DateTime::Locale::tt

NAME

DateTime::Locale::tt − Locale data examples for the Tatar (tt) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Tatar locale.

Days
Wide (format)

дүÑÓмбе
ÑиÑÓмбе
ÑÓÑÑÓмбе
пÓнÒеÑÓмбе
Òомга
ÑимбÓ
ÑкÑÓмбе

Abbreviated (format)

дүÑ.
ÑиÑ.
ÑÓÑ.
пÓнÒ.
Òом.
Ñим.
ÑкÑ.

Narrow (format)

Ð
С
Ч
Ð
Ò
Ш
Я

Wide (stand-alone)

дүÑÓмбе
ÑиÑÓмбе
ÑÓÑÑÓмбе
пÓнÒеÑÓмбе
Òомга
ÑимбÓ
ÑкÑÓмбе

Abbreviated (stand-alone)

дүÑ.
ÑиÑ.
ÑÓÑ.
пÓнÒ.
Òом.
Ñим.
ÑкÑ.

Narrow (stand-alone)

Ð
С
Ч
Ð
Ò
Ш
Я

Months
Wide (format)

гÑйнваÑ
ÑевÑалÑ
маÑÑ
апÑелÑ
май
иÑнÑ
иÑлÑ
авгÑÑÑ
ÑенÑÑбÑÑ
окÑÑбÑÑ
ноÑбÑÑ
декабÑÑ

Abbreviated (format)

гÑйн.
Ñев.
маÑ.
апÑ.
май
иÑнÑ
иÑлÑ
авг.
ÑенÑ.
окÑ.
ноÑб.
дек.

Narrow (format)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wide (stand-alone)

гÑйнваÑ
ÑевÑалÑ
маÑÑ
апÑелÑ
май
иÑнÑ
иÑлÑ
авгÑÑÑ
ÑенÑÑбÑÑ
окÑÑбÑÑ
ноÑбÑÑ
декабÑÑ

Abbreviated (stand-alone)

гÑйн.
Ñев.
маÑ.
апÑ.
май
иÑнÑ
иÑлÑ
авг.
ÑенÑ.
окÑ.
ноÑб.
дек.

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Quarters
Wide (format)

1 нÑе кваÑÑал
2 нÑе кваÑÑал
3 нÑе кваÑÑал
4 нÑе кваÑÑал

Abbreviated (format)

1 нÑе кв.
2 нÑе кв.
3 нÑе кв.
4 нÑе кв.

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

1 нÑе кваÑÑал
2 нÑе кваÑÑал
3 нÑе кваÑÑал
4 нÑе кваÑÑал

Abbreviated (stand-alone)

1 нÑе кв.
2 нÑе кв.
3 нÑе кв.
4 нÑе кв.

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

безнең ÑÑага кадÓÑ
безнең ÑÑа

Abbreviated (format)

б.Ñ.к.
б.Ñ.

Narrow (format)

б.Ñ.к.
б.Ñ.

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÑевÑалÑ, 2008 ел, ÑиÑÓмбе
1995−12−22T09:05:02 = 22 декабÑÑ, 1995 ел, Òомга
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ÑенÑÑбÑÑ, −10 ел, ÑимбÓ

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÑевÑалÑ, 2008 ел
1995−12−22T09:05:02 = 22 декабÑÑ, 1995 ел
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ÑенÑÑбÑÑ, −10 ел

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 Ñев., 2008 ел
1995−12−22T09:05:02 = 22 дек., 1995 ел
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ÑенÑ., −10 ел

Short

2008−02−05T18:30:30 = 05.02.2008
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15.09.−10

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 9:05
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÑевÑалÑ, 2008 ел, ÑиÑÓмбе, 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 22 декабÑÑ, 1995 ел, Òомга, 9:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ÑенÑÑбÑÑ, −10 ел, ÑимбÓ, 4:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÑевÑалÑ, 2008 ел, 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 22 декабÑÑ, 1995 ел, 9:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ÑенÑÑбÑÑ, −10 ел, 4:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 Ñев., 2008 ел, 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 22 дек., 1995 ел, 9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ÑенÑ., −10 ел, 4:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 05.02.2008, 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.1995, 9:05
−0010−09−15T04:44:23 = 15.09.−10, 4:44

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = ÑиÑ.
1995−12−22T09:05:02 = Òом.
−0010−09−15T04:44:23 = Ñим.

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = ÑиÑ. 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = Òом. 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = Ñим. 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = ÑиÑ. 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = Òом. 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = Ñим. 4:44:23 B

EHm (E, HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = ÑиÑ., 18:30
1995−12−22T09:05:02 = Òом., 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = Ñим., 04:44

EHms (E, HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = ÑиÑ., 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = Òом., 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = Ñим., 04:44:23

Ed (E, d)

2008−02−05T18:30:30 = ÑиÑ., 5
1995−12−22T09:05:02 = Òом., 22
−0010−09−15T04:44:23 = Ñим., 15

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = ÑиÑ. 6:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = Òом. 9:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = Ñим. 4:44 AM

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = ÑиÑ. 6:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = Òом. 9:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = Ñим. 4:44:23 AM

Gy (G y ’ел’)

2008−02−05T18:30:30 = б.Ñ. 2008 ел
1995−12−22T09:05:02 = б.Ñ. 1995 ел
−0010−09−15T04:44:23 = б.Ñ.к. −10 ел

GyMMM (G y ’ел’, MMM )

2008−02−05T18:30:30 = б.Ñ. 2008 ел, Ñев.
1995−12−22T09:05:02 = б.Ñ. 1995 ел, дек.
−0010−09−15T04:44:23 = б.Ñ.к. −10 ел, ÑенÑ.

GyMMMEd (E, G d MMM y ’ел’)

2008−02−05T18:30:30 = ÑиÑ., б.Ñ. 5 Ñев. 2008 ел
1995−12−22T09:05:02 = Òом., б.Ñ. 22 дек. 1995 ел
−0010−09−15T04:44:23 = Ñим., б.Ñ.к. 15 ÑенÑ. −10 ел

GyMMMd (G d MMM y ’ел’)

2008−02−05T18:30:30 = б.Ñ. 5 Ñев. 2008 ел
1995−12−22T09:05:02 = б.Ñ. 22 дек. 1995 ел
−0010−09−15T04:44:23 = б.Ñ.к. 15 ÑенÑ. −10 ел

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (E, dd.MM)

2008−02−05T18:30:30 = ÑиÑ., 05.02
1995−12−22T09:05:02 = Òом., 22.12
−0010−09−15T04:44:23 = Ñим., 15.09

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = Ñев.
1995−12−22T09:05:02 = дек.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑенÑ.

MMMEd (E, d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = ÑиÑ., 5 Ñев.
1995−12−22T09:05:02 = Òом., 22 дек.
−0010−09−15T04:44:23 = Ñим., 15 ÑенÑ.

MMMMW-count-other ( MMMM ’аенÑÒ£’ W ’аÑнаÑÑ’)

2008−02−05T18:30:30 = ÑевÑÐ°Ð»Ñ Ð°ÐµÐ½ÑÒ£ 1 аÑнаÑÑ
1995−12−22T09:05:02 = декабÑÑ Ð°ÐµÐ½ÑÒ£ 3 аÑнаÑÑ
−0010−09−15T04:44:23 = ÑенÑÑбÑÑ Ð°ÐµÐ½ÑÒ£ 2 аÑнаÑÑ

MMMMd (d MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÑевÑалÑ
1995−12−22T09:05:02 = 22 декабÑÑ
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ÑенÑÑбÑÑ

MMMd (d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 Ñев.
1995−12−22T09:05:02 = 22 дек.
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ÑенÑ.

Md (dd.MM)

2008−02−05T18:30:30 = 05.02
1995−12−22T09:05:02 = 22.12
−0010−09−15T04:44:23 = 15.09

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4 AM

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 AM

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 AM UTC

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM ( MM .y)

2008−02−05T18:30:30 = 02.2008
1995−12−22T09:05:02 = 12.1995
−0010−09−15T04:44:23 = 09.−10

yMEd (E, dd.MM.y)

2008−02−05T18:30:30 = ÑиÑ., 05.02.2008
1995−12−22T09:05:02 = Òом., 22.12.1995
−0010−09−15T04:44:23 = Ñим., 15.09.−10

yMMM ( MMM, y ’ел’)

2008−02−05T18:30:30 = Ñев., 2008 ел
1995−12−22T09:05:02 = дек., 1995 ел
−0010−09−15T04:44:23 = ÑенÑ., −10 ел

yMMMEd (E, d MMM, y ’ел’)

2008−02−05T18:30:30 = ÑиÑ., 5 Ñев., 2008 ел
1995−12−22T09:05:02 = Òом., 22 дек., 1995 ел
−0010−09−15T04:44:23 = Ñим., 15 ÑенÑ., −10 ел

yMMMM ( MMMM, y ’ел’)

2008−02−05T18:30:30 = ÑевÑалÑ, 2008 ел
1995−12−22T09:05:02 = декабÑÑ, 1995 ел
−0010−09−15T04:44:23 = ÑенÑÑбÑÑ, −10 ел

yMMMd (d MMM, y ’ел’)

2008−02−05T18:30:30 = 5 Ñев., 2008 ел
1995−12−22T09:05:02 = 22 дек., 1995 ел
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ÑенÑ., −10 ел

yMd (dd.MM.y)

2008−02−05T18:30:30 = 05.02.2008
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15.09.−10

yQQQ ( QQQ, y ’ел’)

2008−02−05T18:30:30 = 1 нÑе кв., 2008 ел
1995−12−22T09:05:02 = 4 нÑе кв., 1995 ел
−0010−09−15T04:44:23 = 3 нÑе кв., −10 ел

yQQQQ ( QQQQ, y ’ел’)

2008−02−05T18:30:30 = 1 нÑе кваÑÑал, 2008 ел
1995−12−22T09:05:02 = 4 нÑе кваÑÑал, 1995 ел
−0010−09−15T04:44:23 = 3 нÑе кваÑÑал, −10 ел

yw-count-other (y ’елнÑÒ£’ w ’аÑнаÑÑ’)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 елнÑÒ£ 6 аÑнаÑÑ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 елнÑÒ£ 51 аÑнаÑÑ
−0010−09−15T04:44:23 = −10 елнÑÒ£ 37 аÑнаÑÑ

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (дүÑÓмбе)

SUPPORT

See DateTime::Locale.