ñев. 2008 г.
1995−12−22T09:05:02 = дек. 1995 г.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑепÑ. −10 г.

yMMMEd (E, d MMM y ’г’.)

2008−02−05T18:30:30 = вÑ., 5 Ñев. 2008 г.
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ., 22 дек. 1995 г.
−0010−09−15T04:44:23 = Ñаб., 15 ÑепÑ. −10 г.

yMMMM ( MMMM y ’г’.)

2008−02−05T18:30:30 = ÑевÑÑаÑи 2008 г.
1995−12−22T09:05:02 = декемвÑи 1995 г.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑепÑемвÑи −10 г.

yMMMd (d MMM y ’г’.)

2008−02−05T18:30:30 = 5 Ñев. 2008 г.
1995−12−22T09:05:02 = 22 дек. 1995 г.
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ÑепÑ. −10 г.

yMd (d.M.y)

2008−02−05T18:30:30 = 5.2.2008
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15.9.−10

yQQQ ( QQQ y ’г’.)

2008−02−05T18:30:30 = Ñан−Ð¼Ð°Ñ 2008 г.
1995−12−22T09:05:02 = окÑ−дек 1995 г.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑл−Ñеп −10 г.

yQQQQ ( QQQQ y ’г’.)

2008−02−05T18:30:30 = пÑво ÑÑомеÑеÑÑе 2008 г.
1995−12−22T09:05:02 = ÑеÑвÑÑо ÑÑомеÑеÑÑе 1995 г.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑеÑо ÑÑомеÑеÑÑе −10 г.

yw-count-one (w ’ÑедмиÑа’ ’од’ Y)

2008−02−05T18:30:30 = 6 ÑедмиÑа од 2008
1995−12−22T09:05:02 = 51 ÑедмиÑа од 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 37 ÑедмиÑа од −10

yw-count-other (w ’ÑедмиÑа’ ’од’ Y)

2008−02−05T18:30:30 = 6 ÑедмиÑа од 2008
1995−12−22T09:05:02 = 51 ÑедмиÑа од 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 37 ÑедмиÑа од −10

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (понеделник)

SUPPORT

See DateTime::Locale.