DateTime::Locale::pa_Arab

NAME

DateTime::Locale::pa_Arab − Locale data examples for the Punjabi Arabic (pa−Arab) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Punjabi Arabic locale.

Days
Wide (format)

Ù¾Ûر
ÙÙÚ¯Ù
بÙدھ
جÙعرات
جÙعÛ
ÛÙتÛ
اتÙار

Abbreviated (format)

Ù¾Ûر
ÙÙÚ¯Ù
بÙدھ
جÙعرات
جÙعÛ
ÛÙتÛ
اتÙار

Narrow (format)

M
T
W
T
F
S
S

Wide (stand-alone)

Ù¾Ûر
ÙÙÚ¯Ù
بÙدھ
جÙعرات
جÙعÛ
ÛÙتÛ
اتÙار

Abbreviated (stand-alone)

Ù¾Ûر
ÙÙÚ¯Ù
بÙدھ
جÙعرات
جÙعÛ
ÛÙتÛ
اتÙار

Narrow (stand-alone)

M
T
W
T
F
S
S

Months
Wide (format)

جÙÙرÛ
ÙرÙرÛ
ÙارÚ
اپرÛÙ
Ùئ
جÙÙ
جÙÙائÛ
اگست
ستÙبر
اکتÙبر
ÙÙÙبر
دسÙبر

Abbreviated (format)

جÙÙرÛ
ÙرÙرÛ
ÙارÚ
اپرÛÙ
Ùئ
جÙÙ
جÙÙائÛ
اگست
ستÙبر
اکتÙبر
ÙÙÙبر
دسÙبر

Narrow (format)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wide (stand-alone)

جÙÙرÛ
ÙرÙرÛ
ÙارÚ
اپرÛÙ
Ùئ
جÙÙ
جÙÙائÛ
اگست
ستÙبر
اکتÙبر
ÙÙÙبر
دسÙبر

Abbreviated (stand-alone)

جÙÙرÛ
ÙرÙرÛ
ÙارÚ
اپرÛÙ
Ùئ
جÙÙ
جÙÙائÛ
اگست
ستÙبر
اکتÙبر
ÙÙÙبر
دسÙبر

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Quarters
Wide (format)

ÚÙتھا٠پÛÙاں
ÚÙتھا٠دÙجا
ÚÙتھا٠تÙجا
ÚÙتھا٠ÚÙتھا

Abbreviated (format)

ÚÙتھا٠پÛÙاں
ÚÙتھا٠دÙجا
ÚÙتھا٠تÙجا
ÚÙتھا٠ÚÙتھا

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

ÚÙتھا٠پÛÙاں
ÚÙتھا٠دÙجا
ÚÙتھا٠تÙجا
ÚÙتھا٠ÚÙتھا

Abbreviated (stand-alone)

ÚÙتھا٠پÛÙاں
ÚÙتھا٠دÙجا
ÚÙتھا٠تÙجا
ÚÙتھا٠ÚÙتھا

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

اÙساپÙرÙ
سں

Abbreviated (format)

اÙساپÙرÙ
سں

Narrow (format)

اÙساپÙرÙ
سں

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙÚ¯Ù, 05 ÙرÙØ±Û 2008
1995−12−22T09:05:02 = جÙعÛ, 22 دسÙبر 1995
−0010−09−15T04:44:23 = ÛÙتÛ, 15 ستÙبر −10

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÙرÙØ±Û 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 دسÙبر 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ستÙبر −10

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÙرÙØ±Û 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 دسÙبر 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ستÙبر −10

Short

2008−02−05T18:30:30 = 05/02/2008
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15/09/−10

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM

Short

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 AM

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙÚ¯Ù, 05 ÙرÙØ±Û 2008 6:30:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = جÙعÛ, 22 دسÙبر 1995 9:05:02 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = ÛÙتÛ, 15 ستÙبر −10 4:44:23 AM UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÙرÙØ±Û 2008 6:30:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 22 دسÙبر 1995 9:05:02 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ستÙبر −10 4:44:23 AM UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÙرÙØ±Û 2008 6:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 22 دسÙبر 1995 9:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ستÙبر −10 4:44:23 AM

Short

2008−02−05T18:30:30 = 05/02/2008 6:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995 9:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 15/09/−10 4:44 AM

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙÚ¯Ù
1995−12−22T09:05:02 = جÙعÛ
−0010−09−15T04:44:23 = ÛÙتÛ

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙÚ¯Ù 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = جÙØ¹Û 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = ÛÙØªÛ 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙÚ¯Ù 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = جÙØ¹Û 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = ÛÙØªÛ 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙÚ¯Ù 18:30
1995−12−22T09:05:02 = جÙØ¹Û 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = ÛÙØªÛ 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙÚ¯Ù 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = جÙØ¹Û 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = ÛÙØªÛ 04:44:23

Ed (d, E)

2008−02−05T18:30:30 = 5, ÙÙÚ¯Ù
1995−12−22T09:05:02 = 22, جÙعÛ
−0010−09−15T04:44:23 = 15, ÛÙتÛ

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙÚ¯Ù 6:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = جÙØ¹Û 9:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = ÛÙØªÛ 4:44 AM

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙÚ¯Ù 6:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = جÙØ¹Û 9:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = ÛÙØªÛ 4:44:23 AM

Gy (G y)

2008−02−05T18:30:30 = سں 2008
1995−12−22T09:05:02 = سں 1995
−0010−09−15T04:44:23 = اÙساپÙر٠−10

GyMMM (G y MMM )

2008−02−05T18:30:30 = سں 2008 ÙرÙرÛ
1995−12−22T09:05:02 = سں 1995 دسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = اÙساپÙر٠−10 ستÙبر

GyMMMEd (G y MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = سں 2008 ÙرÙØ±Û 5, ÙÙÚ¯Ù
1995−12−22T09:05:02 = سں 1995 دسÙبر 22, جÙعÛ
−0010−09−15T04:44:23 = اÙساپÙر٠−10 ستÙبر 15, ÛÙتÛ

GyMMMd (G y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = سں 2008 ÙرÙØ±Û 5
1995−12−22T09:05:02 = سں 1995 دسÙبر 22
−0010−09−15T04:44:23 = اÙساپÙر٠−10 ستÙبر 15

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

HHmmss (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (MM-dd, E)

2008−02−05T18:30:30 = 02−05, ÙÙÚ¯Ù
1995−12−22T09:05:02 = 12−22, جÙعÛ
−0010−09−15T04:44:23 = 09−15, ÛÙتÛ

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = ÙرÙرÛ
1995−12−22T09:05:02 = دسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = ستÙبر

MMMEd ( MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = ÙرÙØ±Û 5, ÙÙÚ¯Ù
1995−12−22T09:05:02 = دسÙبر 22, جÙعÛ
−0010−09−15T04:44:23 = ستÙبر 15, ÛÙتÛ

MMMMW-count-other (’week’ W ’of’ MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = week 1 of ÙرÙرÛ
1995−12−22T09:05:02 = week 3 of دسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = week 2 of ستÙبر

MMMMd ( MMMM d)

2008−02−05T18:30:30 = ÙرÙØ±Û 5
1995−12−22T09:05:02 = دسÙبر 22
−0010−09−15T04:44:23 = ستÙبر 15

MMMd ( MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = ÙرÙØ±Û 5
1995−12−22T09:05:02 = دسÙبر 22
−0010−09−15T04:44:23 = ستÙبر 15

Md (d/M)

2008−02−05T18:30:30 = 5/2
1995−12−22T09:05:02 = 22/12
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4 AM

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 AM

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 AM UTC

mmss (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (y−MM)

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09

yMEd (y−MM-dd, E)

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05, ÙÙÚ¯Ù
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22, جÙعÛ
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15, ÛÙتÛ

yMMM ( MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = ÙرÙØ±Û 2008
1995−12−22T09:05:02 = دسÙبر 1995
−0010−09−15T04:44:23 = ستÙبر −10

yMMMEd (y MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙرÙØ±Û 5, ÙÙÚ¯Ù
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دسÙبر 22, جÙعÛ
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ستÙبر 15, ÛÙتÛ

yMMMM (y MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙرÙرÛ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ستÙبر

yMMMd (y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙرÙØ±Û 5
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دسÙبر 22
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ستÙبر 15

yMd (y−MM-dd)

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15

yQQQ ( QQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = ÚÙتھا٠پÛÙاں 2008
1995−12−22T09:05:02 = ÚÙتھا٠ÚÙتھا 1995
−0010−09−15T04:44:23 = ÚÙتھا٠تÙجا −10

yQQQQ (y QQQQ )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÚÙتھا٠پÛÙاں
1995−12−22T09:05:02 = 1995 ÚÙتھا٠ÚÙتھا
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ÚÙتھا٠تÙجا

yw-count-other (’week’ w ’of’ Y)

2008−02−05T18:30:30 = week 6 of 2008
1995−12−22T09:05:02 = week 51 of 1995
−0010−09−15T04:44:23 = week 37 of −10

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

No

Local first day of the week

1 (Ù¾Ûر)

SUPPORT

See DateTime::Locale.