DateTime::Locale::ru_UA

NAME

DateTime::Locale::ru_UA − Locale data examples for the Russian Ukraine (ru−UA) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Russian Ukraine locale.

Days
Wide (format)

понеделÑник
вÑоÑник
ÑÑеда
ÑеÑвеÑг
пÑÑниÑа
ÑÑббоÑа
воÑкÑеÑенÑе

Abbreviated (format)

пн
вÑ
ÑÑ
ÑÑ
пÑ
Ñб
вÑ

Narrow (format)

пн
вÑ
ÑÑ
ÑÑ
пÑ
Ñб
вÑ

Wide (stand-alone)

понеделÑник
вÑоÑник
ÑÑеда
ÑеÑвеÑг
пÑÑниÑа
ÑÑббоÑа
воÑкÑеÑенÑе

Abbreviated (stand-alone)

пн
вÑ
ÑÑ
ÑÑ
пÑ
Ñб
вÑ

Narrow (stand-alone)

Ð
Ð
С
Ч
Ð
С
Ð

Months
Wide (format)

ÑнваÑÑ
ÑевÑалÑ
маÑÑа
апÑелÑ
маÑ
иÑнÑ
иÑлÑ
авгÑÑÑа
ÑенÑÑбÑÑ
окÑÑбÑÑ
ноÑбÑÑ
декабÑÑ

Abbreviated (format)

Ñнв.
ÑевÑ.
маÑ.
апÑ.
маÑ
иÑн.
иÑл.
авг.
ÑенÑ.
окÑ.
ноÑб.
дек.

Narrow (format)

Я
Ф
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
С
Ð
Ð
Ð

Wide (stand-alone)

ÑнваÑÑ
ÑевÑалÑ
маÑÑ
апÑелÑ
май
иÑнÑ
иÑлÑ
авгÑÑÑ
ÑенÑÑбÑÑ
окÑÑбÑÑ
ноÑбÑÑ
декабÑÑ

Abbreviated (stand-alone)

Ñнв.
ÑевÑ.
маÑÑ
апÑ.
май
иÑнÑ
иÑлÑ
авг.
ÑенÑ.
окÑ.
ноÑб.
дек.

Narrow (stand-alone)

Я
Ф
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
С
Ð
Ð
Ð

Quarters
Wide (format)

1−й кваÑÑал
2−й кваÑÑал
3−й кваÑÑал
4−й кваÑÑал

Abbreviated (format)

1−й кв.
2−й кв.
3−й кв.
4−й кв.

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

1−й кваÑÑал
2−й кваÑÑал
3−й кваÑÑал
4−й кваÑÑал

Abbreviated (stand-alone)

1−й кв.
2−й кв.
3−й кв.
4−й кв.

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

до РождеÑÑва Ð¥ÑиÑÑова
Ð¾Ñ Ð Ð¾Ð¶Ð´ÐµÑÑва Ð¥ÑиÑÑова

Abbreviated (format)

до н. Ñ.
н. Ñ.

Narrow (format)

до н.Ñ.
н.Ñ.

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = вÑоÑник, 5 ÑевÑÐ°Ð»Ñ 2008 г.
1995−12−22T09:05:02 = пÑÑниÑа, 22 декабÑÑ 1995 г.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑббоÑа, 15 ÑенÑÑбÑÑ −10 г.

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÑевÑÐ°Ð»Ñ 2008 г.
1995−12−22T09:05:02 = 22 декабÑÑ 1995 г.
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ÑенÑÑбÑÑ −10 г.

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÑевÑ. 2008 г.
1995−12−22T09:05:02 = 22 дек. 1995 г.
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ÑенÑ. −10 г.

Short

2008−02−05T18:30:30 = 05.02.2008
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15.09.−10

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = вÑоÑник, 5 ÑевÑÐ°Ð»Ñ 2008 г., 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = пÑÑниÑа, 22 декабÑÑ 1995 г., 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑббоÑа, 15 ÑенÑÑбÑÑ −10 г., 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÑевÑÐ°Ð»Ñ 2008 г., 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 22 декабÑÑ 1995 г., 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ÑенÑÑбÑÑ −10 г., 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÑевÑ. 2008 г., 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 22 дек. 1995 г., 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ÑенÑ. −10 г., 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 05.02.2008, 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.1995, 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 15.09.−10, 04:44

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = вÑ
1995−12−22T09:05:02 = пÑ
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб

EBhm (ccc, h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = вÑ, 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = пÑ, 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб, 4:44 B

EBhms (ccc, h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = вÑ, 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = пÑ, 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб, 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = Ð²Ñ 18:30
1995−12−22T09:05:02 = Ð¿Ñ 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = Ð²Ñ 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = Ð¿Ñ 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб 04:44:23

Ed (ccc, d)

2008−02−05T18:30:30 = вÑ, 5
1995−12−22T09:05:02 = пÑ, 22
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб, 15

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = Ð²Ñ 6:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = Ð¿Ñ 9:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб 4:44 AM

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = Ð²Ñ 6:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = Ð¿Ñ 9:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб 4:44:23 AM

Gy (y ’г’. G)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 г. н. Ñ.
1995−12−22T09:05:02 = 1995 г. н. Ñ.
−0010−09−15T04:44:23 = −10 г. до н. Ñ.

GyMMM ( LLL y ’г’. G)

2008−02−05T18:30:30 = ÑевÑ. 2008 г. н. Ñ.
1995−12−22T09:05:02 = дек. 1995 г. н. Ñ.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑенÑ. −10 г. до н. Ñ.

GyMMMEd (E, d MMM y ’г’. G)

2008−02−05T18:30:30 = вÑ, 5 ÑевÑ. 2008 г. н. Ñ.
1995−12−22T09:05:02 = пÑ, 22 дек. 1995 г. н. Ñ.
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб, 15 ÑенÑ. −10 г. до н. Ñ.

GyMMMd (d MMM y ’г’. G)

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÑевÑ. 2008 г. н. Ñ.
1995−12−22T09:05:02 = 22 дек. 1995 г. н. Ñ.
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ÑенÑ. −10 г. до н. Ñ.

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (E, dd.MM)

2008−02−05T18:30:30 = вÑ, 05.02
1995−12−22T09:05:02 = пÑ, 22.12
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб, 15.09

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = ÑевÑ.
1995−12−22T09:05:02 = дек.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑенÑ.

MMMEd (ccc, d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = вÑ, 5 ÑевÑ.
1995−12−22T09:05:02 = пÑ, 22 дек.
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб, 15 ÑенÑ.

MMMMW-count-few (W−’Ñ’ ’неделђ MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 1−Ñ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ ÑевÑалÑ
1995−12−22T09:05:02 = 3−Ñ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ Ð´ÐµÐºÐ°Ð±ÑÑ
−0010−09−15T04:44:23 = 2−Ñ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ ÑенÑÑбÑÑ

MMMMW-count-many (W−’Ñ’ ’неделђ MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 1−Ñ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ ÑевÑалÑ
1995−12−22T09:05:02 = 3−Ñ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ Ð´ÐµÐºÐ°Ð±ÑÑ
−0010−09−15T04:44:23 = 2−Ñ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ ÑенÑÑбÑÑ

MMMMW-count-one (W−’Ñ’ ’неделђ MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 1−Ñ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ ÑевÑалÑ
1995−12−22T09:05:02 = 3−Ñ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ Ð´ÐµÐºÐ°Ð±ÑÑ
−0010−09−15T04:44:23 = 2−Ñ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ ÑенÑÑбÑÑ

MMMMW-count-other (W−’Ñ’ ’неделђ MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 1−Ñ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ ÑевÑалÑ
1995−12−22T09:05:02 = 3−Ñ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ Ð´ÐµÐºÐ°Ð±ÑÑ
−0010−09−15T04:44:23 = 2−Ñ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ ÑенÑÑбÑÑ

MMMMd (d MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÑевÑалÑ
1995−12−22T09:05:02 = 22 декабÑÑ
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ÑенÑÑбÑÑ

MMMd (d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÑевÑ.
1995−12−22T09:05:02 = 22 дек.
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ÑенÑ.

MMdd (dd.MM)

2008−02−05T18:30:30 = 05.02
1995−12−22T09:05:02 = 22.12
−0010−09−15T04:44:23 = 15.09

Md (dd.MM)

2008−02−05T18:30:30 = 05.02
1995−12−22T09:05:02 = 22.12
−0010−09−15T04:44:23 = 15.09

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4 AM

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 AM

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 AM UTC

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM ( MM .y)

2008−02−05T18:30:30 = 02.2008
1995−12−22T09:05:02 = 12.1995
−0010−09−15T04:44:23 = 09.−10

yMEd (ccc, d.MM.y)

2008−02−05T18:30:30 = вÑ, 5.02.2008
1995−12−22T09:05:02 = пÑ, 22.12.1995
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб, 15.09.−10

yMM ( MM .y)

2008−02−05T18:30:30 = 02.2008
1995−12−22T09:05:02 = 12.1995
−0010−09−15T04:44:23 = 09.−10

yMMM ( LLL y ’г’.)

2008−02−05T18:30:30 = ÑевÑ. 2008 г.
1995−12−22T09:05:02 = дек. 1995 г.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑенÑ. −10 г.

yMMMEd (E, d MMM y ’г’.)

2008−02−05T18:30:30 = вÑ, 5 ÑевÑ. 2008 г.
1995−12−22T09:05:02 = пÑ, 22 дек. 1995 г.
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб, 15 ÑенÑ. −10 г.

yMMMM ( LLLL y ’г’.)

2008−02−05T18:30:30 = ÑевÑÐ°Ð»Ñ 2008 г.
1995−12−22T09:05:02 = декабÑÑ 1995 г.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑенÑÑбÑÑ −10 г.

yMMMd (d MMM y ’г’.)

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÑевÑ. 2008 г.
1995−12−22T09:05:02 = 22 дек. 1995 г.
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ÑенÑ. −10 г.

yMd (dd.MM.y)

2008−02−05T18:30:30 = 05.02.2008
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15.09.−10

yQQQ ( QQQ y ’г’.)

2008−02−05T18:30:30 = 1−й кв. 2008 г.
1995−12−22T09:05:02 = 4−й кв. 1995 г.
−0010−09−15T04:44:23 = 3−й кв. −10 г.

yQQQQ ( QQQQ y ’г’.)

2008−02−05T18:30:30 = 1−й кваÑÑал 2008 г.
1995−12−22T09:05:02 = 4−й кваÑÑал 1995 г.
−0010−09−15T04:44:23 = 3−й кваÑÑал −10 г.

yw-count-few (w−’Ñ’ ’неделђ Y ’г’.)

2008−02−05T18:30:30 = 6−Ñ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ 2008 г.
1995−12−22T09:05:02 = 51−Ñ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ 1995 г.
−0010−09−15T04:44:23 = 37−Ñ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ −10 г.

yw-count-many (w−’Ñ’ ’неделђ Y ’г’.)

2008−02−05T18:30:30 = 6−Ñ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ 2008 г.
1995−12−22T09:05:02 = 51−Ñ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ 1995 г.
−0010−09−15T04:44:23 = 37−Ñ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ −10 г.

yw-count-one (w−’Ñ’ ’неделђ Y ’г’.)

2008−02−05T18:30:30 = 6−Ñ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ 2008 г.
1995−12−22T09:05:02 = 51−Ñ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ 1995 г.
−0010−09−15T04:44:23 = 37−Ñ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ −10 г.

yw-count-other (w−’Ñ’ ’неделђ Y ’г’.)

2008−02−05T18:30:30 = 6−Ñ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ 2008 г.
1995−12−22T09:05:02 = 51−Ñ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ 1995 г.
−0010−09−15T04:44:23 = 37−Ñ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ −10 г.

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (понеделÑник)

SUPPORT

See DateTime::Locale.