DateTime::Locale::ur

NAME

DateTime::Locale::ur − Locale data examples for the Urdu (ur) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Urdu locale.

Days
Wide (format)

Ù¾Ûر
ÙÙÚ¯Ù
بدھ
جÙعرات
جÙعÛ
ÛÙتÛ
اتÙار

Abbreviated (format)

Ù¾Ûر
ÙÙÚ¯Ù
بدھ
جÙعرات
جÙعÛ
ÛÙتÛ
اتÙار

Narrow (format)

M
T
W
T
F
S
S

Wide (stand-alone)

Ù¾Ûر
ÙÙÚ¯Ù
بدھ
جÙعرات
جÙعÛ
ÛÙتÛ
اتÙار

Abbreviated (stand-alone)

Ù¾Ûر
ÙÙÚ¯Ù
بدھ
جÙعرات
جÙعÛ
ÛÙتÛ
اتÙار

Narrow (stand-alone)

M
T
W
T
F
S
S

Months
Wide (format)

جÙÙرÛ
ÙرÙرÛ
ÙارÚ
اپرÛÙ
ÙئÛ
جÙÙ
جÙÙائÛ
اگست
ستÙبر
اکتÙبر
ÙÙÙبر
دسÙبر

Abbreviated (format)

جÙÙرÛ
ÙرÙرÛ
ÙارÚ
اپرÛÙ
ÙئÛ
جÙÙ
جÙÙائÛ
اگست
ستÙبر
اکتÙبر
ÙÙÙبر
دسÙبر

Narrow (format)

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Wide (stand-alone)

جÙÙرÛ
ÙرÙرÛ
ÙارÚ
اپرÛÙ
ÙئÛ
جÙÙ
جÙÙائÛ
اگست
ستÙبر
اکتÙبر
ÙÙÙبر
دسÙبر

Abbreviated (stand-alone)

جÙÙرÛ
ÙرÙرÛ
ÙارÚ
اپرÛÙ
ÙئÛ
جÙÙ
جÙÙائÛ
اگست
ستÙبر
اکتÙبر
ÙÙÙبر
دسÙبر

Narrow (stand-alone)

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Quarters
Wide (format)

Ù¾ÛÙÛ Ø³Û ÙاÛÛ
دÙØ³Ø±Û Ø³Û ÙاÛÛ
تÛØ³Ø±Û Ø³Û ÙاÛÛ
ÚÙتÙÛ Ø³Û ÙاÛÛ

Abbreviated (format)

Ù¾ÛÙÛ Ø³Û ÙاÛÛ
دÙØ³Ø±Û Ø³Û ÙاÛÛ
تÛØ³Ø±Û Ø³Û ÙاÛÛ
ÚÙتÙÛ Ø³Û ÙاÛÛ

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

Ù¾ÛÙÛ Ø³Û ÙاÛÛ
دÙØ³Ø±Û Ø³Û ÙاÛÛ
تÛØ³Ø±Û Ø³Û ÙاÛÛ
ÚÙتÙÛ Ø³Û ÙاÛÛ

Abbreviated (stand-alone)

Ù¾ÛÙÛ Ø³Û ÙاÛÛ
دÙØ³Ø±Û Ø³Û ÙاÛÛ
تÛØ³Ø±Û Ø³Û ÙاÛÛ
ÚÙتÙÛ Ø³Û ÙاÛÛ

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

Ùب٠ÙسÛØ
عÛسÙÛ

Abbreviated (format)

Ùب٠ÙسÛØ
عÛسÙÛ

Narrow (format)

Ùب٠ÙسÛØ
عÛسÙÛ

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙÚ¯ÙØ 5 ÙرÙرÛØ 2008
1995−12−22T09:05:02 = جÙعÛØ 22 دسÙØ¨Ø±Ø 1995
−0010−09−15T04:44:23 = ÛÙتÛØ 15 ستÙØ¨Ø±Ø −10

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÙرÙرÛØ 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 دسÙØ¨Ø±Ø 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ستÙØ¨Ø±Ø −10

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÙرÙرÛØ 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 دسÙØ¨Ø±Ø 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ستÙØ¨Ø±Ø −10

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/08
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/95
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM

Short

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 AM

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙÚ¯ÙØ 5 ÙرÙرÛØ 2008 6:30:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = جÙعÛØ 22 دسÙØ¨Ø±Ø 1995 9:05:02 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = ÛÙتÛØ 15 ستÙØ¨Ø±Ø −10 4:44:23 AM UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÙرÙرÛØ 2008 6:30:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 22 دسÙØ¨Ø±Ø 1995 9:05:02 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ستÙØ¨Ø±Ø −10 4:44:23 AM UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÙرÙرÛØ 2008 6:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 22 دسÙØ¨Ø±Ø 1995 9:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ستÙØ¨Ø±Ø −10 4:44:23 AM

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/08 6:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/95 9:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10 4:44 AM

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙÚ¯Ù
1995−12−22T09:05:02 = جÙعÛ
−0010−09−15T04:44:23 = ÛÙتÛ

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙÚ¯Ù 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = جÙØ¹Û 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = ÛÙØªÛ 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙÚ¯Ù 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = جÙØ¹Û 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = ÛÙØªÛ 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙÚ¯Ù 18:30
1995−12−22T09:05:02 = جÙØ¹Û 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = ÛÙØªÛ 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙÚ¯Ù 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = جÙØ¹Û 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = ÛÙØªÛ 04:44:23

Ed (d E)

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÙÙÚ¯Ù
1995−12−22T09:05:02 = 22 جÙعÛ
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ÛÙتÛ

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙÚ¯Ù 6:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = جÙØ¹Û 9:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = ÛÙØªÛ 4:44 AM

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙÚ¯Ù 6:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = جÙØ¹Û 9:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = ÛÙØªÛ 4:44:23 AM

Gy (y G)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 عÛسÙÛ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 عÛسÙÛ
−0010−09−15T04:44:23 = −10 Ùب٠ÙسÛØ

GyMMM ( MMM y G)

2008−02−05T18:30:30 = ÙرÙØ±Û 2008 عÛسÙÛ
1995−12−22T09:05:02 = دسÙبر 1995 عÛسÙÛ
−0010−09−15T04:44:23 = ستÙبر −10 Ùب٠ÙسÛØ

GyMMMEd (EØ d MMMØ y G)

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙÚ¯ÙØ 5 ÙرÙرÛØ 2008 عÛسÙÛ
1995−12−22T09:05:02 = جÙعÛØ 22 دسÙØ¨Ø±Ø 1995 عÛسÙÛ
−0010−09−15T04:44:23 = ÛÙتÛØ 15 ستÙØ¨Ø±Ø −10 Ùب٠ÙسÛØ

GyMMMd (d MMMØ y G)

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÙرÙرÛØ 2008 عÛسÙÛ
1995−12−22T09:05:02 = 22 دسÙØ¨Ø±Ø 1995 عÛسÙÛ
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ستÙØ¨Ø±Ø −10 Ùب٠ÙسÛØ

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (EØ d/M)

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙÚ¯ÙØ 5/2
1995−12−22T09:05:02 = جÙعÛØ 22/12
−0010−09−15T04:44:23 = ÛÙتÛØ 15/9

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = ÙرÙرÛ
1995−12−22T09:05:02 = دسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = ستÙبر

MMMEd (EØ d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙÚ¯ÙØ 5 ÙرÙرÛ
1995−12−22T09:05:02 = جÙعÛØ 22 دسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = ÛÙتÛØ 15 ستÙبر

MMMMW-count-one ( MMMM کا ÛÙØªÛ W)

2008−02−05T18:30:30 = ÙرÙØ±Û Ú©Ø§ ÛÙØªÛ 1
1995−12−22T09:05:02 = دسÙبر کا ÛÙØªÛ 3
−0010−09−15T04:44:23 = ستÙبر کا ÛÙØªÛ 2

MMMMW-count-other ( MMMM کا ÛÙØªÛ W)

2008−02−05T18:30:30 = ÙرÙØ±Û Ú©Ø§ ÛÙØªÛ 1
1995−12−22T09:05:02 = دسÙبر کا ÛÙØªÛ 3
−0010−09−15T04:44:23 = ستÙبر کا ÛÙØªÛ 2

MMMMd (d MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÙرÙرÛ
1995−12−22T09:05:02 = 22 دسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ستÙبر

MMMd (d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÙرÙرÛ
1995−12−22T09:05:02 = 22 دسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ستÙبر

Md (d/M)

2008−02−05T18:30:30 = 5/2
1995−12−22T09:05:02 = 22/12
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4 AM

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 AM

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 AM UTC

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 9/−10

yMEd (EØ d/M/y)

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙÚ¯ÙØ 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = جÙعÛØ 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = ÛÙتÛØ 15/9/−10

yMMM ( MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = ÙرÙØ±Û 2008
1995−12−22T09:05:02 = دسÙبر 1995
−0010−09−15T04:44:23 = ستÙبر −10

yMMMEd (EØ d MMMØ y)

2008−02−05T18:30:30 = ÙÙÚ¯ÙØ 5 ÙرÙرÛØ 2008
1995−12−22T09:05:02 = جÙعÛØ 22 دسÙØ¨Ø±Ø 1995
−0010−09−15T04:44:23 = ÛÙتÛØ 15 ستÙØ¨Ø±Ø −10

yMMMM ( MMMM y)

2008−02−05T18:30:30 = ÙرÙØ±Û 2008
1995−12−22T09:05:02 = دسÙبر 1995
−0010−09−15T04:44:23 = ستÙبر −10

yMMMd (d MMMØ y)

2008−02−05T18:30:30 = 5 ÙرÙرÛØ 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 دسÙØ¨Ø±Ø 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ستÙØ¨Ø±Ø −10

yMd (d/M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10

yQQQ ( QQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = Ù¾ÛÙÛ Ø³Û ÙاÛÛ 2008
1995−12−22T09:05:02 = ÚÙتÙÛ Ø³Û ÙاÛÛ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = تÛØ³Ø±Û Ø³Û ÙاÛÛ −10

yQQQQ ( QQQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = Ù¾ÛÙÛ Ø³Û ÙاÛÛ 2008
1995−12−22T09:05:02 = ÚÙتÙÛ Ø³Û ÙاÛÛ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = تÛØ³Ø±Û Ø³Û ÙاÛÛ −10

yw-count-one (Y کا w ÛÙتÛ)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 کا 6 ÛÙتÛ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 کا 51 ÛÙتÛ
−0010−09−15T04:44:23 = −10 کا 37 ÛÙتÛ

yw-count-other (Y کا w ÛÙتÛ)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 کا 6 ÛÙتÛ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 کا 51 ÛÙتÛ
−0010−09−15T04:44:23 = −10 کا 37 ÛÙتÛ

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

No

Local first day of the week

1 (Ù¾Ûر)

SUPPORT

See DateTime::Locale.