DateTime::Locale::uz_Arab

NAME

DateTime::Locale::uz_Arab − Locale data examples for the Uzbek Arabic (uz−Arab) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Uzbek Arabic locale.

Days
Wide (format)

دÙØ´ÙبÙ
سÙâØ´ÙبÙ
ÚÙارشÙبÙ
Ù¾ÙجشÙبÙ
جÙعÙ
Ø´ÙبÙ
ÛÚ©Ø´ÙبÙ

Abbreviated (format)

د.
س.
Ú.
Ù¾.
ج.
Ø´.
Û.

Narrow (format)

M
T
W
T
F
S
S

Wide (stand-alone)

دÙØ´ÙبÙ
سÙâØ´ÙبÙ
ÚÙارشÙبÙ
Ù¾ÙجشÙبÙ
جÙعÙ
Ø´ÙبÙ
ÛÚ©Ø´ÙبÙ

Abbreviated (stand-alone)

د.
س.
Ú.
Ù¾.
ج.
Ø´.
Û.

Narrow (stand-alone)

M
T
W
T
F
S
S

Months
Wide (format)

جÙÙرÛ
ÙبرÙرÛ
ÙارÚ
اپرÛÙ
ÙÛ
جÙÙ
جÙÙاÛ
اگست
سپتÙبر
اکتÙبر
ÙÙÙبر
دسÙبر

Abbreviated (format)

جÙÙ
Ùبر
Ùار
اپر
ÙÛ
جÙÙ
جÙÙ
اگس
سپت
اکت
ÙÙÙ
دسÙ

Narrow (format)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wide (stand-alone)

جÙÙرÛ
ÙبرÙرÛ
ÙارÚ
اپرÛÙ
ÙÛ
جÙÙ
جÙÙاÛ
اگست
سپتÙبر
اکتÙبر
ÙÙÙبر
دسÙبر

Abbreviated (stand-alone)

جÙÙ
Ùبر
Ùار
اپر
ÙÛ
جÙÙ
جÙÙ
اگس
سپت
اکت
ÙÙÙ
دسÙ

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Quarters
Wide (format)

Q1
Q2
Q3
Q4

Abbreviated (format)

Q1
Q2
Q3
Q4

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

Q1
Q2
Q3
Q4

Abbreviated (stand-alone)

Q1
Q2
Q3
Q4

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

BCE
CE

Abbreviated (format)

BCE
CE

Narrow (format)

BCE
CE

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙبرÙØ±Û 5, سÙâØ´ÙبÙ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دسÙبر 22, جÙعÙ
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سپتÙبر 15, Ø´ÙبÙ

Long

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙبرÙØ±Û 5
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دسÙبر 22
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سپتÙبر 15

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Ùبر 5
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دس٠22
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سپت 15

Short

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙبرÙØ±Û 5, سÙâØ´Ùب٠18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دسÙبر 22, جÙع٠09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سپتÙبر 15, Ø´Ùب٠04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙبرÙØ±Û 5 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دسÙبر 22 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سپتÙبر 15 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Ùبر 5 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دس٠22 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سپت 15 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15 04:44

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = س.
1995−12−22T09:05:02 = ج.
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´.

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = س. 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = ج. 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´. 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = س. 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = ج. 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´. 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = س. 18:30
1995−12−22T09:05:02 = ج. 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´. 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = س. 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = ج. 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´. 04:44:23

Ed (d, E)

2008−02−05T18:30:30 = 5, س.
1995−12−22T09:05:02 = 22, ج.
−0010−09−15T04:44:23 = 15, Ø´.

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = س. 6:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = ج. 9:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´. 4:44 AM

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = س. 6:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = ج. 9:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = Ø´. 4:44:23 AM

Gy (G y)

2008−02−05T18:30:30 = CE 2008
1995−12−22T09:05:02 = CE 1995
−0010−09−15T04:44:23 = BCE −10

GyMMM (G y MMM )

2008−02−05T18:30:30 = CE 2008 Ùبر
1995−12−22T09:05:02 = CE 1995 دسÙ
−0010−09−15T04:44:23 = BCE −10 سپت

GyMMMEd (G y MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = CE 2008 Ùبر 5, س.
1995−12−22T09:05:02 = CE 1995 دس٠22, ج.
−0010−09−15T04:44:23 = BCE −10 سپت 15, Ø´.

GyMMMd (G y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = CE 2008 Ùبر 5
1995−12−22T09:05:02 = CE 1995 دس٠22
−0010−09−15T04:44:23 = BCE −10 سپت 15

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (MM-dd, E)

2008−02−05T18:30:30 = 02−05, س.
1995−12−22T09:05:02 = 12−22, ج.
−0010−09−15T04:44:23 = 09−15, Ø´.

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = Ùبر
1995−12−22T09:05:02 = دسÙ
−0010−09−15T04:44:23 = سپت

MMMEd ( MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = Ùبر 5, س.
1995−12−22T09:05:02 = دس٠22, ج.
−0010−09−15T04:44:23 = سپت 15, Ø´.

MMMMW-count-other (’week’ W ’of’ MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = week 1 of ÙبرÙرÛ
1995−12−22T09:05:02 = week 3 of دسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = week 2 of سپتÙبر

MMMMd ( MMMM d)

2008−02−05T18:30:30 = ÙبرÙØ±Û 5
1995−12−22T09:05:02 = دسÙبر 22
−0010−09−15T04:44:23 = سپتÙبر 15

MMMd ( MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = Ùبر 5
1995−12−22T09:05:02 = دس٠22
−0010−09−15T04:44:23 = سپت 15

Md (MM-dd)

2008−02−05T18:30:30 = 02−05
1995−12−22T09:05:02 = 12−22
−0010−09−15T04:44:23 = 09−15

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4 AM

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 AM

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 AM UTC

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (y−MM)

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09

yMEd (y−MM-dd, E)

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05, س.
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22, ج.
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15, Ø´.

yMMM (y MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Ùبر
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دسÙ
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سپت

yMMMEd (y MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Ùبر 5, س.
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دس٠22, ج.
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سپت 15, Ø´.

yMMMM (y MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ÙبرÙرÛ
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دسÙبر
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سپتÙبر

yMMMd (y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Ùبر 5
1995−12−22T09:05:02 = 1995 دس٠22
−0010−09−15T04:44:23 = −10 سپت 15

yMd (y−MM-dd)

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15

yQQQ (y QQQ )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Q1
1995−12−22T09:05:02 = 1995 Q4
−0010−09−15T04:44:23 = −10 Q3

yQQQQ (y QQQQ )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Q1
1995−12−22T09:05:02 = 1995 Q4
−0010−09−15T04:44:23 = −10 Q3

yw-count-other (’week’ w ’of’ Y)

2008−02−05T18:30:30 = week 6 of 2008
1995−12−22T09:05:02 = week 51 of 1995
−0010−09−15T04:44:23 = week 37 of −10

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (دÙØ´ÙبÙ)

SUPPORT

See DateTime::Locale.