DateTime::Locale::ta_IN

NAME

DateTime::Locale::ta_IN − Locale data examples for the Tamil India (ta−IN) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Tamil India locale.

Days
Wide (format)

திà®à¯à®à®³à¯
à®à¯à®µà¯à®µà®¾à®¯à¯
பà¯à®¤à®©à¯
வியாழனà¯
வà¯à®³à¯à®³à®¿
à®à®©à®¿
à®à®¾à®¯à®¿à®±à¯

Abbreviated (format)

திà®à¯.
à®à¯à®µà¯.
பà¯à®¤.
வியா.
வà¯à®³à¯.
à®à®©à®¿
à®à®¾à®¯à®¿.

Narrow (format)

தி
à®à¯
பà¯
வி
வà¯
à®
à®à®¾

Wide (stand-alone)

திà®à¯à®à®³à¯
à®à¯à®µà¯à®µà®¾à®¯à¯
பà¯à®¤à®©à¯
வியாழனà¯
வà¯à®³à¯à®³à®¿
à®à®©à®¿
à®à®¾à®¯à®¿à®±à¯

Abbreviated (stand-alone)

திà®à¯.
à®à¯à®µà¯.
பà¯à®¤.
வியா.
வà¯à®³à¯.
à®à®©à®¿
à®à®¾à®¯à®¿.

Narrow (stand-alone)

தி
à®à¯
பà¯
வி
வà¯
à®
à®à®¾

Months
Wide (format)

à®à®©à®µà®°à®¿
பிபà¯à®°à®µà®°à®¿
மாரà¯à®à¯
à®à®ªà¯à®°à®²à¯
à®®à¯
à®à¯à®©à¯
à®à¯à®²à¯
à®à®à®¸à¯à®à¯
à®à¯à®ªà¯à®à®®à¯à®ªà®°à¯
à®à®à¯à®à¯à®ªà®°à¯
நவமà¯à®ªà®°à¯
à®à®¿à®à®®à¯à®ªà®°à¯

Abbreviated (format)

à®à®©.
பிபà¯.
மாரà¯.
à®à®ªà¯.
à®®à¯
à®à¯à®©à¯
à®à¯à®²à¯
à®à®.
à®à¯à®ªà¯.
à®à®à¯.
நவ.
à®à®¿à®.

Narrow (format)

à®
பி
மா
à®
à®®à¯
à®à¯
à®à¯
à®
à®à¯
à®
ந
à®à®¿

Wide (stand-alone)

à®à®©à®µà®°à®¿
பிபà¯à®°à®µà®°à®¿
மாரà¯à®à¯
à®à®ªà¯à®°à®²à¯
à®®à¯
à®à¯à®©à¯
à®à¯à®²à¯
à®à®à®¸à¯à®à¯
à®à¯à®ªà¯à®à®®à¯à®ªà®°à¯
à®à®à¯à®à¯à®ªà®°à¯
நவமà¯à®ªà®°à¯
à®à®¿à®à®®à¯à®ªà®°à¯

Abbreviated (stand-alone)

à®à®©.
பிபà¯.
மாரà¯.
à®à®ªà¯.
à®®à¯
à®à¯à®©à¯
à®à¯à®²à¯
à®à®.
à®à¯à®ªà¯.
à®à®à¯.
நவ.
à®à®¿à®.

Narrow (stand-alone)

à®
பி
மா
à®
à®®à¯
à®à¯
à®à¯
à®
à®à¯
à®
ந
à®à®¿

Quarters
Wide (format)

à®à®©à¯à®±à®¾à®®à¯ à®à®¾à®²à®¾à®£à¯à®à¯
à®à®°à®£à¯à®à®¾à®®à¯ à®à®¾à®²à®¾à®£à¯à®à¯
à®®à¯à®©à¯à®±à®¾à®®à¯ à®à®¾à®²à®¾à®£à¯à®à¯
நானà¯à®à®¾à®®à¯ à®à®¾à®²à®¾à®£à¯à®à¯

Abbreviated (format)

à®à®¾à®²à®¾.1
à®à®¾à®²à®¾.2
à®à®¾à®²à®¾.3
à®à®¾à®²à®¾.4

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

à®à®©à¯à®±à®¾à®®à¯ à®à®¾à®²à®¾à®£à¯à®à¯
à®à®°à®£à¯à®à®¾à®®à¯ à®à®¾à®²à®¾à®£à¯à®à¯
à®®à¯à®©à¯à®±à®¾à®®à¯ à®à®¾à®²à®¾à®£à¯à®à¯
நானà¯à®à®¾à®®à¯ à®à®¾à®²à®¾à®£à¯à®à¯

Abbreviated (stand-alone)

à®à®¾à®²à®¾.1
à®à®¾à®²à®¾.2
à®à®¾à®²à®¾.3
à®à®¾à®²à®¾.4

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

à®à®¿à®±à®¿à®¸à¯à®¤à¯à®µà¯à®à¯à®à¯ à®®à¯à®©à¯
à®à®©à¯à®©à¯ à®à¯à®®à®¿à®©à®¿

Abbreviated (format)

à®à®¿.à®®à¯.
à®à®¿.பி.

Narrow (format)

à®à®¿.à®®à¯.
à®à®¿.பி.

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = à®à¯à®µà¯à®µà®¾à®¯à¯, 5 பிபà¯à®°à®µà®°à®¿, 2008
1995−12−22T09:05:02 = வà¯à®³à¯à®³à®¿, 22 à®à®¿à®à®®à¯à®ªà®°à¯, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = à®à®©à®¿, 15 à®à¯à®ªà¯à®à®®à¯à®ªà®°à¯, −10

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 பிபà¯à®°à®µà®°à®¿, 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 à®à®¿à®à®®à¯à®ªà®°à¯, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 à®à¯à®ªà¯à®à®®à¯à®ªà®°à¯, −10

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 பிபà¯., 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 à®à®¿à®., 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 à®à¯à®ªà¯., −10

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/08
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/95
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = பிறà¯à®ªà®à®²à¯ 6:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = à®®à¯à®±à¯à®ªà®à®²à¯ 9:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = à®®à¯à®±à¯à®ªà®à®²à¯ 4:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = பிறà¯à®ªà®à®²à¯ 6:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = à®®à¯à®±à¯à®ªà®à®²à¯ 9:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = à®®à¯à®±à¯à®ªà®à®²à¯ 4:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = பிறà¯à®ªà®à®²à¯ 6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = à®®à¯à®±à¯à®ªà®à®²à¯ 9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = à®®à¯à®±à¯à®ªà®à®²à¯ 4:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = பிறà¯à®ªà®à®²à¯ 6:30
1995−12−22T09:05:02 = à®®à¯à®±à¯à®ªà®à®²à¯ 9:05
−0010−09−15T04:44:23 = à®®à¯à®±à¯à®ªà®à®²à¯ 4:44

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = à®à¯à®µà¯à®µà®¾à®¯à¯, 5 பிபà¯à®°à®µà®°à®¿, 2008 âà®à®©à¯à®±à¯â பிறà¯à®ªà®à®²à¯ 6:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = வà¯à®³à¯à®³à®¿, 22 à®à®¿à®à®®à¯à®ªà®°à¯, 1995 âà®à®©à¯à®±à¯â à®®à¯à®±à¯à®ªà®à®²à¯ 9:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = à®à®©à®¿, 15 à®à¯à®ªà¯à®à®®à¯à®ªà®°à¯, −10 âà®à®©à¯à®±à¯â à®®à¯à®±à¯à®ªà®à®²à¯ 4:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 பிபà¯à®°à®µà®°à®¿, 2008 âà®à®©à¯à®±à¯â பிறà¯à®ªà®à®²à¯ 6:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 22 à®à®¿à®à®®à¯à®ªà®°à¯, 1995 âà®à®©à¯à®±à¯â à®®à¯à®±à¯à®ªà®à®²à¯ 9:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 15 à®à¯à®ªà¯à®à®®à¯à®ªà®°à¯, −10 âà®à®©à¯à®±à¯â à®®à¯à®±à¯à®ªà®à®²à¯ 4:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 பிபà¯., 2008, பிறà¯à®ªà®à®²à¯ 6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 22 à®à®¿à®., 1995, à®®à¯à®±à¯à®ªà®à®²à¯ 9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 15 à®à¯à®ªà¯., −10, à®®à¯à®±à¯à®ªà®à®²à¯ 4:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/08, பிறà¯à®ªà®à®²à¯ 6:30
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/95, à®®à¯à®±à¯à®ªà®à®²à¯ 9:05
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10, à®®à¯à®±à¯à®ªà®à®²à¯ 4:44

Available Formats
Bh (B h)

2008−02−05T18:30:30 = B 6
1995−12−22T09:05:02 = B 9
−0010−09−15T04:44:23 = B 4

Bhm (B h:mm)

2008−02−05T18:30:30 = B 6:30
1995−12−22T09:05:02 = B 9:05
−0010−09−15T04:44:23 = B 4:44

Bhms (B h:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = B 6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = B 9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = B 4:44:23

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = à®à¯à®µà¯.
1995−12−22T09:05:02 = வà¯à®³à¯.
−0010−09−15T04:44:23 = à®à®©à®¿

EBhm (E B h:mm)

2008−02−05T18:30:30 = à®à¯à®µà¯. B 6:30
1995−12−22T09:05:02 = வà¯à®³à¯. B 9:05
−0010−09−15T04:44:23 = à®à®©à®¿ B 4:44

EBhms (E B h:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = à®à¯à®µà¯. B 6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = வà¯à®³à¯. B 9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = à®à®©à®¿ B 4:44:23

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = à®à¯à®µà¯. 18:30
1995−12−22T09:05:02 = வà¯à®³à¯. 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = à®à®©à®¿ 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = à®à¯à®µà¯. 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = வà¯à®³à¯. 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = à®à®©à®¿ 04:44:23

Ed (d E)

2008−02−05T18:30:30 = 5 à®à¯à®µà¯.
1995−12−22T09:05:02 = 22 வà¯à®³à¯.
−0010−09−15T04:44:23 = 15 à®à®©à®¿

Ehm (E a h:mm)

2008−02−05T18:30:30 = à®à¯à®µà¯. பிறà¯à®ªà®à®²à¯ 6:30
1995−12−22T09:05:02 = வà¯à®³à¯. à®®à¯à®±à¯à®ªà®à®²à¯ 9:05
−0010−09−15T04:44:23 = à®à®©à®¿ à®®à¯à®±à¯à®ªà®à®²à¯ 4:44

Ehms (E a h:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = à®à¯à®µà¯. பிறà¯à®ªà®à®²à¯ 6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = வà¯à®³à¯. à®®à¯à®±à¯à®ªà®à®²à¯ 9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = à®à®©à®¿ à®®à¯à®±à¯à®ªà®à®²à¯ 4:44:23

Gy (G y)

2008−02−05T18:30:30 = à®à®¿.பி. 2008
1995−12−22T09:05:02 = à®à®¿.பி. 1995
−0010−09−15T04:44:23 = à®à®¿.à®®à¯. −10

GyMMM (G y MMM )

2008−02−05T18:30:30 = à®à®¿.பி. 2008 பிபà¯.
1995−12−22T09:05:02 = à®à®¿.பி. 1995 à®à®¿à®.
−0010−09−15T04:44:23 = à®à®¿.à®®à¯. −10 à®à¯à®ªà¯.

GyMMMEd (G y MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = à®à®¿.பி. 2008 பிபà¯. 5, à®à¯à®µà¯.
1995−12−22T09:05:02 = à®à®¿.பி. 1995 à®à®¿à®. 22, வà¯à®³à¯.
−0010−09−15T04:44:23 = à®à®¿.à®®à¯. −10 à®à¯à®ªà¯. 15, à®à®©à®¿

GyMMMd (G y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = à®à®¿.பி. 2008 பிபà¯. 5
1995−12−22T09:05:02 = à®à®¿.பி. 1995 à®à®¿à®. 22
−0010−09−15T04:44:23 = à®à®¿.à®®à¯. −10 à®à¯à®ªà¯. 15

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (dd-MM, E)

2008−02−05T18:30:30 = 05−02, à®à¯à®µà¯.
1995−12−22T09:05:02 = 22−12, வà¯à®³à¯.
−0010−09−15T04:44:23 = 15−09, à®à®©à®¿

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = பிபà¯.
1995−12−22T09:05:02 = à®à®¿à®.
−0010−09−15T04:44:23 = à®à¯à®ªà¯.

MMMEd ( MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = பிபà¯. 5, à®à¯à®µà¯.
1995−12−22T09:05:02 = à®à®¿à®. 22, வà¯à®³à¯.
−0010−09−15T04:44:23 = à®à¯à®ªà¯. 15, à®à®©à®¿

MMMMW-count-one ( MMM W −à®à®®à¯ வாரமà¯)

2008−02−05T18:30:30 = பிபà¯. 1 −à®à®®à¯ வாரமà¯
1995−12−22T09:05:02 = à®à®¿à®. 3 −à®à®®à¯ வாரமà¯
−0010−09−15T04:44:23 = à®à¯à®ªà¯. 2 −à®à®®à¯ வாரமà¯

MMMMW-count-other ( MMM W −à®à®®à¯ வாரமà¯)

2008−02−05T18:30:30 = பிபà¯. 1 −à®à®®à¯ வாரமà¯
1995−12−22T09:05:02 = à®à®¿à®. 3 −à®à®®à¯ வாரமà¯
−0010−09−15T04:44:23 = à®à¯à®ªà¯. 2 −à®à®®à¯ வாரமà¯

MMMMd (d MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 பிபà¯à®°à®µà®°à®¿
1995−12−22T09:05:02 = 22 à®à®¿à®à®®à¯à®ªà®°à¯
−0010−09−15T04:44:23 = 15 à®à¯à®ªà¯à®à®®à¯à®ªà®°à¯

MMMd ( MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = பிபà¯. 5
1995−12−22T09:05:02 = à®à®¿à®. 22
−0010−09−15T04:44:23 = à®à¯à®ªà¯. 15

MMdd (dd-MM)

2008−02−05T18:30:30 = 05−02
1995−12−22T09:05:02 = 22−12
−0010−09−15T04:44:23 = 15−09

Md (d/M)

2008−02−05T18:30:30 = 5/2
1995−12−22T09:05:02 = 22/12
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (a h)

2008−02−05T18:30:30 = பிறà¯à®ªà®à®²à¯ 6
1995−12−22T09:05:02 = à®®à¯à®±à¯à®ªà®à®²à¯ 9
−0010−09−15T04:44:23 = à®®à¯à®±à¯à®ªà®à®²à¯ 4

hm (a h:mm)

2008−02−05T18:30:30 = பிறà¯à®ªà®à®²à¯ 6:30
1995−12−22T09:05:02 = à®®à¯à®±à¯à®ªà®à®²à¯ 9:05
−0010−09−15T04:44:23 = à®®à¯à®±à¯à®ªà®à®²à¯ 4:44

hms (a h:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = பிறà¯à®ªà®à®²à¯ 6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = à®®à¯à®±à¯à®ªà®à®²à¯ 9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = à®®à¯à®±à¯à®ªà®à®²à¯ 4:44:23

hmsv (a h:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = பிறà¯à®ªà®à®²à¯ 6:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = à®®à¯à®±à¯à®ªà®à®²à¯ 9:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = à®®à¯à®±à¯à®ªà®à®²à¯ 4:44:23 UTC

hmv (a h:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = பிறà¯à®ªà®à®²à¯ 6:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = à®®à¯à®±à¯à®ªà®à®²à¯ 9:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = à®®à¯à®±à¯à®ªà®à®²à¯ 4:44 UTC

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 9/−10

yMEd (E, d/M/y)

2008−02−05T18:30:30 = à®à¯à®µà¯., 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = வà¯à®³à¯., 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = à®à®©à®¿, 15/9/−10

yMM (MM-y)

2008−02−05T18:30:30 = 02−2008
1995−12−22T09:05:02 = 12−1995
−0010−09−15T04:44:23 = 09−−10

yMMM ( MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = பிபà¯. 2008
1995−12−22T09:05:02 = à®à®¿à®. 1995
−0010−09−15T04:44:23 = à®à¯à®ªà¯. −10

yMMMEd (E, d MMM, y)

2008−02−05T18:30:30 = à®à¯à®µà¯., 5 பிபà¯., 2008
1995−12−22T09:05:02 = வà¯à®³à¯., 22 à®à®¿à®., 1995
−0010−09−15T04:44:23 = à®à®©à®¿, 15 à®à¯à®ªà¯., −10

yMMMM ( MMMM y)

2008−02−05T18:30:30 = பிபà¯à®°à®µà®°à®¿ 2008
1995−12−22T09:05:02 = à®à®¿à®à®®à¯à®ªà®°à¯ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = à®à¯à®ªà¯à®à®®à¯à®ªà®°à¯ −10

yMMMd (d MMM, y)

2008−02−05T18:30:30 = 5 பிபà¯., 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 à®à®¿à®., 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 à®à¯à®ªà¯., −10

yMd (d/M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10

yQQQ ( QQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = à®à®¾à®²à®¾.1 2008
1995−12−22T09:05:02 = à®à®¾à®²à®¾.4 1995
−0010−09−15T04:44:23 = à®à®¾à®²à®¾.3 −10

yQQQQ ( QQQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = à®à®©à¯à®±à®¾à®®à¯ à®à®¾à®²à®¾à®£à¯à®à¯ 2008
1995−12−22T09:05:02 = நானà¯à®à®¾à®®à¯ à®à®¾à®²à®¾à®£à¯à®à¯ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = à®®à¯à®©à¯à®±à®¾à®®à¯ à®à®¾à®²à®¾à®£à¯à®à¯ −10

yw-count-one (Y à®à®®à¯ à®à®£à¯à®à®¿à®©à¯ w −à®à®®à¯ வாரமà¯)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 à®à®®à¯ à®à®£à¯à®à®¿à®©à¯ 6 −à®à®®à¯ வாரமà¯
1995−12−22T09:05:02 = 1995 à®à®®à¯ à®à®£à¯à®à®¿à®©à¯ 51 −à®à®®à¯ வாரமà¯
−0010−09−15T04:44:23 = −10 à®à®®à¯ à®à®£à¯à®à®¿à®©à¯ 37 −à®à®®à¯ வாரமà¯

yw-count-other (Y à®à®®à¯ à®à®£à¯à®à®¿à®©à¯ w −à®à®®à¯ வாரமà¯)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 à®à®®à¯ à®à®£à¯à®à®¿à®©à¯ 6 −à®à®®à¯ வாரமà¯
1995−12−22T09:05:02 = 1995 à®à®®à¯ à®à®£à¯à®à®¿à®©à¯ 51 −à®à®®à¯ வாரமà¯
−0010−09−15T04:44:23 = −10 à®à®®à¯ à®à®£à¯à®à®¿à®©à¯ 37 −à®à®®à¯ வாரமà¯

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

No

Local first day of the week

7 (à®à®¾à®¯à®¿à®±à¯)

SUPPORT

See DateTime::Locale.