DateTime::Locale::yue_Hant_HK

NAME

DateTime::Locale::yue_Hant_HK − Locale data examples for the Cantonese Hong Kong SAR China Traditional (yue−Hant−HK) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Cantonese Hong Kong SAR China Traditional locale.

Days
Wide (format)

ææä¸
ææäº
ææä¸
ææå
ææäº
ææå
æææ¥

Abbreviated (format)

ææä¸
ææäº
ææä¸
ææå
ææäº
ææå
æææ¥

Narrow (format)

ä¸
äº
ä¸
å
äº
å
æ¥

Wide (stand-alone)

ææä¸
ææäº
ææä¸
ææå
ææäº
ææå
æææ¥

Abbreviated (stand-alone)

ææä¸
ææäº
ææä¸
ææå
ææäº
ææå
æææ¥

Narrow (stand-alone)

ä¸
äº
ä¸
å
äº
å
æ¥

Months
Wide (format)


10æ
11æ
12æ

Abbreviated (format)


10æ
11æ
12æ

Narrow (format)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wide (stand-alone)


10æ
11æ
12æ

Abbreviated (stand-alone)


10æ
11æ
12æ

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Quarters
Wide (format)

第1å£
第2å£
第3å£
第4å£

Abbreviated (format)

第1å£
第2å£
第3å£
第4å£

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

第1å£
第2å£
第3å£
第4å£

Abbreviated (stand-alone)

第1å£
第2å£
第3å£
第4å£

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

西åå
西å

Abbreviated (format)

西åå
西å

Narrow (format)

西åå
西å

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´2æ5æ¥ ææäº
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´12æ22æ¥ ææäº
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´9æ15æ¥ ææå

Long

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´2æ5æ¥
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´12æ22æ¥
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´9æ15æ¥

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´2æ5æ¥
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´12æ22æ¥
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´9æ15æ¥

Short

2008−02−05T18:30:30 = 2008/2/5
1995−12−22T09:05:02 = 1995/12/22
−0010−09−15T04:44:23 = −10/9/15

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = ä¸å6:30:30 [UTC]
1995−12−22T09:05:02 = ä¸å9:05:02 [UTC]
−0010−09−15T04:44:23 = ä¸å4:44:23 [UTC]

Long

2008−02−05T18:30:30 = ä¸å6:30:30 [UTC]
1995−12−22T09:05:02 = ä¸å9:05:02 [UTC]
−0010−09−15T04:44:23 = ä¸å4:44:23 [UTC]

Medium

2008−02−05T18:30:30 = ä¸å6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = ä¸å9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = ä¸å4:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = ä¸å6:30
1995−12−22T09:05:02 = ä¸å9:05
−0010−09−15T04:44:23 = ä¸å4:44

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´2æ5æ¥ ææäº ä¸å6:30:30 [UTC]
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´12æ22æ¥ ææäº ä¸å9:05:02 [UTC]
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´9æ15æ¥ ææå ä¸å4:44:23 [UTC]

Long

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´2æ5æ¥ ä¸å6:30:30 [UTC]
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´12æ22æ¥ ä¸å9:05:02 [UTC]
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´9æ15æ¥ ä¸å4:44:23 [UTC]

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´2æ5æ¥ ä¸å6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´12æ22æ¥ ä¸å9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´9æ15æ¥ ä¸å4:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 2008/2/5 ä¸å6:30
1995−12−22T09:05:02 = 1995/12/22 ä¸å9:05
−0010−09−15T04:44:23 = −10/9/15 ä¸å4:44

Available Formats
Bh (Bhæ)

2008−02−05T18:30:30 = B6æ
1995−12−22T09:05:02 = B9æ
−0010−09−15T04:44:23 = B4æ

Bhm (Bh:mm)

2008−02−05T18:30:30 = B6:30
1995−12−22T09:05:02 = B9:05
−0010−09−15T04:44:23 = B4:44

Bhms (Bh:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = B6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = B9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = B4:44:23

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = ææäº
1995−12−22T09:05:02 = ææäº
−0010−09−15T04:44:23 = ææå

EBhm (E Bh:mm)

2008−02−05T18:30:30 = ææäº B6:30
1995−12−22T09:05:02 = ææäº B9:05
−0010−09−15T04:44:23 = ææå B4:44

EBhms (E Bh:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = ææäº B6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = ææäº B9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = ææå B4:44:23

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = ææäº 18:30
1995−12−22T09:05:02 = ææäº 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = ææå 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = ææäº 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = ææäº 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = ææå 04:44:23

Ed (d E)

2008−02−05T18:30:30 = 5 ææäº
1995−12−22T09:05:02 = 22 ææäº
−0010−09−15T04:44:23 = 15 ææå

Ehm (E ah:mm)

2008−02−05T18:30:30 = ææäº ä¸å6:30
1995−12−22T09:05:02 = ææäº ä¸å9:05
−0010−09−15T04:44:23 = ææå ä¸å4:44

Ehms (E ah:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = ææäº ä¸å6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = ææäº ä¸å9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = ææå ä¸å4:44:23

Gy (Gyå¹´)

2008−02−05T18:30:30 = 西å2008å¹´
1995−12−22T09:05:02 = 西å1995å¹´
−0010−09−15T04:44:23 = 西åå−10å¹´

GyMMM (Gyå¹´Mæ)

2008−02−05T18:30:30 = 西å2008å¹´2æ
1995−12−22T09:05:02 = 西å1995å¹´12æ
−0010−09−15T04:44:23 = 西åå−10å¹´9æ

GyMMMEd (Gyå¹´Mædæ¥ E)

2008−02−05T18:30:30 = 西å2008å¹´2æ5æ¥ ææäº
1995−12−22T09:05:02 = 西å1995å¹´12æ22æ¥ ææäº
−0010−09−15T04:44:23 = 西åå−10å¹´9æ15æ¥ ææå

GyMMMd (Gyå¹´Mædæ¥)

2008−02−05T18:30:30 = 西å2008å¹´2æ5æ¥
1995−12−22T09:05:02 = 西å1995å¹´12æ22æ¥
−0010−09−15T04:44:23 = 西åå−10å¹´9æ15æ¥

H (Hæ)

2008−02−05T18:30:30 = 18æ
1995−12−22T09:05:02 = 9æ
−0010−09−15T04:44:23 = 4æ

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss [v])

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 [UTC]
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 [UTC]
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 [UTC]

Hmv (HH:mm [v])

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 [UTC]
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 [UTC]
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 [UTC]

M (Mæ)

2008−02−05T18:30:30 = 2æ
1995−12−22T09:05:02 = 12æ
−0010−09−15T04:44:23 = 9æ

MEd (M/dï¼Eï¼)

2008−02−05T18:30:30 = 2/5ï¼ææäºï¼
1995−12−22T09:05:02 = 12/22ï¼ææäºï¼
−0010−09−15T04:44:23 = 9/15ï¼ææåï¼

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = 2æ
1995−12−22T09:05:02 = 12æ
−0010−09−15T04:44:23 = 9æ

MMMEd (Mædæ¥ E)

2008−02−05T18:30:30 = 2æ5æ¥ ææäº
1995−12−22T09:05:02 = 12æ22æ¥ ææäº
−0010−09−15T04:44:23 = 9æ15æ¥ ææå

MMMMW-count-other (Mæ第Wåææ)

2008−02−05T18:30:30 = 2æ第1åææ
1995−12−22T09:05:02 = 12æ第3åææ
−0010−09−15T04:44:23 = 9æ第2åææ

MMMMd (Mædæ¥)

2008−02−05T18:30:30 = 2æ5æ¥
1995−12−22T09:05:02 = 12æ22æ¥
−0010−09−15T04:44:23 = 9æ15æ¥

MMMd (Mædæ¥)

2008−02−05T18:30:30 = 2æ5æ¥
1995−12−22T09:05:02 = 12æ22æ¥
−0010−09−15T04:44:23 = 9æ15æ¥

MMdd (MM/dd)

2008−02−05T18:30:30 = 02/05
1995−12−22T09:05:02 = 12/22
−0010−09−15T04:44:23 = 09/15

Md (M/d)

2008−02−05T18:30:30 = 2/5
1995−12−22T09:05:02 = 12/22
−0010−09−15T04:44:23 = 9/15

d (dæ¥)

2008−02−05T18:30:30 = 5æ¥
1995−12−22T09:05:02 = 22æ¥
−0010−09−15T04:44:23 = 15æ¥

h (ahæ)

2008−02−05T18:30:30 = ä¸å6æ
1995−12−22T09:05:02 = ä¸å9æ
−0010−09−15T04:44:23 = ä¸å4æ

hm (ah:mm)

2008−02−05T18:30:30 = ä¸å6:30
1995−12−22T09:05:02 = ä¸å9:05
−0010−09−15T04:44:23 = ä¸å4:44

hms (ah:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = ä¸å6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = ä¸å9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = ä¸å4:44:23

hmsv (ah:mm:ss [v])

2008−02−05T18:30:30 = ä¸å6:30:30 [UTC]
1995−12−22T09:05:02 = ä¸å9:05:02 [UTC]
−0010−09−15T04:44:23 = ä¸å4:44:23 [UTC]

hmv (ah:mm [v])

2008−02−05T18:30:30 = ä¸å6:30 [UTC]
1995−12−22T09:05:02 = ä¸å9:05 [UTC]
−0010−09−15T04:44:23 = ä¸å4:44 [UTC]

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (yå¹´)

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´

yM (y/M)

2008−02−05T18:30:30 = 2008/2
1995−12−22T09:05:02 = 1995/12
−0010−09−15T04:44:23 = −10/9

yMEd (y/M/dï¼Eï¼)

2008−02−05T18:30:30 = 2008/2/5ï¼ææäºï¼
1995−12−22T09:05:02 = 1995/12/22ï¼ææäºï¼
−0010−09−15T04:44:23 = −10/9/15ï¼ææåï¼

yMM (y/MM)

2008−02−05T18:30:30 = 2008/02
1995−12−22T09:05:02 = 1995/12
−0010−09−15T04:44:23 = −10/09

yMMM (yå¹´Mæ)

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´2æ
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´12æ
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´9æ

yMMMEd (yå¹´Mædæ¥ E)

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´2æ5æ¥ ææäº
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´12æ22æ¥ ææäº
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´9æ15æ¥ ææå

yMMMM (yå¹´Mæ)

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´2æ
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´12æ
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´9æ

yMMMd (yå¹´Mædæ¥)

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´2æ5æ¥
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´12æ22æ¥
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´9æ15æ¥

yMd (y/M/d)

2008−02−05T18:30:30 = 2008/2/5
1995−12−22T09:05:02 = 1995/12/22
−0010−09−15T04:44:23 = −10/9/15

yQQQ (yå¹´QQQ)

2008−02−05T18:30:30 = 2008年第1å£
1995−12−22T09:05:02 = 1995年第4å£
−0010−09−15T04:44:23 = −10年第3å£

yQQQQ (yå¹´QQQQ)

2008−02−05T18:30:30 = 2008年第1å£
1995−12−22T09:05:02 = 1995年第4å£
−0010−09−15T04:44:23 = −10年第3å£

yw-count-other (Y年第wåææ)

2008−02−05T18:30:30 = 2008年第6åææ
1995−12−22T09:05:02 = 1995年第51åææ
−0010−09−15T04:44:23 = −10年第37åææ

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

No

Local first day of the week

7 (æææ¥)

SUPPORT

See DateTime::Locale.