DateTime::Locale::ug

NAME

DateTime::Locale::ug − Locale data examples for the Uyghur (ug) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Uyghur locale.

Days
Wide (format)

دÛØ´ÛÙبÛ
سÛÙØ´ÛÙبÛ
ÚارشÛÙبÛ
Ù¾ÛÙØ´ÛÙبÛ
جÛÙÛ
Ø´ÛÙبÛ
ÙÛÙØ´ÛÙبÛ

Abbreviated (format)

دÛ
سÛ
Úا
Ù¾Û
جÛ
Ø´Û
ÙÛ

Narrow (format)

د
س
Ú
Ù¾
ج
Ø´
Ù

Wide (stand-alone)

دÛØ´ÛÙبÛ
سÛÙØ´ÛÙبÛ
ÚارشÛÙبÛ
Ù¾ÛÙØ´ÛÙبÛ
جÛÙÛ
Ø´ÛÙبÛ
ÙÛÙØ´ÛÙبÛ

Abbreviated (stand-alone)

دÛ
سÛ
Úا
Ù¾Û
جÛ
Ø´Û
ÙÛ

Narrow (stand-alone)

د
س
Ú
Ù¾
ج
Ø´
Ù

Months
Wide (format)

ÙاÙÛار
ÙÛÛراÙ
Ùارت
ئاپرÛÙ
ÙاÙ
ئÙÙÛÙ
ئÙÙÛÙ
ئاÛغÛست
سÛÙتÛبÙر
ئÛÙتÛبÙر
ÙÙÙابÙر
دÛÙابÙر

Abbreviated (format)

ÙاÙÛار
ÙÛÛراÙ
Ùارت
ئاپرÛÙ
ÙاÙ
ئÙÙÛÙ
ئÙÙÛÙ
ئاÛغÛست
سÛÙتÛبÙر
ئÛÙتÛبÙر
ÙÙÙابÙر
دÛÙابÙر

Narrow (format)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wide (stand-alone)

ÙاÙÛار
ÙÛÛراÙ
Ùارت
ئاپرÛÙ
ÙاÙ
ئÙÙÛÙ
ئÙÙÛÙ
ئاÛغÛست
سÛÙتÛبÙر
ئÛÙتÛبÙر
ÙÙÙابÙر
دÛÙابÙر

Abbreviated (stand-alone)

ÙاÙÛار
ÙÛÛراÙ
Ùارت
ئاپرÛÙ
ÙاÙ
ئÙÙÛÙ
ئÙÙÛÙ
ئاÛغÛست
سÛÙتÛبÙر
ئÛÙتÛبÙر
ÙÙÙابÙر
دÛÙابÙر

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Quarters
Wide (format)

بÙرÙÙÚÙ Ù¾ÛسÙÙ
ئÙÙÙÙÙÚÙ Ù¾ÛسÙÙ
ئÛÚÙÙÚÙ Ù¾ÛسÙÙ
تÛتÙÙÚÙ Ù¾ÛسÙÙ

Abbreviated (format)

1−Ù¾ÛسÙÙ
2−Ù¾ÛسÙÙ
3−Ù¾ÛسÙÙ
4−Ù¾ÛسÙÙ

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

بÙرÙÙÚÙ Ù¾ÛسÙÙ
ئÙÙÙÙÙÚÙ Ù¾ÛسÙÙ
ئÛÚÙÙÚÙ Ù¾ÛسÙÙ
تÛتÙÙÚÙ Ù¾ÛسÙÙ

Abbreviated (stand-alone)

1−Ù¾ÛسÙÙ
2−Ù¾ÛسÙÙ
3−Ù¾ÛسÙÙ
4−Ù¾ÛسÙÙ

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

ÙÙÙادÙÙÛدÙ٠بÛرÛÙ
ÙÙÙادÙÙÛ

Abbreviated (format)

BCE
ÙÙÙادÙÙÛ

Narrow (format)

BCE
ÙÙÙادÙÙÛ

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 2008 5−ÙÛÛراÙØ Ø³ÛÙØ´ÛÙبÛ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 22−دÛÙابÙØ±Ø Ø¬ÛÙÛ
−0010−09−15T04:44:23 = −10 15−سÛÙتÛبÙØ±Ø Ø´ÛÙبÛ

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5−ÙÛÛراÙØ 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22−دÛÙابÙØ±Ø 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15−سÛÙتÛبÙØ±Ø −10

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5−ÙÛÛراÙØ 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22−دÛÙابÙØ±Ø 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15−سÛÙتÛبÙØ±Ø −10

Short

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 Ú.Ù UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 Ú.ب UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 Ú.ب UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 Ú.Ù UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 Ú.ب UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 Ú.ب UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 Ú.Ù
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 Ú.ب
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 Ú.ب

Short

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 Ú.Ù
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 Ú.ب
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 Ú.ب

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 2008 5−ÙÛÛراÙØ Ø³ÛÙØ´ÛÙØ¨Û 6:30:30 Ú.Ù UTC
1995−12−22T09:05:02 = 1995 22−دÛÙابÙØ±Ø Ø¬ÛÙÛ 9:05:02 Ú.ب UTC
−0010−09−15T04:44:23 = −10 15−سÛÙتÛبÙØ±Ø Ø´ÛÙØ¨Û 4:44:23 Ú.ب UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5−ÙÛÛراÙØ 2008 6:30:30 Ú.Ù UTC
1995−12−22T09:05:02 = 22−دÛÙابÙØ±Ø 1995 9:05:02 Ú.ب UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 15−سÛÙتÛبÙØ±Ø −10 4:44:23 Ú.ب UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5−ÙÛÛراÙØ 2008Ø 6:30:30 Ú.Ù
1995−12−22T09:05:02 = 22−دÛÙابÙØ±Ø 1995Ø 9:05:02 Ú.ب
−0010−09−15T04:44:23 = 15−سÛÙتÛبÙØ±Ø −10Ø 4:44:23 Ú.ب

Short

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05Ø 6:30 Ú.Ù
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22Ø 9:05 Ú.ب
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15Ø 4:44 Ú.ب

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = سÛ
1995−12−22T09:05:02 = جÛ
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Û

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = Ø³Û 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = Ø¬Û 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Û 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = Ø³Û 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = Ø¬Û 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Û 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = Ø³Û 18:30
1995−12−22T09:05:02 = Ø¬Û 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Û 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = Ø³Û 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = Ø¬Û 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Û 04:44:23

Ed (d E)

2008−02−05T18:30:30 = 5 سÛ
1995−12−22T09:05:02 = 22 جÛ
−0010−09−15T04:44:23 = 15 Ø´Û

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = Ø³Û 6:30 Ú.Ù
1995−12−22T09:05:02 = Ø¬Û 9:05 Ú.ب
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Û 4:44 Ú.ب

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = Ø³Û 6:30:30 Ú.Ù
1995−12−22T09:05:02 = Ø¬Û 9:05:02 Ú.ب
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´Û 4:44:23 Ú.ب

Gy (y G)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙÙÙادÙÙÛ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 ÙÙÙادÙÙÛ
−0010−09−15T04:44:23 = −10 BCE

GyMMM (y MMM G )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙÛÛرا٠ÙÙÙادÙÙÛ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دÛÙابÙر ÙÙÙادÙÙÛ
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سÛÙتÛبÙر BCE

GyMMMEd (y d−MMMØ E G)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 5−ÙÛÛراÙØ Ø³Û ÙÙÙادÙÙÛ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 22−دÛÙابÙØ±Ø Ø¬Û ÙÙÙادÙÙÛ
−0010−09−15T04:44:23 = −10 15−سÛÙتÛبÙØ±Ø Ø´Û BCE

GyMMMd (y d−MMM G)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 5−ÙÛÛرا٠ÙÙÙادÙÙÛ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 22−دÛÙابÙر ÙÙÙادÙÙÛ
−0010−09−15T04:44:23 = −10 15−سÛÙتÛبÙر BCE

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (d−MØ E)

2008−02−05T18:30:30 = 5−2Ø Ø³Û
1995−12−22T09:05:02 = 22−12Ø Ø¬Û
−0010−09−15T04:44:23 = 15−9Ø Ø´Û

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = ÙÛÛراÙ
1995−12−22T09:05:02 = دÛÙابÙر
−0010−09−15T04:44:23 = سÛÙتÛبÙر

MMMEd (d−MMMØ E)

2008−02−05T18:30:30 = 5−ÙÛÛراÙØ Ø³Û
1995−12−22T09:05:02 = 22−دÛÙابÙØ±Ø Ø¬Û
−0010−09−15T04:44:23 = 15−سÛÙتÛبÙØ±Ø Ø´Û

MMMMW-count-one (MMMØ W−Ú¾ÛپتÛ)

2008−02−05T18:30:30 = ÙÛÛراÙØ 1−Ú¾ÛپتÛ
1995−12−22T09:05:02 = دÛÙابÙØ±Ø 3−Ú¾ÛپتÛ
−0010−09−15T04:44:23 = سÛÙتÛبÙØ±Ø 2−Ú¾ÛپتÛ

MMMMW-count-other (MMMØ W−Ú¾ÛپتÛ)

2008−02−05T18:30:30 = ÙÛÛراÙØ 1−Ú¾ÛپتÛ
1995−12−22T09:05:02 = دÛÙابÙØ±Ø 3−Ú¾ÛپتÛ
−0010−09−15T04:44:23 = سÛÙتÛبÙØ±Ø 2−Ú¾ÛپتÛ

MMMMd (d−MMMM)

2008−02−05T18:30:30 = 5−ÙÛÛراÙ
1995−12−22T09:05:02 = 22−دÛÙابÙر
−0010−09−15T04:44:23 = 15−سÛÙتÛبÙر

MMMd (d−MMM)

2008−02−05T18:30:30 = 5−ÙÛÛراÙ
1995−12−22T09:05:02 = 22−دÛÙابÙر
−0010−09−15T04:44:23 = 15−سÛÙتÛبÙر

Md (d−M)

2008−02−05T18:30:30 = 5−2
1995−12−22T09:05:02 = 22−12
−0010−09−15T04:44:23 = 15−9

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 Ú.Ù
1995−12−22T09:05:02 = 9 Ú.ب
−0010−09−15T04:44:23 = 4 Ú.ب

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 Ú.Ù
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 Ú.ب
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 Ú.ب

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 Ú.Ù
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 Ú.ب
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 Ú.ب

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 Ú.Ù UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 Ú.ب UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 Ú.ب UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 Ú.Ù UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 Ú.ب UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 Ú.ب UTC

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (M−y)

2008−02−05T18:30:30 = 2−2008
1995−12−22T09:05:02 = 12−1995
−0010−09−15T04:44:23 = 9−−10

yMEd (y−d−MØ E)

2008−02−05T18:30:30 = 2008−5−2Ø Ø³Û
1995−12−22T09:05:02 = 1995−22−12Ø Ø¬Û
−0010−09−15T04:44:23 = −10−15−9Ø Ø´Û

yMMM (y MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙÛÛراÙ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دÛÙابÙر
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سÛÙتÛبÙر

yMMMEd (y d−MMMØ E)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 5−ÙÛÛراÙØ Ø³Û
1995−12−22T09:05:02 = 1995 22−دÛÙابÙØ±Ø Ø¬Û
−0010−09−15T04:44:23 = −10 15−سÛÙتÛبÙØ±Ø Ø´Û

yMMMM (y MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙÛÛراÙ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دÛÙابÙر
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سÛÙتÛبÙر

yMMMd (y d−MMM)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 5−ÙÛÛراÙ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 22−دÛÙابÙر
−0010−09−15T04:44:23 = −10 15−سÛÙتÛبÙر

yMd (y−d-M)

2008−02−05T18:30:30 = 2008−5−2
1995−12−22T09:05:02 = 1995−22−12
−0010−09−15T04:44:23 = −10−15−9

yQQQ (y QQQ )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 1−Ù¾ÛسÙÙ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 4−Ù¾ÛسÙÙ
−0010−09−15T04:44:23 = −10 3−Ù¾ÛسÙÙ

yQQQQ (y QQQQ )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 بÙرÙÙÚÙ Ù¾ÛسÙÙ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 تÛتÙÙÚÙ Ù¾ÛسÙÙ
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ئÛÚÙÙÚÙ Ù¾ÛسÙÙ

yw-count-one (yØ w−Ú¾ÛپتÛ)

2008−02−05T18:30:30 = 2008Ø 6−Ú¾ÛپتÛ
1995−12−22T09:05:02 = 1995Ø 51−Ú¾ÛپتÛ
−0010−09−15T04:44:23 = −10Ø 37−Ú¾ÛپتÛ

yw-count-other (yØ w−Ú¾ÛپتÛ)

2008−02−05T18:30:30 = 2008Ø 6−Ú¾ÛپتÛ
1995−12−22T09:05:02 = 1995Ø 51−Ú¾ÛپتÛ
−0010−09−15T04:44:23 = −10Ø 37−Ú¾ÛپتÛ

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

No

Local first day of the week

1 (دÛØ´ÛÙبÛ)

SUPPORT

See DateTime::Locale.