DateTime::Locale::uk

NAME

DateTime::Locale::uk − Locale data examples for the Ukrainian (uk) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Ukrainian locale.

Days
Wide (format)

понедÑлок
вÑвÑоÑок
ÑеÑеда
ÑеÑвеÑ
пʼÑÑниÑÑ
ÑÑбоÑа
недÑлÑ

Abbreviated (format)

пн
вÑ
ÑÑ
ÑÑ
пÑ
Ñб
нд

Narrow (format)

Ð
Ð
С
Ч
Ð
С
Ð

Wide (stand-alone)

понедÑлок
вÑвÑоÑок
ÑеÑеда
ÑеÑвеÑ
пʼÑÑниÑÑ
ÑÑбоÑа
недÑлÑ

Abbreviated (stand-alone)

пн
вÑ
ÑÑ
ÑÑ
пÑ
Ñб
нд

Narrow (stand-alone)

Ð
Ð
С
Ч
Ð
С
Ð

Months
Wide (format)

ÑÑÑнÑ
лÑÑого
беÑезнÑ
квÑÑнÑ
ÑÑавнÑ
ÑеÑвнÑ
липнÑ
ÑеÑпнÑ
веÑеÑнÑ
жовÑнÑ
лиÑÑопада
гÑÑднÑ

Abbreviated (format)

ÑÑÑ.
лÑÑ.
беÑ.
квÑÑ.
ÑÑав.
ÑеÑв.
лип.
ÑеÑп.
веÑ.
жовÑ.
лиÑÑ.
гÑÑд.

Narrow (format)

Ñ
л
б
к
Ñ
Ñ
л
Ñ
в
ж
л
г

Wide (stand-alone)

ÑÑÑенÑ
лÑÑий
беÑезенÑ
квÑÑенÑ
ÑÑавенÑ
ÑеÑвенÑ
липенÑ
ÑеÑпенÑ
веÑеÑенÑ
жовÑенÑ
лиÑÑопад
гÑÑденÑ

Abbreviated (stand-alone)

ÑÑÑ
лÑÑ
беÑ
квÑ
ÑÑа
ÑеÑ
лип
ÑеÑ
веÑ
жов
лиÑ
гÑÑ

Narrow (stand-alone)

С
Ð
Ð
Ð
Т
Ч
Ð
С
Ð
Ð
Ð
Ð

Quarters
Wide (format)

1−й кваÑÑал
2−й кваÑÑал
3−й кваÑÑал
4−й кваÑÑал

Abbreviated (format)

1−й кв.
2−й кв.
3−й кв.
4−й кв.

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

1−й кваÑÑал
2−й кваÑÑал
3−й кваÑÑал
4−й кваÑÑал

Abbreviated (stand-alone)

1−й кв.
2−й кв.
3−й кв.
4−й кв.

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

до наÑÐ¾Ñ ÐµÑи
наÑÐ¾Ñ ÐµÑи

Abbreviated (format)

до н. е.
н. е.

Narrow (format)

до н.е.
н.е.

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = вÑвÑоÑок, 5 лÑÑого 2008 Ñ.
1995−12−22T09:05:02 = пʼÑÑниÑÑ, 22 гÑÑÐ´Ð½Ñ 1995 Ñ.
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑбоÑа, 15 веÑеÑÐ½Ñ −10 Ñ.

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 лÑÑого 2008 Ñ.
1995−12−22T09:05:02 = 22 гÑÑÐ´Ð½Ñ 1995 Ñ.
−0010−09−15T04:44:23 = 15 веÑеÑÐ½Ñ −10 Ñ.

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 лÑÑ. 2008 Ñ.
1995−12−22T09:05:02 = 22 гÑÑд. 1995 Ñ.
−0010−09−15T04:44:23 = 15 веÑ. −10 Ñ.

Short

2008−02−05T18:30:30 = 05.02.08
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.95
−0010−09−15T04:44:23 = 15.09.−10

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = вÑвÑоÑок, 5 лÑÑого 2008 Ñ. о 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = пʼÑÑниÑÑ, 22 гÑÑÐ´Ð½Ñ 1995 Ñ. о 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = ÑÑбоÑа, 15 веÑеÑÐ½Ñ −10 Ñ. о 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 лÑÑого 2008 Ñ. о 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 22 гÑÑÐ´Ð½Ñ 1995 Ñ. о 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 15 веÑеÑÐ½Ñ −10 Ñ. о 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 лÑÑ. 2008 Ñ., 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 22 гÑÑд. 1995 Ñ., 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 15 веÑ. −10 Ñ., 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 05.02.08, 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.95, 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 15.09.−10, 04:44

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = вÑ
1995−12−22T09:05:02 = пÑ
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = Ð²Ñ 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = Ð¿Ñ 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = Ð²Ñ 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = Ð¿Ñ 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = Ð²Ñ 18:30
1995−12−22T09:05:02 = Ð¿Ñ 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = Ð²Ñ 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = Ð¿Ñ 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб 04:44:23

Ed (E, d)

2008−02−05T18:30:30 = вÑ, 5
1995−12−22T09:05:02 = пÑ, 22
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб, 15

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = Ð²Ñ 6:30 пп
1995−12−22T09:05:02 = Ð¿Ñ 9:05 дп
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб 4:44 дп

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = Ð²Ñ 6:30:30 пп
1995−12−22T09:05:02 = Ð¿Ñ 9:05:02 дп
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб 4:44:23 дп

Gy (y G)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 н. е.
1995−12−22T09:05:02 = 1995 н. е.
−0010−09−15T04:44:23 = −10 до н. е.

GyMMM ( LLL y G)

2008−02−05T18:30:30 = лÑÑ 2008 н. е.
1995−12−22T09:05:02 = гÑÑ 1995 н. е.
−0010−09−15T04:44:23 = Ð²ÐµÑ −10 до н. е.

GyMMMEd (E, d MMM y G)

2008−02−05T18:30:30 = вÑ, 5 лÑÑ. 2008 н. е.
1995−12−22T09:05:02 = пÑ, 22 гÑÑд. 1995 н. е.
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб, 15 веÑ. −10 до н. е.

GyMMMd (d MMM y G)

2008−02−05T18:30:30 = 5 лÑÑ. 2008 н. е.
1995−12−22T09:05:02 = 22 гÑÑд. 1995 н. е.
−0010−09−15T04:44:23 = 15 веÑ. −10 до н. е.

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M ( LL )

2008−02−05T18:30:30 = 02
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 09

MEd (E, dd.MM)

2008−02−05T18:30:30 = вÑ, 05.02
1995−12−22T09:05:02 = пÑ, 22.12
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб, 15.09

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = лÑÑ
1995−12−22T09:05:02 = гÑÑ
−0010−09−15T04:44:23 = веÑ

MMMEd (E, d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = вÑ, 5 лÑÑ.
1995−12−22T09:05:02 = пÑ, 22 гÑÑд.
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб, 15 веÑ.

MMMMEd (E, d MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = вÑ, 5 лÑÑого
1995−12−22T09:05:02 = пÑ, 22 гÑÑднÑ
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб, 15 веÑеÑнÑ

MMMMW-count-few (W−’й’ ’Ñиж’. MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 1−й Ñиж. лÑÑого
1995−12−22T09:05:02 = 3−й Ñиж. гÑÑднÑ
−0010−09−15T04:44:23 = 2−й Ñиж. веÑеÑнÑ

MMMMW-count-many (W−’й’ ’Ñиж’. MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 1−й Ñиж. лÑÑого
1995−12−22T09:05:02 = 3−й Ñиж. гÑÑднÑ
−0010−09−15T04:44:23 = 2−й Ñиж. веÑеÑнÑ

MMMMW-count-one (W−’й’ ’Ñиж’. MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 1−й Ñиж. лÑÑого
1995−12−22T09:05:02 = 3−й Ñиж. гÑÑднÑ
−0010−09−15T04:44:23 = 2−й Ñиж. веÑеÑнÑ

MMMMW-count-other (W−’й’ ’Ñиж’. MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 1−й Ñиж. лÑÑого
1995−12−22T09:05:02 = 3−й Ñиж. гÑÑднÑ
−0010−09−15T04:44:23 = 2−й Ñиж. веÑеÑнÑ

MMMMd (d MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 лÑÑого
1995−12−22T09:05:02 = 22 гÑÑднÑ
−0010−09−15T04:44:23 = 15 веÑеÑнÑ

MMMd (d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 лÑÑ.
1995−12−22T09:05:02 = 22 гÑÑд.
−0010−09−15T04:44:23 = 15 веÑ.

Md (dd.MM)

2008−02−05T18:30:30 = 05.02
1995−12−22T09:05:02 = 22.12
−0010−09−15T04:44:23 = 15.09

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 пп
1995−12−22T09:05:02 = 9 дп
−0010−09−15T04:44:23 = 4 дп

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 пп
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 дп
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 дп

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 пп
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 дп
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 дп

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 пп UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 дп UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 дп UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 пп UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 дп UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 дп UTC

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM ( MM .y)

2008−02−05T18:30:30 = 02.2008
1995−12−22T09:05:02 = 12.1995
−0010−09−15T04:44:23 = 09.−10

yMEd (E, dd.MM.y)

2008−02−05T18:30:30 = вÑ, 05.02.2008
1995−12−22T09:05:02 = пÑ, 22.12.1995
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб, 15.09.−10

yMMM ( LLL y)

2008−02−05T18:30:30 = лÑÑ 2008
1995−12−22T09:05:02 = гÑÑ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = Ð²ÐµÑ −10

yMMMEd (E, d MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = вÑ, 5 лÑÑ. 2008
1995−12−22T09:05:02 = пÑ, 22 гÑÑд. 1995
−0010−09−15T04:44:23 = Ñб, 15 веÑ. −10

yMMMM ( LLLL y)

2008−02−05T18:30:30 = лÑÑий 2008
1995−12−22T09:05:02 = гÑÑÐ´ÐµÐ½Ñ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = веÑеÑÐµÐ½Ñ −10

yMMMd (d MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = 5 лÑÑ. 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 гÑÑд. 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 веÑ. −10

yMd (dd.MM.y)

2008−02−05T18:30:30 = 05.02.2008
1995−12−22T09:05:02 = 22.12.1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15.09.−10

yQQQ ( QQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = 1−й кв. 2008
1995−12−22T09:05:02 = 4−й кв. 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 3−й кв. −10

yQQQQ ( QQQQ y ’Ñ’.)

2008−02−05T18:30:30 = 1−й кваÑÑал 2008 Ñ.
1995−12−22T09:05:02 = 4−й кваÑÑал 1995 Ñ.
−0010−09−15T04:44:23 = 3−й кваÑÑал −10 Ñ.

yw-count-few (w−’й’ ’Ñиж’. Y ’Ñ’.)

2008−02−05T18:30:30 = 6−й Ñиж. 2008 Ñ.
1995−12−22T09:05:02 = 51−й Ñиж. 1995 Ñ.
−0010−09−15T04:44:23 = 37−й Ñиж. −10 Ñ.

yw-count-many (w−’й’ ’Ñиж’. Y ’Ñ’.)

2008−02−05T18:30:30 = 6−й Ñиж. 2008 Ñ.
1995−12−22T09:05:02 = 51−й Ñиж. 1995 Ñ.
−0010−09−15T04:44:23 = 37−й Ñиж. −10 Ñ.

yw-count-one (w−’й’ ’Ñиж’. Y ’Ñ’.)

2008−02−05T18:30:30 = 6−й Ñиж. 2008 Ñ.
1995−12−22T09:05:02 = 51−й Ñиж. 1995 Ñ.
−0010−09−15T04:44:23 = 37−й Ñиж. −10 Ñ.

yw-count-other (w−’й’ ’Ñиж’. Y ’Ñ’.)

2008−02−05T18:30:30 = 6−й Ñиж. 2008 Ñ.
1995−12−22T09:05:02 = 51−й Ñиж. 1995 Ñ.
−0010−09−15T04:44:23 = 37−й Ñиж. −10 Ñ.

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (понедÑлок)

SUPPORT

See DateTime::Locale.