DateTime::Locale::zh_Hans_CN

NAME

DateTime::Locale::zh_Hans_CN − Locale data examples for the Chinese China Simplified (zh−Hans−CN) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Chinese China Simplified locale.

Days
Wide (format)

ææä¸
ææäº
ææä¸
ææå
ææäº
ææå
æææ¥

Abbreviated (format)

å¨ä¸
å¨äº
å¨ä¸
å¨å
å¨äº
å¨å
å¨æ¥

Narrow (format)

ä¸
äº
ä¸
å
äº
å
æ¥

Wide (stand-alone)

ææä¸
ææäº
ææä¸
ææå
ææäº
ææå
æææ¥

Abbreviated (stand-alone)

å¨ä¸
å¨äº
å¨ä¸
å¨å
å¨äº
å¨å
å¨æ¥

Narrow (stand-alone)

ä¸
äº
ä¸
å
äº
å
æ¥

Months
Wide (format)

ä¸æ
äºæ
ä¸æ
åæ
äºæ
åæ
ä¸æ
å«æ
ä¹æ
åæ
åä¸æ
åäºæ

Abbreviated (format)


10æ
11æ
12æ

Narrow (format)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wide (stand-alone)

ä¸æ
äºæ
ä¸æ
åæ
äºæ
åæ
ä¸æ
å«æ
ä¹æ
åæ
åä¸æ
åäºæ

Abbreviated (stand-alone)


10æ
11æ
12æ

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Quarters
Wide (format)

第ä¸å£åº¦
第äºå£åº¦
第ä¸å£åº¦
第åå£åº¦

Abbreviated (format)

1å£åº¦
2å£åº¦
3å£åº¦
4å£åº¦

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

第ä¸å£åº¦
第äºå£åº¦
第ä¸å£åº¦
第åå£åº¦

Abbreviated (stand-alone)

1å£åº¦
2å£åº¦
3å£åº¦
4å£åº¦

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

å¬åå
å¬å

Abbreviated (format)

å¬åå
å¬å

Narrow (format)

å¬åå
å¬å

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´2æ5æ¥ææäº
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´12æ22æ¥ææäº
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´9æ15æ¥ææå

Long

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´2æ5æ¥
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´12æ22æ¥
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´9æ15æ¥

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´2æ5æ¥
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´12æ22æ¥
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´9æ15æ¥

Short

2008−02−05T18:30:30 = 2008/2/5
1995−12−22T09:05:02 = 1995/12/22
−0010−09−15T04:44:23 = −10/9/15

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = UTC ä¸å6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = UTC ä¸å9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = UTC ä¸å4:44:23

Long

2008−02−05T18:30:30 = UTC ä¸å6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = UTC ä¸å9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = UTC ä¸å4:44:23

Medium

2008−02−05T18:30:30 = ä¸å6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = ä¸å9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = ä¸å4:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = ä¸å6:30
1995−12−22T09:05:02 = ä¸å9:05
−0010−09−15T04:44:23 = ä¸å4:44

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´2æ5æ¥ææäº UTC ä¸å6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´12æ22æ¥ææäº UTC ä¸å9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´9æ15æ¥ææå UTC ä¸å4:44:23

Long

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´2æ5æ¥ UTC ä¸å6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´12æ22æ¥ UTC ä¸å9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´9æ15æ¥ UTC ä¸å4:44:23

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´2æ5æ¥ ä¸å6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´12æ22æ¥ ä¸å9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´9æ15æ¥ ä¸å4:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 2008/2/5 ä¸å6:30
1995−12−22T09:05:02 = 1995/12/22 ä¸å9:05
−0010−09−15T04:44:23 = −10/9/15 ä¸å4:44

Available Formats
Bh (Bhæ¶)

2008−02−05T18:30:30 = B6æ¶
1995−12−22T09:05:02 = B9æ¶
−0010−09−15T04:44:23 = B4æ¶

Bhm (Bh:mm)

2008−02−05T18:30:30 = B6:30
1995−12−22T09:05:02 = B9:05
−0010−09−15T04:44:23 = B4:44

Bhms (Bh:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = B6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = B9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = B4:44:23

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = å¨äº
1995−12−22T09:05:02 = å¨äº
−0010−09−15T04:44:23 = å¨å

EBhm (EBh:mm)

2008−02−05T18:30:30 = å¨äºB6:30
1995−12−22T09:05:02 = å¨äºB9:05
−0010−09−15T04:44:23 = å¨åB4:44

EBhms (EBh:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = å¨äºB6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = å¨äºB9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = å¨åB4:44:23

EHm (EHH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = å¨äº18:30
1995−12−22T09:05:02 = å¨äº09:05
−0010−09−15T04:44:23 = å¨å04:44

EHms (EHH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = å¨äº18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = å¨äº09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = å¨å04:44:23

Ed (dæ¥E)

2008−02−05T18:30:30 = 5æ¥å¨äº
1995−12−22T09:05:02 = 22æ¥å¨äº
−0010−09−15T04:44:23 = 15æ¥å¨å

Ehm (Eah:mm)

2008−02−05T18:30:30 = å¨äºä¸å6:30
1995−12−22T09:05:02 = å¨äºä¸å9:05
−0010−09−15T04:44:23 = å¨åä¸å4:44

Ehms (Eah:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = å¨äºä¸å6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = å¨äºä¸å9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = å¨åä¸å4:44:23

Gy (Gyå¹´)

2008−02−05T18:30:30 = å¬å2008å¹´
1995−12−22T09:05:02 = å¬å1995å¹´
−0010−09−15T04:44:23 = å¬åå−10å¹´

GyMMM (Gyå¹´Mæ)

2008−02−05T18:30:30 = å¬å2008å¹´2æ
1995−12−22T09:05:02 = å¬å1995å¹´12æ
−0010−09−15T04:44:23 = å¬åå−10å¹´9æ

GyMMMEd (Gyå¹´Mædæ¥E)

2008−02−05T18:30:30 = å¬å2008å¹´2æ5æ¥å¨äº
1995−12−22T09:05:02 = å¬å1995å¹´12æ22æ¥å¨äº
−0010−09−15T04:44:23 = å¬åå−10å¹´9æ15æ¥å¨å

GyMMMd (Gyå¹´Mædæ¥)

2008−02−05T18:30:30 = å¬å2008å¹´2æ5æ¥
1995−12−22T09:05:02 = å¬å1995å¹´12æ22æ¥
−0010−09−15T04:44:23 = å¬åå−10å¹´9æ15æ¥

H (Hæ¶)

2008−02−05T18:30:30 = 18æ¶
1995−12−22T09:05:02 = 9æ¶
−0010−09−15T04:44:23 = 4æ¶

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (v HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = UTC 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = UTC 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = UTC 04:44:23

Hmv (v HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = UTC 18:30
1995−12−22T09:05:02 = UTC 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = UTC 04:44

M (Mæ)

2008−02−05T18:30:30 = 2æ
1995−12−22T09:05:02 = 12æ
−0010−09−15T04:44:23 = 9æ

MEd (M/dE)

2008−02−05T18:30:30 = 2/5å¨äº
1995−12−22T09:05:02 = 12/22å¨äº
−0010−09−15T04:44:23 = 9/15å¨å

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = 2æ
1995−12−22T09:05:02 = 12æ
−0010−09−15T04:44:23 = 9æ

MMMEd (Mædæ¥E)

2008−02−05T18:30:30 = 2æ5æ¥å¨äº
1995−12−22T09:05:02 = 12æ22æ¥å¨äº
−0010−09−15T04:44:23 = 9æ15æ¥å¨å

MMMMW-count-other (MMM第Wå¨)

2008−02−05T18:30:30 = 2æ第1å¨
1995−12−22T09:05:02 = 12æ第3å¨
−0010−09−15T04:44:23 = 9æ第2å¨

MMMMd (Mædæ¥)

2008−02−05T18:30:30 = 2æ5æ¥
1995−12−22T09:05:02 = 12æ22æ¥
−0010−09−15T04:44:23 = 9æ15æ¥

MMMd (Mædæ¥)

2008−02−05T18:30:30 = 2æ5æ¥
1995−12−22T09:05:02 = 12æ22æ¥
−0010−09−15T04:44:23 = 9æ15æ¥

MMdd (MM/dd)

2008−02−05T18:30:30 = 02/05
1995−12−22T09:05:02 = 12/22
−0010−09−15T04:44:23 = 09/15

Md (M/d)

2008−02−05T18:30:30 = 2/5
1995−12−22T09:05:02 = 12/22
−0010−09−15T04:44:23 = 9/15

d (dæ¥)

2008−02−05T18:30:30 = 5æ¥
1995−12−22T09:05:02 = 22æ¥
−0010−09−15T04:44:23 = 15æ¥

h (ahæ¶)

2008−02−05T18:30:30 = ä¸å6æ¶
1995−12−22T09:05:02 = ä¸å9æ¶
−0010−09−15T04:44:23 = ä¸å4æ¶

hm (ah:mm)

2008−02−05T18:30:30 = ä¸å6:30
1995−12−22T09:05:02 = ä¸å9:05
−0010−09−15T04:44:23 = ä¸å4:44

hms (ah:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = ä¸å6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = ä¸å9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = ä¸å4:44:23

hmsv (v ah:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = UTC ä¸å6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = UTC ä¸å9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = UTC ä¸å4:44:23

hmv (v ah:mm)

2008−02−05T18:30:30 = UTC ä¸å6:30
1995−12−22T09:05:02 = UTC ä¸å9:05
−0010−09−15T04:44:23 = UTC ä¸å4:44

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (yå¹´)

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´

yM (yå¹´Mæ)

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´2æ
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´12æ
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´9æ

yMEd (y/M/dE)

2008−02−05T18:30:30 = 2008/2/5å¨äº
1995−12−22T09:05:02 = 1995/12/22å¨äº
−0010−09−15T04:44:23 = −10/9/15å¨å

yMM (yå¹´Mæ)

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´2æ
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´12æ
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´9æ

yMMM (yå¹´Mæ)

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´2æ
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´12æ
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´9æ

yMMMEd (yå¹´Mædæ¥E)

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´2æ5æ¥å¨äº
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´12æ22æ¥å¨äº
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´9æ15æ¥å¨å

yMMMM (yå¹´Mæ)

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´2æ
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´12æ
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´9æ

yMMMd (yå¹´Mædæ¥)

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´2æ5æ¥
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´12æ22æ¥
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´9æ15æ¥

yMd (y/M/d)

2008−02−05T18:30:30 = 2008/2/5
1995−12−22T09:05:02 = 1995/12/22
−0010−09−15T04:44:23 = −10/9/15

yQQQ (y年第Qå£åº¦)

2008−02−05T18:30:30 = 2008年第1å£åº¦
1995−12−22T09:05:02 = 1995年第4å£åº¦
−0010−09−15T04:44:23 = −10年第3å£åº¦

yQQQQ (y年第Qå£åº¦)

2008−02−05T18:30:30 = 2008年第1å£åº¦
1995−12−22T09:05:02 = 1995年第4å£åº¦
−0010−09−15T04:44:23 = −10年第3å£åº¦

yw-count-other (Y年第wå¨)

2008−02−05T18:30:30 = 2008年第6å¨
1995−12−22T09:05:02 = 1995年第51å¨
−0010−09−15T04:44:23 = −10年第37å¨

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

No

Local first day of the week

7 (æææ¥)

SUPPORT

See DateTime::Locale.