DateTime::Locale::yo_BJ

NAME

DateTime::Locale::yo_BJ − Locale data examples for the Yoruba Benin (yo−BJ) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Yoruba Benin locale.

Days
Wide (format)

ÆjÉÌ Ajé
ÆjÉÌ ÃsÉÌgun
ÆjÉÌrú
ÆjÉÌbÉ
ÆjÉÌ Ætì
ÆjÉÌ ÃbámÉÌta
ÆjÉÌ Ãìkú

Abbreviated (format)

Ajé
ÃsÉÌgun
ÆjÉÌrú
ÆjÉÌbÉ
Ætì
ÃbámÉÌta
Ãìkú

Narrow (format)

M
T
W
T
F
S
S

Wide (stand-alone)

ÆjÉÌ Ajé
ÆjÉÌ ÃsÉÌgun
ÆjÉÌrú
ÆjÉÌbÉ
ÆjÉÌ Ætì
ÆjÉÌ ÃbámÉÌta
ÆjÉÌ Ãìkú

Abbreviated (stand-alone)

Ajé
ÃsÉÌgun
ÆjÉÌrú
ÆjÉÌbÉ
Ætì
ÃbámÉÌta
Ãìkú

Narrow (stand-alone)

M
T
W
T
F
S
S

Months
Wide (format)

Oshù ShÉÌrÉÌ
Oshù Ãrèlè
Oshù ÆrÉÌnà
Oshù Ãgbé
Oshù ÆÌbibi
Oshù Ãkúdu
Oshù AgÉmÉ
Oshù Ãgún
Oshù Owewe
Oshù ÆÌwàrà
Oshù Bélú
Oshù ÆÌpÉÌ

Abbreviated (format)

ShÉÌrÉÌ
Ãrèlè
ÆrÉÌnà
Ãgbé
ÆÌbibi
Ãkúdu
AgÉmÉ
Ãgún
Owewe
ÆÌwàrà
Bélú
ÆÌpÉÌ

Narrow (format)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wide (stand-alone)

Oshù ShÉÌrÉÌ
Oshù Ãrèlè
Oshù ÆrÉÌnà
Oshù Ãgbé
Oshù ÆÌbibi
Oshù Ãkúdu
Oshù AgÉmÉ
Oshù Ãgún
Oshù Owewe
Oshù ÆÌwàrà
Oshù Bélú
Oshù ÆÌpÉÌ

Abbreviated (stand-alone)

ShÉÌrÉÌ
Ãrèlè
ÆrÉÌnà
Ãgbé
ÆÌbibi
Ãkúdu
AgÉmÉ
Ãgún
Owewe
ÆÌwàrà
Bélú
ÆÌpÉÌ

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Quarters
Wide (format)

KÉÌtà KÃnnÃ
KÉÌtà Kejì
KÉÌà Keta
KÉÌtà KÉrin

Abbreviated (format)

K1
K2
K3
K4

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

KÉÌtà KÃnnÃ
KÉÌtà Kejì
KÉÌà Keta
KÉÌtà KÉrin

Abbreviated (stand-alone)

K1
K2
K3
K4

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

Saju Kristi
Lehin Kristi

Abbreviated (format)

BCE
LK

Narrow (format)

BCE
LK

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = ÆjÉÌ ÃsÉÌgun, 5 Oshù Ãrèlè 2008
1995−12−22T09:05:02 = ÆjÉÌ Ætì, 22 Oshù ÆÌpÉÌ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = ÆjÉÌ ÃbámÉÌta, 15 Oshù Owewe −10

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 Oshù Ãrèlè 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 Oshù ÆÌpÉÌ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 Oshù Owewe −10

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 Ãrèlè 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 ÆÌpÉÌ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 Owewe −10

Short

2008−02−05T18:30:30 = 05/02/2008
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15/09/−10

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = ÆjÉÌ ÃsÉÌgun, 5 Oshù Ãrèlè 2008 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = ÆjÉÌ Ætì, 22 Oshù ÆÌpÉÌ 1995 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = ÆjÉÌ ÃbámÉÌta, 15 Oshù Owewe −10 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 Oshù Ãrèlè 2008 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 22 Oshù ÆÌpÉÌ 1995 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 15 Oshù Owewe −10 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 Ãrèlè 2008 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 22 ÆÌpÉÌ 1995 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 15 Owewe −10 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 05/02/2008 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 15/09/−10 04:44

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = ÃsÉÌgun
1995−12−22T09:05:02 = Ætì
−0010−09−15T04:44:23 = ÃbámÉÌta

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = ÃsÉÌgun 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = Ætì 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = ÃbámÉÌta 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = ÃsÉÌgun 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = Ætì 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = ÃbámÉÌta 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = ÃsÉÌgun 18:30
1995−12−22T09:05:02 = Ætì 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = ÃbámÉÌta 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = ÃsÉÌgun 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = Ætì 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = ÃbámÉÌta 04:44:23

Ed (d, E)

2008−02−05T18:30:30 = 5, ÃsÉÌgun
1995−12−22T09:05:02 = 22, Ætì
−0010−09−15T04:44:23 = 15, ÃbámÉÌta

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = ÃsÉÌgun 6:30 ÆÌsán
1995−12−22T09:05:02 = Ætì 9:05 ÃárÉÌ
−0010−09−15T04:44:23 = ÃbámÉÌta 4:44 ÃárÉÌ

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = ÃsÉÌgun 6:30:30 ÆÌsán
1995−12−22T09:05:02 = Ætì 9:05:02 ÃárÉÌ
−0010−09−15T04:44:23 = ÃbámÉÌta 4:44:23 ÃárÉÌ

Gy (G y)

2008−02−05T18:30:30 = LK 2008
1995−12−22T09:05:02 = LK 1995
−0010−09−15T04:44:23 = BCE −10

GyMMM (G y MMM )

2008−02−05T18:30:30 = LK 2008 Ãrèlè
1995−12−22T09:05:02 = LK 1995 ÆÌpÉÌ
−0010−09−15T04:44:23 = BCE −10 Owewe

GyMMMEd (G y MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = LK 2008 Ãrèlè 5, ÃsÉÌgun
1995−12−22T09:05:02 = LK 1995 ÆÌpÉÌ 22, Ætì
−0010−09−15T04:44:23 = BCE −10 Owewe 15, ÃbámÉÌta

GyMMMd (G y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = LK 2008 Ãrèlè 5
1995−12−22T09:05:02 = LK 1995 ÆÌpÉÌ 22
−0010−09−15T04:44:23 = BCE −10 Owewe 15

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (E, M/d)

2008−02−05T18:30:30 = ÃsÉÌgun, 2/5
1995−12−22T09:05:02 = Ætì, 12/22
−0010−09−15T04:44:23 = ÃbámÉÌta, 9/15

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = Ãrèlè
1995−12−22T09:05:02 = ÆÌpÉÌ
−0010−09−15T04:44:23 = Owewe

MMMEd (E, MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = ÃsÉÌgun, Ãrèlè 5
1995−12−22T09:05:02 = Ætì, ÆÌpÉÌ 22
−0010−09−15T04:44:23 = ÃbámÉÌta, Owewe 15

MMMMEd (E, MMMM d)

2008−02−05T18:30:30 = ÃsÉÌgun, Oshù Ãrèlè 5
1995−12−22T09:05:02 = Ætì, Oshù ÆÌpÉÌ 22
−0010−09−15T04:44:23 = ÃbámÉÌta, Oshù Owewe 15

MMMMW-count-other (’week’ W ’of’ MMM )

2008−02−05T18:30:30 = week 1 of Ãrèlè
1995−12−22T09:05:02 = week 3 of ÆÌpÉÌ
−0010−09−15T04:44:23 = week 2 of Owewe

MMMMd ( MMMM d)

2008−02−05T18:30:30 = Oshù Ãrèlè 5
1995−12−22T09:05:02 = Oshù ÆÌpÉÌ 22
−0010−09−15T04:44:23 = Oshù Owewe 15

MMMd ( MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = Ãrèlè 5
1995−12−22T09:05:02 = ÆÌpÉÌ 22
−0010−09−15T04:44:23 = Owewe 15

Md (M/d)

2008−02−05T18:30:30 = 2/5
1995−12−22T09:05:02 = 12/22
−0010−09−15T04:44:23 = 9/15

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 ÆÌsán
1995−12−22T09:05:02 = 9 ÃárÉÌ
−0010−09−15T04:44:23 = 4 ÃárÉÌ

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 ÆÌsán
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 ÃárÉÌ
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 ÃárÉÌ

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 ÆÌsán
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 ÃárÉÌ
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 ÃárÉÌ

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 ÆÌsán UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 ÃárÉÌ UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 ÃárÉÌ UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 ÆÌsán UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 ÃárÉÌ UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 ÃárÉÌ UTC

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 9/−10

yMEd (E, M/d/y)

2008−02−05T18:30:30 = ÃsÉÌgun, 2/5/2008
1995−12−22T09:05:02 = Ætì, 12/22/1995
−0010−09−15T04:44:23 = ÃbámÉÌta, 9/15/−10

yMMM ( MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = Ãrèlè 2008
1995−12−22T09:05:02 = ÆÌpÉÌ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = Owewe −10

yMMMEd (E, MMM d, y)

2008−02−05T18:30:30 = ÃsÉÌgun, Ãrèlè 5, 2008
1995−12−22T09:05:02 = Ætì, ÆÌpÉÌ 22, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = ÃbámÉÌta, Owewe 15, −10

yMMMM ( MMMM y)

2008−02−05T18:30:30 = Oshù Ãrèlè 2008
1995−12−22T09:05:02 = Oshù ÆÌpÉÌ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = Oshù Owewe −10

yMMMd (y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Ãrèlè 5
1995−12−22T09:05:02 = 1995 ÆÌpÉÌ 22
−0010−09−15T04:44:23 = −10 Owewe 15

yMd (y−MM-dd)

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15

yQQQ ( QQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = K1 2008
1995−12−22T09:05:02 = K4 1995
−0010−09−15T04:44:23 = K3 −10

yQQQQ ( QQQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = KÉÌtà KÃnnà 2008
1995−12−22T09:05:02 = KÉÌtà KÉrin 1995
−0010−09−15T04:44:23 = KÉÌà Keta −10

yw-count-other (’week’ w ’of’ y)

2008−02−05T18:30:30 = week 6 of 2008
1995−12−22T09:05:02 = week 51 of 1995
−0010−09−15T04:44:23 = week 37 of −10

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (ÆjÉÌ Ajé)

SUPPORT

See DateTime::Locale.