DateTime::Locale::sr_Cyrl

NAME

DateTime::Locale::sr_Cyrl − Locale data examples for the Serbian Cyrillic (sr−Cyrl) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Serbian Cyrillic locale.

Days
Wide (format)

понедеÑак
ÑÑоÑак
ÑÑеда
ÑеÑвÑÑак
пеÑак
ÑÑбоÑа
недеÑа

Abbreviated (format)

пон
ÑÑо
ÑÑе
ÑеÑ
пеÑ
ÑÑб
нед

Narrow (format)

п
Ñ
Ñ
Ñ
п
Ñ
н

Wide (stand-alone)

понедеÑак
ÑÑоÑак
ÑÑеда
ÑеÑвÑÑак
пеÑак
ÑÑбоÑа
недеÑа

Abbreviated (stand-alone)

пон
ÑÑо
ÑÑе
ÑеÑ
пеÑ
ÑÑб
нед

Narrow (stand-alone)

п
Ñ
Ñ
Ñ
п
Ñ
н

Months
Wide (format)

ÑанÑаÑ
ÑебÑÑаÑ
маÑÑ
апÑил
маÑ
ÑÑн
ÑÑл
авгÑÑÑ
ÑепÑембаÑ
окÑобаÑ
новембаÑ
деÑембаÑ

Abbreviated (format)

Ñан
Ñеб
маÑ
апÑ
маÑ
ÑÑн
ÑÑл
авг
Ñеп
окÑ
нов
деÑ

Narrow (format)

Ñ
Ñ
м
а
м
Ñ
Ñ
а
Ñ
о
н
д

Wide (stand-alone)

ÑанÑаÑ
ÑебÑÑаÑ
маÑÑ
апÑил
маÑ
ÑÑн
ÑÑл
авгÑÑÑ
ÑепÑембаÑ
окÑобаÑ
новембаÑ
деÑембаÑ

Abbreviated (stand-alone)

Ñан
Ñеб
маÑ
апÑ
маÑ
ÑÑн
ÑÑл
авг
Ñеп
окÑ
нов
деÑ

Narrow (stand-alone)

Ñ
Ñ
м
а
м
Ñ
Ñ
а
Ñ
о
н
д

Quarters
Wide (format)

пÑви кваÑÑал
дÑÑги кваÑÑал
ÑÑеÑи кваÑÑал
ÑеÑвÑÑи кваÑÑал

Abbreviated (format)

Ð1
Ð2
Ð3
Ð4

Narrow (format)

1.
2.
3.
4.

Wide (stand-alone)

пÑви кваÑÑал
дÑÑги кваÑÑал
ÑÑеÑи кваÑÑал
ÑеÑвÑÑи кваÑÑал

Abbreviated (stand-alone)

Ð1
Ð2
Ð3
Ð4

Narrow (stand-alone)

1.
2.
3.
4.

Eras
Wide (format)

пÑе нове еÑе
нове еÑе

Abbreviated (format)

п. н. е.
н. е.

Narrow (format)

п.н.е.
н.е.

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑоÑак, 05. ÑебÑÑÐ°Ñ 2008.
1995−12−22T09:05:02 = пеÑак, 22. деÑÐµÐ¼Ð±Ð°Ñ 1995.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑбоÑа, 15. ÑепÑÐµÐ¼Ð±Ð°Ñ −10.

Long

2008−02−05T18:30:30 = 05. ÑебÑÑÐ°Ñ 2008.
1995−12−22T09:05:02 = 22. деÑÐµÐ¼Ð±Ð°Ñ 1995.
−0010−09−15T04:44:23 = 15. ÑепÑÐµÐ¼Ð±Ð°Ñ −10.

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 05.02.2008.
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.1995.
−0010−09−15T04:44:23 = 15.09.−10.

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5.2.08.
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.95.
−0010−09−15T04:44:23 = 15.9.−10.

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑоÑак, 05. ÑебÑÑÐ°Ñ 2008. 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = пеÑак, 22. деÑÐµÐ¼Ð±Ð°Ñ 1995. 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑбоÑа, 15. ÑепÑÐµÐ¼Ð±Ð°Ñ −10. 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 05. ÑебÑÑÐ°Ñ 2008. 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 22. деÑÐµÐ¼Ð±Ð°Ñ 1995. 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 15. ÑепÑÐµÐ¼Ð±Ð°Ñ −10. 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 05.02.2008. 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.1995. 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 15.09.−10. 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5.2.08. 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.95. 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 15.9.−10. 04:44

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (hh:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 06:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 B

Bhms (hh:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 06:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 B

E (E)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑо
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб

EBhm (E hh:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑо 06:30 B
1995−12−22T09:05:02 = Ð¿ÐµÑ 09:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб 04:44 B

EBhms (E hh:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑо 06:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = Ð¿ÐµÑ 09:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб 04:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑо 18:30
1995−12−22T09:05:02 = Ð¿ÐµÑ 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑо 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = Ð¿ÐµÑ 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб 04:44:23

Ed (E d.)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑо 5.
1995−12−22T09:05:02 = Ð¿ÐµÑ 22.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб 15.

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑо 6:30 по подне
1995−12−22T09:05:02 = Ð¿ÐµÑ 9:05 пÑе подне
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб 4:44 пÑе подне

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑо 6:30:30 по подне
1995−12−22T09:05:02 = Ð¿ÐµÑ 9:05:02 пÑе подне
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб 4:44:23 пÑе подне

Gy (y. G)

2008−02−05T18:30:30 = 2008. н. е.
1995−12−22T09:05:02 = 1995. н. е.
−0010−09−15T04:44:23 = −10. п. н. е.

GyMMM ( MMM y. G)

2008−02−05T18:30:30 = Ñеб 2008. н. е.
1995−12−22T09:05:02 = Ð´ÐµÑ 1995. н. е.
−0010−09−15T04:44:23 = Ñеп −10. п. н. е.

GyMMMEd (E, d. MMM y. G)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑо, 5. Ñеб 2008. н. е.
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ, 22. Ð´ÐµÑ 1995. н. е.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб, 15. Ñеп −10. п. н. е.

GyMMMd (d. MMM y. G)

2008−02−05T18:30:30 = 5. Ñеб 2008. н. е.
1995−12−22T09:05:02 = 22. Ð´ÐµÑ 1995. н. е.
−0010−09−15T04:44:23 = 15. Ñеп −10. п. н. е.

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (E, d.M.)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑо, 5.2.
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ, 22.12.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб, 15.9.

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = Ñеб
1995−12−22T09:05:02 = деÑ
−0010−09−15T04:44:23 = Ñеп

MMMEd (E d. MMM )

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑо 5. Ñеб
1995−12−22T09:05:02 = Ð¿ÐµÑ 22. деÑ
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб 15. Ñеп

MMMMEd (E, d. MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑо, 5. ÑебÑÑаÑ
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ, 22. деÑембаÑ
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб, 15. ÑепÑембаÑ

MMMMW-count-few (W. ’ÑедмиÑа’ ’Ñ’ MMM. )

2008−02−05T18:30:30 = 1. ÑедмиÑа Ñ Ñеб.
1995−12−22T09:05:02 = 3. ÑедмиÑа Ñ Ð´ÐµÑ.
−0010−09−15T04:44:23 = 2. ÑедмиÑа Ñ Ñеп.

MMMMW-count-one (W. ’ÑедмиÑа’ ’Ñ’ MMM. )

2008−02−05T18:30:30 = 1. ÑедмиÑа Ñ Ñеб.
1995−12−22T09:05:02 = 3. ÑедмиÑа Ñ Ð´ÐµÑ.
−0010−09−15T04:44:23 = 2. ÑедмиÑа Ñ Ñеп.

MMMMW-count-other (W. ’ÑедмиÑа’ ’Ñ’ MMM. )

2008−02−05T18:30:30 = 1. ÑедмиÑа Ñ Ñеб.
1995−12−22T09:05:02 = 3. ÑедмиÑа Ñ Ð´ÐµÑ.
−0010−09−15T04:44:23 = 2. ÑедмиÑа Ñ Ñеп.

MMMMd (d. MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5. ÑебÑÑаÑ
1995−12−22T09:05:02 = 22. деÑембаÑ
−0010−09−15T04:44:23 = 15. ÑепÑембаÑ

MMMd (d. MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5. Ñеб
1995−12−22T09:05:02 = 22. деÑ
−0010−09−15T04:44:23 = 15. Ñеп

MMMdd (dd.MMM)

2008−02−05T18:30:30 = 05.Ñеб
1995−12−22T09:05:02 = 22.деÑ
−0010−09−15T04:44:23 = 15.Ñеп

MMdd (dd.MM.)

2008−02−05T18:30:30 = 05.02.
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.
−0010−09−15T04:44:23 = 15.09.

Md (d.M.)

2008−02−05T18:30:30 = 5.2.
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.
−0010−09−15T04:44:23 = 15.9.

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 по подне
1995−12−22T09:05:02 = 9 пÑе подне
−0010−09−15T04:44:23 = 4 пÑе подне

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 по подне
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 пÑе подне
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 пÑе подне

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 по подне
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 пÑе подне
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 пÑе подне

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 по подне UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 пÑе подне UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 пÑе подне UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 по подне UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 пÑе подне UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 пÑе подне UTC

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y.)

2008−02−05T18:30:30 = 2008.
1995−12−22T09:05:02 = 1995.
−0010−09−15T04:44:23 = −10.

yM (M.y.)

2008−02−05T18:30:30 = 2.2008.
1995−12−22T09:05:02 = 12.1995.
−0010−09−15T04:44:23 = 9.−10.

yMEd (E, d.M.y.)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑо, 5.2.2008.
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ, 22.12.1995.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб, 15.9.−10.

yMM ( MM .y.)

2008−02−05T18:30:30 = 02.2008.
1995−12−22T09:05:02 = 12.1995.
−0010−09−15T04:44:23 = 09.−10.

yMMM ( MMM y.)

2008−02−05T18:30:30 = Ñеб 2008.
1995−12−22T09:05:02 = Ð´ÐµÑ 1995.
−0010−09−15T04:44:23 = Ñеп −10.

yMMMEd (E, d. MMM y.)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑо, 5. Ñеб 2008.
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ, 22. Ð´ÐµÑ 1995.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб, 15. Ñеп −10.

yMMMM ( MMMM y.)

2008−02−05T18:30:30 = ÑебÑÑÐ°Ñ 2008.
1995−12−22T09:05:02 = деÑÐµÐ¼Ð±Ð°Ñ 1995.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑепÑÐµÐ¼Ð±Ð°Ñ −10.

yMMMd (d. MMM y.)

2008−02−05T18:30:30 = 5. Ñеб 2008.
1995−12−22T09:05:02 = 22. Ð´ÐµÑ 1995.
−0010−09−15T04:44:23 = 15. Ñеп −10.

yMMdd (dd.MM.y.)

2008−02−05T18:30:30 = 05.02.2008.
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.1995.
−0010−09−15T04:44:23 = 15.09.−10.

yMd (d.M.y.)

2008−02−05T18:30:30 = 5.2.2008.
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.1995.
−0010−09−15T04:44:23 = 15.9.−10.

yQQQ ( QQQ y.)

2008−02−05T18:30:30 = Ð1 2008.
1995−12−22T09:05:02 = Ð4 1995.
−0010−09−15T04:44:23 = Ð3 −10.

yQQQQ ( QQQQ y.)

2008−02−05T18:30:30 = пÑви кваÑÑал 2008.
1995−12−22T09:05:02 = ÑеÑвÑÑи кваÑÑал 1995.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑеÑи кваÑÑал −10.

yw-count-few (w. ’ÑедмиÑа’ ’Ñ’ Y.)

2008−02−05T18:30:30 = 6. ÑедмиÑа Ñ 2008.
1995−12−22T09:05:02 = 51. ÑедмиÑа Ñ 1995.
−0010−09−15T04:44:23 = 37. ÑедмиÑа Ñ −10.

yw-count-one (w. ’ÑедмиÑа’ ’Ñ’ Y.)

2008−02−05T18:30:30 = 6. ÑедмиÑа Ñ 2008.
1995−12−22T09:05:02 = 51. ÑедмиÑа Ñ 1995.
−0010−09−15T04:44:23 = 37. ÑедмиÑа Ñ −10.

yw-count-other (w. ’ÑедмиÑа’ ’Ñ’ Y.)

2008−02−05T18:30:30 = 6. ÑедмиÑа Ñ 2008.
1995−12−22T09:05:02 = 51. ÑедмиÑа Ñ 1995.
−0010−09−15T04:44:23 = 37. ÑедмиÑа Ñ −10.

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (понедеÑак)

SUPPORT

See DateTime::Locale.