DateTime::Locale::nnh

NAME

DateTime::Locale::nnh − Locale data examples for the Ngiemboon (nnh) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Ngiemboon locale.

Days
Wide (format)

mvfò lyÉÌʼ
mbÉÌÉntè mvfò lyÉÌʼ
tsètsÉÌÉ lyÉÌʼ
mbÉÌÉntè tsetsÉÌÉ lyÉÌʼ
mvfò màga lyÉÌʼ
màga lyÉÌʼ
lyÉʼÉÌ sáºÃÅtè

Abbreviated (format)

mvfò lyÉÌʼ
mbÉÌÉntè mvfò lyÉÌʼ
tsètsÉÌÉ lyÉÌʼ
mbÉÌÉntè tsetsÉÌÉ lyÉÌʼ
mvfò màga lyÉÌʼ
màga lyÉÌʼ
lyÉʼÉÌ sáºÃÅtè

Narrow (format)

M
T
W
T
F
S
S

Wide (stand-alone)

mvfò lyÉÌʼ
mbÉÌÉntè mvfò lyÉÌʼ
tsètsÉÌÉ lyÉÌʼ
mbÉÌÉntè tsetsÉÌÉ lyÉÌʼ
mvfò màga lyÉÌʼ
màga lyÉÌʼ
lyÉʼÉÌ sáºÃÅtè

Abbreviated (stand-alone)

mvfò lyÉÌʼ
mbÉÌÉntè mvfò lyÉÌʼ
tsètsÉÌÉ lyÉÌʼ
mbÉÌÉntè tsetsÉÌÉ lyÉÌʼ
mvfò màga lyÉÌʼ
màga lyÉÌʼ
lyÉʼÉÌ sáºÃÅtè

Narrow (stand-alone)

M
T
W
T
F
S
S

Months
Wide (format)

saÅ tsetsÉÌÉ lùm
saÅ kàg ngwóÅ
saŠlepyè shúm
saŠcÿó
saÅ tsÉÌÉ cÿó
saŠnjÿoláʼ
saÅ tyÉÌb tyÉÌb mbÊÌÅ
saÅ mbÊÌÅ
saÅ ngwÉÌʼ mbÿÉ
saÅ tàÅa tsetsáʼ
saÅ mejwoÅó
saŠlùm

Abbreviated (format)

saÅ tsetsÉÌÉ lùm
saÅ kàg ngwóÅ
saŠlepyè shúm
saŠcÿó
saÅ tsÉÌÉ cÿó
saŠnjÿoláʼ
saÅ tyÉÌb tyÉÌb mbÊÌÅ
saÅ mbÊÌÅ
saÅ ngwÉÌʼ mbÿÉ
saÅ tàÅa tsetsáʼ
saÅ mejwoÅó
saŠlùm

Narrow (format)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wide (stand-alone)

saÅ tsetsÉÌÉ lùm
saÅ kàg ngwóÅ
saŠlepyè shúm
saŠcÿó
saÅ tsÉÌÉ cÿó
saŠnjÿoláʼ
saÅ tyÉÌb tyÉÌb mbÊÌÅ
saÅ mbÊÌÅ
saÅ ngwÉÌʼ mbÿÉ
saÅ tàÅa tsetsáʼ
saÅ mejwoÅó
saŠlùm

Abbreviated (stand-alone)

saÅ tsetsÉÌÉ lùm
saÅ kàg ngwóÅ
saŠlepyè shúm
saŠcÿó
saÅ tsÉÌÉ cÿó
saŠnjÿoláʼ
saÅ tyÉÌb tyÉÌb mbÊÌÅ
saÅ mbÊÌÅ
saÅ ngwÉÌʼ mbÿÉ
saÅ tàÅa tsetsáʼ
saÅ mejwoÅó
saŠlùm

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Quarters
Wide (format)

Q1
Q2
Q3
Q4

Abbreviated (format)

Q1
Q2
Q3
Q4

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

Q1
Q2
Q3
Q4

Abbreviated (stand-alone)

Q1
Q2
Q3
Q4

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

mé zyé YÄsô
mé gÿo Åzyé YÄsô

Abbreviated (format)

m.z.Y.
m.g.n.Y.

Narrow (format)

m.z.Y.
m.g.n.Y.

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = mbÉÌÉntè mvfò lyÉÌʼ , lyÉÌʼ 5 na saÅ kàg ngwóÅ, 2008
1995−12−22T09:05:02 = mvfò màga lyÉÌʼ , lyÉÌʼ 22 na saÅ lùm, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = màga lyÉÌʼ , lyÉÌʼ 15 na saÅ ngwÉÌʼ mbÿÉ, −10

Long

2008−02−05T18:30:30 = lyÉÌʼ 5 na saÅ kàg ngwóÅ, 2008
1995−12−22T09:05:02 = lyÉÌʼ 22 na saÅ lùm, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = lyÉÌʼ 15 na saÅ ngwÉÌʼ mbÿÉ, −10

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 saÅ kàg ngwóÅ, 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 saÅ lùm, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 saÅ ngwÉÌʼ mbÿÉ, −10

Short

2008−02−05T18:30:30 = 05/02/08
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/95
−0010−09−15T04:44:23 = 15/09/−10

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = mbÉÌÉntè mvfò lyÉÌʼ , lyÉÌʼ 5 na saÅ kàg ngwóÅ, 2008,18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = mvfò màga lyÉÌʼ , lyÉÌʼ 22 na saÅ lùm, 1995,09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = màga lyÉÌʼ , lyÉÌʼ 15 na saÅ ngwÉÌʼ mbÿÉ, −10,04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = lyÉÌʼ 5 na saÅ kàg ngwóÅ, 2008, 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = lyÉÌʼ 22 na saÅ lùm, 1995, 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = lyÉÌʼ 15 na saÅ ngwÉÌʼ mbÿÉ, −10, 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 saÅ kàg ngwóÅ, 2008 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 22 saÅ lùm, 1995 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 15 saÅ ngwÉÌʼ mbÿÉ, −10 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 05/02/08 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/95 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 15/09/−10 04:44

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = mbÉÌÉntè mvfò lyÉÌʼ
1995−12−22T09:05:02 = mvfò màga lyÉÌʼ
−0010−09−15T04:44:23 = màga lyÉÌʼ

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = mbÉÌÉntè mvfò lyÉÌʼ 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = mvfò màga lyÉÌʼ 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = màga lyÉÌʼ 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = mbÉÌÉntè mvfò lyÉÌʼ 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = mvfò màga lyÉÌʼ 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = màga lyÉÌʼ 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = mbÉÌÉntè mvfò lyÉÌʼ 18:30
1995−12−22T09:05:02 = mvfò màga lyÉÌʼ 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = màga lyÉÌʼ 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = mbÉÌÉntè mvfò lyÉÌʼ 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = mvfò màga lyÉÌʼ 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = màga lyÉÌʼ 04:44:23

Ed (d, E)

2008−02−05T18:30:30 = 5, mbÉÌÉntè mvfò lyÉÌʼ
1995−12−22T09:05:02 = 22, mvfò màga lyÉÌʼ
−0010−09−15T04:44:23 = 15, màga lyÉÌʼ

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = mbÉÌÉntè mvfò lyÉÌʼ 6:30 ncwònzém
1995−12−22T09:05:02 = mvfò màga lyÉÌʼ 9:05 mbaʼámbaʼ
−0010−09−15T04:44:23 = màga lyÉÌʼ 4:44 mbaʼámbaʼ

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = mbÉÌÉntè mvfò lyÉÌʼ 6:30:30 ncwònzém
1995−12−22T09:05:02 = mvfò màga lyÉÌʼ 9:05:02 mbaʼámbaʼ
−0010−09−15T04:44:23 = màga lyÉÌʼ 4:44:23 mbaʼámbaʼ

Gy (G y)

2008−02−05T18:30:30 = m.g.n.Y. 2008
1995−12−22T09:05:02 = m.g.n.Y. 1995
−0010−09−15T04:44:23 = m.z.Y. −10

GyMMM (G y MMM )

2008−02−05T18:30:30 = m.g.n.Y. 2008 saÅ kàg ngwóÅ
1995−12−22T09:05:02 = m.g.n.Y. 1995 saÅ lùm
−0010−09−15T04:44:23 = m.z.Y. −10 saÅ ngwÉÌʼ mbÿÉ

GyMMMEd (G y MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = m.g.n.Y. 2008 saÅ kàg ngwóŠ5, mbÉÌÉntè mvfò lyÉÌʼ
1995−12−22T09:05:02 = m.g.n.Y. 1995 saÅ lùm 22, mvfò màga lyÉÌʼ
−0010−09−15T04:44:23 = m.z.Y. −10 saÅ ngwÉÌʼ mbÃ¿É 15, màga lyÉÌʼ

GyMMMd (G y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = m.g.n.Y. 2008 saÅ kàg ngwóŠ5
1995−12−22T09:05:02 = m.g.n.Y. 1995 saÅ lùm 22
−0010−09−15T04:44:23 = m.z.Y. −10 saÅ ngwÉÌʼ mbÃ¿É 15

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (MM-dd, E)

2008−02−05T18:30:30 = 02−05, mbÉÌÉntè mvfò lyÉÌʼ
1995−12−22T09:05:02 = 12−22, mvfò màga lyÉÌʼ
−0010−09−15T04:44:23 = 09−15, màga lyÉÌʼ

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = saÅ kàg ngwóÅ
1995−12−22T09:05:02 = saÅ lùm
−0010−09−15T04:44:23 = saÅ ngwÉÌʼ mbÿÉ

MMMEd ( MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = saÅ kàg ngwóŠ5, mbÉÌÉntè mvfò lyÉÌʼ
1995−12−22T09:05:02 = saÅ lùm 22, mvfò màga lyÉÌʼ
−0010−09−15T04:44:23 = saÅ ngwÉÌʼ mbÃ¿É 15, màga lyÉÌʼ

MMMMW-count-other (’week’ W ’of’ MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = week 1 of saÅ kàg ngwóÅ
1995−12−22T09:05:02 = week 3 of saÅ lùm
−0010−09−15T04:44:23 = week 2 of saÅ ngwÉÌʼ mbÿÉ

MMMMd ( MMMM d)

2008−02−05T18:30:30 = saÅ kàg ngwóŠ5
1995−12−22T09:05:02 = saÅ lùm 22
−0010−09−15T04:44:23 = saÅ ngwÉÌʼ mbÃ¿É 15

MMMd ( MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = saÅ kàg ngwóŠ5
1995−12−22T09:05:02 = saÅ lùm 22
−0010−09−15T04:44:23 = saÅ ngwÉÌʼ mbÃ¿É 15

Md (MM-dd)

2008−02−05T18:30:30 = 02−05
1995−12−22T09:05:02 = 12−22
−0010−09−15T04:44:23 = 09−15

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 ncwònzém
1995−12−22T09:05:02 = 9 mbaʼámbaʼ
−0010−09−15T04:44:23 = 4 mbaʼámbaʼ

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 ncwònzém
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 mbaʼámbaʼ
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 mbaʼámbaʼ

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 ncwònzém
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 mbaʼámbaʼ
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 mbaʼámbaʼ

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 ncwònzém UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 mbaʼámbaʼ UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 mbaʼámbaʼ UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 ncwònzém UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 mbaʼámbaʼ UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 mbaʼámbaʼ UTC

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (y−MM)

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09

yMEd (E , ’lyÉ’Ìʼ d ’na’ M, y)

2008−02−05T18:30:30 = mbÉÌÉntè mvfò lyÉÌʼ , lyÉÌʼ 5 na 2, 2008
1995−12−22T09:05:02 = mvfò màga lyÉÌʼ , lyÉÌʼ 22 na 12, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = màga lyÉÌʼ , lyÉÌʼ 15 na 9, −10

yMMM ( MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = saÅ kàg ngwóŠ2008
1995−12−22T09:05:02 = saÅ lùm 1995
−0010−09−15T04:44:23 = saÅ ngwÉÌʼ mbÃ¿É −10

yMMMEd (E , ’lyÉ’Ìʼ d ’na’ MMM, y)

2008−02−05T18:30:30 = mbÉÌÉntè mvfò lyÉÌʼ , lyÉÌʼ 5 na saÅ kàg ngwóÅ, 2008
1995−12−22T09:05:02 = mvfò màga lyÉÌʼ , lyÉÌʼ 22 na saÅ lùm, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = màga lyÉÌʼ , lyÉÌʼ 15 na saÅ ngwÉÌʼ mbÿÉ, −10

yMMMM (y MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 saÅ kàg ngwóÅ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 saÅ lùm
−0010−09−15T04:44:23 = −10 saÅ ngwÉÌʼ mbÿÉ

yMMMd (’lyÉ’Ìʼ d ’na’ MMMM, y)

2008−02−05T18:30:30 = lyÉÌʼ 5 na saÅ kàg ngwóÅ, 2008
1995−12−22T09:05:02 = lyÉÌʼ 22 na saÅ lùm, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = lyÉÌʼ 15 na saÅ ngwÉÌʼ mbÿÉ, −10

yMd (d/M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10

yQQQ (y QQQ )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Q1
1995−12−22T09:05:02 = 1995 Q4
−0010−09−15T04:44:23 = −10 Q3

yQQQQ (y QQQQ )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Q1
1995−12−22T09:05:02 = 1995 Q4
−0010−09−15T04:44:23 = −10 Q3

yw-count-other (’week’ w ’of’ Y)

2008−02−05T18:30:30 = week 6 of 2008
1995−12−22T09:05:02 = week 51 of 1995
−0010−09−15T04:44:23 = week 37 of −10

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (mvfò lyÉÌʼ)

SUPPORT

See DateTime::Locale.