DateTime::Locale::ps

NAME

DateTime::Locale::ps − Locale data examples for the Pashto (ps) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Pashto locale.

Days
Wide (format)

دÙÙÛ
درÛÙÛ
ÚÙرÙÛ
Ù¾ÙÙÚÙÛ
جÙعÙ
اÙÙÛ
ÙÙÙÛ

Abbreviated (format)

دÙÙÛ
درÛÙÛ
ÚÙرÙÛ
Ù¾ÙÙÚÙÛ
جÙعÙ
اÙÙÛ
ÙÙÙÛ

Narrow (format)

M
T
W
T
F
S
S

Wide (stand-alone)

دÙÙÛ
درÛÙÛ
ÚÙرÙÛ
Ù¾ÙÙÚÙÛ
جÙعÙ
اÙÙÛ
ÙÙÙÛ

Abbreviated (stand-alone)

دÙÙÛ
درÛÙÛ
ÚÙرÙÛ
Ù¾ÙÙÚÙÛ
جÙعÙ
اÙÙÛ
ÙÙÙÛ

Narrow (stand-alone)

M
T
W
T
F
S
S

Months
Wide (format)

جÙÙرÙ
ÙبرÙرÙ
ÙارÚ
اپرÛÙ
ÙÛ
جÙÙ
جÙÙاÛ
اگست
سÛپتÙبر
اکتÙبر
ÙÙÙبر
دسÙبر

Abbreviated (format)

جÙÙرÙ
ÙبرÙرÙ
ÙارÚ
اپرÛÙ
ÙÛ
جÙÙ
جÙÙاÛ
اگست
سÛپتÙبر
اکتÙبر
ÙÙÙبر
دسÙبر

Narrow (format)

ج
Ù
Ù
ا
Ù
ج
ج
ا
س
ا
Ù
د

Wide (stand-alone)

جÙÙرÙ
ÙÛبرÙرÙ
ÙارÚ
اپرÛÙ
ÙÛ
جÙÙ
جÙÙاÛ
اگست
سپتÙبر
اکتÙبر
ÙÙÙبر
دسÙبر

Abbreviated (stand-alone)

جÙÙرÙ
ÙبرÙرÙ
ÙارÚ
اپرÛÙ
ÙÛ
جÙÙ
جÙÙاÛ
اگست
سپتÙبر
اکتÙبر
ÙÙÙبر
دسÙبر

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Quarters
Wide (format)

ÙÙÙÚÛ Ø±Ø¨Ø¹Ù
Û²Ù٠ربعÙ
Û³Ù٠ربعÙ
Û´Ù٠ربعÙ

Abbreviated (format)

ÙÙÙÚÛ Ø±Ø¨Ø¹Ù
Û²Ù٠ربعÙ
Û³Ù٠ربعÙ
Û´Ù٠ربعÙ

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

ÙÙÙÚÛ Ø±Ø¨Ø¹Ù
Û²Ù٠ربعÙ
Û³Ù٠ربعÙ
Û´Ù٠ربعÙ

Abbreviated (stand-alone)

ÙÙÙÚÛ Ø±Ø¨Ø¹Ù
Û²Ù٠ربعÙ
Û³Ù٠ربعÙ
Û´Ù٠ربعÙ

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

ÙÙ ÙÛÙاد Úخ٠ÙÚاÙدÛ
ÙÙ ÙÛÙاد Úخ٠ÙرÙستÙ

Abbreviated (format)

ÙÙ ÙÛÙاد ÙÚاÙدÛ
Ù.

Narrow (format)

ÙÙ ÙÛÙاد ÙÚاÙدÛ
Ù.

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = درÛÙÛ Ø¯ 2008 د ÙبرÙر٠5
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠د 1995 د دسÙبر 22
−0010−09−15T04:44:23 = اÙÙÛ Ø¯ −10 د سÛپتÙبر 15

Long

2008−02−05T18:30:30 = د 2008 د ÙبرÙر٠5
1995−12−22T09:05:02 = د 1995 د دسÙبر 22
−0010−09−15T04:44:23 = د −10 د سÛپتÙبر 15

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙبرÙر٠5
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دسÙبر 22
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سÛپتÙبر 15

Short

2008−02−05T18:30:30 = 2008/2/5
1995−12−22T09:05:02 = 1995/12/22
−0010−09−15T04:44:23 = −10/9/15

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 (UTC)
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 (UTC)
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 (UTC)

Long

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 (UTC)
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 (UTC)
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 (UTC)

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 9:05
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = درÛÙÛ Ø¯ 2008 د ÙبرÙر٠5 18:30:30 (UTC)
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠د 1995 د دسÙبر 22 9:05:02 (UTC)
−0010−09−15T04:44:23 = اÙÙÛ Ø¯ −10 د سÛپتÙبر 15 4:44:23 (UTC)

Long

2008−02−05T18:30:30 = د 2008 د ÙبرÙر٠5 18:30:30 (UTC)
1995−12−22T09:05:02 = د 1995 د دسÙبر 22 9:05:02 (UTC)
−0010−09−15T04:44:23 = د −10 د سÛپتÙبر 15 4:44:23 (UTC)

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙبرÙر٠5 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دسÙبر 22 9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سÛپتÙبر 15 4:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 2008/2/5 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 1995/12/22 9:05
−0010−09−15T04:44:23 = −10/9/15 4:44

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = درÛÙÛ
1995−12−22T09:05:02 = جÙعÙ
−0010−09−15T04:44:23 = اÙÙÛ

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = درÛÙÛ 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = اÙÙÛ 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = درÛÙÛ 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = اÙÙÛ 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = درÛÙÛ 18:30
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠09:05
−0010−09−15T04:44:23 = اÙÙÛ 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = درÛÙÛ 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = اÙÙÛ 04:44:23

Ed (d, E)

2008−02−05T18:30:30 = 5, درÛÙÛ
1995−12−22T09:05:02 = 22, جÙعÙ
−0010−09−15T04:44:23 = 15, اÙÙÛ

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = درÛÙÛ 6:30 غ.Ù.
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠9:05 غ.Ù.
−0010−09−15T04:44:23 = اÙÙÛ 4:44 غ.Ù.

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = درÛÙÛ 6:30:30 غ.Ù.
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠9:05:02 غ.Ù.
−0010−09−15T04:44:23 = اÙÙÛ 4:44:23 غ.Ù.

Gy (G y)

2008−02−05T18:30:30 = Ù. 2008
1995−12−22T09:05:02 = Ù. 1995
−0010−09−15T04:44:23 = ÙÙ ÙÛÙاد ÙÚاÙØ¯Û −10

GyMMM (G y MMM )

2008−02−05T18:30:30 = Ù. 2008 ÙبرÙرÙ
1995−12−22T09:05:02 = Ù. 1995 دسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = ÙÙ ÙÛÙاد ÙÚاÙØ¯Û −10 سÛپتÙبر

GyMMMEd (G y MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = Ù. 2008 ÙبرÙر٠5, درÛÙÛ
1995−12−22T09:05:02 = Ù. 1995 دسÙبر 22, جÙعÙ
−0010−09−15T04:44:23 = ÙÙ ÙÛÙاد ÙÚاÙØ¯Û −10 سÛپتÙبر 15, اÙÙÛ

GyMMMd (G y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = Ù. 2008 ÙبرÙر٠5
1995−12−22T09:05:02 = Ù. 1995 دسÙبر 22
−0010−09−15T04:44:23 = ÙÙ ÙÛÙاد ÙÚاÙØ¯Û −10 سÛپتÙبر 15

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (MM-dd, E)

2008−02−05T18:30:30 = 02−05, درÛÙÛ
1995−12−22T09:05:02 = 12−22, جÙعÙ
−0010−09−15T04:44:23 = 09−15, اÙÙÛ

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = ÙبرÙرÙ
1995−12−22T09:05:02 = دسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = سپتÙبر

MMMEd ( MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = ÙبرÙر٠5, درÛÙÛ
1995−12−22T09:05:02 = دسÙبر 22, جÙعÙ
−0010−09−15T04:44:23 = سÛپتÙبر 15, اÙÙÛ

MMMMW-count-one (اÙÙÛ W د MMM )

2008−02−05T18:30:30 = اÙÙÛ 1 د ÙبرÙرÙ
1995−12−22T09:05:02 = اÙÙÛ 3 د دسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = اÙÙÛ 2 د سÛپتÙبر

MMMMW-count-other (اÙÙÛ W د MMM )

2008−02−05T18:30:30 = اÙÙÛ 1 د ÙبرÙرÙ
1995−12−22T09:05:02 = اÙÙÛ 3 د دسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = اÙÙÛ 2 د سÛپتÙبر

MMMMd ( MMMM d)

2008−02−05T18:30:30 = ÙبرÙر٠5
1995−12−22T09:05:02 = دسÙبر 22
−0010−09−15T04:44:23 = سÛپتÙبر 15

MMMd ( MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = ÙبرÙر٠5
1995−12−22T09:05:02 = دسÙبر 22
−0010−09−15T04:44:23 = سÛپتÙبر 15

Md (MM-dd)

2008−02−05T18:30:30 = 02−05
1995−12−22T09:05:02 = 12−22
−0010−09−15T04:44:23 = 09−15

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 غ.Ù.
1995−12−22T09:05:02 = 9 غ.Ù.
−0010−09−15T04:44:23 = 4 غ.Ù.

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 غ.Ù.
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 غ.Ù.
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 غ.Ù.

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 غ.Ù.
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 غ.Ù.
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 غ.Ù.

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 غ.Ù. UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 غ.Ù. UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 غ.Ù. UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 غ.Ù. UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 غ.Ù. UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 غ.Ù. UTC

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (y−MM)

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09

yMEd (y−MM-dd, E)

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05, درÛÙÛ
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22, جÙعÙ
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15, اÙÙÛ

yMMM (y MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙبرÙرÙ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سÛپتÙبر

yMMMEd (y MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙبرÙر٠5, درÛÙÛ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دسÙبر 22, جÙعÙ
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سÛپتÙبر 15, اÙÙÛ

yMMMM (y MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙبرÙرÙ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سÛپتÙبر

yMMMd (y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙبرÙر٠5
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دسÙبر 22
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سÛپتÙبر 15

yMd (y−MM-dd)

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15

yQQQ (y QQQ )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙÙÙÚÛ Ø±Ø¨Ø¹Ù
1995−12−22T09:05:02 = 1995 Û´Ù٠ربعÙ
−0010−09−15T04:44:23 = −10 Û³Ù٠ربعÙ

yQQQQ (y QQQQ )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙÙÙÚÛ Ø±Ø¨Ø¹Ù
1995−12−22T09:05:02 = 1995 Û´Ù٠ربعÙ
−0010−09−15T04:44:23 = −10 Û³Ù٠ربعÙ

yw-count-one (اÙÙÛ w د Y)

2008−02−05T18:30:30 = اÙÙÛ 6 د 2008
1995−12−22T09:05:02 = اÙÙÛ 51 د 1995
−0010−09−15T04:44:23 = اÙÙÛ 37 د −10

yw-count-other (اÙÙÛ w د Y)

2008−02−05T18:30:30 = اÙÙÛ 6 د 2008
1995−12−22T09:05:02 = اÙÙÛ 51 د 1995
−0010−09−15T04:44:23 = اÙÙÛ 37 د −10

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (دÙÙÛ)

SUPPORT

See DateTime::Locale.