DateTime::Locale::yo_NG

NAME

DateTime::Locale::yo_NG − Locale data examples for the Yoruba Nigeria (yo−NG) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Yoruba Nigeria locale.

Days
Wide (format)

á»já»Ì Ajé
á»já»Ì ÃsẹÌgun
á»já»Ìrú
á»já»Ìbá»
á»já»Ì Ẹtì
á»já»Ì ÃbámẹÌta
á»já»Ì Ãìkú

Abbreviated (format)

Ajé
ÃsẹÌgun
á»já»Ìrú
á»já»Ìbá»
Ẹtì
ÃbámẹÌta
Ãìkú

Narrow (format)

M
T
W
T
F
S
S

Wide (stand-alone)

á»já»Ì Ajé
á»já»Ì ÃsẹÌgun
á»já»Ìrú
á»já»Ìbá»
á»já»Ì Ẹtì
á»já»Ì ÃbámẹÌta
á»já»Ì Ãìkú

Abbreviated (stand-alone)

Ajé
ÃsẹÌgun
á»já»Ìrú
á»já»Ìbá»
Ẹtì
ÃbámẹÌta
Ãìkú

Narrow (stand-alone)

M
T
W
T
F
S
S

Months
Wide (format)

Oṣù ṢẹÌrẹÌ
Oṣù Ãrèlè
Oṣù ẸrẹÌnà
Oṣù Ãgbé
Oṣù ẸÌbibi
Oṣù Ãkúdu
Oṣù Agẹmá»
Oṣù Ãgún
Oṣù Owewe
Oṣù á»Ìwàrà
Oṣù Bélú
Oṣù á»ÌpẹÌ

Abbreviated (format)

ṢẹÌrẹÌ
Ãrèlè
ẸrẹÌnà
Ãgbé
ẸÌbibi
Ãkúdu
Agẹmá»
Ãgún
Owewe
á»Ìwàrà
Bélú
á»ÌpẹÌ

Narrow (format)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wide (stand-alone)

Oṣù ṢẹÌrẹÌ
Oṣù Ãrèlè
Oṣù ẸrẹÌnà
Oṣù Ãgbé
Oṣù ẸÌbibi
Oṣù Ãkúdu
Oṣù Agẹmá»
Oṣù Ãgún
Oṣù Owewe
Oṣù á»Ìwàrà
Oṣù Bélú
Oṣù á»ÌpẹÌ

Abbreviated (stand-alone)

ṢẹÌrẹÌ
Ãrèlè
ẸrẹÌnà
Ãgbé
ẸÌbibi
Ãkúdu
Agẹmá»
Ãgún
Owewe
á»Ìwàrà
Bélú
á»ÌpẹÌ

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Quarters
Wide (format)

Ká»Ìtà KÃnnÃ
Ká»Ìtà Kejì
Ká»Ìà Keta
Ká»Ìtà Kẹrin

Abbreviated (format)

K1
K2
K3
K4

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

Ká»Ìtà KÃnnÃ
Ká»Ìtà Kejì
Ká»Ìà Keta
Ká»Ìtà Kẹrin

Abbreviated (stand-alone)

K1
K2
K3
K4

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

Saju Kristi
Lehin Kristi

Abbreviated (format)

BCE
LK

Narrow (format)

BCE
LK

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = á»já»Ì ÃsẹÌgun, 5 Oṣù Ãrèlè 2008
1995−12−22T09:05:02 = á»já»Ì Ẹtì, 22 Oṣù á»Ìpáº¹Ì 1995
−0010−09−15T04:44:23 = á»já»Ì ÃbámẹÌta, 15 Oṣù Owewe −10

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 Oṣù Ãrèlè 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 Oṣù á»Ìpáº¹Ì 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 Oṣù Owewe −10

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 Ãrèlè 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 á»Ìpáº¹Ì 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 Owewe −10

Short

2008−02−05T18:30:30 = 05/02/2008
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15/09/−10

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = á»já»Ì ÃsẹÌgun, 5 Oṣù Ãrèlè 2008 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = á»já»Ì Ẹtì, 22 Oṣù á»Ìpáº¹Ì 1995 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = á»já»Ì ÃbámẹÌta, 15 Oṣù Owewe −10 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 Oṣù Ãrèlè 2008 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 22 Oṣù á»Ìpáº¹Ì 1995 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 15 Oṣù Owewe −10 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 Ãrèlè 2008 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 22 á»Ìpáº¹Ì 1995 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 15 Owewe −10 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 05/02/2008 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 15/09/−10 04:44

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = ÃsẹÌgun
1995−12−22T09:05:02 = Ẹtì
−0010−09−15T04:44:23 = ÃbámẹÌta

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = ÃsẹÌgun 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = Ẹtì 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = ÃbámẹÌta 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = ÃsẹÌgun 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = Ẹtì 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = ÃbámẹÌta 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = ÃsẹÌgun 18:30
1995−12−22T09:05:02 = Ẹtì 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = ÃbámẹÌta 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = ÃsẹÌgun 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = Ẹtì 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = ÃbámẹÌta 04:44:23

Ed (d, E)

2008−02−05T18:30:30 = 5, ÃsẹÌgun
1995−12−22T09:05:02 = 22, Ẹtì
−0010−09−15T04:44:23 = 15, ÃbámẹÌta

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = ÃsẹÌgun 6:30 á»Ìsán
1995−12−22T09:05:02 = Ẹtì 9:05 Ãárá»Ì
−0010−09−15T04:44:23 = ÃbámẹÌta 4:44 Ãárá»Ì

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = ÃsẹÌgun 6:30:30 á»Ìsán
1995−12−22T09:05:02 = Ẹtì 9:05:02 Ãárá»Ì
−0010−09−15T04:44:23 = ÃbámẹÌta 4:44:23 Ãárá»Ì

Gy (G y)

2008−02−05T18:30:30 = LK 2008
1995−12−22T09:05:02 = LK 1995
−0010−09−15T04:44:23 = BCE −10

GyMMM (G y MMM )

2008−02−05T18:30:30 = LK 2008 Ãrèlè
1995−12−22T09:05:02 = LK 1995 á»ÌpẹÌ
−0010−09−15T04:44:23 = BCE −10 Owewe

GyMMMEd (G y MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = LK 2008 Ãrèlè 5, ÃsẹÌgun
1995−12−22T09:05:02 = LK 1995 á»Ìpáº¹Ì 22, Ẹtì
−0010−09−15T04:44:23 = BCE −10 Owewe 15, ÃbámẹÌta

GyMMMd (G y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = LK 2008 Ãrèlè 5
1995−12−22T09:05:02 = LK 1995 á»Ìpáº¹Ì 22
−0010−09−15T04:44:23 = BCE −10 Owewe 15

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (E, M/d)

2008−02−05T18:30:30 = ÃsẹÌgun, 2/5
1995−12−22T09:05:02 = Ẹtì, 12/22
−0010−09−15T04:44:23 = ÃbámẹÌta, 9/15

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = Ãrèlè
1995−12−22T09:05:02 = á»ÌpẹÌ
−0010−09−15T04:44:23 = Owewe

MMMEd (E, MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = ÃsẹÌgun, Ãrèlè 5
1995−12−22T09:05:02 = Ẹtì, á»Ìpáº¹Ì 22
−0010−09−15T04:44:23 = ÃbámẹÌta, Owewe 15

MMMMEd (E, MMMM d)

2008−02−05T18:30:30 = ÃsẹÌgun, Oṣù Ãrèlè 5
1995−12−22T09:05:02 = Ẹtì, Oṣù á»Ìpáº¹Ì 22
−0010−09−15T04:44:23 = ÃbámẹÌta, Oṣù Owewe 15

MMMMW-count-other (’week’ W ’of’ MMM )

2008−02−05T18:30:30 = week 1 of Ãrèlè
1995−12−22T09:05:02 = week 3 of á»ÌpẹÌ
−0010−09−15T04:44:23 = week 2 of Owewe

MMMMd ( MMMM d)

2008−02−05T18:30:30 = Oṣù Ãrèlè 5
1995−12−22T09:05:02 = Oṣù á»Ìpáº¹Ì 22
−0010−09−15T04:44:23 = Oṣù Owewe 15

MMMd ( MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = Ãrèlè 5
1995−12−22T09:05:02 = á»Ìpáº¹Ì 22
−0010−09−15T04:44:23 = Owewe 15

Md (M/d)

2008−02−05T18:30:30 = 2/5
1995−12−22T09:05:02 = 12/22
−0010−09−15T04:44:23 = 9/15

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 á»Ìsán
1995−12−22T09:05:02 = 9 Ãárá»Ì
−0010−09−15T04:44:23 = 4 Ãárá»Ì

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 á»Ìsán
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 Ãárá»Ì
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 Ãárá»Ì

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 á»Ìsán
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 Ãárá»Ì
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 Ãárá»Ì

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 á»Ìsán UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 Ãárá»Ì UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 Ãárá»Ì UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 á»Ìsán UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 Ãárá»Ì UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 Ãárá»Ì UTC

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 9/−10

yMEd (E, M/d/y)

2008−02−05T18:30:30 = ÃsẹÌgun, 2/5/2008
1995−12−22T09:05:02 = Ẹtì, 12/22/1995
−0010−09−15T04:44:23 = ÃbámẹÌta, 9/15/−10

yMMM ( MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = Ãrèlè 2008
1995−12−22T09:05:02 = á»Ìpáº¹Ì 1995
−0010−09−15T04:44:23 = Owewe −10

yMMMEd (E, MMM d, y)

2008−02−05T18:30:30 = ÃsẹÌgun, Ãrèlè 5, 2008
1995−12−22T09:05:02 = Ẹtì, á»Ìpáº¹Ì 22, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = ÃbámẹÌta, Owewe 15, −10

yMMMM ( MMMM y)

2008−02−05T18:30:30 = Oṣù Ãrèlè 2008
1995−12−22T09:05:02 = Oṣù á»Ìpáº¹Ì 1995
−0010−09−15T04:44:23 = Oṣù Owewe −10

yMMMd (y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Ãrèlè 5
1995−12−22T09:05:02 = 1995 á»Ìpáº¹Ì 22
−0010−09−15T04:44:23 = −10 Owewe 15

yMd (y−MM-dd)

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15

yQQQ ( QQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = K1 2008
1995−12−22T09:05:02 = K4 1995
−0010−09−15T04:44:23 = K3 −10

yQQQQ ( QQQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = Ká»Ìtà KÃnnà 2008
1995−12−22T09:05:02 = Ká»Ìtà Kẹrin 1995
−0010−09−15T04:44:23 = Ká»Ìà Keta −10

yw-count-other (’week’ w ’of’ y)

2008−02−05T18:30:30 = week 6 of 2008
1995−12−22T09:05:02 = week 51 of 1995
−0010−09−15T04:44:23 = week 37 of −10

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (á»já»Ì Ajé)

SUPPORT

See DateTime::Locale.