DateTime::Locale::zh_Hant_TW

NAME

DateTime::Locale::zh_Hant_TW − Locale data examples for the Chinese Taiwan Traditional (zh−Hant−TW) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Chinese Taiwan Traditional locale.

Days
Wide (format)

ææä¸
ææäº
ææä¸
ææå
ææäº
ææå
æææ¥

Abbreviated (format)

é±ä¸
é±äº
é±ä¸
é±å
é±äº
é±å
é±æ¥

Narrow (format)

ä¸
äº
ä¸
å
äº
å
æ¥

Wide (stand-alone)

ææä¸
ææäº
ææä¸
ææå
ææäº
ææå
æææ¥

Abbreviated (stand-alone)

é±ä¸
é±äº
é±ä¸
é±å
é±äº
é±å
é±æ¥

Narrow (stand-alone)

ä¸
äº
ä¸
å
äº
å
æ¥

Months
Wide (format)


10æ
11æ
12æ

Abbreviated (format)


10æ
11æ
12æ

Narrow (format)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wide (stand-alone)


10æ
11æ
12æ

Abbreviated (stand-alone)


10æ
11æ
12æ

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Quarters
Wide (format)

第1å£
第2å£
第3å£
第4å£

Abbreviated (format)

第1å£
第2å£
第3å£
第4å£

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

第1å£
第2å£
第3å£
第4å£

Abbreviated (stand-alone)

第1å£
第2å£
第3å£
第4å£

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

西åå
西å

Abbreviated (format)

西åå
西å

Narrow (format)

西åå
西å

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´2æ5æ¥ ææäº
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´12æ22æ¥ ææäº
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´9æ15æ¥ ææå

Long

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´2æ5æ¥
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´12æ22æ¥
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´9æ15æ¥

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´2æ5æ¥
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´12æ22æ¥
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´9æ15æ¥

Short

2008−02−05T18:30:30 = 2008/2/5
1995−12−22T09:05:02 = 1995/12/22
−0010−09−15T04:44:23 = −10/9/15

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = ä¸å6:30:30 [UTC]
1995−12−22T09:05:02 = ä¸å9:05:02 [UTC]
−0010−09−15T04:44:23 = ä¸å4:44:23 [UTC]

Long

2008−02−05T18:30:30 = ä¸å6:30:30 [UTC]
1995−12−22T09:05:02 = ä¸å9:05:02 [UTC]
−0010−09−15T04:44:23 = ä¸å4:44:23 [UTC]

Medium

2008−02−05T18:30:30 = ä¸å6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = ä¸å9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = ä¸å4:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = ä¸å6:30
1995−12−22T09:05:02 = ä¸å9:05
−0010−09−15T04:44:23 = ä¸å4:44

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´2æ5æ¥ ææäº ä¸å6:30:30 [UTC]
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´12æ22æ¥ ææäº ä¸å9:05:02 [UTC]
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´9æ15æ¥ ææå ä¸å4:44:23 [UTC]

Long

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´2æ5æ¥ ä¸å6:30:30 [UTC]
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´12æ22æ¥ ä¸å9:05:02 [UTC]
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´9æ15æ¥ ä¸å4:44:23 [UTC]

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´2æ5æ¥ ä¸å6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´12æ22æ¥ ä¸å9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´9æ15æ¥ ä¸å4:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 2008/2/5 ä¸å6:30
1995−12−22T09:05:02 = 1995/12/22 ä¸å9:05
−0010−09−15T04:44:23 = −10/9/15 ä¸å4:44

Available Formats
Bh (Bhæ)

2008−02−05T18:30:30 = B6æ
1995−12−22T09:05:02 = B9æ
−0010−09−15T04:44:23 = B4æ

Bhm (Bh:mm)

2008−02−05T18:30:30 = B6:30
1995−12−22T09:05:02 = B9:05
−0010−09−15T04:44:23 = B4:44

Bhms (Bh:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = B6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = B9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = B4:44:23

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = é±äº
1995−12−22T09:05:02 = é±äº
−0010−09−15T04:44:23 = é±å

EBhm (E Bh:mm)

2008−02−05T18:30:30 = é±äº B6:30
1995−12−22T09:05:02 = é±äº B9:05
−0010−09−15T04:44:23 = é±å B4:44

EBhms (E Bh:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = é±äº B6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = é±äº B9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = é±å B4:44:23

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = é±äº 18:30
1995−12−22T09:05:02 = é±äº 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = é±å 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = é±äº 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = é±äº 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = é±å 04:44:23

Ed (d E)

2008−02−05T18:30:30 = 5 é±äº
1995−12−22T09:05:02 = 22 é±äº
−0010−09−15T04:44:23 = 15 é±å

Ehm (E ah:mm)

2008−02−05T18:30:30 = é±äº ä¸å6:30
1995−12−22T09:05:02 = é±äº ä¸å9:05
−0010−09−15T04:44:23 = é±å ä¸å4:44

Ehms (E ah:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = é±äº ä¸å6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = é±äº ä¸å9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = é±å ä¸å4:44:23

Gy (Gyå¹´)

2008−02−05T18:30:30 = 西å2008å¹´
1995−12−22T09:05:02 = 西å1995å¹´
−0010−09−15T04:44:23 = 西åå−10å¹´

GyMMM (Gyå¹´Mæ)

2008−02−05T18:30:30 = 西å2008å¹´2æ
1995−12−22T09:05:02 = 西å1995å¹´12æ
−0010−09−15T04:44:23 = 西åå−10å¹´9æ

GyMMMEd (Gyå¹´Mædæ¥ E)

2008−02−05T18:30:30 = 西å2008å¹´2æ5æ¥ é±äº
1995−12−22T09:05:02 = 西å1995å¹´12æ22æ¥ é±äº
−0010−09−15T04:44:23 = 西åå−10å¹´9æ15æ¥ é±å

GyMMMd (Gyå¹´Mædæ¥)

2008−02−05T18:30:30 = 西å2008å¹´2æ5æ¥
1995−12−22T09:05:02 = 西å1995å¹´12æ22æ¥
−0010−09−15T04:44:23 = 西åå−10å¹´9æ15æ¥

H (Hæ)

2008−02−05T18:30:30 = 18æ
1995−12−22T09:05:02 = 9æ
−0010−09−15T04:44:23 = 4æ

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss [v])

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 [UTC]
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 [UTC]
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 [UTC]

Hmv (HH:mm [v])

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 [UTC]
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 [UTC]
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 [UTC]

M (Mæ)

2008−02−05T18:30:30 = 2æ
1995−12−22T09:05:02 = 12æ
−0010−09−15T04:44:23 = 9æ

MEd (M/dï¼Eï¼)

2008−02−05T18:30:30 = 2/5ï¼é±äºï¼
1995−12−22T09:05:02 = 12/22ï¼é±äºï¼
−0010−09−15T04:44:23 = 9/15ï¼é±åï¼

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = 2æ
1995−12−22T09:05:02 = 12æ
−0010−09−15T04:44:23 = 9æ

MMMEd (Mædæ¥ E)

2008−02−05T18:30:30 = 2æ5æ¥ é±äº
1995−12−22T09:05:02 = 12æ22æ¥ é±äº
−0010−09−15T04:44:23 = 9æ15æ¥ é±å

MMMMW-count-other (MMMç第Wé±)

2008−02−05T18:30:30 = 2æç第1é±
1995−12−22T09:05:02 = 12æç第3é±
−0010−09−15T04:44:23 = 9æç第2é±

MMMMd (Mædæ¥)

2008−02−05T18:30:30 = 2æ5æ¥
1995−12−22T09:05:02 = 12æ22æ¥
−0010−09−15T04:44:23 = 9æ15æ¥

MMMd (Mædæ¥)

2008−02−05T18:30:30 = 2æ5æ¥
1995−12−22T09:05:02 = 12æ22æ¥
−0010−09−15T04:44:23 = 9æ15æ¥

MMdd (MM/dd)

2008−02−05T18:30:30 = 02/05
1995−12−22T09:05:02 = 12/22
−0010−09−15T04:44:23 = 09/15

Md (M/d)

2008−02−05T18:30:30 = 2/5
1995−12−22T09:05:02 = 12/22
−0010−09−15T04:44:23 = 9/15

d (dæ¥)

2008−02−05T18:30:30 = 5æ¥
1995−12−22T09:05:02 = 22æ¥
−0010−09−15T04:44:23 = 15æ¥

h (ahæ)

2008−02−05T18:30:30 = ä¸å6æ
1995−12−22T09:05:02 = ä¸å9æ
−0010−09−15T04:44:23 = ä¸å4æ

hm (ah:mm)

2008−02−05T18:30:30 = ä¸å6:30
1995−12−22T09:05:02 = ä¸å9:05
−0010−09−15T04:44:23 = ä¸å4:44

hms (ah:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = ä¸å6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = ä¸å9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = ä¸å4:44:23

hmsv (ah:mm:ss [v])

2008−02−05T18:30:30 = ä¸å6:30:30 [UTC]
1995−12−22T09:05:02 = ä¸å9:05:02 [UTC]
−0010−09−15T04:44:23 = ä¸å4:44:23 [UTC]

hmv (ah:mm [v])

2008−02−05T18:30:30 = ä¸å6:30 [UTC]
1995−12−22T09:05:02 = ä¸å9:05 [UTC]
−0010−09−15T04:44:23 = ä¸å4:44 [UTC]

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (yå¹´)

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´

yM (y/M)

2008−02−05T18:30:30 = 2008/2
1995−12−22T09:05:02 = 1995/12
−0010−09−15T04:44:23 = −10/9

yMEd (y/M/dï¼Eï¼)

2008−02−05T18:30:30 = 2008/2/5ï¼é±äºï¼
1995−12−22T09:05:02 = 1995/12/22ï¼é±äºï¼
−0010−09−15T04:44:23 = −10/9/15ï¼é±åï¼

yMM (y/MM)

2008−02−05T18:30:30 = 2008/02
1995−12−22T09:05:02 = 1995/12
−0010−09−15T04:44:23 = −10/09

yMMM (yå¹´Mæ)

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´2æ
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´12æ
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´9æ

yMMMEd (yå¹´Mædæ¥ E)

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´2æ5æ¥ é±äº
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´12æ22æ¥ é±äº
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´9æ15æ¥ é±å

yMMMM (yå¹´Mæ)

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´2æ
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´12æ
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´9æ

yMMMd (yå¹´Mædæ¥)

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´2æ5æ¥
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´12æ22æ¥
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´9æ15æ¥

yMd (y/M/d)

2008−02−05T18:30:30 = 2008/2/5
1995−12−22T09:05:02 = 1995/12/22
−0010−09−15T04:44:23 = −10/9/15

yQQQ (yå¹´QQQ)

2008−02−05T18:30:30 = 2008年第1å£
1995−12−22T09:05:02 = 1995年第4å£
−0010−09−15T04:44:23 = −10年第3å£

yQQQQ (yå¹´QQQQ)

2008−02−05T18:30:30 = 2008年第1å£
1995−12−22T09:05:02 = 1995年第4å£
−0010−09−15T04:44:23 = −10年第3å£

yw-count-other (Yå¹´ç第wé±)

2008−02−05T18:30:30 = 2008å¹´ç第6é±
1995−12−22T09:05:02 = 1995å¹´ç第51é±
−0010−09−15T04:44:23 = −10å¹´ç第37é±

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

No

Local first day of the week

7 (æææ¥)

SUPPORT

See DateTime::Locale.