DateTime::Locale::sr_Cyrl_XK

NAME

DateTime::Locale::sr_Cyrl_XK − Locale data examples for the Serbian Kosovo Cyrillic (sr−Cyrl−XK) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Serbian Kosovo Cyrillic locale.

Days
Wide (format)

понедеÑак
ÑÑоÑак
ÑÑеда
ÑеÑвÑÑак
пеÑак
ÑÑбоÑа
недеÑа

Abbreviated (format)

пон.
ÑÑ.
ÑÑ.
ÑеÑ.
пеÑ.
ÑÑб.
нед.

Narrow (format)

п
Ñ
Ñ
Ñ
п
Ñ
н

Wide (stand-alone)

понедеÑак
ÑÑоÑак
ÑÑеда
ÑеÑвÑÑак
пеÑак
ÑÑбоÑа
недеÑа

Abbreviated (stand-alone)

пон.
ÑÑ.
ÑÑ.
ÑеÑ.
пеÑ.
ÑÑб.
нед.

Narrow (stand-alone)

п
Ñ
Ñ
Ñ
п
Ñ
н

Months
Wide (format)

ÑанÑаÑ
ÑебÑÑаÑ
маÑÑ
апÑил
маÑ
ÑÑн
ÑÑл
авгÑÑÑ
ÑепÑембаÑ
окÑобаÑ
новембаÑ
деÑембаÑ

Abbreviated (format)

Ñан.
Ñеб.
маÑÑ
апÑ.
маÑ
ÑÑн
ÑÑл
авг.
ÑепÑ.
окÑ.
нов.
деÑ.

Narrow (format)

Ñ
Ñ
м
а
м
Ñ
Ñ
а
Ñ
о
н
д

Wide (stand-alone)

ÑанÑаÑ
ÑебÑÑаÑ
маÑÑ
апÑил
маÑ
ÑÑн
ÑÑл
авгÑÑÑ
ÑепÑембаÑ
окÑобаÑ
новембаÑ
деÑембаÑ

Abbreviated (stand-alone)

Ñан.
Ñеб.
маÑÑ
апÑ.
маÑ
ÑÑн
ÑÑл
авг.
ÑепÑ.
окÑ.
нов.
деÑ.

Narrow (stand-alone)

Ñ
Ñ
м
а
м
Ñ
Ñ
а
Ñ
о
н
д

Quarters
Wide (format)

пÑви кваÑÑал
дÑÑги кваÑÑал
ÑÑеÑи кваÑÑал
ÑеÑвÑÑи кваÑÑал

Abbreviated (format)

Ð1
Ð2
Ð3
Ð4

Narrow (format)

1.
2.
3.
4.

Wide (stand-alone)

пÑви кваÑÑал
дÑÑги кваÑÑал
ÑÑеÑи кваÑÑал
ÑеÑвÑÑи кваÑÑал

Abbreviated (stand-alone)

Ð1
Ð2
Ð3
Ð4

Narrow (stand-alone)

1.
2.
3.
4.

Eras
Wide (format)

пÑе нове еÑе
нове еÑе

Abbreviated (format)

п. н. е.
н. е.

Narrow (format)

п.н.е.
н.е.

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑоÑак, 05. ÑебÑÑÐ°Ñ 2008.
1995−12−22T09:05:02 = пеÑак, 22. деÑÐµÐ¼Ð±Ð°Ñ 1995.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑбоÑа, 15. ÑепÑÐµÐ¼Ð±Ð°Ñ −10.

Long

2008−02−05T18:30:30 = 05. ÑебÑÑÐ°Ñ 2008.
1995−12−22T09:05:02 = 22. деÑÐµÐ¼Ð±Ð°Ñ 1995.
−0010−09−15T04:44:23 = 15. ÑепÑÐµÐ¼Ð±Ð°Ñ −10.

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 05.02.2008.
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.1995.
−0010−09−15T04:44:23 = 15.09.−10.

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5.2.08.
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.95.
−0010−09−15T04:44:23 = 15.9.−10.

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑоÑак, 05. ÑебÑÑÐ°Ñ 2008. 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = пеÑак, 22. деÑÐµÐ¼Ð±Ð°Ñ 1995. 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑбоÑа, 15. ÑепÑÐµÐ¼Ð±Ð°Ñ −10. 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 05. ÑебÑÑÐ°Ñ 2008. 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 22. деÑÐµÐ¼Ð±Ð°Ñ 1995. 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 15. ÑепÑÐµÐ¼Ð±Ð°Ñ −10. 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 05.02.2008. 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.1995. 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 15.09.−10. 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5.2.08. 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.95. 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 15.9.−10. 04:44

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (hh:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 06:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 B

Bhms (hh:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 06:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 B

E (E)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑ.
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб.

EBhm (E hh:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑ. 06:30 B
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ. 09:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб. 04:44 B

EBhms (E hh:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑ. 06:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ. 09:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб. 04:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑ. 18:30
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ. 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб. 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑ. 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ. 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб. 04:44:23

Ed (E d.)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑ. 5.
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ. 22.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб. 15.

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑ. 6:30 по подне
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ. 9:05 пÑе подне
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб. 4:44 пÑе подне

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑ. 6:30:30 по подне
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ. 9:05:02 пÑе подне
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб. 4:44:23 пÑе подне

Gy (y. G)

2008−02−05T18:30:30 = 2008. н. е.
1995−12−22T09:05:02 = 1995. н. е.
−0010−09−15T04:44:23 = −10. п. н. е.

GyMMM ( MMM y. G)

2008−02−05T18:30:30 = Ñеб. 2008. н. е.
1995−12−22T09:05:02 = деÑ. 1995. н. е.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑепÑ. −10. п. н. е.

GyMMMEd (E, d. MMM y. G)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑ., 5. Ñеб. 2008. н. е.
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ., 22. деÑ. 1995. н. е.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб., 15. ÑепÑ. −10. п. н. е.

GyMMMd (d. MMM y. G)

2008−02−05T18:30:30 = 5. Ñеб. 2008. н. е.
1995−12−22T09:05:02 = 22. деÑ. 1995. н. е.
−0010−09−15T04:44:23 = 15. ÑепÑ. −10. п. н. е.

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (E, d.M.)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑ., 5.2.
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ., 22.12.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб., 15.9.

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = Ñеб.
1995−12−22T09:05:02 = деÑ.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑепÑ.

MMMEd (E d. MMM )

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑ. 5. Ñеб.
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ. 22. деÑ.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб. 15. ÑепÑ.

MMMMEd (E, d. MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑ., 5. ÑебÑÑаÑ
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ., 22. деÑембаÑ
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб., 15. ÑепÑембаÑ

MMMMW-count-few (W. ’ÑедмиÑа’ ’Ñ’ MMM. )

2008−02−05T18:30:30 = 1. ÑедмиÑа Ñ Ñеб..
1995−12−22T09:05:02 = 3. ÑедмиÑа Ñ Ð´ÐµÑ..
−0010−09−15T04:44:23 = 2. ÑедмиÑа Ñ ÑепÑ..

MMMMW-count-one (W. ’ÑедмиÑа’ ’Ñ’ MMM. )

2008−02−05T18:30:30 = 1. ÑедмиÑа Ñ Ñеб..
1995−12−22T09:05:02 = 3. ÑедмиÑа Ñ Ð´ÐµÑ..
−0010−09−15T04:44:23 = 2. ÑедмиÑа Ñ ÑепÑ..

MMMMW-count-other (W. ’ÑедмиÑа’ ’Ñ’ MMM. )

2008−02−05T18:30:30 = 1. ÑедмиÑа Ñ Ñеб..
1995−12−22T09:05:02 = 3. ÑедмиÑа Ñ Ð´ÐµÑ..
−0010−09−15T04:44:23 = 2. ÑедмиÑа Ñ ÑепÑ..

MMMMd (d. MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5. ÑебÑÑаÑ
1995−12−22T09:05:02 = 22. деÑембаÑ
−0010−09−15T04:44:23 = 15. ÑепÑембаÑ

MMMd (d. MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5. Ñеб.
1995−12−22T09:05:02 = 22. деÑ.
−0010−09−15T04:44:23 = 15. ÑепÑ.

MMMdd (dd.MMM)

2008−02−05T18:30:30 = 05.Ñеб.
1995−12−22T09:05:02 = 22.деÑ.
−0010−09−15T04:44:23 = 15.ÑепÑ.

MMdd (dd.MM.)

2008−02−05T18:30:30 = 05.02.
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.
−0010−09−15T04:44:23 = 15.09.

Md (d.M.)

2008−02−05T18:30:30 = 5.2.
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.
−0010−09−15T04:44:23 = 15.9.

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 по подне
1995−12−22T09:05:02 = 9 пÑе подне
−0010−09−15T04:44:23 = 4 пÑе подне

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 по подне
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 пÑе подне
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 пÑе подне

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 по подне
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 пÑе подне
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 пÑе подне

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 по подне UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 пÑе подне UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 пÑе подне UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 по подне UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 пÑе подне UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 пÑе подне UTC

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y.)

2008−02−05T18:30:30 = 2008.
1995−12−22T09:05:02 = 1995.
−0010−09−15T04:44:23 = −10.

yM (M.y.)

2008−02−05T18:30:30 = 2.2008.
1995−12−22T09:05:02 = 12.1995.
−0010−09−15T04:44:23 = 9.−10.

yMEd (E, d.M.y.)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑ., 5.2.2008.
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ., 22.12.1995.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб., 15.9.−10.

yMM ( MM .y.)

2008−02−05T18:30:30 = 02.2008.
1995−12−22T09:05:02 = 12.1995.
−0010−09−15T04:44:23 = 09.−10.

yMMM ( MMM y.)

2008−02−05T18:30:30 = Ñеб. 2008.
1995−12−22T09:05:02 = деÑ. 1995.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑепÑ. −10.

yMMMEd (E, d. MMM y.)

2008−02−05T18:30:30 = ÑÑ., 5. Ñеб. 2008.
1995−12−22T09:05:02 = пеÑ., 22. деÑ. 1995.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑб., 15. ÑепÑ. −10.

yMMMM ( MMMM y.)

2008−02−05T18:30:30 = ÑебÑÑÐ°Ñ 2008.
1995−12−22T09:05:02 = деÑÐµÐ¼Ð±Ð°Ñ 1995.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑепÑÐµÐ¼Ð±Ð°Ñ −10.

yMMMd (d. MMM y.)

2008−02−05T18:30:30 = 5. Ñеб. 2008.
1995−12−22T09:05:02 = 22. деÑ. 1995.
−0010−09−15T04:44:23 = 15. ÑепÑ. −10.

yMMdd (dd.MM.y.)

2008−02−05T18:30:30 = 05.02.2008.
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.1995.
−0010−09−15T04:44:23 = 15.09.−10.

yMd (d.M.y.)

2008−02−05T18:30:30 = 5.2.2008.
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.1995.
−0010−09−15T04:44:23 = 15.9.−10.

yQQQ ( QQQ y.)

2008−02−05T18:30:30 = Ð1 2008.
1995−12−22T09:05:02 = Ð4 1995.
−0010−09−15T04:44:23 = Ð3 −10.

yQQQQ ( QQQQ y.)

2008−02−05T18:30:30 = пÑви кваÑÑал 2008.
1995−12−22T09:05:02 = ÑеÑвÑÑи кваÑÑал 1995.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑеÑи кваÑÑал −10.

yw-count-few (w. ’ÑедмиÑа’ ’Ñ’ Y.)

2008−02−05T18:30:30 = 6. ÑедмиÑа Ñ 2008.
1995−12−22T09:05:02 = 51. ÑедмиÑа Ñ 1995.
−0010−09−15T04:44:23 = 37. ÑедмиÑа Ñ −10.

yw-count-one (w. ’ÑедмиÑа’ ’Ñ’ Y.)

2008−02−05T18:30:30 = 6. ÑедмиÑа Ñ 2008.
1995−12−22T09:05:02 = 51. ÑедмиÑа Ñ 1995.
−0010−09−15T04:44:23 = 37. ÑедмиÑа Ñ −10.

yw-count-other (w. ’ÑедмиÑа’ ’Ñ’ Y.)

2008−02−05T18:30:30 = 6. ÑедмиÑа Ñ 2008.
1995−12−22T09:05:02 = 51. ÑедмиÑа Ñ 1995.
−0010−09−15T04:44:23 = 37. ÑедмиÑа Ñ −10.

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (понедеÑак)

SUPPORT

See DateTime::Locale.