DateTime::Locale::nmg

NAME

DateTime::Locale::nmg − Locale data examples for the Kwasio (nmg) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Kwasio locale.

Days
Wide (format)

mÉÌndÉ
sÉÌndÉ mafú mába
sÉÌndÉ mafú málal
sÉÌndÉ mafú mána
mabágá má sukul
sásadi
sÉÌndÉ

Abbreviated (format)

mÉÌn
smb
sml
smn
mbs
sas
sÉÌn

Narrow (format)

m
s
s
s
m
s
s

Wide (stand-alone)

mÉÌndÉ
sÉÌndÉ mafú mába
sÉÌndÉ mafú málal
sÉÌndÉ mafú mána
mabágá má sukul
sásadi
sÉÌndÉ

Abbreviated (stand-alone)

mÉÌn
smb
sml
smn
mbs
sas
sÉÌn

Narrow (stand-alone)

m
s
s
s
m
s
s

Months
Wide (format)

ngwÉn matáhra
ngwÉn Åmba
ngwÉn Ålal
ngwÉn Åna
ngwÉn Åtan
ngwÉn Åtuó
ngwÉn hÉmbuÉrÃ
ngwÉn lÉmbi
ngwÉn rÉbvuâ
ngwÉn wum
ngwÉn wum navÇr
krÃsimin

Abbreviated (format)

ng1
ng2
ng3
ng4
ng5
ng6
ng7
ng8
ng9
ng10
ng11
kris

Narrow (format)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wide (stand-alone)

ngwÉn matáhra
ngwÉn Åmba
ngwÉn Ålal
ngwÉn Åna
ngwÉn Åtan
ngwÉn Åtuó
ngwÉn hÉmbuÉrÃ
ngwÉn lÉmbi
ngwÉn rÉbvuâ
ngwÉn wum
ngwÉn wum navÇr
krÃsimin

Abbreviated (stand-alone)

ng1
ng2
ng3
ng4
ng5
ng6
ng7
ng8
ng9
ng10
ng11
kris

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Quarters
Wide (format)

TindÉ nvúr
TindÉ Åmba
TindÉ Ålal
TindÉ Åna

Abbreviated (format)

T1
T2
T3
T4

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

TindÉ nvúr
TindÉ Åmba
TindÉ Ålal
TindÉ Åna

Abbreviated (stand-alone)

T1
T2
T3
T4

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

Bó LahlÉÌ
PfiÉ BurÄ«

Abbreviated (format)

BL
PB

Narrow (format)

BL
PB

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = sÉÌndÉ mafú mába 5 ngwÉn Åmba 2008
1995−12−22T09:05:02 = mabágá má sukul 22 krÃsimin 1995
−0010−09−15T04:44:23 = sásadi 15 ngwÉn rÉbvuâ −10

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 ngwÉn Åmba 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 krÃsimin 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ngwÉn rÉbvuâ −10

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 ng2 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 kris 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ng9 −10

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = sÉÌndÉ mafú mába 5 ngwÉn Åmba 2008 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = mabágá má sukul 22 krÃsimin 1995 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = sásadi 15 ngwÉn rÉbvuâ −10 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 ngwÉn Åmba 2008 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 22 krÃsimin 1995 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ngwÉn rÉbvuâ −10 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 ng2 2008 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 22 kris 1995 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ng9 −10 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/2008 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10 04:44

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = smb
1995−12−22T09:05:02 = mbs
−0010−09−15T04:44:23 = sas

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = smb 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = mbs 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = sas 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = smb 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = mbs 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = sas 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = smb 18:30
1995−12−22T09:05:02 = mbs 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = sas 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = smb 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = mbs 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = sas 04:44:23

Ed (E d)

2008−02−05T18:30:30 = smb 5
1995−12−22T09:05:02 = mbs 22
−0010−09−15T04:44:23 = sas 15

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = smb 6:30 kugú
1995−12−22T09:05:02 = mbs 9:05 maná
−0010−09−15T04:44:23 = sas 4:44 maná

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = smb 6:30:30 kugú
1995−12−22T09:05:02 = mbs 9:05:02 maná
−0010−09−15T04:44:23 = sas 4:44:23 maná

Gy (G y)

2008−02−05T18:30:30 = PB 2008
1995−12−22T09:05:02 = PB 1995
−0010−09−15T04:44:23 = BL −10

GyMMM (G y MMM )

2008−02−05T18:30:30 = PB 2008 ng2
1995−12−22T09:05:02 = PB 1995 kris
−0010−09−15T04:44:23 = BL −10 ng9

GyMMMEd (G y MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = PB 2008 ng2 5, smb
1995−12−22T09:05:02 = PB 1995 kris 22, mbs
−0010−09−15T04:44:23 = BL −10 ng9 15, sas

GyMMMd (G y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = PB 2008 ng2 5
1995−12−22T09:05:02 = PB 1995 kris 22
−0010−09−15T04:44:23 = BL −10 ng9 15

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (E d/M)

2008−02−05T18:30:30 = smb 5/2
1995−12−22T09:05:02 = mbs 22/12
−0010−09−15T04:44:23 = sas 15/9

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = ng2
1995−12−22T09:05:02 = kris
−0010−09−15T04:44:23 = ng9

MMMEd (E d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = smb 5 ng2
1995−12−22T09:05:02 = mbs 22 kris
−0010−09−15T04:44:23 = sas 15 ng9

MMMMW-count-other (’week’ W ’of’ MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = week 1 of ngwÉn Åmba
1995−12−22T09:05:02 = week 3 of krÃsimin
−0010−09−15T04:44:23 = week 2 of ngwÉn rÉbvuâ

MMMMd ( MMMM d)

2008−02−05T18:30:30 = ngwÉn Åmba 5
1995−12−22T09:05:02 = krÃsimin 22
−0010−09−15T04:44:23 = ngwÉn rÉbvuâ 15

MMMd (d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 ng2
1995−12−22T09:05:02 = 22 kris
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ng9

Md (d/M)

2008−02−05T18:30:30 = 5/2
1995−12−22T09:05:02 = 22/12
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 kugú
1995−12−22T09:05:02 = 9 maná
−0010−09−15T04:44:23 = 4 maná

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 kugú
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 maná
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 maná

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 kugú
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 maná
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 maná

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 kugú UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 maná UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 maná UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 kugú UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 maná UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 maná UTC

ms (m:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 5:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 9/−10

yMEd (E d/M/y)

2008−02−05T18:30:30 = smb 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = mbs 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = sas 15/9/−10

yMMM ( MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = ng2 2008
1995−12−22T09:05:02 = kris 1995
−0010−09−15T04:44:23 = ng9 −10

yMMMEd (E d MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = smb 5 ng2 2008
1995−12−22T09:05:02 = mbs 22 kris 1995
−0010−09−15T04:44:23 = sas 15 ng9 −10

yMMMM (y MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ngwÉn Åmba
1995−12−22T09:05:02 = 1995 krÃsimin
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ngwÉn rÉbvuâ

yMMMd (d MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = 5 ng2 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 kris 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ng9 −10

yMd (d/M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10

yQQQ ( QQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = T1 2008
1995−12−22T09:05:02 = T4 1995
−0010−09−15T04:44:23 = T3 −10

yQQQQ ( QQQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = TindÉ nvúr 2008
1995−12−22T09:05:02 = TindÉ Åna 1995
−0010−09−15T04:44:23 = TindÉ Ålal −10

yw-count-other (’week’ w ’of’ Y)

2008−02−05T18:30:30 = week 6 of 2008
1995−12−22T09:05:02 = week 51 of 1995
−0010−09−15T04:44:23 = week 37 of −10

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (mÉÌndÉ)

SUPPORT

See DateTime::Locale.