DateTime::Locale::sd_PK

NAME

DateTime::Locale::sd_PK − Locale data examples for the Sindhi Pakistan (sd−PK) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Sindhi Pakistan locale.

Days
Wide (format)

سÙÙر
اڱارÙ
اربع
Ø®ÙÙس
جÙعÙ
ÚÙÚر
Ø¢Úر

Abbreviated (format)

سÙÙر
اڱارÙ
اربع
Ø®ÙÙس
جÙعÙ
ÚÙÚر
Ø¢Úر

Narrow (format)

سÙ
اڱارÙ
اربع
Ø®Ù
جÙعÙ
ÚÙÚر
Ø¢Úر

Wide (stand-alone)

سÙÙر
اڱارÙ
اربع
Ø®ÙÙس
جÙعÙ
ÚÙÚر
Ø¢Úر

Abbreviated (stand-alone)

سÙÙر
اڱارÙ
اربع
Ø®ÙÙس
جÙعÙ
ÚÙÚر
Ø¢Úر

Narrow (stand-alone)

سÙ
اڱ
ار
Ø®Ù
جÙ
ÚÙ
Ø¢Ú

Months
Wide (format)

جÙÙرÙ
ÙÙبرÙرÙ
ÙارÚ
اپرÙÙ
ÙئÙ
جÙÙ
جÙÙاءÙ
آگسٽ
سÙپٽÙبر
Ø¢ÚªÙ½Ùبر
ÙÙÙبر
ÚسÙبر

Abbreviated (format)

جÙÙرÙ
ÙÙبرÙرÙ
ÙارÚ
اپرÙÙ
ÙئÙ
جÙÙ
جÙÙاءÙ
آگسٽ
سÙپٽÙبر
Ø¢ÚªÙ½Ùبر
ÙÙÙبر
ÚسÙبر

Narrow (format)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wide (stand-alone)

جÙÙرÙ
ÙÙبرÙرÙ
ÙارÚ
اپرÙÙ
ÙئÙ
جÙÙ
جÙÙاءÙ
آگسٽ
سÙپٽÙبر
Ø¢ÚªÙ½Ùبر
ÙÙÙبر
ÚسÙبر

Abbreviated (stand-alone)

جÙÙرÙ
ÙÙبرÙرÙ
ÙارÚ
اپرÙÙ
ÙئÙ
جÙÙ
جÙÙاءÙ
آگسٽ
سÙپٽÙبر
Ø¢ÚªÙ½Ùبر
ÙÙÙبر
ÚسÙبر

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Quarters
Wide (format)

Ù¾ÙرÙÙ Ù½Ù ÙاÙÙ
Ù»ÙÙ Ù½Ù ÙاÙÙ
Ù½ÙÙ Ù½Ù ÙاÙÙ
ÚÙÙ¿ÙÙ Ù½Ù ÙاÙÙ

Abbreviated (format)

Ù¾ÙرÙÙ Ù½Ù ÙاÙÙ
Ù»ÙÙ Ù½Ù ÙاÙÙ
Ù½ÙÙ Ù½Ù ÙاÙÙ
ÚÙÙ¿ÙÙ Ù½Ù ÙاÙÙ

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

Ù¾ÙرÙÙ Ù½Ù ÙاÙÙ
Ù»ÙÙ Ù½Ù ÙاÙÙ
Ù½ÙÙ Ù½Ù ÙاÙÙ
ÚÙÙ¿ÙÙ Ù½Ù ÙاÙÙ

Abbreviated (stand-alone)

Ù¾ÙرÙÙ Ù½Ù ÙاÙÙ
Ù»ÙÙ Ù½Ù ÙاÙÙ
Ù½ÙÙ Ù½Ù ÙاÙÙ
ÚÙÙ¿ÙÙ Ù½Ù ÙاÙÙ

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

ÙسÙØ Ú©Ø§Ù Ø§Ú³
عÙسÙ٠کا٠پÙرÙÙ

Abbreviated (format)

BCE
CE

Narrow (format)

BCE
CE

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙÙبرÙر٠5, اڱارÙ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 ÚسÙبر 22, جÙعÙ
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سÙپٽÙبر 15, ÚÙÚر

Long

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙÙبرÙر٠5
1995−12−22T09:05:02 = 1995 ÚسÙبر 22
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سÙپٽÙبر 15

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙÙبرÙر٠5
1995−12−22T09:05:02 = 1995 ÚسÙبر 22
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سÙپٽÙبر 15

Short

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 شاÙØ ÙÙجÙÙد UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 صبØØ ÙÙجÙÙد UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 صبØØ ÙÙجÙÙد UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 شاÙØ ÙÙجÙÙد UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 صبØØ ÙÙجÙÙد UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 صبØØ ÙÙجÙÙد UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 شاÙØ ÙÙجÙÙد
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 صبØØ ÙÙجÙÙد
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 صبØØ ÙÙجÙÙد

Short

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 شاÙØ ÙÙجÙÙد
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 صبØØ ÙÙجÙÙد
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 صبØØ ÙÙجÙÙد

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙÙبرÙر٠5, اڱار٠6:30:30 شاÙØ ÙÙجÙÙد UTC
1995−12−22T09:05:02 = 1995 ÚسÙبر 22, جÙع٠9:05:02 صبØØ ÙÙجÙÙد UTC
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سÙپٽÙبر 15, ÚÙÚر 4:44:23 صبØØ ÙÙجÙÙد UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙÙبرÙر٠5 6:30:30 شاÙØ ÙÙجÙÙد UTC
1995−12−22T09:05:02 = 1995 ÚسÙبر 22 9:05:02 صبØØ ÙÙجÙÙد UTC
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سÙپٽÙبر 15 4:44:23 صبØØ ÙÙجÙÙد UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙÙبرÙر٠5 6:30:30 شاÙØ ÙÙجÙÙد
1995−12−22T09:05:02 = 1995 ÚسÙبر 22 9:05:02 صبØØ ÙÙجÙÙد
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سÙپٽÙبر 15 4:44:23 صبØØ ÙÙجÙÙد

Short

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05 6:30 شاÙØ ÙÙجÙÙد
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22 9:05 صبØØ ÙÙجÙÙد
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15 4:44 صبØØ ÙÙجÙÙد

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = اڱارÙ
1995−12−22T09:05:02 = جÙعÙ
−0010−09−15T04:44:23 = ÚÙÚر

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = اڱار٠6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = ÚÙÚر 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = اڱار٠6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = ÚÙÚر 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = اڱار٠18:30
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠09:05
−0010−09−15T04:44:23 = ÚÙÚر 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = اڱار٠18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = ÚÙÚر 04:44:23

Ed (d, E)

2008−02−05T18:30:30 = 5, اڱارÙ
1995−12−22T09:05:02 = 22, جÙعÙ
−0010−09−15T04:44:23 = 15, ÚÙÚر

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = اڱار٠6:30 شاÙØ ÙÙجÙÙد
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠9:05 صبØØ ÙÙجÙÙد
−0010−09−15T04:44:23 = ÚÙÚر 4:44 صبØØ ÙÙجÙÙد

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = اڱار٠6:30:30 شاÙØ ÙÙجÙÙد
1995−12−22T09:05:02 = جÙع٠9:05:02 صبØØ ÙÙجÙÙد
−0010−09−15T04:44:23 = ÚÙÚر 4:44:23 صبØØ ÙÙجÙÙد

Gy (G y)

2008−02−05T18:30:30 = CE 2008
1995−12−22T09:05:02 = CE 1995
−0010−09−15T04:44:23 = BCE −10

GyMMM (G y MMM )

2008−02−05T18:30:30 = CE 2008 ÙÙبرÙرÙ
1995−12−22T09:05:02 = CE 1995 ÚسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = BCE −10 سÙپٽÙبر

GyMMMEd (G y MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = CE 2008 ÙÙبرÙر٠5, اڱارÙ
1995−12−22T09:05:02 = CE 1995 ÚسÙبر 22, جÙعÙ
−0010−09−15T04:44:23 = BCE −10 سÙپٽÙبر 15, ÚÙÚر

GyMMMd (G y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = CE 2008 ÙÙبرÙر٠5
1995−12−22T09:05:02 = CE 1995 ÚسÙبر 22
−0010−09−15T04:44:23 = BCE −10 سÙپٽÙبر 15

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (MM-dd, E)

2008−02−05T18:30:30 = 02−05, اڱارÙ
1995−12−22T09:05:02 = 12−22, جÙعÙ
−0010−09−15T04:44:23 = 09−15, ÚÙÚر

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙبرÙرÙ
1995−12−22T09:05:02 = ÚسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = سÙپٽÙبر

MMMEd ( MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙبرÙر٠5, اڱارÙ
1995−12−22T09:05:02 = ÚسÙبر 22, جÙعÙ
−0010−09−15T04:44:23 = سÙپٽÙبر 15, ÚÙÚر

MMMMW-count-one (Ú¾Ùت٠W ج٠MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = Ú¾Ùت٠1 ج٠ÙÙبرÙرÙ
1995−12−22T09:05:02 = Ú¾Ùت٠3 ج٠ÚسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = Ú¾Ùت٠2 ج٠سÙپٽÙبر

MMMMW-count-other (Ú¾Ùت٠W ج٠MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = Ú¾Ùت٠1 ج٠ÙÙبرÙرÙ
1995−12−22T09:05:02 = Ú¾Ùت٠3 ج٠ÚسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = Ú¾Ùت٠2 ج٠سÙپٽÙبر

MMMMd ( MMMM d)

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙبرÙر٠5
1995−12−22T09:05:02 = ÚسÙبر 22
−0010−09−15T04:44:23 = سÙپٽÙبر 15

MMMd ( MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙبرÙر٠5
1995−12−22T09:05:02 = ÚسÙبر 22
−0010−09−15T04:44:23 = سÙپٽÙبر 15

Md (MM-dd)

2008−02−05T18:30:30 = 02−05
1995−12−22T09:05:02 = 12−22
−0010−09−15T04:44:23 = 09−15

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 شاÙØ ÙÙجÙÙد
1995−12−22T09:05:02 = 9 صبØØ ÙÙجÙÙد
−0010−09−15T04:44:23 = 4 صبØØ ÙÙجÙÙد

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 شاÙØ ÙÙجÙÙد
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 صبØØ ÙÙجÙÙد
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 صبØØ ÙÙجÙÙد

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 شاÙØ ÙÙجÙÙد
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 صبØØ ÙÙجÙÙد
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 صبØØ ÙÙجÙÙد

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 شاÙØ ÙÙجÙÙد UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 صبØØ ÙÙجÙÙد UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 صبØØ ÙÙجÙÙد UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 شاÙØ ÙÙجÙÙد UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 صبØØ ÙÙجÙÙد UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 صبØØ ÙÙجÙÙد UTC

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (y−MM)

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09

yMEd (y−MM-dd, E)

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05, اڱارÙ
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22, جÙعÙ
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15, ÚÙÚر

yMMM (y MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙÙبرÙرÙ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 ÚسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سÙپٽÙبر

yMMMEd (y MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙÙبرÙر٠5, اڱارÙ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 ÚسÙبر 22, جÙعÙ
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سÙپٽÙبر 15, ÚÙÚر

yMMMM (y MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙÙبرÙرÙ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 ÚسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سÙپٽÙبر

yMMMd (y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙÙبرÙر٠5
1995−12−22T09:05:02 = 1995 ÚسÙبر 22
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سÙپٽÙبر 15

yMd (y−MM-dd)

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15

yQQQ (y QQQ )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Ù¾ÙرÙÙ Ù½Ù ÙاÙÙ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 ÚÙÙ¿ÙÙ Ù½Ù ÙاÙÙ
−0010−09−15T04:44:23 = −10 Ù½ÙÙ Ù½Ù ÙاÙÙ

yQQQQ (y QQQQ )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Ù¾ÙرÙÙ Ù½Ù ÙاÙÙ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 ÚÙÙ¿ÙÙ Ù½Ù ÙاÙÙ
−0010−09−15T04:44:23 = −10 Ù½ÙÙ Ù½Ù ÙاÙÙ

yw-count-one (Ú¾Ùت٠w ج٠Y)

2008−02−05T18:30:30 = Ú¾Ùت٠6 ج٠2008
1995−12−22T09:05:02 = Ú¾Ùت٠51 ج٠1995
−0010−09−15T04:44:23 = Ú¾Ùت٠37 ج٠−10

yw-count-other (Ú¾Ùت٠w ج٠Y)

2008−02−05T18:30:30 = Ú¾Ùت٠6 ج٠2008
1995−12−22T09:05:02 = Ú¾Ùت٠51 ج٠1995
−0010−09−15T04:44:23 = Ú¾Ùت٠37 ج٠−10

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

No

Local first day of the week

7 (Ø¢Úر)

SUPPORT

See DateTime::Locale.